A-NA-HÀM

Từ điển Đạo Uyển


阿 那 含; S, P: anāgāmin;dịch ý là Bất hoàn;

Bất hoàn.