A ĐÔ LÊ ĐẠI MAN ĐỒ LA QUÁN ĐỈNH NGHI QUỸ
Phạn Hán dịch: Sa Môn CHÂN THƯỜNG ghi chép
Phạn Việt dịch: VỌNG CHI_ HUYỀN THANH

 

Bấy giờ, Kim Cương Thủ bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! nếu có các Thiện nam thiện nữ nhập vào Đại Bi Thai Tạng Sinh Đại Man Đồ La Tam Ma Gia thì kẻ ấy sẽ tích tụ được bao nhiêu Phước Đức?”

Đức Phật bảo Kim Cương Thủ rằng: “Này Bí Mật Chủ! Từ lúc mới phát Tâm cho đến khi thành Như Lai, bậc Chính Đẳng Giác tích tụ được bao nhiêu Phước Đức thì người Thiện nam thiện nữ ấy cũng tích tụ được Phước Đức ngang bằng như vậy.

Này Bí Mật Chủ! Do Pháp Môn này nên biết rằng người thiện nam thiện nữ kia là con của Phật Tâm được sinh ra từ miệng của Như Lai. Nếu kẻ ấy ở nơi nào tức là có Phật đang thi hành Phật sự ở nơi ấy.

Chính vì thế cho nên Bí Mật Chủ! Nếu vui muốn cúng dường Đức Phật thì nên cúng dường thiện nam thiện nữ ấy. Nếu vui muốn thấy Phật thì nên quán người ấy hay phá nát Ma Quân làm lợi cho tất cả. Bởi thế cho nên ngươi muốn đắc được tất cả Trí Tuệ chân thật của Như Lai thì nên nhất Tâm tu hành Pháp này vì Pháp này hay thành tựu Nhất Thiết Trí”

(Pháp Hoa nói rằng: “Tĩnh Tâm tin tưởng tôn kính Phật

Tịnh Danh nói rằng: “Trí Tuệ sinh theo vô lượng Công Đức”)

_Gia trì chỉ ngũ sắc buộc vào tay trái. Chân ngôn là:

“Án -Ma Ha Phộc Nhật-La, Ca Phộc Già, Phộc Nhật-Ly Câu Lỗ, Phộc Nhật-La, Phộc Nhật-La Hám”

𑖌𑖼_ 𑖦𑖮𑖯-𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖎𑖯𑖪𑖓 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖰 𑖎𑗜𑖨𑗜 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖄𑖮𑖽

*)OṂ_ MAHĀ-VAJRA-KĀVACA VAJRI KURU VAJRA VAJRA-UHAṂ

Nam Mô Kim Cương Giới Đại Thánh Tỳ Lô Giá Na Như Lai

Nam Mô Phương Đông Bất Động Như Lai

Nam Mô Tây Phương Quán Tự Tại Vương Như Lai

Nam Mô Bắc Phương Bất Không Thành Tựu Như Lai

Nam Mô Phổ Hiền Kim Cương Tát Đóa Đẳng chứng hư không biến thế giới vi trần sát thổ trung đế võng trùng trùng tam thế nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát

_Tiếp, lại Tâm niệm Mật Ngữ này hộ trì các đệ tử. Mật ngữ là:

“ Án – Ma Ha Miệt Nhật-La, Ca Miệt Già, Phộc Nhật-Ly Củ Lỗ, Miệt Nhật-La Miệt Nhật-La Hàm”

𑖌𑖼_ 𑖦𑖮𑖯-𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖎𑖯𑖪𑖓 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖰 𑖎𑗜𑖨𑗜 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖄𑖮𑖽

*)OṂ_ MAHĀ-VAJRA-KĀVACA VAJRI KURU VAJRA VAJRA-UHAṂ

_Tiếp, gia trì Đồ Hương, xoa hương lên lòng bàn tay của các đệ tử. Chân Ngôn là:

“Án – Miệt Nhật-La Nghiễn Đệ, Ngược”

𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖐𑖠𑖸 (?𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖐𑖡𑖿𑖠𑖸) _ 𑖐𑖾

*)OṂ_ VAJRA-GADHE (?VAJRA-GANDHE) _ GAḤ

Khi xoa hương nói rằng: “Nguyện các ngươi được đầy đủ tất cả Hương: Giới

Định, Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến của Như Lai ”

_Tiếp, gia trì hoa trắng trao cho đệ tử. Chân Ngôn là:

“Án- Miệt Nhật-La Bổ Sắt Bế, Án”

𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖢𑗜𑖬𑖿𑖢𑖸 _ 𑖌𑖼

*)OṂ_ VAJRA-PUṢPE _ OṂ

Nói rằng: “Nguyện các ngươi được tướng biển vô tận của Như Lai”

_Tiếp, gia trì lò hương, xông hương lên hai tay của đệ tử. Chân Ngôn là:

“Án Miệt Nhật-La Đổ Bế, Ác”

𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑗜𑖢𑖸 _ 𑖀𑖾

*)OṂ_ VAJRA-DHUPE _ AḤ

Nói rằng: “Nguyện các ngươi được tất cả diệu sắc thấm nhuần Đại Bi vô tận của Như Lai”

_Tiếp, gia trì Đăng (ngọn đèn) khiến cho đệ tử nhìn thấy. Chân Ngôn là:

“Án – Miệt Nhật-La Lô Kế Nễ, Dực”

𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖁𑖩𑖺𑖎𑖸 𑖟𑖱𑖾

*)OṂ_ VAJRA-ĀLOKE DĪḤ

Nói rằng: “Nguyện các ngươi được tất cả đẳng giới Hư Không, Trí Tuệ quang minh, Kim Cương kiếm, Chân ngôn của Như Lai”

