BA TIÊU

Từ điển Đạo Uyển


芭 蕉; J: bashō;
Tùng Vĩ Ba Tiêu (松 尾 芭 蕉).