BẠCH Y QUÁN ÂM ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ

* ) Tịnh Khẩu Nghiệp Chân Ngôn :
OM _ TU RÊ, TU RÊ, MA HA TU RÊ, TU TU RÊ_ SỜ-VA HA ( 21 Lần )
* ) Tịnh Thân Nghiệp Chân Ngôn :
OM_ TU TA RÊ, TU TA RÊ, TU MA RÊ_ SỜ-VA HA ( 21 Lần )
* ) Tịnh Ý Nghiệp Chân Ngôn :
OM_ VẮC RA, TỜ-RẠT, HA HA HỘC ( 21 Lần )
* ) Tự Tính Chân Ngôn :
Tự Tính của con vốn thanh tịnh
Như Tự Tính thanh tịnh của các Pháp
OM_ SỜ-VA PHA VA SÚT ĐA, SẠC VA ĐẠC MA SỜ-VA PHA VA
SÚT ĐA, U HĂM ( 21 Lần )
* ) An Thổ Địa Chân Ngôn :
NA MẮC SA MĂN TÁ BÚT ĐA NĂM_ OM_ ĐU RU ĐU RU ĐÊ VI SỜ-VA HA ( 21 Lần )

* ) Bạch Y Quán Âm Đại Sĩ Linh Cảm Thần Chú :
Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 Lần_ 3 Lạy )
NA MÔ BÚT ĐA GIA
NA MÔ ĐẠC MA GIA
NA MÔ SĂNG GA GIA NA MẮC A RI GIA, A VA LÔ KI TÊ SỜ-VA RA GIA BÔ ĐI SÁT TOA GIA, MA HA SÁT TOA GIA, MA HA CA RU NI CA GIA TÁT ĐI-GIA THA : OM DA LA VA ĐA, DA LA VA ĐA DA HĂM VA ĐA RA DA VA ĐA, RA DA VA ĐA SỜ-VA HA
Thiên La Thần, Địa La Thần. Người lìa nạn, nạn lìa thân. Tất cả tai ương hóa bụi trần
( Trì Tụng Bài Chú trên 108_ 1080 lần )

Ý Nghĩa của Chú Linh Cảm là :
NAMO BUDDHÀYA ( Quy y Phật )
NAMO DHARMÀYA ( Quy y Pháp )
NAMO SANGHÀYA ( Quy y Tăng )
NAMAH ÀRYA AVALOKITE’SVARÀYA BODHISATVÀYA
MAHÀSATVÀYA MAHÀ KARUNIKÀYA ( Quy mệnh Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát
Ma Ha Tát là bậc có đầy đủ Tâm Đại Bi )
TADYATHÀ ( Tuyên nói Thần Chú là )
OM ( Ba Thân Quy Mệnh )
JALA VÀDA ( Tính chất Trì Độn chậm chạp kém phước )
JALA VÀDA ( Tình chất Trì Độn Chập Chạp kém phước )
JAHAM ( Tính chất Vô Nhiễm thanh tịnh của hoa sen )
RÀJA VÀDA ( Tính chất lanh lợi thông tuệ uy thế của vua chúa )
RÀJA VÀDA ( Tính chất lanh lợi thông tuệ uy thế của vua chúa )
SVÀHÀ ( Thành tựu tốt lành )
Toàn bài có thể diễn dịch là :
Quy Y Phật
Quy Y Pháp
Quy Y Tăng
Quy Mệnh bậc có đầy đủ Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát
Như vậy : OM ! Căn tính trì độn kém cỏi của tôi và người khác đều nương theo
tính chất thanh tịnh không nhiễm cấu của Hoa Sen mà thành tựu căn tính lanh lợi
thông tuệ cao quý của Đế Vương

01/01/1999
HUYỀN THANH Kính Ghi