_Gia trì năm vị của con bò (sữa, lạc, bơ, phân, nước tiểu hòa cùng nhau, để lắng xuống, lọc lấy nước uống)

“Án – Phộc Nhật-La ôn Na Yết, Tra”

𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖄𑖟𑖎 _𑖙 (?𑖙𑖾)

*)OṂ_ VAJRA UDAKA _ṬHA (?ṬHAḤ)

_Khiến cho uống. Chân Ngôn là:

“Án, Ma Ha Nhập Phộc-La, Hồng”

𑖌𑖼_ 𑖦𑖮𑖯-𑖕𑖿𑖪𑖩 𑖮𑖳𑖽

*)OṂ_ MAHĀ-JVALA HŪṂ

_Tiếp, dùng Trí Tuệ thâm sâu, Kim Cương Kiếm, Chân Ngôn của chư Phật hoặc Bộ Tâm Chân Ngôn để phá tan tất cả phiền não, tùy phiền não

_Gia trì Ô Đàm A Thuyết Đà xỉ mộc. Lấy mười ngón tay lường nước hương: rửa, xoa, xông, quấn hoa nơi các Căn, dùng làm một để dâng hiến tất cả chư Phật, còn thừa cho hành giả. Dùng Bất Động Minh gia trì một trăm lẻ tám, Như Lai Nha gia trì. Tiếp nhận thụ nơi Xỉ Mộc rồi đến chỗ thọ Giới, nhấm một chút ở đầu. Nói rằng: “Quăng xỉ mộc đến Phương nào thì tức là Phương ấy ”.

Thánh nhân nói lời kệ như vầy:

Ngươi gặt lợi Vô Đẳng
Ngang bằng nơi Đại Ngã
Tất cả các Như Lai
Do đây dậy Bồ Tát
Đều dùng nhiếp thọ ngươi
Thành biện nơi việc lớn
Đẳng ngươi ở ngày mai
Sẽ được Đại Thừa Sinh
Quăng Xỉ Mộc để nghiệm Tướng

_Ngồi xổm mặt hướng Đông hoặc Bắc. Nếu hướng ra ngoài thì chẳng thành tựu, hướng vào trong thì thành tựu. Nếu lui xa rồi tiến sát cạnh thì lâu thành tựu. Phương Đông là bậc thượng, Phương tây là bậc trung, phương Nam là bậc hạ. Bốn phương phần nhiều là bộ kia (?) Tam kết Tu Đa La nên buộc cánh tay (Chỉ ngũ sắc, năm Đức Phật gia trì, quán nhiếp vạn hạnh khiến trú Đẳng “buộc tay” trải qua thời gian rất lâu khiến chẳng hư mất nên gọi là Kim Cương Kết )

Đêm kế, lấy áo đỏ trùm lên đầu (dùng Chân Ngôn với Bất Động Tôn Chân Ngôn gia trì 108 lần) che kín tất cả cửa ác thú (nẻo ác) hay mở lối thanh tĩnh thành tựu năm loại mắt. Kế Tam Muội Gia Khế. Truyền miệng Mật Ngôn này:

“Tam Muội Gia Tát-Đát-Noa”

𑖭𑖦𑖧 𑖭𑖿𑖝𑖿𑖪𑖽

*)SAMAYA STVAṂ

Tôi (họ tên …….) tức khiến truyền hai độ Nhẫn Nguyện (hai ngón giữa) làm kim chỉ lối dẫn vào trong cửa Đàn. Ba lần truyền Mật Ngữ rằng (Kim Cương Câu Chân Ngôn dẫn vào):

“Tam Ma Gia Hồng”

𑖭𑖦𑖧 𑖮𑖳𑖽

*)SAMAYA HŪṂ

Nên nói rằng: “Nay ngươi đã vào trong Bộ Quyến Thuộc của Như Lai. Nay Ta khiến cho ngươi sinh Trí Kim Cương. Do Trí này mà ngươi sẽ được tất cả sự thành tựu tối thắng của Như Lai và đều thành tựu tất cả sự nghiệp Tất Địa của Thế Gian với Xuất Thế Gian. Sau này ngươi chẳng nên nói việc Pháp này cho kẻ chưa vào Đạo Tràng thọ Pháp Quán Đinh. Nếu ngươi nói thì chẳng những đã trái ngược làm mất Tam Muội Gia mà còn tự chuốc lấy tai ương tội lỗi vậy”.

_Thầy nên vững chắc kết Kim Cương Tát Đóa Kệ khế, để trên đỉnh đầu đệ tử nói rằng: “Đây là Kim Cương Tát Đóa Tam Muội Gia Khế. Nếu ngươi nói việc này cho kẻ chưa thọ pháp Quán Đỉnh thì đầu ngươi sẽ vỡ nát. Ngươi ở chỗ của Ta, đừng sinh Tâm khinh mạn mà nên sinh tâm Tín Kính thâm sâu. Nơi thân ta, ngươi nên tưởng như Kim Cương Tát Đóa. Việc ta dạy bảo nên phụng hành hết. Nếu chẳng như thế thì tự chuốc lấy tai họa hoặc bị chết non hoặc đọa địa ngục. Ngươi nên cẩn thận đó”.

