阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 品Phẩm 類Loại 足Túc 論Luận
Quyển 9
尊Tôn 者Giả 世Thế 友Hữu 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 品Phẩm 類Loại 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 九cửu

尊tôn 者giả 世thế 友hữu 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

辯Biện 攝Nhiếp 等Đẳng 品Phẩm 第đệ 六lục 之chi 五ngũ

異dị 生sanh 法pháp 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 異dị 生sanh 法pháp 法pháp 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 四tứ 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 共cộng 異dị 生sanh 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 不bất 共cộng 異dị 生sanh 法pháp 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 四tứ 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 定định 法pháp 。 五ngũ 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 定định 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 順thuận 熱nhiệt 惱não 法pháp 。 十thập 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 順thuận 熱nhiệt 惱não 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 根căn 法pháp 。 十thập 三tam 界giới 七thất 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 根căn 法pháp 。 六lục 界giới 六lục 處xứ 三tam 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 聖Thánh 諦Đế 所sở 攝nhiếp 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 聖Thánh 諦Đế 所sở 攝nhiếp 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 一nhất 智trí 知tri 。 謂vị 世thế 俗tục 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 俱câu 有hữu 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 俱câu 有hữu 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 相tương 應ứng 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 。 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 果quả 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 果quả 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 一nhất 智trí 知tri 。 謂vị 世thế 俗tục 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 果quả 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 果quả 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 異dị 熟thục 法pháp 。 十thập 七thất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 五ngũ 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 異dị 熟thục 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 異dị 熟thục 法pháp 。 十thập 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 異dị 熟thục 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 一nhất 切thiết 欲dục 界giới 二nhị 部bộ 。 及cập 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 因nhân 緣duyên 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 因nhân 緣duyên 法pháp 。 非phi 界giới 非phi 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 非phi 智trí 知tri 。 非phi 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 以dĩ 如như 是thị 法Pháp 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 有hữu 因nhân 緣duyên 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 因nhân 緣duyên 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 離ly 法pháp 。 五ngũ 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 三tam 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 離ly 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 離ly 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 離ly 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 相tương 續tục 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 相tướng 續tục 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 相tương 續tục 無vô 相tướng 續tục 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。

善thiện 法Pháp 。 十thập 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 三tam 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 不bất 善thiện 法Pháp 。 十thập 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 記ký 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 一nhất 切thiết 欲dục 界giới 二nhị 部bộ 。 及cập 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 學Học 無Vô 學Học 法Pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 所sở 斷đoạn 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 見kiến 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 修tu 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 所sở 斷đoạn 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 所sở 斷đoạn 為vi 因nhân 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 修tu 所sở 斷đoạn 為vi 因nhân 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 修tu 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 所sở 斷đoạn 為vi 因nhân 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

有hữu 見kiến 有hữu 對đối 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 滅diệt 道đạo 智trí 。 二nhị 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 見kiến 有hữu 對đối 法pháp 。 九cửu 界giới 九cửu 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 滅diệt 道đạo 智trí 。 五ngũ 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 見kiến 無vô 對đối 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 異dị 熟thục 法pháp 。 十thập 七thất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 五ngũ 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 異dị 熟thục 法pháp 法pháp 。 十thập 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 異dị 熟thục 非phi 異dị 熟thục 法pháp 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 。 欲dục 界giới 二nhị 部bộ 。 及cập 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 劣liệt 法pháp 。 十thập 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 中trung 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 妙diệu 法Pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 小tiểu 法pháp 大đại 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 量lượng 法pháp 。 可khả 意ý 法pháp 。 不bất 可khả 意ý 法pháp 。 非phi 可khả 意ý 非phi 。 不bất 可khả 意ý 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 樂nhạo/nhạc/lạc 俱câu 行hành 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 。 除trừ 欲dục 界giới 無vô 漏lậu 緣duyên 疑nghi 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 識thức 餘dư 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 苦khổ 俱câu 行hành 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 俱câu 行hành 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 俱câu 生sanh 法pháp 。 俱câu 住trụ 法pháp 。 俱câu 滅diệt 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 俱câu 生sanh 法pháp 。 非phi 俱câu 住trụ 法pháp 。 非phi 俱câu 滅diệt 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 心tâm 俱câu 生sanh 法pháp 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 心tâm 俱câu 住trụ 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 心tâm 俱câu 滅diệt 法pháp 。 十thập 界giới 十thập 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 五ngũ 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 心tâm 俱câu 生sanh 法pháp 。 非phi 心tâm 俱câu 住trụ 法pháp 。 非phi 心tâm 俱câu 滅diệt 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

