A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 193

A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 193
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận
Quyển 193
五Ngũ 百Bách 大Đại 阿A 羅La 漢Hán 等Đẳng 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 九cửu 十thập 三tam

五ngũ 百bách 大đại 阿A 羅La 漢Hán 等đẳng 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 見kiến 蘊uẩn 第đệ 八bát 中trung 三tam 有hữu 納nạp 息tức 第đệ 二nhị 之chi 二nhị 。

諸chư 欲dục 界giới 命mạng 終chung 生sanh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 若nhược 本bổn 住trụ 別Biệt 解Giải 脫Thoát 律luật 儀nghi 。 或hoặc 不bất 住trụ 別Biệt 解Giải 脫Thoát 律luật 儀nghi 。 有hữu 善thiện 身thân 語ngữ 表biểu 不bất 失thất 者giả 。 若nhược 住trụ 善thiện 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 有hữu 說thuyết 。 五ngũ 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 五ngũ 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 無vô 記ký 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 二nhị 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 五ngũ 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 本bổn 不bất 住trụ 別Biệt 解Giải 脫Thoát 律luật 儀nghi 。 無vô 善thiện 身thân 語ngữ 表biểu 設thiết 有hữu 已dĩ 失thất 者giả 。 若nhược 住trụ 善thiện 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 有hữu 說thuyết 。 五ngũ 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 則tắc 於ư 彼bỉ 時thời 善thiện 四tứ 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 無vô 記ký 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 五ngũ 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 諸chư 欲dục 界giới 命mạng 終chung 生sanh 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 若nhược 本bổn 住trụ 別Biệt 解Giải 脫Thoát 律luật 儀nghi 。 或hoặc 不bất 住trụ 別Biệt 解Giải 脫Thoát 律luật 儀nghi 。 有hữu 善thiện 身thân 語ngữ 表biểu 不bất 失thất 者giả 。 若nhược 住trụ 善thiện 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 五ngũ 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 無vô 記ký 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 二nhị 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 五ngũ 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 本bổn 不bất 住trụ 別Biệt 解Giải 脫Thoát 律luật 儀nghi 。 無vô 善thiện 身thân 語ngữ 表biểu 設thiết 有hữu 已dĩ 失thất 者giả 。 若nhược 住trụ 善thiện 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 四tứ 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 無vô 記ký 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 五ngũ 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 諸chư 欲dục 界giới 命mạng 終chung 。 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 若nhược 本bổn 住trụ 別Biệt 解Giải 脫Thoát 律luật 儀nghi 。 或hoặc 不bất 住trụ 別Biệt 解Giải 脫Thoát 律luật 儀nghi 。 有hữu 善thiện 身thân 語ngữ 表biểu 不bất 失thất 者giả 。 若nhược 住trụ 善thiện 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 五ngũ 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 無vô 記ký 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 二nhị 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 五ngũ 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 本bổn 不bất 住trụ 別Biệt 解Giải 脫Thoát 律luật 儀nghi 。 無vô 善thiện 身thân 語ngữ 表biểu 設thiết 有hữu 已dĩ 失thất 者giả 。 若nhược 住trụ 善thiện 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 四tứ 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 無vô 記ký 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 五ngũ 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 諸chư 色sắc 界giới 命mạng 終chung 還hoàn 生sanh 色sắc 界giới 。 即tức 此thử 地địa 沒một 還hoàn 生sanh 此thử 地địa 者giả 。 若nhược 住trụ 善thiện 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 得đắc 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 四tứ 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 染nhiễm 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 得đắc 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 無vô 記ký 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 五ngũ 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 色sắc 界giới 下hạ 地địa 沒một 生sanh 上thượng 地địa 者giả 。 若nhược 住trụ 善thiện 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 四tứ 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 無vô 記ký 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 則tắc 於ư 彼bỉ 時thời 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 五ngũ 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 色sắc 界giới 上thượng 地địa 沒một 生sanh 下hạ 地địa 者giả 。 若nhược 住trụ 善thiện 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 染nhiễm 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 四tứ 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 染nhiễm 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 染nhiễm 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 則tắc 於ư 彼bỉ 時thời 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 無vô 記ký 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 染nhiễm 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 即tức 於ư 彼bỉ 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 五ngũ 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 諸chư 色sắc 界giới 命mạng 終chung 生sanh 欲dục 界giới 者giả 。 若nhược 住trụ 善thiện 心tâm 命mạng 終chung 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 染nhiễm 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 有hữu 說thuyết 五ngũ 。 則tắc 於ư 彼bỉ 時thời 善thiện 四tứ 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 染nhiễm 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 染nhiễm 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 有hữu 說thuyết 五ngũ 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 住trụ 無vô 記ký 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 染nhiễm 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 有hữu 說thuyết 五ngũ 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 五ngũ 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。

諸chư 色sắc 界giới 命mạng 終chung 。 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 若nhược 住trụ 善thiện 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 四tứ 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 無vô 記ký 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 五ngũ 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 諸chư 無vô 色sắc 界giới 命mạng 終chung 。 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 即tức 此thử 地địa 沒một 還hoàn 生sanh 此thử 地địa 者giả 。 若nhược 住trụ 善thiện 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 得đắc 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 四tứ 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 染nhiễm 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 得đắc 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 若nhược 住trụ 無vô 記ký 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 無vô 記ký 蘊uẩn 四tứ 。 得đắc 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 四tứ 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 無vô 色sắc 界giới 下hạ 地địa 沒một 生sanh 上thượng 地địa 者giả 。 若nhược 住trụ 善thiện 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 四tứ 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 無vô 記ký 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 四tứ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 四tứ 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 無vô 色sắc 界giới 上thượng 地địa 沒một 生sanh 下hạ 地địa 者giả 。 若nhược 住trụ 善thiện 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 染nhiễm 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 則tắc 於ư 彼bỉ 時thời 善thiện 四tứ 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 染nhiễm 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 染nhiễm 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 則tắc 於ư 彼bỉ 時thời 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 無vô 記ký 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 四tứ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 染nhiễm 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 則tắc 於ư 彼bỉ 時thời 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 四tứ 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。

諸chư 無vô 色sắc 界giới 命mạng 終chung 生sanh 欲dục 界giới 者giả 。 若nhược 住trụ 善thiện 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 染nhiễm 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 有hữu 說thuyết 五ngũ 。 則tắc 於ư 彼bỉ 時thời 善thiện 四tứ 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 染nhiễm 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 染nhiễm 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 有hữu 說thuyết 五ngũ 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 無vô 記ký 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 四tứ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 四tứ 染nhiễm 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 二nhị 。 有hữu 說thuyết 五ngũ 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 四tứ 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 諸chư 無vô 色sắc 界giới 命mạng 終chung 生sanh 色sắc 界giới 者giả 。 若nhược 住trụ 善thiện 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 染nhiễm 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 四tứ 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 染nhiễm 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 一nhất 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 染nhiễm 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 一nhất 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 無vô 記ký 心tâm 命mạng 終chung 。 彼bỉ 捨xả 善thiện 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 四tứ 。 得đắc 善thiện 蘊uẩn 五ngũ 染nhiễm 蘊uẩn 四tứ 無vô 記ký 蘊uẩn 五ngũ 。 即tức 於ư 彼bỉ 時thời 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 一nhất 蘊uẩn 無vô 記ký 四tứ 蘊uẩn 滅diệt 。 善thiện 一nhất 蘊uẩn 染nhiễm 四tứ 蘊uẩn 無vô 記ký 二nhị 蘊uẩn 現hiện 在tại 前tiền 。

