HỒNG DANH SÁM PHÁP

 

(Giữ ba nghiệp thanh tịnh, ngồi ngay thẳng, không để tạp niệm khởi, nên quán tưởng như ở trước Phật. Người không có thời gian và bàn thờ Phật có thể dùng nghi thức này mà bái sám. Mỗi tiếng chuông, xá một xá. Nếu có thể hành trì chí thành và tín kính, thì công đức như đang bái sám nơi trước bàn thờ Phật)

Nam mô Mười Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)

Con xưa đã tạo bao nghiệp ác,
Đều vì vô thuỷ tham, sân, si.
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra,
Hết thảy con nay đều sám hối,
Bao nhiêu nghiệp chướng sâu dường ấy,
Thảy đều tiêu diệt sạch làu làu,
Niệm niệm trí soi khắp pháp giới.
Độ hết chúng sinh đều chẳng thối.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Ma Ha Tát (3 lần)

TỤNG:

 

ĐỌC: