Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

ĐÃ KẾT THÚC

 

v/v Lời Kêu Gọi Chung Góp Một Bàn Tay, Ấn Tống Kinh Địa Tạng

(Kinh Ấn Tống sẽ được in trước tháng 7 Âm Lịch năm Mậu Tuất, nhân Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát ngày 30 tháng 7 ÂL)

“Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, ngạ quỉ và súc sanh, v.v… Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác.” (Bồ-Tát Địa-Tạng)

Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật!

– Ngưỡng bạch chư tôn Thiền Đức!
– Kính bạch chư Đại đức Tăng ni!
– Kính thưa quý Phật tử, thiện hữu tri thức!

Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, đức Thế Tôn giải bày về sự vận hành của nhân quả thiện ác tương quan giữa ba thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Đại để, trong dòng vận hành ấy, ai tạo nhân thiện thì hưởng quả lành, ai tạo nhân ác thì chịu quả dữ.

Trong kinh Kiến Chánh, đức Thế Tôn cũng giải bày về nhân quả ba đời, nhưng đặc biệt Ngài giải trình vấn đề thần thức luôn biến đổi theo nhân quả để luân lưu trong ba cõi sáu đường. Nói gọn, nội dung Kinh là trình bày sự luân hồi của mọi loài chúng sanh trong ba cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới.

Nhân quả là định luật phổ quát và tất yếu của tam giới. Nói khác hơn, mọi hiện tượng trong thế gian dù hữu tình hay vô tình, dù tâm hay vật, dù thô hay tế…hết thảy đều vận hành theo luật Nhân quả, không có ngoại lệ. Chính thế, Nhân quả là một trong những giáo lý căn bản nhất của đạo Phật.

Tâm nguyện của Ngài là thức tỉnh mọi người để họ biết rõ sự thật về tự thân và cuộc đời, nhằm chuyển hoá cách sống, chuyển hoá bất thiện thành thiện, chuyển tà thành chánh…làm nhân tố căn bản hầu tiến xa hơn, sâu hơn trên đạo lộ giải thoát. Cụ thể, là để được dự hội Long Hoa khi đức Di Lặc ra đời hay được sanh về các cõi Tịnh độ sống chung với chư Phật, chư vị Bồ-Tát như trong Kinh đã dạy.

Nhân quả thiện ác nghiệp báo không phải dành riêng cho người tin theo đạo Phật mà cho khắp tất cả những ai muốn có được đời sống hạnh phúc tiến bộ, tránh khỏi trầm luân khổ lụy đọa đầy. Nhân quả là một sự thật, là định luật muôn đời, chi phối khắp cả trời người chúng sanh muôn loại, được tuệ giác đạt đạo của đức Thích-Ca Mâu-Ni thấu suốt chân lý vũ trụ vạn hữu nói ra một cách rành rẽ, để cho muôn loại chúng sanh hiểu rõ, ngõ hầu tự giác tránh gây nhân ác để hướng quả lành, thăng hoa đời mình trong ánh sáng hiền lương thánh thiện, tiến lên đời sống giác ngộ giải thoát của chư Phật Thánh Hiền.

Cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân quả tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, sau mới nghiên cứu qua kinh cao. Nếu trái thứ tự, bước đầu tiên đọc những kinh như: Kim Cang, Pháp Bảo Đàn, Bát Nhã, Tánh Không, Duy Thức v.v…nếu không phải là người có nhiều căn lành, tất dễ sinh lòng khinh mạn và lạc vào lối chấp không? Thật ra, nhân quả không phải là chuyện thấp nhỏ, vì từ chúng sinh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành Chánh Giác đều không ngoài nhân quả.

Cái thông bệnh của người tu Phật, là hay luận huyền nói diệu, mà việc thường nhỏ lại ít khi làm được. Nhớ lại hồi xưa sư cụ Khánh Hòa còn tại thế, có một Phật tử hỏi về đạo lý “vô thỉ vô chung”. Sư Cụ mỉm cười đáp: “Hỏi chi xa vời vậy? Gắng ăn chay và niệm Phật cho đều đều là tốt lắm rồi!”, Đại để, người đã lăn lội trong nhiều giáo điển, lại không muốn nói diệu huyền mà chỉ chú trọng đến sự thật hành thông thường, là như thế.

Kinh Địa Tạng là một trong những bộ Kinh gần gũi với người tại gia. Thật sự nếu khi hiểu được ý của Kinh thì người Phật tử tại gia không thể không thọ trì, đọc tụng. Trong ngũ thừa (Bồ-Tát, Duyên-Giác, Thanh-Văn, Trời, Người) thì bộ Kinh này thuộc về Bồ-tát thừa và nhiếp thâu trọn bốn Thừa còn lại, Đức Phật vì chúng sanh trong nẻo luân hồi mà nói ra bộ Kinh Địa Tạng này để lợi ích cho Trời, Người, chúng sanh sáu đường.