何hà 故cố 欲dục 界giới 隨tùy 眠miên 不bất 於ư 色sắc 界giới 法pháp 隨tùy 增tăng 耶da 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 欲dục 令linh 疑nghi 者giả 得đắc 決quyết 定định 故cố 。 謂vị 前tiền 結kết 蘊uẩn 有hữu 情tình 納nạp 息tức 中trung 說thuyết 。 欲dục 界giới 異dị 生sanh 有hữu 九cửu 十thập 八bát 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 九cửu 結kết 繫hệ 。 色sắc 界giới 異dị 生sanh 有hữu 六lục 十thập 二nhị 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 六lục 結kết 繫hệ 。 無vô 色sắc 界giới 異dị 生sanh 有hữu 三tam 十thập 一nhất 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 六lục 結kết 繫hệ 。 或hoặc 有hữu 生sanh 疑nghi 。 欲dục 界giới 異dị 生sanh 為vi 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 色sắc 界giới 異dị 生sanh 為vi 無vô 色sắc 界giới 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 欲dục 令linh 此thử 疑nghi 得đắc 決quyết 定định 故cố 。 顯hiển 成thành 就tựu 彼bỉ 非phi 彼bỉ 隨tùy 增tăng 。 謂vị 欲dục 界giới 異dị 生sanh 但đãn 為vi 欲dục 界giới 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 色sắc 界giới 異dị 生sanh 但đãn 為vi 色sắc 界giới 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 非phi 無vô 色sắc 界giới 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 故cố 作tác 斯tư 論luận 。 何hà 故cố 欲dục 界giới 隨tùy 眠miên 不bất 於ư 色sắc 界giới 法pháp 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 界giới 應ưng 雜tạp 亂loạn 及cập 不bất 可khả 施thi 設thiết 。 離ly 欲dục 染nhiễm 故cố 。 界giới 雜tạp 亂loạn 者giả 。 謂vị 彼bỉ 亦diệc 是thị 欲dục 界giới 亦diệc 是thị 色sắc 界giới 。 則tắc 不bất 可khả 說thuyết 。 欲dục 色sắc 界giới 異dị 。 及cập 不bất 可khả 施thi 設thiết 。 離ly 欲dục 染nhiễm 者giả 。 謂vị 離ly 欲dục 界giới 貪tham 時thời 不bất 名danh 離ly 欲dục 界giới 染nhiễm 。 離ly 色sắc 界giới 貪tham 時thời 乃nãi 名danh 離ly 欲dục 界giới 染nhiễm 。 此thử 不bất 應ưng 理lý 。 何hà 故cố 欲dục 界giới 隨tùy 眠miên 不bất 於ư 無vô 色sắc 界giới 。 法pháp 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 界giới 應ưng 雜tạp 亂loạn 。 及cập 不bất 可khả 施thi 設thiết 。 離ly 欲dục 染nhiễm 故cố 。 界giới 雜tạp 亂loạn 者giả 。 謂vị 彼bỉ 亦diệc 是thị 欲dục 界giới 亦diệc 是thị 無vô 色sắc 界giới 。 則tắc 不bất 可khả 說thuyết 。 欲dục 無vô 色sắc 界giới 異dị 。 及cập 不bất 可khả 施thi 設thiết 。 離ly 欲dục 染nhiễm 者giả 。 謂vị 離ly 欲dục 界giới 貪tham 時thời 不bất 名danh 離ly 欲dục 界giới 染nhiễm 。 離ly 無vô 色sắc 界giới 貪tham 時thời 乃nãi 名danh 離ly 欲dục 界giới 染nhiễm 。 此thử 不bất 應ưng 理lý 。 何hà 故cố 色sắc 界giới 隨tùy 眠miên 不bất 於ư 欲dục 界giới 法pháp 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 界giới 應ưng 雜tạp 亂loạn 。 及cập 彼bỉ 非phi 此thử 所sở 緣duyên 故cố 。 界giới 雜tạp 亂loạn 者giả 。 謂vị 彼bỉ 亦diệc 是thị 色sắc 界giới 亦diệc 是thị 欲dục 界giới 。 則tắc 不bất 可khả 說thuyết 。 色sắc 欲dục 界giới 異dị 及cập 彼bỉ 非phi 此thử 所sở 緣duyên 故cố 者giả 。 謂vị 無vô 上thượng 地địa 煩phiền 惱não 緣duyên 下hạ 地địa 法pháp 故cố 。 何hà 故cố 色sắc 界giới 隨tùy 眠miên 不bất 於ư 無vô 色sắc 界giới 。 法pháp 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 界giới 應ưng 雜tạp 亂loạn 。 及cập 不bất 可khả 施thi 設thiết 。 離ly 色sắc 染nhiễm 故cố 。 界giới 雜tạp 亂loạn 者giả 。 謂vị 彼bỉ 亦diệc 是thị 色sắc 界giới 亦diệc 是thị 無vô 色sắc 界giới 。 則tắc 不bất 可khả 說thuyết 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 異dị 。 及cập 不bất 可khả 施thi 設thiết 。 離ly 色sắc 染nhiễm 者giả 。 謂vị 離ly 色sắc 界giới 貪tham 時thời 不bất 名danh 離ly 色sắc 界giới 染nhiễm 。 離ly 無vô 色sắc 界giới 貪tham 時thời 乃nãi 名danh 離ly 色sắc 界giới 染nhiễm 。 此thử 不bất 應ưng 理lý 。 何hà 故cố 無vô 色sắc 界giới 隨tùy 眠miên 不bất 於ư 欲dục 界giới 法pháp 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 界giới 應ưng 雜tạp 亂loạn 。 及cập 彼bỉ 非phi 此thử 所sở 緣duyên 故cố 。 何hà 故cố 無vô 色sắc 界giới 隨tùy 眠miên 不bất 於ư 色sắc 界giới 法pháp 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 界giới 應ưng 雜tạp 亂loạn 。 及cập 彼bỉ 非phi 此thử 所sở 緣duyên 故cố 。 皆giai 如như 前tiền 應ưng 知tri 。

