a ma lai quán tự tại bồ tát

Từ điển Phật học Việt Anh - Minh Thông

Xem A ma đề Bồ tát.