欲dục 界giới 十thập 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 有hữu 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 恚khuể 界giới 亦diệc 爾nhĩ 。 害hại 界giới 五ngũ 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 出xuất 離ly 界giới 十thập 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 三tam 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 恚khuể 界giới 無vô 害hại 界giới 。 十thập 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 欲dục 界giới 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 色sắc 界giới 。 十thập 四tứ 界giới 十thập 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 滅diệt 道đạo 智trí 。 四tứ 識thức 識thức 。 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 色sắc 界giới 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 他tha 心tâm 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 無vô 色sắc 界giới 一nhất 。 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 欲dục 界giới 色sắc 界giới 。 名danh 色sắc 界giới 者giả 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 四tứ 無vô 色sắc 名danh 無vô 色sắc 界giới 者giả 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 他tha 心tâm 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 無vô 色sắc 界giới 一nhất 。 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 擇trạch 滅diệt 非phi 擇trạch 滅diệt 名danh 滅diệt 界giới 者giả 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

復phục 次thứ 一nhất 切thiết 色sắc 法pháp 。 總tổng 名danh 色sắc 界giới 者giả 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 除trừ 擇trạch 滅diệt 非phi 擇trạch 滅diệt 。 諸chư 餘dư 非phi 色sắc 法pháp 。 總tổng 名danh 無vô 色sắc 界giới 者giả 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 擇trạch 滅diệt 非phi 擇trạch 滅diệt 。 總tổng 名danh 滅diệt 界giới 。 如như 前tiền 說thuyết 。 欲dục 有hữu 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 色sắc 有hữu 。 十thập 四tứ 界giới 十thập 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 滅diệt 道đạo 智trí 。 四tứ 識thức 識thức 。 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 色sắc 有hữu 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 他tha 心tâm 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 無vô 色sắc 界giới 一nhất 。 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 欲dục 漏lậu 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 漏lậu 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 明minh 漏lậu 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 除trừ 無vô 漏lậu 緣duyên 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

三tam 世thế 三tam 言ngôn 依y 事sự 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 欲dục 界giới 由do 苦khổ 苦khổ 故cố 苦khổ 者giả 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 色sắc 界giới 由do 壞hoại 苦khổ 故cố 苦khổ 者giả 。 十thập 四tứ 界giới 十thập 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 滅diệt 道đạo 智trí 。 四tứ 識thức 識thức 。 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 色sắc 界giới 由do 行hành 苦khổ 故cố 。 苦khổ 者giả 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 他tha 心tâm 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 無vô 色sắc 界giới 一nhất 。 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

復phục 次thứ 不bất 可khả 意ý 諸chư 行hành 。 由do 苦khổ 苦khổ 故cố 苦khổ 。 可khả 意ý 諸chư 行hành 。 由do 壞hoại 苦khổ 故cố 苦khổ 。 非phi 可khả 意ý 非phi 不bất 可khả 意ý 諸chư 行hành 。 由do 行hành 苦khổ 故cố 苦khổ 苦khổ 者giả 。 皆giai 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

復phục 次thứ 苦khổ 受thọ 由do 苦khổ 苦khổ 故cố 苦khổ 者giả 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 由do 壞hoại 苦khổ 故cố 苦khổ 者giả 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 。 除trừ 欲dục 界giới 無vô 漏lậu 緣duyên 疑nghi 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 。 由do 行hành 苦khổ 故cố 苦khổ 者giả 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 法pháp 。 十thập 三tam 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 一nhất 切thiết 欲dục 界giới 。 有hữu 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 地địa 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 地địa 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 地địa 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 四tứ 識thức 識thức 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