問vấn 所sở 說thuyết 三tam 界giới 。 云vân 何hà 建kiến 立lập 。 為vi 以dĩ 地địa 為vi 以dĩ 處xứ 為vi 以dĩ 愛ái 斷đoạn 耶da 。 設thiết 爾nhĩ 何hà 失thất 。 若nhược 以dĩ 地địa 者giả 應ưng 說thuyết 九cửu 界giới 地địa 有hữu 九cửu 故cố 。 謂vị 欲dục 界giới 四tứ 靜tĩnh 慮lự 四tứ 無vô 色sắc 。 若nhược 以dĩ 處xứ 者giả 。 應ưng 說thuyết 四tứ 十thập 界giới 有hữu 四tứ 十thập 處xứ 故cố 。 謂vị 欲dục 界giới 二nhị 十thập 處xứ 。 色sắc 界giới 十thập 六lục 處xứ 。 無vô 色sắc 界giới 四tứ 處xứ 。 若nhược 以dĩ 愛ái 斷đoạn 者giả 。 亦diệc 應ưng 說thuyết 九cửu 界giới 。 謂vị 欲dục 界giới 愛ái 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 愛ái 。 各các 分phân 齊tề 有hữu 異dị 故cố 。 答đáp 應ưng 說thuyết 以dĩ 愛ái 斷đoạn 故cố 建kiến 立lập 三tam 界giới 。 問vấn 若nhược 爾nhĩ 。 應ưng 立lập 九cửu 界giới 。 答đáp 同đồng 類loại 愛ái 斷đoạn 故cố 唯duy 立lập 三tam 界giới 。 謂vị 從tùng 無Vô 間Gián 地Địa 獄Ngục 。 乃nãi 至chí 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 。 皆giai 由do 欲dục 愛ái 所sở 差sai 別biệt 故cố 建kiến 立lập 欲dục 界giới 。 從tùng 梵Phạm 眾chúng 天thiên 。 乃nãi 至chí 色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên 。 皆giai 由do 色sắc 愛ái 所sở 差sai 別biệt 故cố 建kiến 立lập 色sắc 界giới 。 從tùng 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 皆giai 由do 無vô 色sắc 愛ái 所sở 差sai 別biệt 故cố 建kiến 立lập 無vô 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 處xứ 有hữu 色sắc 有hữu 欲dục 立lập 欲dục 界giới 。 有hữu 色sắc 無vô 欲dục 立lập 色sắc 界giới 。 無vô 色sắc 無vô 欲dục 立lập 無vô 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 處xứ 有hữu 色sắc 有hữu 第đệ 二nhị 立lập 欲dục 界giới 。 有hữu 色sắc 無vô 第đệ 二nhị 立lập 色sắc 界giới 。 無vô 色sắc 無vô 第đệ 二nhị 立lập 無vô 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 處xứ 有hữu 色sắc 有hữu 境cảnh 立lập 欲dục 界giới 。 有hữu 色sắc 無vô 境cảnh 立lập 色sắc 界giới 。 無vô 色sắc 無vô 境cảnh 立lập 無vô 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 處xứ 有hữu 色sắc 有hữu 眾chúng 具cụ 立lập 欲dục 界giới 。 有hữu 色sắc 無vô 眾chúng 具cụ 立lập 色sắc 界giới 。 無vô 色sắc 無vô 眾chúng 具cụ 立lập 無vô 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 處xứ 有hữu 色sắc 有hữu 欲dục 有hữu 我ngã 執chấp 立lập 欲dục 界giới 。 有hữu 色sắc 無vô 欲dục 有hữu 我ngã 執chấp 立lập 色sắc 界giới 。 無vô 色sắc 無vô 欲dục 有hữu 我ngã 執chấp 立lập 無vô 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 處xứ 有hữu 色sắc 有hữu 第đệ 二nhị 有hữu 我ngã 執chấp 立lập 欲dục 界giới 。 有hữu 色sắc 無vô 第đệ 二nhị 有hữu 我ngã 執chấp 立lập 色sắc 界giới 。 無vô 色sắc 無vô 第đệ 二nhị 有hữu 我ngã 執chấp 立lập 無vô 色sắc 界giới 。 境cảnh 及cập 眾chúng 具cụ 說thuyết 亦diệc 爾nhĩ 。

