Át Già Hương Thủy Chân Ngôn Ấn

2 tay nâng cái bình đưa ngang trán phụng hiến.

Tưởng rửa chân của Thánh Chúng. Tụng Chân Ngôn 3 biến. Chân Ngôn là:

“Nẵng mô Tam mãn đà một đà nam nga nga nẵng sa mãng sa mang sa-phộc hạ”

Do hiến nước thơm Át Già nên Hành Giả được 3 nghiệp Thanh Tĩnh, rửa sạch bụi nhơ phiền não.