身thân 業nghiệp 。 二nhị 界giới 二nhị 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 滅diệt 智trí 。 二nhị 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 語ngữ 業nghiệp 亦diệc 爾nhĩ 。 意ý 業nghiệp 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 善thiện 業nghiệp 。 三tam 界giới 三tam 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 不bất 善thiện 業nghiệp 。 三tam 界giới 三tam 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 記ký 業nghiệp 。 三tam 界giới 三tam 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 。 欲dục 界giới 三tam 部bộ 。 及cập 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 學học 業nghiệp 無Vô 學Học 業nghiệp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 業nghiệp 。 三tam 界giới 三tam 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 所sở 斷đoạn 業nghiệp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 見kiến 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 修tu 所sở 斷đoạn 業nghiệp 。 三tam 界giới 三tam 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 三tam 界giới 修tu 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 所sở 斷đoạn 業nghiệp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 順thuận 現hiện 法pháp 受thọ 業nghiệp 。 順thuận 次thứ 生sanh 受thọ 業nghiệp 。 順thuận 後hậu 次thứ 受thọ 業nghiệp 。 三tam 界giới 三tam 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 順thuận 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 業nghiệp 。 三tam 界giới 三tam 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 順thuận 苦khổ 受thọ 業nghiệp 。 三tam 界giới 三tam 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 順thuận 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 業nghiệp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 身thân 念niệm 住trụ 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 受thọ 念niệm 住trụ 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 心tâm 念niệm 住trụ 。 七thất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 法pháp 念niệm 住trụ 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

復phục 次thứ 身thân 受thọ 心tâm 法pháp 。 增tăng 上thượng 所sở 起khởi 善thiện 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 道đạo 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

復phục 次thứ 緣duyên 身thân 受thọ 心tâm 法pháp 。 所sở 起khởi 善thiện 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 慧tuệ 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 苦Khổ 集Tập 聖Thánh 諦Đế 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 滅diệt 聖Thánh 諦Đế 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 四tứ 無vô 量lượng 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 他tha 心tâm 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 無vô 色sắc 界giới 一nhất 。 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 他tha 心tâm 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 無vô 色sắc 界giới 一nhất 。 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 四tứ 聖thánh 種chủng 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 為vi 四tứ 沙Sa 門Môn 果Quả 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 為vi 四tứ 沙Sa 門Môn 果Quả 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 法pháp 智trí 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 苦khổ 集tập 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 類loại 智trí 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 苦khổ 集tập 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 他tha 心tâm 智trí 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 世thế 俗tục 智trí 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 除trừ 無vô 漏lậu 緣duyên 見kiến 。 諸chư 餘dư 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 智trí 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 法pháp 無vô 礙ngại 解giải 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 詞từ 無vô 礙ngại 解giải 亦diệc 爾nhĩ 。 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 辯biện 無vô 礙ngại 解giải 亦diệc 爾nhĩ 。

因nhân 緣duyên 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 所sở 緣duyên 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 段đoạn 食thực 。 三tam 界giới 三tam 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 他tha 心tâm 滅diệt 道đạo 智trí 。 四tứ 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 觸xúc 食thực 。 意ý 思tư 食thực 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 識thức 食thực 。 七thất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