復phục 次thứ 若nhược 處xứ 有hữu 色sắc 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 。 相tương 應ứng 立lập 欲dục 界giới 有hữu 色sắc 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 。 不bất 相tương 應ứng 立lập 色sắc 界giới 。 無vô 色sắc 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 。 不bất 相tương 應ứng 立lập 無vô 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 處xứ 有hữu 色sắc 慳san 嫉tật 相tương 應ứng 立lập 欲dục 界giới 。 有hữu 色sắc 慳san 嫉tật 不bất 相tương 應ứng 立lập 色sắc 界giới 。 無vô 色sắc 慳san 嫉tật 不bất 相tương 應ứng 立lập 無vô 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 處xứ 有hữu 色sắc 憂ưu 苦khổ 根căn 相tướng 應ưng 立lập 欲dục 界giới 。 有hữu 色sắc 憂ưu 苦khổ 根căn 不bất 相tương 應ứng 立lập 色sắc 界giới 。 無vô 色sắc 憂ưu 苦khổ 根căn 不bất 相tương 應ứng 立lập 無vô 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 處xứ 有hữu 色sắc 段đoạn 食thực 婬dâm 愛ái 相tương 應ứng 立lập 欲dục 界giới 。 有hữu 色sắc 段đoạn 食thực 婬dâm 愛ái 不bất 相tương 應ứng 立lập 色sắc 界giới 。 無vô 色sắc 段đoạn 食thực 婬dâm 愛ái 不bất 相tương 應ứng 立lập 無vô 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 處xứ 有hữu 五ngũ 蘊uẩn 異dị 熟thục 因nhân 五ngũ 蘊uẩn 異dị 熟thục 果quả 。 不bất 善thiện 無vô 記ký 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 立lập 欲dục 界giới 。 有hữu 五ngũ 蘊uẩn 異dị 熟thục 因nhân 五ngũ 蘊uẩn 異dị 熟thục 果quả 。 唯duy 無vô 記ký 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 立lập 色sắc 界giới 。 有hữu 四tứ 蘊uẩn 異dị 熟thục 因nhân 四tứ 蘊uẩn 異dị 熟thục 果quả 。 唯duy 無vô 記ký 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 立lập 無vô 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 處xứ 有hữu 四tứ 蘊uẩn 異dị 熟thục 因nhân 得đắc 一nhất 果quả 。 不bất 善thiện 無vô 記ký 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 立lập 欲dục 界giới 。 有hữu 五ngũ 蘊uẩn 異dị 熟thục 因nhân 得đắc 一nhất 果quả 。 唯duy 無vô 記ký 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 立lập 色sắc 界giới 。 有hữu 四tứ 蘊uẩn 異dị 熟thục 因nhân 得đắc 一nhất 果quả 。 唯duy 無vô 記ký 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 立lập 無vô 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 處xứ 有hữu 三tam 受thọ 異dị 熟thục 因nhân 三tam 受thọ 異dị 熟thục 果quả 。 不bất 善thiện 無vô 記ký 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 立lập 欲dục 界giới 。 有hữu 二nhị 受thọ 異dị 熟thục 因nhân 二nhị 受thọ 異dị 熟thục 果quả 。 唯duy 無vô 記ký 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 立lập 色sắc 界giới 。 有hữu 一nhất 受thọ 異dị 熟thục 因nhân 一nhất 受thọ 異dị 熟thục 果quả 。 唯duy 無vô 記ký 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 立lập 無vô 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 處xứ 有hữu 五ngũ 受thọ 異dị 熟thục 因nhân 四tứ 受thọ 異dị 熟thục 果quả 。 不bất 善thiện 無vô 記ký 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 立lập 欲dục 界giới 。 有hữu 三tam 受thọ 異dị 熟thục 因nhân 三tam 受thọ 異dị 熟thục 果quả 。 唯duy 無vô 記ký 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 立lập 色sắc 界giới 。 有hữu 一nhất 受thọ 異dị 熟thục 因nhân 一nhất 受thọ 異dị 熟thục 果quả 。 唯duy 無vô 記ký 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 立lập 無vô 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 處xứ 有hữu 有hữu 色sắc 無vô 色sắc 。 異dị 熟thục 因nhân 有hữu 色sắc 無vô 色sắc 異dị 熟thục 果quả 。 不bất 善thiện 無vô 記ký 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 立lập 欲dục 界giới 。 有hữu 有hữu 色sắc 無vô 色sắc 。 異dị 熟thục 因nhân 有hữu 色sắc 無vô 色sắc 異dị 熟thục 果quả 。 唯duy 無vô 記ký 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 立lập 色sắc 界giới 。 有hữu 無vô 色sắc 異dị 熟thục 因nhân 無vô 色sắc 異dị 熟thục 果quả 。 唯duy 無vô 記ký 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 立lập 無vô 色sắc 界giới 。 如như 有hữu 色sắc 無vô 色sắc 如như 是thị 。 有hữu 見kiến 無vô 見kiến 有hữu 對đối 無vô 對đối 說thuyết 亦diệc 爾nhĩ 。 問vấn 所sở 說thuyết 三tam 界giới 云vân 何hà 安an 立lập 。 為vi 上thượng 下hạ 重trọng/trùng 累lũy/lụy/luy 。 為vi 隣lân 次thứ 傍bàng 布bố 。 若nhược 上thượng 下hạ 者giả 。 云vân 何hà 施thi 設thiết 遍biến 離ly 彼bỉ 染nhiễm 。 云vân 何hà 神thần 通thông 。 能năng 遍biến 至chí 彼bỉ 。 若nhược 傍bàng 布bố 者giả 。 陀đà 羅la 達đạt 多đa 所sở 說thuyết 當đương 云vân 何hà 通thông 。 如như 說thuyết 下hạ 方phương 世thế 界giới 。 無vô 邊biên 上thượng 方phương 世thế 界giới 無vô 邊biên 。 此thử 中trung 有hữu 說thuyết 。 上thượng 下hạ 重trọng/trùng 累lũy/lụy/luy 。 謂vị 從tùng 此thử 界giới 風phong 輪luân 之chi 下hạ 虛hư 空không 懸huyền 遠viễn 有hữu 下hạ 方phương 。 色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên 。 彼bỉ 下hạ 展triển 轉chuyển 乃nãi 至chí 。 風phong 輪luân 次thứ 下hạ 復phục 有hữu 。 色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên 。 展triển 轉chuyển 向hướng 下hạ 乃nãi 至chí 風phong 輪luân 。 如như 是thị 展triển 轉chuyển 。 下hạ 方phương 世thế 界giới 。 乃nãi 至chí 無vô 邊biên 。 又hựu 從tùng 此thử 界giới 色sắc 究cứu 竟cánh 上thượng 虛hư 空không 懸huyền 遠viễn 有hữu 上thượng 方phương 風phong 輪luân 。 彼bỉ 上thượng 展triển 轉chuyển 乃nãi 至chí 。 色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên 。 次thứ 上thượng 復phục 有hữu 風phong 輪luân 展triển 轉chuyển 向hướng 上thượng 。 乃nãi 至chí 色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên 。 如như 是thị 展triển 轉chuyển 上thượng 。 方phương 世thế 界giới 乃nãi 至chí 無vô 邊biên 。 問vấn 若nhược 爾nhĩ 。 云vân 何hà 施thi 設thiết 遍biến 離ly 彼bỉ 染nhiễm 。 云vân 何hà 神thần 通thông 。 能năng 遍biến 至chí 彼bỉ 。 答đáp 若nhược 有hữu 離ly 一nhất 欲dục 界giới 染nhiễm 時thời 。 即tức 名danh 離ly 一nhất 切thiết 欲dục 界giới 染nhiễm 。 以dĩ 相tương/tướng 同đồng 故cố 。 然nhiên 依y 初sơ 定định 所sở 發phát 神thần 通thông 。 但đãn 能năng 至chí 一nhất 欲dục 界giới 梵Phạm 世Thế 非phi 餘dư 。 以dĩ 處xứ 別biệt 故cố 。 如như 是thị 離ly 色sắc 界giới 染nhiễm 及cập 依y 餘dư 定định 發phát 通thông 。 隨tùy 應ứng 亦diệc 爾nhĩ 。 有hữu 餘dư 師sư 說thuyết 。 隣lân 次thứ 傍bàng 布bố 。 問vấn 若nhược 爾nhĩ 。 陀đà 羅la 達đạt 多đa 所sở 說thuyết 當đương 云vân 何hà 通thông 。 答đáp 彼bỉ 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 下hạ 方phương 欲dục 界giới 無vô 邊biên 。 上thượng 方phương 色sắc 界giới 無vô 邊biên 。 此thử 中trung 欲dục 界giới 諸chư 處xứ 同đồng 一nhất 隨tùy 眠miên 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 隨tùy 地địa 差sai 別biệt 各các 別biệt 隨tùy 眠miên 。 問vấn 何hà 故cố 欲dục 界giới 諸chư 處xứ 同đồng 一nhất 隨tùy 眠miên 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 隨tùy 地địa 各các 別biệt 。 答đáp 欲dục 界giới 是thị 不bất 定định 界giới 非phi 修tu 地địa 非phi 離ly 染nhiễm 地địa 。 此thử 中trung 煩phiền 惱não 如như 無vô 轡bí 馬mã 自tự 在tại 奔bôn 逸dật 。 故cố 一nhất 切thiết 處xứ 同đồng 一nhất 隨tùy 眠miên 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 是thị 定định 界giới 是thị 修tu 地địa 是thị 離ly 染nhiễm 地địa 。 此thử 中trung 煩phiền 惱não 如như 有hữu 轡bí 馬mã 不bất 自tự 在tại 轉chuyển 。 故cố 上thượng 下hạ 地địa 各các 別biệt 隨tùy 眠miên 。

復phục 次thứ 欲dục 界giới 不bất 善thiện 根căn 強cường 盛thịnh 善thiện 根căn 羸luy 劣liệt 。 故cố 一nhất 切thiết 處xứ 。 同đồng 一nhất 隨tùy 眠miên 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 無vô 不bất 善thiện 根căn 善thiện 根căn 強cường 盛thịnh 。 故cố 上thượng 下hạ 地địa 各các 別biệt 隨tùy 眠miên 。

