A Bà La Để Đồng Tử Ấn

A Bà La Để Đồng Tử Ấn (Aprati-kumāra-mudra): Dựa theo Nhất Kế La Sát Ấn lúc trước, hơi co Tiến Lực (2 ngón trỏ) như cánh sen, liền thành

Chân Ngôn là:

“Án (1) lợi tất , để-lý lô ca tỳ xã dạ (2) A mô già ba xá (3) ma ha cưu lô đà(4) la xà dạ (5) lợi đà dạ (6) A Ba la để ha đá (7) hồng hồng, phát, phát (8) sa-phộc hạ”

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, cho nên hay tịch trừ hết tất cả các nhóm Ma ác, Quỷ Thần … trong hư không ở trên Trời, thành các sự nghiệp không có nạn gây trở ngại, hay trợ cho sức mạnh của Bản Tôn. Hành Giả tùy theo Tâm thành tựu tất cả Tất Địa.