BẠCH CỨU ĐỘ PHẬT MẪU TÁN

Hán dịch: Trụ Trì chùa Tĩnh Trụ ở Bắc Kinh – A VƯỢNG TRÁT THẬP
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

* Nạp ma Chí Tôn Thánh Cứu Độ phật Mẫu

-Án (Oṃ) Cứu Độ Du Hồi Đáp Liệt Mẫu (Saṃskāra-tāre: Độ thoát luân hồi Mẫu)
Dùng Đô Đáp Liệt (Tuttāre) thoát tám nạn.
Tất cả bệnh tội, Đô Liệt (Ture) cứu
Trước Cứu Độ Mẫu kính tán lễ

-Chính giữa hoa sen màu Trắng tịnh
Trên đó an bày tòa Nguyệt Luân.
Tòa hiện Kim Cương Du Già Mẫu (Vajra yoginī)
Trước Thí Nguyện Mẫu, chí kính lễ.

-Mặt như tướng ánh sáng Trăng Thu
Thân Phật Mẫu tựa Hạo phách luân.
Mọi thứ trang nghiêm đầy đủ cả
Trước Đấng cầm hoa (Ulpāla: Hoa sen xanh da trời) xin kính lễ

– Đầy đủ Thể tướng mười sáu tuổi.
Tất cả chính Giác đều là con
Đảm đương ban bố tùy ước muốn
Kính lễ trước Cứu Độ Phật Mẫu.

– Luân Trắng tinh tỏa hào quang trắng
Trên tám cây căm hiện tám chữ.
Tất cả đồng với tướng xoay chuyển
Hướng trước Cụ Luân, chí kính lễ.

-Tất cả sát Thổ (cõi, nước) đều thanh tịnh
Trong đó rải đầy nhiều hoa báu
Đản sinh Mẹ của Phật ba đời
Trước Mẫu Tôn ấy, chí kính lễ.

– Thánh Mẫu, Độ Mẫu, Cứu Độ Mẫu
Tăng ích Thọ Mẫu, Như Ý Luân.
Trước phật Mẫu Tôn xin cầu đảo
Làm tiêu thọ duyên Ma của con.

-Bệnh tật, tất cả nạn khổ đau.
Cầu xin bảo hộ giúp cho con.
Các Thành Tựu Thắng với Thông Thường
Ban bố cho con không dư sót

-Trước Thánh Mẫu Tôn, thành kính lễ
Xin thường ghi nhớ như con đỏ
Trước Tôn con cũng chí khẩn cầu
Cầu xin thường cầm Từ Bi Câu (móc câu Từ Bi)

– Thắng Thân Phật Mẫu như ánh trăng.
Yểu điệu nhu thiện thể đoan nghiêm.
Diệu tướng điểm tô nhiều vật báu
Dùng lụa là tốt tạo quần xiêm
– Trên tòa báu vành trăng hoa sen.
Hai chân ngồi Kim Cương Kiết Già M
ột mặt, hai tay, dung mạo vui
Sinh làm mẹ của Phật ba đời.

– Trước Phật Mẫu Tôn thường quì lạy
Nay đối trước Tôn dùng diệu tán
Xin giúp chúng con lúc tu đạo
Từ nay cho đến được Bồ Đề
Tiêu trừ mọi nghịch duyên trong đó.
Nguyện được đầy đủ nơi Thuận duyên.

“Án – đáp liệp, đô đáp liệp, đô liệp, mạ mạ, a du lị bổ nột diệp, ni nạp, bổ chân, cổ lỗ diệp, sá ha”. * Bạch Độ Mẫu Chú: 

BẠCH CỨU ĐỘ PHẬT MẪU TÁN (Hết)