復phục 次thứ 欲dục 界giới 不bất 善thiện 增tăng 長trưởng 。 善thiện 法Pháp 退thoái 減giảm 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 無vô 不bất 善thiện 法Pháp 善thiện 法Pháp 增tăng 長trưởng 。

復phục 次thứ 欲dục 界giới 不bất 善thiện 如như 主chủ 。 善thiện 法Pháp 如như 客khách 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 無vô 不bất 善thiện 法Pháp 。 善thiện 法Pháp 如như 主chủ 。

復phục 次thứ 欲dục 界giới 有hữu 不bất 善thiện 根căn 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 無vô 不bất 善thiện 根căn 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 。

復phục 次thứ 欲dục 界giới 禮lễ 儀nghi 無vô 忌kỵ 猶do 如như 夫phu 妻thê 。 故cố 一nhất 切thiết 處xứ 同đồng 一nhất 隨tùy 眠miên 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 禮lễ 儀nghi 有hữu 隔cách 猶do 如như 母mẫu 子tử 。 故cố 上thượng 下hạ 地địa 各các 別biệt 隨tùy 眠miên 。

復phục 次thứ 欲dục 界giới 善thiện 法Pháp 威uy 儀nghi 有hữu 雜tạp 。 猶do 如như 王vương 子tử 與dữ 旃chiên 荼đồ 羅la 子tử 同đồng 禁cấm 囹linh 圄ngữ 。 故cố 一nhất 切thiết 處xứ 同đồng 一nhất 隨tùy 眠miên 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 善thiện 法Pháp 威uy 儀nghi 無vô 雜tạp 。 猶do 如như 王vương 子tử 與dữ 長trưởng 者giả 子tử 。 同đồng 禁cấm 囹linh 圄ngữ 。 故cố 上thượng 下hạ 地địa 各các 別biệt 隨tùy 眠miên 。 問vấn 三tam 界giới 中trung 間gian 有hữu 物vật 間gian 不phủ 。 若nhược 有hữu 者giả 。 彼bỉ 有hữu 二nhị 物vật 界giới 應ưng 成thành 五ngũ 。 即tức 五ngũ 中trung 間gian 復phục 有hữu 四tứ 物vật 。 界giới 應ưng 成thành 九cửu 。 如như 是thị 展triển 轉chuyển 。 便tiện 為vi 無vô 窮cùng 。 若nhược 無vô 者giả 。 云vân 何hà 不bất 三tam 界giới 合hợp 成thành 一nhất 耶da 。 答đáp 應ưng 言ngôn 彼bỉ 中trung 更cánh 無vô 物vật 間gian 。 問vấn 若nhược 爾nhĩ 。 三tam 界giới 云vân 何hà 不bất 成thành 一nhất 耶da 。 答đáp 於ư 彼bỉ 中trung 間gian 。 雖tuy 無vô 物vật 間gian 而nhi 不bất 成thành 一nhất 。 如như 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 三tam 世thế 四tứ 大đại 種chủng 等đẳng 。 雖tuy 無vô 物vật 間gian 而nhi 不bất 成thành 一nhất 。 此thử 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 性tánh 相tướng 異dị 故cố 物vật 類loại 別biệt 故cố 。 雖tuy 無vô 物vật 間gian 而nhi 不bất 成thành 一nhất 。 問vấn 若nhược 爾nhĩ 。 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 。 上thượng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 下hạ 中trung 間gian 懸huyền 遠viễn 。 有hữu 無vô 量lượng 空không 界giới 色sắc 。 云vân 何hà 可khả 知tri 。 此thử 是thị 欲dục 界giới 此thử 是thị 色sắc 界giới 分phân 齊tề 差sai 別biệt 耶da 。 答đáp 二nhị 界giới 輪luân 際tế 俱câu 有hữu 光quang 網võng 。 二nhị 光quang 分phân 齊tề 麁thô 妙diệu 不bất 等đẳng 。 由do 此thử 了liễu 知tri 此thử 是thị 欲dục 界giới 此thử 是thị 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 欲dục 。 界giới 生sanh 得đắc 天thiên 眼nhãn 所sở 能năng 見kiến 處xứ 是thị 欲dục 界giới 。 不bất 能năng 見kiến 處xứ 是thị 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 欲dục 。 界giới 生sanh 得đắc 神thần 通thông 所sở 能năng 到đáo 處xứ 是thị 欲dục 界giới 。 不bất 能năng 到đáo 處xứ 是thị 色sắc 界giới 。

復phục 次thứ 若nhược 處xứ 欲dục 界giới 愛ái 所sở 緣duyên 是thị 欲dục 界giới 。 色sắc 界giới 愛ái 所sở 緣duyên 是thị 色sắc 界giới 。 是thị 謂vị 二nhị 界giới 分phân 齊tề 差sai 別biệt 。