_Thầy muốn khiến cho Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva) nhập vào thân tâm của đệ tử. Liền kết Kim Cương Tát Đóa nói rằng: “Đây là Kim Cương Tam Muội Gia. Nguyện nhập vào thân tâm của ngươi thành Trí Kim Cương vô thượng”. Tụng Mật Ngữ này:

“Án – Miệt Nhật-La Phệ Xá, Ác ”

𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖺𑖪𑖸𑖫 (?𑖪𑖕𑖿𑖨- 𑖀𑖪𑖰𑖫)_ 𑖀𑖾

*)OṂ_ VAJROVEŚA (?VAJRA- AVIŚA)_ AḤ

_Tiếp, kết Kim Cương Phẫn Nộ Quyền, dùng hai độ Nhẫn Ngụyện (hai ngón giữa) hợp cùng nhau. Tụng Đại Thừa Tam Muội Gia, Bách Tự Mật Ngữ. Xưng xong giật mở Thượng Khế (Khế bên trên). Do lực công năng của Mật Ngữ này cho nên hay khiến cho đệ tử nhập vào Trí Kim Cương, chứng Tuệ thù thắng. “Do Trí này mà hay được hết thảy, biết tất cả chúng sinh có bao nhiêu Tâm, hay biết ba loại sự nghiệp của Thế Gian, hay kiên cố Tâm Bồ Đề, hay diệt trừ tát cả khổ não, lìa tất cả sự sợ hãi. Tất cả chúng ác chẳng thể hãm hại, tất cả Như Lai cùng chung gia trì, tất cả Tất Địa đều hiên trước mắt, các việc Tôn thắng an lạc chưa từng có thì chẳng cầu mà tự được. Tự Tâm ngươi nên vui mừng cho sự may mắn này.

Nay Ta vì ngươi mà lược nói các Công Đức thù thắng. Nơi vị của tất cả các môn Giải Thoát, môn Thần Thông, môn Tam Ma Địa, môn Đà La Ni, môn Ba La Mật, mười lực Vô Úy, các pháp Bất Cộng .vv.. Do Pháp mà ngươi quyết sẽ được tự nhiên thấu hiểu được nghĩa lý thâm sâu của trăm ngàn Khế Kinh mà chưa từng được nghe thấy. Chẳng bao lâu, tự ngươi sẽ chứng được Trí Tuệ chân thật của chư Phật huống chi là các Tất Địa thấp kém khác”.

Nói xong, Thầy nên hỏi tiếp rằng: “Ngươi thấy có cảnh giới nào? ” (Dưới đây có bài Minh Trừ Tội, nhớ lấy)

_Theo thứ tự phá tan các tội rồi, lại tưởng dùng ánh sáng của Chư Phật để tĩnh Thân Tâm kẻ kia. Các đẳng Bất Động ở bốn phương, đẳng Đại Nhật Như Lai ở phương trên đều phóng ánh sáng Thanh tịnh. Tưởng Chữ Kim Cương Hùng (𑖮𑖳𑖽_HŪṂ) ở phương dưới với chữ tỏa ánh sáng phẫn nộ để phá tan tội chướng

Làm Pháp này thì hay khiến cho kẻ kia quyết định thấy được tướng thiện do đó biết được kẻ kia đã tiêu diệt được tội chướng. Nếu kẻ kia tội rất nặng chẳng thể thấy tướng tốt thì thầy nên nói: “Già Đà chân thật” khiến cho giác ngộ.

Hay làm Thế Gian Tự Tại Vương

Không đầu không đuôi không sinh diệt

Tính Tướng thường trụ ngang hư không

Tất cả chúng sinh, Tâm sở hữu

Kiên cố Bồ Đề, gọi “ Tát Đóa ”

Tâm trú Bất Động Tam Ma Địa

Chuyên cần quyết định, gọi “Kim Cương”

Nay Ta nói lời chân thật này

Nguyện xin Thê Tôn giúp Bản Nguyện

Vì lợi chúng sinh, các Tất Địa

Từ bi thương sót, nguyện gia trì

Nói xong, lại kết Kim Cương Nhập Khế. Tụng Mật Ngữ (珆_ AḤ) 108 lần. Kết Kim Cương Phộc dùng độ Thiền Trí (2 ngón cái) vịn độ Đàn Tuệ (2 ngón út), hơi co độ Tiến Lực (2 ngón trỏ) cùng giữ nhau. Như vậy tác Pháp xong.

_Nếu chẳng thấy được tướng tốt, phải nên dẫn vào trao Tam Muội Gia, chẳng nên Quán Đỉnh. Tiếp, nên truyền thụ Mật Ngữ này 3 lần  SAMAYA) [Minh: Đường thêm (SVĀHĀ) liền tụng (PRATICA) [?PRATĪCCHA] gia thêm Nhập Phật Tam Muội Gia Minh:

“Án, Bát-La Để Sa, Miệt Nhật-La, Cốc”

𑖌𑖼_ 𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰𑖓 (?𑖢𑖿𑖨𑖝𑖱𑖓𑖿𑖔) 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖮𑖺𑖾

*)OṂ_ PRATICA (?PRATĪCCHA) VAJRA HOḤ

Tụng xong khiến ném hoa, hoa dính chốn nào thì liền truyền Mật Ngữ của Bộ Tôn ấy sẽ mau thành tựu (Hoa rơi nơi mặt phật, mắt phật thì thành tựu Tôn Đẳng. Rơi giữa thân Phật thì thành tựu Tâm Chân Ngôn. Hoa rơi giữa thân dưới của Phật thì thành tựu Sứ Giả Chân Ngôn)

_Tiếp, niệm Mật Ngữ này 3 lần khiến đệ tử kết ấn Tam Muội Gia, giải ở trên trái tim. Mật Ngữ là:

“Nguyện Kim Cương Tát Đóa thường trú kiên cố gia trì Tâm con. Nguyện trao cho con tất cả Tất Địa ”

Kim Cương Giải Thoát Chân Ngôn:

“Án, Để Sắt-Đà Miệt Nhật-La, Nễ-Ly Trú Mê Bà Phộc, Xả Thấp Phộc Đố Mê Bà Phộc, Ngột-Ly Nại Thám, Mê, Át Địa Sắt-Đà, Tát Phộc Tất Địa Nhiếp Mê, Bát-La Duệ Sa, Hồng, Hạ Hạ Hạ Hạ Cốc ”.

