鸚鵡孝養 ( 鸚anh 鵡vũ 孝hiếu 養dưỡng )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (本生)佛因位時為鸚鵡而養盲父母。見雜寶藏經一,義楚二十三。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 本bổn 生sanh ) 佛Phật 因nhân 位vị 時thời 為vi 鸚anh 鵡vũ 而nhi 養dưỡng 盲manh 父phụ 母mẫu 。 見kiến 雜tạp 寶bảo 藏tạng 經kinh 一nhất , 義nghĩa 楚sở 二nhị 十thập 三tam 。