何hà 故cố 欲dục 界giới 不bất 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 不bất 遍biến 於ư 欲dục 界giới 法pháp 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 此thử 應ưng 成thành 遍biến 行hành 及cập 彼bỉ 非phi 此thử 所sở 緣duyên 故cố 。 此thử 應ưng 成thành 遍biến 行hành 者giả 。 謂vị 此thử 欲dục 界giới 不bất 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 若nhược 遍biến 於ư 欲dục 界giới 法pháp 隨tùy 增tăng 者giả 。 亦diệc 應ưng 成thành 遍biến 行hành 。 則tắc 不bất 可khả 施thi 設thiết 。 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 不bất 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 相tương/tướng 用dụng 差sai 別biệt 。 及cập 彼bỉ 非phi 此thử 所sở 緣duyên 故cố 者giả 。 謂vị 彼bỉ 異dị 部bộ 諸chư 法pháp 非phi 此thử 不bất 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 。 此thử 但đãn 以dĩ 自tự 部bộ 法pháp 。 為vi 所sở 緣duyên 故cố 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 由do 不bất 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 勢thế 力lực 。 建kiến 立lập 五ngũ 部bộ 諸chư 法pháp 有hữu 異dị 。 若nhược 不bất 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 亦diệc 遍biến 緣duyên 五ngũ 部bộ 者giả 。 則tắc 於ư 五ngũ 部bộ 應ưng 遍biến 隨tùy 增tăng 。 如như 是thị 便tiện 為vi 五ngũ 部bộ 雜tạp 亂loạn 。 五ngũ 部bộ 雜tạp 亂loạn 故cố 則tắc 對đối 治trị 雜tạp 亂loạn 。 對đối 治trị 雜tạp 亂loạn 故cố 則tắc 現hiện 觀quán 雜tạp 亂loạn 。 現hiện 觀quán 雜tạp 亂loạn 故cố 則tắc 不bất 可khả 施thi 設thiết 。 遍biến 知tri 差sai 別biệt 。 沙Sa 門Môn 果quả 差sai 別biệt 。 欲dục 令linh 無vô 如như 是thị 過quá 。 是thị 故cố 欲dục 界giới 不bất 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 不bất 遍biến 於ư 欲dục 界giới 法pháp 隨tùy 增tăng 。 何hà 故cố 色sắc 界giới 不bất 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 不bất 遍biến 於ư 色sắc 界giới 法pháp 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 此thử 應ưng 成thành 遍biến 行hành 。 及cập 彼bỉ 非phi 此thử 所sở 緣duyên 故cố 。 何hà 故cố 無vô 色sắc 界giới 不bất 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 不bất 遍biến 於ư 無vô 色sắc 界giới 。 法pháp 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 此thử 應ưng 成thành 遍biến 行hành 。 及cập 彼bỉ 非phi 此thử 所sở 緣duyên 故cố 。 皆giai 如như 前tiền 釋thích 。 遍biến 行hành 因nhân 義nghĩa 廣quảng 說thuyết 如như 雜tạp 蘊uẩn 智trí 納nạp 息tức 。 及cập 結kết 蘊uẩn 不bất 善thiện 納nạp 息tức 。 有hữu 十thập 想tưởng 謂vị 無vô 常thường 想tưởng 乃nãi 至chí 滅diệt 想tưởng 。 此thử 如như 定định 蘊uẩn 攝nhiếp 納nạp 息tức 中trung 。 已dĩ 廣quảng 分phân 別biệt 。 若nhược 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 彼bỉ 思tư 惟duy 無vô 常thường 想tưởng 耶da 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 修tu 有hữu 四tứ 種chủng 。 謂vị 得đắc 修tu 習tập 修tu 對đối 治trị 修tu 除trừ 遣khiển 修tu 。 四tứ 修tu 義nghĩa 如như 智trí 蘊uẩn 他tha 心tâm 智trí 納nạp 息tức 中trung 廣quảng 說thuyết 。 此thử 中trung 有hữu 說thuyết 。 但đãn 依y 習tập 修tu 作tác 論luận 。 有hữu 說thuyết 。 通thông 依y 得đắc 修tu 習tập 修tu 作tác 論luận 。 諸chư 有hữu 欲dục 令linh 此thử 中trung 但đãn 依y 習tập 修tu 作tác 論luận 者giả 。 彼bỉ 說thuyết 若nhược 修tu 無vô 常thường 想tưởng 者giả 。 謂vị 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 在tại 前tiền 。 彼bỉ 思tư 惟duy 無vô 常thường 想tưởng 者giả 。 謂vị 以dĩ 無vô 常thường 想tưởng 為vi 所sở 緣duyên 。 即tức 是thị 無vô 常thường 。 想tưởng 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 義nghĩa 。 若nhược 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 彼bỉ 思tư 惟duy 無vô 常thường 想tưởng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 不bất 思tư 惟duy 無vô 常thường 想tưởng 。

謂vị 緣duyên 餘dư 法pháp 。 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 如như 緣duyên 色sắc 受thọ 行hành 識thức 蘊uẩn 。 除trừ 無vô 常thường 想tưởng 緣duyên 餘dư 想tưởng 蘊uẩn 。 起khởi 無vô 常thường 想tưởng 。 問vấn 此thử 說thuyết 在tại 何hà 位vị 。 答đáp 在tại 增tăng 長trưởng 煗noãn 頂đảnh 位vị 起khởi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 身thân 受thọ 心tâm 念niệm 住trụ 及cập 緣duyên 餘dư 法pháp 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 離ly 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 起khởi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 身thân 受thọ 心tâm 念niệm 住trụ 。 及cập 緣duyên 餘dư 法pháp 法pháp 念niệm 住trụ 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 若nhược 信tín 勝thắng 解giải 練luyện 根căn 作tác 見kiến 至chí 。

時thời 解giải 脫thoát 練luyện 根căn 作tác 不bất 動động 。 起khởi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 身thân 受thọ 心tâm 念niệm 住trụ 。 及cập 緣duyên 餘dư 法pháp 法pháp 念niệm 住trụ 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 。 若nhược 起khởi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 身thân 受thọ 心tâm 念niệm 住trụ 。 及cập 緣duyên 餘dư 法pháp 法pháp 念niệm 住trụ 時thời 。 若nhược 即tức 以dĩ 此thử 類loại 念niệm 住trụ 雜tạp 修tu 靜tĩnh 慮lự 時thời 。 諸chư 有hữu 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 法pháp 是thị 勝thắng 義nghĩa 者giả 。 即tức 起khởi 此thử 類loại 念niệm 住trụ 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 時thời 。 及cập 起khởi 此thử 類loại 念niệm 住trụ 辯biện 無vô 礙ngại 解giải 願nguyện 智trí 邊biên 際tế 定định 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 入nhập 滅diệt 盡tận 定định 。 想tưởng 微vi 細tế 心tâm 時thời 。 如như 是thị 等đẳng 時thời 。 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 在tại 前tiền 故cố 。 不bất 思tư 惟duy 無vô 常thường 。 想tưởng 緣duyên 餘dư 法pháp 故cố 。 有hữu 思tư 惟duy 無vô 常thường 。 想tưởng 不bất 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 謂vị 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 修tu 餘dư 想tưởng 。 餘dư 想tưởng 者giả 。 謂vị 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 及cập 餘dư 善thiện 染nhiễm 無vô 記ký 想tưởng 。 此thử 中trung 善thiện 想tưởng 者giả 。 謂vị 加gia 行hành 善thiện 。 及cập 生sanh 得đắc 善thiện 想tưởng 加gia 行hành 善thiện 想tưởng 。 謂vị 聞văn 思tư 修tu 所sở 成thành 。 聞văn 所sở 成thành 者giả 。 謂vị 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 起khởi 非phi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 聞văn 所sở 成thành 想tưởng 。 思tư 所sở 成thành 者giả 。 謂vị 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 起khởi 非phi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 思tư 所sở 成thành 想tưởng 。 修tu 所sở 成thành 者giả 。 謂vị 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 起khởi 非phi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 。 問vấn 此thử 修tu 所sở 成thành 想tưởng 說thuyết 在tại 何hà 位vị 。 答đáp 在tại 煗noãn 頂đảnh 忍nhẫn 初sơ 及cập 增tăng 長trưởng 位vị 。 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 起khởi 非phi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 位vị 起khởi 三tam 行hành 相tương/tướng 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 已dĩ 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 苦khổ 現hiện 觀quán 四tứ 心tâm 頃khoảnh 。 起khởi 三tam 行hành 相tương/tướng 法pháp 念niệm 住trụ 。 集tập 道đạo 現hiện 觀quán 各các 四tứ 心tâm 頃khoảnh 。 起khởi 四tứ 行hành 相tương/tướng 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 以dĩ 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 非phi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 法pháp 念niệm 住trụ 。 離ly 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 若nhược 即tức 以dĩ 此thử 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 若nhược 以dĩ 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 非phi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 法pháp 念niệm 住trụ 。 信tín 勝thắng 解giải 練luyện 根căn 作tác 見kiến 至chí 。