𑖌𑖼_ 𑖝𑖰𑖬𑖿𑖘 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖟𑖴𑖠𑖺 𑖦𑖸𑖥𑖪 _ 𑖫𑖫𑖿𑖪𑖝𑗜 𑖦𑖸𑖥𑖪_ 𑖮𑖴𑖟𑖧𑖽 𑖦𑖸 _ 𑖀𑖠𑖰𑖬𑖿𑖘 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖰 𑖫𑖦𑖸 𑖢𑖿𑖨𑖧𑖸𑖓 (?𑖢𑖿𑖨𑖧𑖓𑖿𑖔) 𑖮𑖳𑖽 𑖮 𑖮 𑖮 𑖮 𑖮𑖺𑖾

*)OṂ_ TIṢṬA VAJRA DṚDHO MEBHAVA _ ŚAŚVATU MEBHAVA_ HṚDAYAṂ ME _ ADHIṢṬA SARVA SIDDHI ŚAME PRAYECA (?PRAYACCHA) HŪṂ HA HA HA HA HOḤ

_Tiếp, tụng Mật Ngữ này giải được vật che mắt. Mật Ngữ là (Tự ném hoa, an trên đỉnh đầu. Tát Đóa nhiếp thụ ngươi mau chóng thành Tất Địa)

“Án, Miệt Nhật-La Tát Đát-Phộc, Sa-Phộc Diêu, Đế Nễ-Duệ, Xước Khất-Sô, Ná Già Tra Nẵng Đáp-Bá Lô Ôn Già Tra Dạ Để. Tát Phộc Ác Khất-Sô, Miệt Nhật-La Xước Khất-Sô, Ác Noa Đát Nạn Hệ, Miệt Nhật-La Bát Giả ”.

𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖭𑖝𑖿𑖪 𑖭𑖿𑖪𑖧𑖽 𑖝𑖸𑖟𑖿𑖧𑖸 𑖓𑖎𑖿𑖬𑗜 𑖄𑖟𑖿𑖑𑖘𑖡𑖿 𑖀𑖝𑖿𑖦𑖨 𑖄𑖟𑖿𑖑𑖘 𑖧𑖝𑖰 _ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖭𑗜𑖎𑖿𑖬𑗜 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖓𑖎𑖿𑖬𑗜 𑖭𑗜𑖡𑗜𑖝𑖨𑖯 _ 𑖮𑖸 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖢𑖓𑗂

*)OṂ_ VAJRA-SATVA SVAYAṂ TEDYE CAKṢU UDGHAṬAN ATMARA UDGHAṬA YATI _ SARVA SUKṢU VAJRA-CAKṢU SUNUTARĀ _ HE VAJRA PACA.

(Kim Cương Tát Đóa tự gần gũi chuyên vì ngươi mở năm loại mắt và mắt Kim cương vô thượng)

_Tiếp gọi Đệ Tử: “ Khắp trong Đàn ấy: các Bộ, sự tướng do Pháp này nên được tất cả Như Lai nhiếp thọ hộ niệm. Kim Cương Tát Đóa thường trú trong Tâm, tùy theo sự mong cầu của ngươi cho đến thân Chấp Kim Cương, không gì không đạt được – liền đó được vào trong Thể Tính Pháp của tất cả Như Lai ”

(Nếu trong Man Đồ La này thì mọi tội nghiệp đã tích tập từ vô lượng câu chi kiếp nhờ đó mà diệt trừ hết)

_Tiếp, nên dẫn kẻ đã được Quán Đỉnh. Chân trái đạp lên cửa hoa, chân phải đạp lên tâm hoa, vào cửa thuộc phương Thiên Đế, ngồi trên tòa hoa. Dùng các loại hương, hương bột, hương đốt, đèn sáng, phan lọng, tiếng âm nhạc diệu mà làm Pháp cúng dường. Nếu chẳng lo được thì tùy theo sức mà làm. Sở dĩ như thế vì người này ngồi ở chỗ Phật. lại dùng các loại ca hát xưng tán khiến ân trọng, sinh tâm vui vẻ. Nói Tụng là:

_ Nhìn vào lịch sử Phật hạ sinh

Thích, Phạm, Long, Thần theo thị vệ

Các hiện tượng tốt lành thắng diệu

Nguyện ngươi lúc này đắc được hết

_ Phật sinh nơi Ca Tỳ La Vệ

Long Vương phun nước Cam Lộ tắm

Chư Thiên cúng dường điều tốt lành

Nguyện ngươi Quán Đỉnh cũng như vậy

_ Trên tòa Kim Cương vì quần sinh

Cuối đêm trừ Ma thành Chính Giác

Hiển các việc tốt lành đều hiếm có

Nguyện ngươi ngồi đây đều thành hết

_ Sông vườn Ba La Nại trang nghiêm

Vì năm người Tiên bày việc Pháp

Thành Tựu Vô lượng việc tốt lành

Nguyện ngươi lúc này đắc được hết

_ Chư Phật Đại Bi, biển phương tiện

Lợi khắp Pháp Giới, biển chúng sinh

Đến đời vị lai không mỏi mệt Bốn Trí vô ngại ngươi sẽ đắc

Xong rồi, còn các lời tán tụng khác thì tùy ý mà làm. Khuyên phát Thắng Tâm khiến sinh mừng vui

