Ánh Trăng Phật Pháp

Thơ: Thích Nữ Chân Thiền
Nhạc: NS Uy Thi Ca

doahong