AI THÁN

Từ điển Đạo Uyển


哀 歎; C: āi tàn; J: aitan;

Buồn than, sự thê lương.