_Tiếp, nên dùng pháp Quán Đỉnh. Thoạt tiên, tưởng trên đỉnh đầu đệ tử có chữ (𑖀𑖽_ AṂ) phóng ánh lửa bùng cháy hách dịch. Lại tưởng trong trái tim Đệ Tử có vành trăng, trong vành trăng có hoa sen tám cánh. Ở trên đài hoa cũng có chữ 𑖀_ A) Nếu được Kim Cương bộ thì ở trong chữ 𑖀 tưởng có Ngũ Cổ Kim Cương. Bộ khác có thể biét. Nếu được

Đại Nhật liền tưởng “Đốt Đỗ Ba ” (cái tháp- stūpa). Nên tưởng thân mình như tượng Tỳ Lô Giá Na giữ cho đệ tử được Bộ Bình, đều tưởng vật thể của Bộ ngay trong nước của bình như chày Kim Cương Liên (chày sen Kim cương) đều khiến kết Bộ Khế đã được đặt trên đỉnh đầu tụng Mật Ngữ của Bản Bộ bảy lần mà dùng Quán Đỉnh Chân Ngôn là: (Kim Cương Bộ Quán Đỉnh)

“Án, Miệt Nhật-La Tát Đát-Phộc, Tị Tiễn Giả, Hồng

𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖭𑖝𑖿𑖪 𑖀𑖥𑖰𑖬𑖰𑖽𑖓 𑖮𑖳𑖽

*)OṂ_ VAJRA-SATVA ABHIṢIṂCA HŪṂ

“Án, Miệt Nhật-La Thát Đát-Nẵng, Tị Tiễn Giả, Đát-Lạt”

𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖨𑖝𑖿𑖡 𑖀𑖥𑖰𑖬𑖰𑖽𑖓 𑖝𑖯𑖾 (?𑖝𑖿𑖨𑖯𑖾)

*)OṂ_ VAJRA-RATNA ABHIṢIṂCA TĀḤ (?TRĀḤ)

“Án, Miệt Nhật-La Bát Nạp-Ma, Tị Tiễn Giả, Ngột-Ly”

𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖢𑖟𑖿𑖦 𑖀𑖥𑖰𑖬𑖰𑖽𑖓 𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾

*)OṂ_ VAJRA-PADMA ABHIṢIṂCA HRĪḤ

“Án, Miệt Nhật-La Yết Ma, Tị Tiễn Giả, Ác”

𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖎𑖨𑖿𑖦 𑖀𑖥𑖰𑖬𑖰𑖽𑖓 𑖀𑖾

*)OṂ_ VAJRA-KARMA ABHIṢIṂCA AḤ

Ở trên trán người kia tướng có chữ La (LA) màu như vàng ròng. Ở trên hai mắt đều có chữ La (RA) màu như lửa trên có ánh sáng. Ở khoảng giữa hai chân tưởng đủ loại màu sắc làm tướng Pháp Luân có tám căm xe trang nghiêm .

_Tiếp, tụng Kim Cương Tát Đóa Chân Ngôn, gia trì. Dùng bột hương xoa lên ngực người ấy. Sở dĩ làm pháp gia trì là vì khiến cho đệ tử như Kim Cương Tát Đóa

_Tiếp, lại kết Đại Nhật Ấn, niệm Bản Chân Ngôn, đặt Khế lên trên trái tim người ấy. Tiếp theo thứ tự là trán, cổ họng, đỉnh đầu. liền nên tưởng mão Thắng Thượng Bí Mật của tất cả Như Lai đều để trên đầu kẻ ấy. Liền kết bốn loại Man Ấn như trên, đều tùy theo pháp của từng bộ dùng cột trên trán.

Nếu làm A Đô Lê Quán Đỉnh Pháp thì nên theo thứ tự như Pháp trên dùng khắp năm Bình, dùng bốn loại lạp lân (bờm vẩy)

_Tiếp, cột trên trán xong. Thầy dùng tay Quán (tay phải) cầm Ngũ Cổ Bạt Chiết La (chày Kim Cương Ngũ Cổ) trao vào hai tay Đệ Tử nên dùng đủ loại lời nói phương tiện khai dụ an ủi, rồi nói Tụng rằng :

Nghi thức Phật, Kim Cương Quán Đỉnh

Ngươi đã như Pháp Quán Đỉnh xong

Bởi vì thành Thể Tính Như Lai

Ngươi nên nhận đây Kim Cương Xử (Chày Kim Cương ) Tụng bài Kệ này xong, Chân Ngôn là:

“Án, Miệt Nhật-La Địa Bát Để, Vi Đát-Phộc, Tỉ Tiễn Giả, Di, Đổ Sắt Đà, Miệt Nhật-La, Tam Ma Gia, Tát-Đát-Noan”

𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖠𑖰𑖢𑖝𑖰 (?𑖀𑖠𑖰𑖢𑖝𑖰) 𑖪𑖸𑖝𑖿𑖪 𑖀𑖥𑖰𑖬𑖰𑖽𑖓 𑖦𑖸 𑖝𑖰𑖬𑖿𑖘 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖭𑖦𑖧𑖸 𑖭𑖿𑖝𑖿𑖪𑖽

