TÊN TỪ

Từ điển Đạo Uyển


婆 舍 私 多; S: baśaṣita;

Tổ thứ 25 của Thiền tông Ấn Ðộ.