TÊN TỪ

Từ điển Đạo Uyển


波 羅 頗 蜜 多 羅
Xem Ba-la-ca-phả-mật-đa-la (波 羅 迦 頗 蜜 多 羅).