*)OṂ_ VAJRA DHIPATI (?ADHIPATI) VETVA ABHIṢIṂCA ME TIṢṬA VAJRA SAMAYE STVAṂ

Lại thu lấy Kim Cương Xử. Nếu là bậc Bảo Bộ thì bên trên Bạt Chiết La tưởng có bảo châu (viên ngọc báu) Bộ khác thì phỏng theo đấy. Tụng Chân Ngôn trước thì nên đưa chữ Kim Cương (Vajra) của câu ban đầu làm Bảo Châu. Bộ khác y theo đây

_Tiếp, nơi Đệ Tử. trên tên của người đó (bản danh) đặt thêm chữ Kim Cương rồi y theo tên mà gọi. Nên tụng Chân Ngôn là :

“Án, Miệt Nhật-La Tát Đát-Phộc, Tị Tiễn Giả Di, Miệt Nhật-La Nẵng Ma, Tị Sái Ngật Đế, Hệ Miệt Nhật-La Nẵng Ma ”

𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖨𑖝𑖿𑖡 𑖀𑖥𑖰𑖬𑖰𑖽𑖓 𑖦𑖸 _ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖡𑖦 (?𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖡𑖯𑖦) 𑖀𑖥𑖰𑖬𑖸𑖎𑖝 _ 𑖮𑖸 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖡𑖦𑖯 (?𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖡𑖯𑖦)

*)OṂ_ VAJRA-RATNA ABHIṢIṂCA ME _ VAJRA-NAMA (?VAJRA-NĀMA) ABHIṢEKATA _ HE VAJRA-NAMĀ (?VAJRA-NĀMA)

Lại dùng hương hoa , đủ loại vật cúng mà cúng dường

_Đối với kẻ được Quán Đỉnh, Thầy nên cầm chày Kim Cương nhỏ như Pháp chữa mắt, chùi hai mắt mà nói rằng: “Này Thiện Nam Tử! Bậc Y Vương nơi Thế Gian hay trừ bỏ màn che mắt. Ngày nay Chư Phật Như Lai vì ngươi mà mở màng Vô Minh. Vì khiến ngươi được Trí Tuệ Kim Cương nên mắt thấy được tướng Pháp Bảo ”

_Tiếp, lại cầm cái gương khiến quán chiếu làm hiển hiện các Pháp Tính, tướng Không Tịch. Nói Già Đà rằng : Tất cả các Pháp Tính

Nhơ sạch chẳng thể đắc

Chẳng thật cũng chẳng hư

Đều theo Nhân Duyên hiện

Cầu nên biết các Pháp

Tự Tính không chỗ dựa (Sở y)

Nay ngươi, Chân Phật Tử

Rộng lợi các chúng sinh

_Đối với Đệ Tử, Thầy nên sinh cung kính dùng Nhân này có thể nối Chủng Tính của các Pháp. Thầy nên trao Thương Khư (Śaṅkha: vỏ ốc, cái loa) và nói rằng: “Từ nay về sau, ngươi nên vận chuyển Pháp Luân của Chư Phật, nên thổi Loa Pháp Vô Thượng khiến cho âm thanh Đại Pháp vang khắp mọi nơi. Chẳng nên ở trong Pháp này mà nghi sợ . Nơi Lý Thú Tu Hành Thanh Tịnh rốt ráo của các Mật Ngữ . Ngươi nên rộng vì chúng sinh mà mở bày phương tiện. Này thiện nam tử!Hãy lắng nghe! Nếu hay tu hành như vậy thì tất cả Như Lai đều nhận biết là ngươi hay báo ân Phật. Tất cả bậc Trì Kim Cương đều hộ vệ khiến cho ngươi an lạc ”

_Tiếp, nên dẫn khởi đến trước Đại Đàn. Thuyết giảng Tam Muội Gia khiến cho Đệ Tử thấy biết. Nói rằng: “Này Thiện Nam Tử! Ngươi nên kiên cố giữ lấy Chính Pháp. Giả sử có gặp khổ não bức bách cho đến đoạn thân mệnh, đừng nên buông bỏ xa lìa việc tu Tâm Bồ Đề. Đối với việc cầu Pháp người, đừng nên bủn xỉn tiếc rẻ tài vật. Đối với các chúng sinh, dù một chút việc chẳng lợi ích cũng không nên làm. Đây là nghĩa của câu Tối Thượng để thành nơi hành động. Nay Ta vì ngươi, thuyết giảng đầy đủ rồi, ngươi nên tùy thuận như thuyết tu hành ”

Đệ tử nên tự vui mừng chắp tay đỉnh lễ

_Thầy lại cầm chày Ngũ Cổ Kim cương trao vào lòng tay Đệ Tử nói rằng:“Đây là Thể Tính Chư Phật, điều mà Kim Cương Tát Đỏa cầm giữ. ngươi nên kiên cố giữ gìn, trì Cấm Giới mà thọ trì ”

Đệ Tử nhận xong, Thầy truyền cho Mật Ngữ Yếu Thệ quyết định khiến cho trì tụng.