時thời 解giải 脫thoát 練luyện 根căn 作tác 不bất 動động 。 若nhược 即tức 以dĩ 此thử 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 若nhược 以dĩ 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 非phi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 法pháp 念niệm 住trụ 。 雜tạp 修tu 靜tĩnh 慮lự 及cập 起khởi 他tha 心tâm 智trí 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 智trí 通thông 時thời 。 起khởi 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 非phi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 法pháp 念niệm 住trụ 時thời 。 起khởi 四tứ 無vô 量lượng 時thời 。 諸chư 有hữu 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 法pháp 是thị 勝thắng 義nghĩa 者giả 。 即tức 起khởi 此thử 類loại 法pháp 念niệm 住trụ 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 時thời 。 及cập 起khởi 此thử 類loại 法pháp 念niệm 住trụ 辯biện 無vô 礙ngại 解giải 。 願nguyện 智trí 邊biên 際tế 定định 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 空không 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 遍biến 處xứ 入nhập 滅diệt 盡tận 定định 。 想tưởng 微vi 細tế 心tâm 時thời 。 是thị 名danh 善thiện 想tưởng 。 染nhiễm 想tưởng 者giả 。 謂vị 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 起khởi 薩tát 迦ca 耶da 見kiến 。 執chấp 我ngã 我ngã 所sở 起khởi 邊biên 執chấp 見kiến 。 執chấp 斷đoạn 常thường 起khởi 邪tà 見kiến 。 執chấp 無vô 因nhân 無vô 作tác 及cập 損tổn 減giảm 起khởi 見kiến 取thủ 。 執chấp 上thượng 妙diệu 勝thắng 第đệ 一nhất 。 起khởi 戒giới 禁cấm 取thủ 。 執chấp 淨tịnh 解giải 脫thoát 出xuất 離ly 起khởi 疑nghi 猶do 豫dự 不bất 決quyết 。 起khởi 無vô 明minh 無vô 智trí 黑hắc 闇ám 愚ngu 癡si 。 起khởi 貪tham 愛ái 樂nhạo 悅duyệt 意ý 。 起khởi 瞋sân 不bất 愛ái 樂nhạo 不bất 悅duyệt 意ý 。 起khởi 慢mạn 高cao 舉cử 。 如như 是thị 等đẳng 時thời 是thị 名danh 染nhiễm 想tưởng 。 無vô 記ký 想tưởng 者giả 。 謂vị 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 起khởi 非phi 如như 理lý 非phi 不bất 如như 理lý 想tưởng 。 是thị 名danh 思tư 惟duy 無vô 常thường 想tưởng 。 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 故cố 不bất 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 起khởi 餘dư 想tưởng 故cố 。 有hữu 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 亦diệc 思tư 惟duy 無vô 常thường 想tưởng 。 謂vị 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 。 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 如như 無vô 常thường 想tưởng 長trường 時thời 相tương 續tục 。 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 緣duyên 自tự 相tương 續tục 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 及cập 他tha 相tương 續tục 三tam 世thế 無vô 常thường 想tưởng 。 問vấn 此thử 說thuyết 在tại 何hà 位vị 。 答đáp 在tại 煗noãn 頂đảnh 忍nhẫn 初sơ 及cập 增tăng 長trưởng 位vị 。 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 起khởi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 位vị 起khởi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 已dĩ 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 苦khổ 現hiện 觀quán 四tứ 心tâm 頃khoảnh 。 起khởi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 以dĩ 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 法pháp 念niệm 住trụ 。 離ly 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 若nhược 即tức 以dĩ 此thử 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 若nhược 以dĩ 此thử 類loại 法pháp 念niệm 住trụ 信tín 勝thắng 解giải 練luyện 根căn 作tác 見kiến 至chí 。

