ẤN QUANG ĐẠI SƯ KHAI THỊ TẠI THƯỢNG HẢI

 Chuyển ngữ: Bửu Quang Tử, Đệ tử Liên Hương
Diễn đọc: Cư sĩ Quãng Âm