Mật Ngữ là:

“Án, Tát Phộc Đát Tha Nghiệt Đa, Tất Địa, Miệt Nhật-La Tam Ma Gia, Để Sắt-Đà, Ế Sa Đát Phộc, Đà La Gia Di, Miệt Nhật-La Tát Đát Phộc, Tứ Tứ Tứ Tứ Hồng”

𑖌𑖼_ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖭𑖦𑖧 𑖝𑖰𑖬𑖿𑖘 𑖊𑖬𑖝𑖿𑖪𑖯𑖽 𑖠𑖨 𑖧𑖦𑖰_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖭𑖝𑖿𑖪 𑖮𑖰 𑖮𑖰 𑖮𑖰 𑖮𑖰 𑖮𑖳𑖽

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA SIDDHA VAJRA-SAMAYA TIṢṬA EṢATVĀṂ DHARA YAMI_ VAJRA-SATVA HI HI HI HI HŪṂ

_Như vậy, tác Pháp xong. Tất cả Man Đồ La bí mật Tam Muội Gia, Trí … có được, Thầy nên truyền dạy. Nếu Đệ Tử đối với Tam Muội Gia có sự lùi mất thì Thầy nên ngăn chận đừng cho hủy hoại

Đệ Tử nên cung kính tôn trọng Thầy. Đừng thấy điều thiếu sót yếu kém của Thầy, ở chốn học chung đừng nên hiềm hận

Thầy nên nói rằng: “Đối với tất cả chúng sinh, ngươi nên thường sinh lòng Từ Mẫn sót thương, bảo ban dạy dỗ và đừng sinh điều chán bỏ xa lìa” xong, nói lời Kệ rằng:

Ba Giới, tội rất nặng

Chẳng gì hơn yếm ly (chán nản, xa lìa)

Ngươi ở nơi tham dục

Đừng sinh Tâm yếm ly

_Tiếp vì muốn cho Đệ Tử kiên trì vui vẻ nên lại nói Kệ rằng :

Đây đẳng Tam Muội Gia

Chư Phật vì ngươi nói

Cầm lấy khéo giữ gìn

Như giữ gìn thân mệnh

_Đệ Tử thọ nhận lời Thầy dạy bảo xong, cúi đầu đỉnh lễ dưới chân Thầy mà thưa rằng: “Như Thầy dạy bảo, con thề tu hành hồi hướng phát nguyện. Đệ tử (họ tên….)Từ trước đến nay ở trước Đại Bi Thai Tạng Đại Man Đồ La nghe được Chính Pháp, sinh Tâm Tịnh Tín. Cúi thỉnh Thánh Hiền, Hải Hội Thánh Chúng, Quy Y Tam Bảo, sám trừ tội cấu, thọ Tịnh Giới Phật, theo Hoa Hữu Duyên mong Thánh nhiếp thọ. Đã được Quán Đỉnh, chức hiệu Kim Cương, tùy chỗ Hiền Thánh, Công Đức vô biên như bụi khó đếm, đem hồi hướng hết. Pháp Giới chúng sinh, nguyện đều lìa khổ, được vui an ổn, bỏ Tà về Chính, phát Tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Đề không hề thoái chuyển. Nơi đời vị lai, một lúc thành Phật”

Kim Cương Giới Đại Thừa Hiện Chứng Thậm Thâm Bí Mật Du Già Đại Man Đồ La Đại Bi Vô Ngại Đại Quán Đỉnh Giới Nghi .

Tiêu trừ ba nghiệp Vô Minh, Vọng

Hiện được vành trăng Tâm Tát Đóa

Quyết định chẳng lui ba Mật Hạnh

Tự tha viên mãn thành Tất Địa

_Khoan Chính năm thứ 12, Canh Thân, cuối mùa Thu. Vì bản in khắc của Sung Túc Phong Sơn chưa đủ, nên căn cứ vào bản truyền thừa, tạm đối chiếu hiệu đính bốn, năm bản riêng biệt rồi chỉ định Hà Nam, núi Dược Thụ, Sa Môn Chân Thường ghi chép

_Hưởng Hòa cải nguyên, năm Tân Dậu, tháng 5. Lại dùng bản của Kinh Sư Trí Tích Viện để hiệu chỉnh. Trong ấy, phán quyết sâu xa nói rằng: “Một quyển A Đô Lê Quán Đỉnh Nghi Quỹ bên trên, bản cũ vốn không có nghĩa câu cú của Phạn Văn, nay lấy sự truyền thụ của Thầy viết thêm vào. Có điều xác quyết nghĩa câu cú hoàn toàn y theo sự chú thích của 4 quyển Lược Xuất Kinh, khéo ghi chép theo thứ tự, xét duyệt số vượt hơn. Do rừng văn lộn xộn, lối nghĩa chẳng thông, kín đáo đổi dời, sự tướng ấy thường thường bị hư thoát, là do dùng một dạng dạy bảo tạp nhạp, nương theo mà phân biệt”

Già Lê Hy Hạ Thư Hoàng nói rằng: “Nguyên Lộc, Canh Ngọ năm thứ ba, Trung Thu, ngày 3_ Nội Châu Giáo Hưng Đồ Tuệ Quang ghi chép (Hành niên 25)”.

_Như vậy, nghĩa câu cú của Phạn Văn sau này được tăng thêm. Song do sự truyền thụ, ghi chép lâu dài bị thiếu mất nghĩa của câu cú. Hoặc chỉ có Phạn thoát Hán dịch, nên đành chờ đợi bản tốt để hiệu chỉnh lại Phong Sơn, Tổng Trì Viện_ Sa Môn Khoái Đạo phân biệt (thức)

