Ánh Sáng Mật Tông
Thích Minh Thành dịch
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Đức Uy, Ngọc Mỹ