BẠCH TẢN CÁI PHẬT MẪU CHÚ
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖌𑖼 _ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖺𑖬𑖿𑖜𑖱𑖬 𑖭𑖰𑖝𑖯𑖝𑖢𑖝𑖿𑖨𑖸 𑖮𑖳𑖽 𑖣𑖘𑖿 𑖮𑖳𑖽 𑖦𑖦 𑖮𑖳𑖽 𑖡𑖰_ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ _ SARVA TATHĀGATOṢṆĪṢA SITĀTAPATRE HŪṂ PHAṬ_ HŪṂ MAMA HŪṂ NI_ SVĀHĀ

Bài Chú này được kết hợp từ hai câu Chú: Đại Bạch Tản Cái Tăng Trưởng Thân (thể xác) Thân (gần gũi) Tâm Chú Đại Bạch Tản Cái Kiên Giáp   Chú

Bài Chú này hay giải trừ tai nạn, tăng trưởng Thọ Mệnh và Phước Tuệ, khiến cho người kính yêu, mọi sự mong cầu như  ý.

_Ý nghĩa của câu Chú này là:

OṂ  _ SARVA   TATHĀGATOṢṆĪṢA   SITĀTAPATRE:  Quy  mệnh  Nhất Thiết

Như Lai Đỉnh Kế Bạch Tản Cái

HŪṂ PHAṬ:Khủng bố phá bại các chướng nạn HŪṂ: Tâm Bồ Đề

MAMA: Tôi

HŪṂ: Hộ vệ

NI: Danh tướng tốt đẹp SVĀHĀ: Quyết định thành tựu

20/08/2015