a chất mục đa

Từ điển Minh Thông

Atimuktaka (S) Một loại hoa cõi trời.