BẮC ĐẨU RỤNG TRỜI NAM
Thích Giác Nguyên

 

Thắp lên một nén hương lòng
Dâng Thầy Tuệ Sỹ thong dong Niết bàn

Cột phướn chùa xưa đã ngã rồi.
Tòng lâm thạch trụ luống chơi vơi.
Trăng gầy trở giấc đông phong lạnh.
Vọng cõi trời Nam tiễn biệt Người!

Lỡ bước xuống trần để dạo chơi.
Khung trời viễn mộng quá mù khơi.
Ai Lao – Bắc Xế, Thầy sinh hạ.
Đất tổ Quảng Bình tạm ghé thôi.

Mẹ đặt tên Thầy một chữ THƯƠNG.
Thương đời, thương đạo, thương quê hương.
Thương dân, thương nước còn lao khổ.
Thương khắp chúng sanh mãi lạc đường!

Đức trí sáng ngời tuổi ấu thơ.
Mắt tinh sư tử hiện đâu ngờ.
Trực tâm Tuệ Sỹ lưu thiên cổ.
Nguyên Chứng tánh không – bất nhị cơ.

Bậc Thầy trên các bậc thầy Tăng.
Tam tạng Như Lai sớm liễu thông.
Năm tháng nhọc nhằn tuyên giáo hóa.
Từng đoàn hậu học được vun trồng.

Ghi dấu ngày xưa trang sử vàng.
Tuệ Trung Thượng Sỹ rực thần quang.
Ngày nay Tuệ Sỹ hiện tinh đẩu.
Soi sáng nhân gian, khắp Đạo tràng.

Thiên lý độc hành Ta biết Ta.
Lộ trình Bồ tát đã đi qua.
Tôn dung Long Tượng còn đâu đó.
Mắt Tuệ thương đời vẫn thiết tha!

California Hoa Kỳ
Tỳ khưu Thích Giác Nguyên
Kính lễ