ÁM TẾ

Từ điển Đạo Uyển


暗 蔽; C: ànbì; J: anbei;

Tối tăm, mù quáng, mờ mịt.