Ba Ơi
Chương Đức sáng tác
Trình bày: Út Bạch Lan & Lưu Quang Bình