𑖌𑖼_ 𑖦𑖮𑖯-𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖎𑖯𑖪𑖓 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖰 𑖎𑗜𑖨𑗜 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖄𑖮𑖽
𑖌𑖼_ 𑖦𑖮𑖯-𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖎𑖯𑖪𑖓 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖰 𑖎𑗜𑖨𑗜 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖄𑖮𑖽
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖐𑖠𑖸 _ 𑖐𑖾
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖢𑗜𑖬𑖿𑖢𑖸 _ 𑖌𑖼
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑗜𑖢𑖸 _ 𑖀𑖾
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖁𑖩𑖺𑖎𑖸 𑖟𑖱𑖾
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖄𑖟𑖎 _𑖙
𑖌𑖼_ 𑖦𑖮𑖯-𑖕𑖿𑖪𑖩 𑖮𑖳𑖽
𑖭𑖦𑖧 𑖭𑖿𑖝𑖿𑖪𑖽
𑖭𑖦𑖧 𑖮𑖳𑖽
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖺𑖪𑖸𑖫 _ 𑖀𑖾
𑖌𑖼_ 𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰𑖓 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖮𑖺𑖾
𑖌𑖼_ 𑖝𑖰𑖬𑖿𑖘 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖟𑖴𑖠𑖺 𑖦𑖸𑖥𑖪 _ 𑖫𑖫𑖿𑖪𑖝𑗜 𑖦𑖸𑖥𑖪_
𑖮𑖴𑖟𑖧𑖽 𑖦𑖸 _ 𑖀𑖠𑖰𑖬𑖿𑖘 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖰 𑖫𑖦𑖸 𑖢𑖿𑖨𑖧𑖸𑖓 𑖮𑖳𑖽 𑖮 𑖮 𑖮 𑖮 𑖮𑖺𑖾
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖭𑖝𑖿𑖪 𑖭𑖿𑖪𑖧𑖽 𑖝𑖸𑖟𑖿𑖧𑖸 𑖓𑖎𑖿𑖬𑗜 𑖄𑖟𑖿𑖑𑖘𑖡𑖿 𑖀𑖝𑖿𑖦𑖨 𑖄𑖟𑖿𑖑𑖘 𑖧𑖝𑖰 _ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖭𑗜𑖎𑖿𑖬𑗜 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖓𑖎𑖿𑖬𑗜 𑖭𑗜𑖡𑗜𑖝𑖨𑖯 _ 𑖮𑖸 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖢𑖓𑗂
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖭𑖝𑖿𑖪 𑖀𑖥𑖰𑖬𑖰𑖽𑖓 𑖮𑖳𑖽
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖨𑖝𑖿𑖡 𑖀𑖥𑖰𑖬𑖰𑖽𑖓 𑖝𑖯𑖾
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖢𑖟𑖿𑖦 𑖀𑖥𑖰𑖬𑖰𑖽𑖓 𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖎𑖨𑖿𑖦 𑖀𑖥𑖰𑖬𑖰𑖽𑖓 𑖀𑖾
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖰𑖢𑖝𑖰 𑖪𑖸𑖝𑖿𑖪 𑖀𑖥𑖰𑖬𑖰𑖽𑖓 𑖦𑖸 𑖝𑖰𑖬𑖿𑖘 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖭𑖦𑖧𑖸 𑖭𑖿𑖝𑖿𑖪𑖽
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖨𑖝𑖿𑖡 𑖀𑖥𑖰𑖬𑖰𑖽𑖓 𑖦𑖸 _ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖡𑖦 𑖀𑖥𑖰𑖬𑖸𑖎𑖝 _ 𑖮𑖸 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖡𑖦𑖯
𑖌𑖼_ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖭𑖦𑖧 𑖝𑖰𑖬𑖿𑖘 𑖊𑖬𑖝𑖿𑖪𑖯𑖽
𑖠𑖨 𑖧𑖦𑖰_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖭𑖝𑖿𑖪 𑖮𑖰 𑖮𑖰 𑖮𑖰 𑖮𑖰 𑖮𑖳𑖽

OṂ_ MAHĀ-VAJRA-KĀVACA VAJRI KURU VAJRA VAJRA-UHAṂ

OṂ_ MAHĀ-VAJRA-KĀVACA VAJRI KURU VAJRA VAJRA-UHAṂ

OṂ_ VAJRA-GADHE _ GAḤ

OṂ_ VAJRA-PUṢPE _ OṂ

OṂ_ VAJRA-DHUPE _ AḤ

OṂ_ VAJRA-ĀLOKE DĪḤ

OṂ_ VAJRA UDAKA _ṬHA

OṂ_ MAHĀ-JVALA HŪṂ

SAMAYA STVAṂ

SAMAYA HŪṂ

OṂ_ VAJROVEŚA _ AḤ

OṂ_ PRATICA VAJRA HOḤ

OṂ_ TIṢṬA VAJRA DṚDHO MEBHAVA _ ŚAŚVATU MEBHAVA_

HṚDAYAṂ ME _ ADHIṢṬA SARVA SIDDHI ŚAME PRAYECA HŪṂ HA HA HA HA HOḤ

OṂ_ VAJRA-SATVA SVAYAṂ TEDYE CAKṢU UDGHAṬAN ATMARA UDGHAṬA YATI _ SARVA SUKṢU VAJRA-CAKṢU SUNUTARĀ _ HE VAJRA PACA.

OṂ_ VAJRA-SATVA ABHIṢIṂCA HŪṂ

OṂ_ VAJRA-RATNA ABHIṢIṂCA TĀḤ

OṂ_ VAJRA-PADMA ABHIṢIṂCA HRĪḤ

OṂ_ VAJRA-KARMA ABHIṢIṂCA AḤ

OṂ_ VAJRA-DHIPATI VETVA ABHIṢIṂCA ME TIṢṬA VAJRA SAMAYE STVAṂ

OṂ_ VAJRA-RATNA ABHIṢIṂCA ME _ VAJRA-NAMA ABHIṢEKATA _ HE VAJRA-NAMĀ

OṂ_ SARVA TATHĀGATA SIDDHA VAJRA-SAMAYA TIṢṬA EṢATVĀṂ

DHARA YAMI_ VAJRA-SATVA HI HI HI HI HŪṂ

Hiệu chỉnh xong vào ngày 04/12/2014