BA-LA-LỊ-PHẤT ĐA-LA

Từ điển Đạo Uyển


波 羅 利 弗 多 羅; S: pāṭaliputra; C: bōluólìfú-duōluó; J: hararifutara.

Xem Ba-trá-li (波 吒 釐).