BẮC SƠN LỤC

Từ điển Đạo Uyển


北山録; C: bĕishān lù; J: hokusan-roku;

Tác phẩm ồm 10 quyển; của Thần Thanh (神清).