BA-TRÁ-LI

Từ điển Đạo Uyển


波 吒 釐; S: pāṭaliputra; C: bōzhàlí; J: hatari.

Tên một thành phố ở Ma-kiệt-đà (摩 竭 陀; s: magadha), nay là thành phố Patna. Tên thành phố nầy xuất phát từ loại cây Pāṭala được trồng nhiều ở đây, đó là một loại cây mà hoa có sắc màu đỏ. Thành phố nầy là nơi kết tập kinh điển lần thứ 3 (Đệ tam kết tập 第 三 結 集).