欲dục 瀑bộc 流lưu 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 瀑bộc 流lưu 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 瀑bộc 流lưu 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 見kiến 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 見kiến 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 緣duyên 無vô 明minh 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 明minh 瀑bộc 流lưu 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 除trừ 無vô 漏lậu 緣duyên 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 如như 四tứ 瀑bộc 流lưu 。 四tứ 軛ách 亦diệc 爾nhĩ 。 欲dục 取thủ 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 取thủ 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 見kiến 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 無vô 漏lậu 緣duyên 見kiến 相tương 應ứng 無vô 明minh 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 戒giới 禁cấm 取thủ 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 遍biến 行hành 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 我ngã 語ngữ 取thủ 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 過quá 去khứ 法pháp 。 未vị 來lai 法pháp 。 現hiện 在tại 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 欲dục 界giới 繫hệ 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 。 十thập 四tứ 界giới 十thập 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 滅diệt 道đạo 智trí 。 四tứ 識thức 識thức 。 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 他tha 心tâm 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 無vô 色sắc 界giới 一nhất 。 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 不bất 繫hệ 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 善thiện 為vi 因nhân 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 不bất 善thiện 為vi 因nhân 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 記ký 為vi 因nhân 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 善thiện 為vi 因nhân 非phi 不bất 善thiện 為vi 因nhân 非phi 無vô 記ký 為vi 因nhân 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 緣duyên 有hữu 所sở 緣duyên 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 有hữu 為vi 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 緣duyên 無vô 所sở 緣duyên 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 緣duyên 有hữu 所sở 緣duyên 緣duyên 無vô 所sở 緣duyên 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 有hữu 為vi 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 緣duyên 有hữu 所sở 緣duyên 非phi 緣duyên 無vô 所sở 緣duyên 法pháp 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 除trừ 他tha 心tâm 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 。 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 色sắc 蘊uẩn 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 受thọ 蘊uẩn 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 想tưởng 蘊uẩn 行hành 蘊uẩn 亦diệc 爾nhĩ 。 識thức 蘊uẩn 。 七thất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 色sắc 取thủ 蘊uẩn 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 受thọ 取thủ 蘊uẩn 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 想tưởng 取thủ 蘊uẩn 。 行hành 取thủ 蘊uẩn 亦diệc 爾nhĩ 。 識thức 取thủ 蘊uẩn 。 七thất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 地địa 獄ngục 趣thú 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 傍bàng 生sanh 趣thú 鬼quỷ 趣thú 人nhân 趣thú 亦diệc 爾nhĩ 。 天thiên 趣thú 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 部bộ 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 及cập 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 部bộ 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 及cập 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 部bộ 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 部bộ 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 修tu 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 部bộ 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 修tu 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 色sắc 法pháp 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 心tâm 法pháp 。 七thất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 心tâm 所sở 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 。 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 為vi 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

地địa 界giới 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 滅diệt 道đạo 智trí 。 二nhị 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 水thủy 火hỏa 風phong 空không 界giới 亦diệc 爾nhĩ 。 識thức 界giới 。 七thất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 及cập 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 及cập 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 修tu 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 所sở 斷đoạn 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

欲dục 貪tham 隨tùy 眠miên 。 及cập 瞋sân 隨tùy 眠miên 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 有hữu 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 貪tham 隨tùy 眠miên 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 有hữu 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 慢mạn 隨tùy 眠miên 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 。 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 明minh 隨tùy 眠miên 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 除trừ 無vô 漏lậu 緣duyên 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 隨tùy 眠miên 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 見kiến 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 無vô 漏lậu 緣duyên 見kiến 相tương 應ứng 無vô 明minh 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 疑nghi 隨tùy 眠miên 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 見kiến 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 無vô 漏lậu 緣duyên 疑nghi 相tương 應ứng 無vô 明minh 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

初sơ 識thức 住trụ 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 類loại 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 第đệ 二nhị 識thức 住trụ 。 十thập 四tứ 界giới 十thập 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 滅diệt 道đạo 智trí 。 四tứ 識thức 識thức 。 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 識thức 住trụ 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 滅diệt 道đạo 智trí 。 四tứ 識thức 識thức 。 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 第đệ 五ngũ 第đệ 六lục 第đệ 七thất 識thức 住trụ 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 法pháp 他tha 心tâm 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 無vô 色sắc 界giới 一nhất 。 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 品Phẩm 類Loại 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 九cửu

Print Friendly, PDF & Email