Kinh Địa Tạng có công năng tiêu trừ nghiệp chướng. Nhiều người lầm tưởng cho rằng Bộ Kinh này chỉ dành cho người mất, cho nên khi có người mất thì họ tụng Kinh Địa Tạng để siêu độ cho người mất. Đâu biết rằng bộ Kinh Địa Tạng không những có thể siêu độ người mất, mà còn tiêu tai giải nạn, sanh phước báo trong đời sống thực tại. Người Phật tử có thể vì những điều sau đây mà đọc, tụng, phát tâm cúng tịnh tài ghi âm, ấn tống Kinh Địa Tạng:

  1. Chúc thọ
  2. Ăn mừng
  3. Tránh tai nạn
  4. Cầu nguyện
  5. Sám hối
  6. Cầu Con
  7. Giáo Thai
  8. Cầu An, Cầu Phước
  9. Siêu độ thân nhân

Trong đời sống hằng ngày của chúng ta ai nấy cũng đều mong cầu sự an lạc, bình an và nhiều phước báo. Nhiều người tự cho mình tu Phật, học Phật, nhà nghiên cứu v.v… chỉ biết truy tìm những lý cao siêu huyền tưởng (vì ngoài khả năng, vì đó chẳng phải là cảnh giới mà bản thân thực chứng và trãi nghiệm), không chú trọng vào sự (thực hành), chỉ nắm lý suông mà bỏ sự, nắm cái ngọn mà bỏ quên cái gốc rễ. Họ không chú trọng vào Nhân quả, luân hồi, làm phước, bố thí, sám hối, tụng Kinh v.v…

Trong một kiếp sống của muôn loài (chẳng riêng vì ở phạm vi của loài người) không thể không có phước. Phước là chủ chốt của mọi vấn đề. Ví như cây, cỏ không nước thì không thể sống và khô, tàn đi. Cũng vậy, trong một kiếp sống nếu không có phước báo thì kiếp sống đó vô vàng đau khổ, bệnh tật v.v…

Phước là chìa khóa của kiếp sống, nhưng bên cạnh đó thì người con Phật cũng không thể thiếu trí huệ. Do đó, người con Phật chúng ta luôn luôn phải tinh tấn Phước Huệ Song Tu, để được một đời sống an bình và dồi giàu phước báo trang nghiêm.

Đức Phật trước vì đạo hiếu vì thánh mẫu Ma Da sau là vì lòng đại Từ Bi muốn cứu độ, lợi ích chúng sanh mà nói ra bộ Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng đã bao gồm những lời dạy thực hành từ đức Phật (lý tánh) chỉ cần nương vào lời dạy đó mà thực hành (sự) thì kiếp sống của mỗi chúng ta (chúng sanh) đều hưởng nhiều lợi lạc, khi biết áp dụng và thực hành ngay trong đời sống của mỗi người.

Tông chỉ của bộ Kinh này gồm có bốn điều và được bao hàm trong tám chữ “Hiếu Ðạo, Ðộ Sanh, Bạt Khổ, Báo Ân“. Trong cuộc sống chúng ta muốn tốt đẹp thì không thể thiếu một trong bốn điều này. Do vậy, mà nói trong đời sống của người Phật tử chúng ta không thể không biết đến Bộ Kinh Địa Tạng. Không những có thể siêu độ cho người thân quá vãng mà còn mang lại sự an lạc, bình an, phước báo ngay trong đời sống này. Đạo lý trong trời đất đều đã gôm trọn vào Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (Hiếu Kinh Phật Giáo).

Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Lòng tin là bước đầu của đạo, và mẹ của tất cả công đức“. Mong những vị hữu duyên, khi thọ trì Kinh Địa Tạng, bắt đầu tu niệm tin có linh hồn, ma quỷ, chúng sinh luân chuyển trong ba cõi sáu đường, đến tin có tội phước báo ứng, việc chuyển kiếp luân hồi, cũng sự linh hiển của Phật Pháp.

Chân thành cầu nguyện tất cả mọi người, hết thảy chúng sanh đều đón nhận được ánh từ quang của chư Phật.

Để kết thiện duyên Bồ-Đề cho những ai có tâm ý hướng thiện, có chí nguyện tiến lên quả vị giác ngộ giải thoát vòng luân hồi sanh tử. Xin tha thiết kêu gọi, quý vị kết duyên lành với nhau cùng trợ duyên ấn tống in Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và nguyện đời đời đều cùng sanh ra trước Phật, y giáo phụng hành.

Xin thành tâm hồi hướng công đức đến Dịch-giả và tán thán công đức quý Phật tử đã phát tâm hiến cúng tịnh tài làm trợ duyên cho Phật sự này. Chúng tôi thành tâm tùy hỷ công đức và khắp nguyện pháp giới chúng sanh đều được an lành lợi lạc với tâm thức tỏ ngộ khi đọc kinh này.

Nam-mô Đại Nguyện Địa-Tạng Vương Bồ-Tát Ma-Ha-Tát, tác đại chứng minh.

Trân trọng,

Ban biên tập Tạng Thư Phật Học
https://tangthuphathoc.net

Ngày 25 tháng 02 năm Mậu Tuất, Phật lịch 2561 (DL 10/04/2018)


Muốn thỉnh bộ “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện”, xin vui lòng để lại thông tin đầy đủ bên dưới, khi hoàn tất chúng tôi sẽ gởi đến quý chùa, quý đạo hữu. Xin chân thành cám ơn.

Loading
Print Friendly, PDF & Email
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.