時thời 解giải 脫thoát 練luyện 根căn 作tác 不bất 動động 。 若nhược 即tức 以dĩ 此thử 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 若nhược 以dĩ 此thử 類loại 法pháp 念niệm 住trụ 雜tạp 修tu 靜tĩnh 慮lự 。 及cập 有hữu 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 法pháp 是thị 勝thắng 義nghĩa 者giả 。 起khởi 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。 及cập 起khởi 願nguyện 智trí 邊biên 際tế 定định 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 入nhập 滅diệt 盡tận 定định 。 想tưởng 微vi 細tế 心tâm 時thời 。 有hữu 說thuyết 。 及cập 起khởi 無vô 願nguyện 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 時thời 。 如như 是thị 等đẳng 時thời 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 在tại 前tiền 故cố 。 亦diệc 思tư 惟duy 無vô 常thường 。 想tưởng 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 故cố 。 有hữu 不bất 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 亦diệc 不bất 思tư 惟duy 無vô 常thường 想tưởng 。 謂vị 除trừ 前tiền 相tương/tướng 。 問vấn 此thử 說thuyết 在tại 何hà 位vị 。 答đáp 在tại 初sơ 煗noãn 頂đảnh 忍nhẫn 及cập 增tăng 長trưởng 忍nhẫn 。 起khởi 緣duyên 滅Diệt 諦Đế 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 增tăng 長trưởng 煗noãn 頂đảnh 不bất 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 起khởi 非phi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 諸chư 念niệm 住trụ 時thời 。 若nhược 已dĩ 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 滅diệt 現hiện 觀quán 四tứ 心tâm 頃khoảnh 。 若nhược 於ư 修tu 位vị 無Vô 學Học 位vị 中trung 。 起khởi 一nhất 切thiết 不bất 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 非phi 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 諸chư 念niệm 住trụ 時thời 。 如như 是thị 等đẳng 時thời 不phủ 。 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 無vô 常thường 想tưởng 不bất 現hiện 前tiền 故cố 。 亦diệc 不bất 思tư 惟duy 無vô 常thường 想tưởng 。 不bất 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 故cố 。 迦ca 濕thấp 彌di 羅la 國quốc 外ngoại 諸chư 師sư 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 有hữu 不bất 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 亦diệc 不bất 思tư 惟duy 無vô 常thường 想tưởng 。 謂vị 緣duyên 餘dư 法pháp 修tu 餘dư 想tưởng 。 如như 緣duyên 色sắc 受thọ 行hành 識thức 蘊uẩn 除trừ 無vô 常thường 想tưởng 。 餘dư 想tưởng 蘊uẩn 起khởi 餘dư 想tưởng 。 緣duyên 無vô 為vi 起khởi 餘dư 想tưởng 。 餘dư 想tưởng 者giả 。 謂vị 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 。 及cập 餘dư 一nhất 切thiết 。 非phi 無vô 常thường 想tưởng 。 廣quảng 說thuyết 應ưng 知tri 如như 無vô 常thường 想tưởng 。 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 亦diệc 爾nhĩ 。 差sai 別biệt 者giả 。 說thuyết 自tự 名danh 。 及cập 第đệ 三tam 句cú 中trung 皆giai 除trừ 無vô 願nguyện 無vô 願nguyện 不bất 淨tịnh 想tưởng 厭yếm 食thực 想tưởng 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 可khả 樂lạc 想tưởng 。 死tử 想tưởng 斷đoạn 想tưởng 離ly 想tưởng 滅diệt 想tưởng 。 隨tùy 應ứng 當đương 知tri 者giả 。 謂vị 若nhược 修tu 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 思tư 惟duy 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 以dĩ 不bất 淨tịnh 想tưởng 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 緣duyên 顯hiển 形hình 色sắc 故cố 。 若nhược 思tư 惟duy 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 修tu 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 以dĩ 緣duyên 不bất 淨tịnh 想tưởng 時thời 餘dư 想tưởng 。 現hiện 在tại 前tiền 故cố 。 餘dư 想tưởng 者giả 。 謂vị 無vô 常thường 想tưởng 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 。 及cập 餘dư 善thiện 染nhiễm 無vô 記ký 想tưởng 。 如như 不bất 淨tịnh 想tưởng 厭yếm 食thực 想tưởng 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 可khả 樂lạc 想tưởng 。 死tử 想tưởng 斷đoạn 想tưởng 離ly 想tưởng 滅diệt 想tưởng 亦diệc 爾nhĩ 。 差sai 別biệt 者giả 。 說thuyết 自tự 所sở 緣duyên 。 謂vị 若nhược 修tu 厭yếm 食thực 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 思tư 惟duy 厭yếm 食thực 想tưởng 。 以dĩ 彼bỉ 想tưởng 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 緣duyên 香hương 味vị 觸xúc 故cố 。 若nhược 思tư 惟duy 厭yếm 食thực 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 修tu 厭yếm 食thực 想tưởng 。 以dĩ 緣duyên 彼bỉ 想tưởng 時thời 餘dư 想tưởng 。 現hiện 在tại 前tiền 故cố 。 餘dư 想tưởng 者giả 如như 前tiền 說thuyết 。 若nhược 修tu 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 可khả 樂lạc 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 思tư 惟duy 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 不bất 可khả 樂lạc 想tưởng 。 以dĩ 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 可khả 樂lạc 想tưởng 。 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 緣duyên 諸chư 世thế 間gian 可khả 愛ái 事sự 故cố 。 若nhược 思tư 惟duy 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 可khả 樂lạc 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 修tu 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 可khả 樂lạc 想tưởng 。 以dĩ 緣duyên 彼bỉ 世thế 間gian 不bất 可khả 樂lạc 。 想tưởng 時thời 餘dư 想tưởng 。 現hiện 在tại 前tiền 故cố 。 餘dư 想tưởng 者giả 如như 前tiền 說thuyết 。 若nhược 修tu 死tử 想tưởng 彼bỉ 不phủ 。 思tư 惟duy 死tử 想tưởng 。 以dĩ 死tử 想tưởng 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 緣duyên 命mạng 根căn 及cập 命mạng 根căn 俱câu 生sanh 無vô 常thường 性tánh 故cố 。 若nhược 思tư 惟duy 死tử 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 修tu 死tử 想tưởng 。 以dĩ 緣duyên 彼bỉ 死tử 想tưởng 時thời 餘dư 想tưởng 。 現hiện 在tại 前tiền 故cố 。 餘dư 想tưởng 者giả 如như 前tiền 說thuyết 。 若nhược 修tu 斷đoạn 想tưởng 彼bỉ 不bất 思tư 惟duy 斷đoạn 想tưởng 。 以dĩ 斷đoạn 想tưởng 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 緣duyên 涅Niết 槃Bàn 故cố 。 若nhược 思tư 惟duy 斷đoạn 想tưởng 彼bỉ 不bất 修tu 斷đoạn 想tưởng 。 以dĩ 緣duyên 彼bỉ 斷đoạn 想tưởng 時thời 餘dư 想tưởng 。 現hiện 在tại 前tiền 故cố 。 餘dư 想tưởng 者giả 如như 前tiền 說thuyết 。 如như 斷đoạn 想tưởng 離ly 想tưởng 。 滅diệt 想tưởng 亦diệc 爾nhĩ 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 發Phát 智Trí 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 九cửu 十thập 三tam

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Lược Chư Kinh Luận Niệm Phật Pháp Môn Vãng Sanh Tịnh Độ Tập Quyển Thượng -

略Lược 諸Chư 經Kinh 論Luận 念Niệm 佛Phật 法Pháp 門Môn 往Vãng 生Sanh 淨Tịnh 土Độ 集Tập 卷Quyển 上Thượng 唐Đường 慧Tuệ 日Nhật 撰Soạn 略Lược 諸Chư 經Kinh 論Luận 念Niệm 佛Phật 法Pháp 門Môn 。 往Vãng 生Sanh 淨Tịnh 土Độ 。 集Tập 卷quyển 上thượng (# 一nhất 名danh 慈từ 悲bi 集tập )# 大đại 唐đường...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Tông Kính Lục - Quyển 19

宗Tông 鏡Kính 錄Lục Quyển 19 宋Tống 延Diên 壽Thọ 集Tập 宗Tông 鏡Kính 錄Lục 卷quyển 第đệ 十thập 九cửu 慧tuệ 日nhật 永vĩnh 明minh 寺tự 主chủ 智trí 慧tuệ 禪thiền 師sư 延diên 壽thọ 集tập 夫phu 如như 上thượng 所sở 說thuyết 。 祖tổ 教giáo 同đồng 詮thuyên 。 凡phàm 曰viết 有hữu 心tâm 。...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 184

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận Quyển 184 五Ngũ 百Bách 大Đại 阿A 羅La 漢Hán 等Đẳng 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 八bát 十thập 四tứ 五ngũ 百bách 大đại 阿A 羅La 漢Hán...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh - Quyển 7

佛Phật 說Thuyết 大Đại 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát 藏Tạng 正Chánh 法Pháp 經Kinh Quyển 7 宋Tống 法Pháp 護Hộ 等Đẳng 譯Dịch 大Đại 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát 藏Tạng 正Chánh 法Pháp 經Kinh 卷quyển 第đệ 七thất 西tây 天thiên 譯dịch 經kinh 三Tam 藏Tạng 。 朝triêu 散tán 大đại 夫phu 。 試thí 光quang 祿lộc 卿khanh 。...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Tân Tập Dục Tượng Nghi Quỹ -

新Tân 集Tập 浴Dục 像Tượng 儀Nghi 軌Quỹ 唐Đường 慧Tuệ 琳 述Thuật 新tân 集tập 浴dục 像tượng 儀nghi 軌quỹ 一nhất 卷quyển 慧tuệ 琳# 述thuật 西tây 國quốc 五ngũ 印ấn 度độ 僧Tăng 眾chúng 住trụ 持trì 稍sảo 加gia 嚴nghiêm 麗lệ 。 或hoặc 居cư 伽già 藍lam 寺tự 宇vũ 蘭lan 若nhã 僧Tăng 園viên...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận - Quyển 1

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 俱Câu 舍Xá 論Luận Quyển 1 尊Tôn 者Giả 世Thế 親Thân 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 俱Câu 舍Xá 論Luận 卷quyển 第đệ 一nhất 尊tôn 者giả 世thế 親thân 造tạo 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。 分Phân...