PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

9. CÁC LỜI THỈNH
Các thành phần vong khác nhau trong các tang lễ:

1) – CHO NGƯỜI ĐỜI:
* Nhất tâm triệu thỉnh:
Át vàng tên ruổi, thỏ bạc thoi dong;
Ôm lòng đau cốt nhục nỗi xa trông,
Sững mắt ngắm anh hồn còn đâu đó.
Hôm nay sơ thất, tiến bạt vong linh (họ tên) một vị thần hồn.
Nguyên sanh năm … từ trần ngày … tháng … năm …
Vong ở u minh, về đây thọ lễ.
Nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm,
Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh độ.
– Duy nguyện:
Mùi hương vừa bén, khói tỏa xa gần,
Tang chủ ân cần, vong linh cảm kích.
Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh …
* Nhất tâm triệu thỉnh:
Màu non lờ lạt, giọng nước thầm thì;
Người đi rồi vang bóng còn chi,
Kẻ ở lại tiếc thương khôn xiết.
Hôm nay … thất, tiến bạt vong linh (tên họ) một vị thần hồn.
Nguyên sanh năm … từ trần ngày … tháng … năm …
Vong ở u minh, về đây thọ lễ.
Nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm,
Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh độ.
– Duy nguyện:
Đôi lần triệu thỉnh, vài lượt hương dâng,
Vong ở xa gần, lai lâm Pháp hội,
Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh …
* Nhất tâm triệu thỉnh:
Biển trần linh láng, sóng nghiệp lao xao;
Ai người chưa tỉnh giấc chiêm bao,
Nào kẻ còn mơ màng huyễn hóa.
Hôm nay … thất, tiến bạt vong linh (tên họ) một vị thần hồn.
Nguyên sanh năm … từ trần ngày … tháng … năm …
Vong ở u minh, về đây thọ lễ.
Nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm,
Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh độ.
– Duy nguyện:
Ba lần triệu thỉnh, mấy lượt chiêu vong.
Thành kính một lòng, vong linh cảm cách.
Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh …

2) – CHO NGƯỜI ĐẠO:
* Nhất tâm triệu thỉnh:
Trăm năm kiếp sống, một phút hơi tàn;
Công danh sự nghiệp áng mây tan,
Phú quí vinh hoa cơn gió thoảng.
Hôm nay sơ thất, tiến bạt vong linh (tên họ) một vị thần hồn.
Nguyên sanh năm … từ trần ngày … tháng … năm …
Vong chưa thọ sinh, về đây thọ lễ.
Nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm,
Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh độ.
– Duy nguyện:
Mùi hương vừa bén, khói tỏa xa gần,
Tang chủ ân cần, vong linh cảm kích.
Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh …
* Nhất tâm triệu thỉnh:
Tình người xuân mộng, sự thế thu sương;
Sống chung nhà mà thác riêng đường,
Đến vui vẻ nhưng đi thương tiếc.
Hôm nay sơ thất, tiến bạt vong linh cố phụ (mẫu), (tên họ), Pháp danh … một vị thần hồn.
Nguyên sanh năm … từ trần ngày … tháng … năm …
Vong vẫn linh minh, về đây thọ lễ,
Nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm,
Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh độ.
– Duy nguyện:
Đôi lần triệu thỉnh, vài lượt hương xông,
Vong ở xa gần, lai lâm Pháp hội,
Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh …
* Nhất tâm triệu thỉnh:
Sáu trần ô nhiễm, một tánh sáng ngời;
Mê trần tâm đau khổ đời đời,
Ngộ Phật tánh an vui kiếp kiếp.
Hôm nay sơ thất, tiến bạt vong linh cố phụ (mẫu), (tên họ), Pháp danh … một vị thần hồn.
Nguyên sanh năm … từ trần ngày … tháng … năm …
Nhớ lại tiền sinh, về đây thọ lễ,
Nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm,
Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh độ.
– Duy nguyện:
Ba lần hương thỉnh, mấy lượt linh chiêu,
Chư Phật dắt dìu, vong linh siêu thoát.
Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh …

3) – CHO NGƯỜI TU:
* Nhất tâm triệu thỉnh:
Thọ trì qui giới, gìn giữ lòng tin,
Gắng làm lành: trì giới tụng kinh;
Bỏ việc dữ: ăn chay niệm Phật.
Hôm nay sơ thất, tiến bạt vong linh cố phụ (mẫu), (tên họ), Pháp danh … một vị giác linh.
Nguyên sanh năm … từ trần ngày … tháng … năm …
Vong vẫn linh minh, về đây thọ lễ,
Nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm,
Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh độ.
– Duy nguyện:
Mùi hương vừa bén, khói tỏa xa gần,
Tang chủ ân cần, vong linh cảm cách.
Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh …
* Nhất tâm triệu thỉnh:
Biết thân giả tạm, ngộ tánh chơn thường.
Sống không mê muội, thác an tường;
Đến có tràng phan, về bảo cái.
Hôm nay sơ thất, tiến bạt vong linh cố phụ (mẫu), tánh (họ), húy (tên), Pháp danh … một vị giác linh.
Nguyên sanh năm … vãng sanh ngày … tháng … năm …
Vong giả linh thiêng, về đây thọ lễ.
Nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm,
Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh độ.
– Duy nguyện:
Vài lần triệu thỉnh, mấy lượt chiêu vong,
Thành kính một lòng, vong linh hay biết.
Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh …
* Nhất tâm triệu thỉnh:
Sen vàng chín phẩm, cây báu bảy hàng;
Lâu đài rực rỡ ánh hào quang,
Chim gió reo ca lời Diệu Pháp.
Hôm nay sơ thất, tiến bạt vong linh cố phụ (mẫu), tánh (họ), húy (tên), Pháp danh … một vị giác linh.
Nguyên sanh năm … vãng sanh ngày … tháng … năm …
Nhờ các Thánh linh, đưa linh phó hội,
Đông tây hai lối, cảm cách một lòng,
Tang chủ ngửa mong, vong linh chiếu giám.
– Duy nguyện:
Ba lần hương thỉnh, mấy lượt hoa dâng,
Tang chủ ân cần, vong linh cảm cách.
Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh …
Linh Tự Tại Bồ Tát.

* Lưu ý:
Phần 1: Để thỉnh các vong một đời không biết về đạo. Đến khi lâm chung gia đình thỉnh thầy về làm các lễ theo tập tục tín ngưỡng gia truyền.
Phần 2: Để thỉnh các vong có lòng tin đạo, nhưng sinh hoạt tôn giáo thì chưa có gì cao.
Phần 3: Để thỉnh các vong có cuộc sống đạo, tín tâm cao, có công đức với Đạo Pháp.
Điều đáng lưu ý là: các vị lễ sư khi làm Pháp sự kỳ siêu, kỳ an thật hết lòng để có sự cảm cách cho người quá cố, và có ảnh hưởng tốt cho kẻ còn hiện tại. Đừng bao giờ làm Pháp sự này để có sự thù lao, cúng dường của các gia chủ, có thể làm giảm lòng tin của người chưa biết hết ý nghĩa của các pháp sự – Gia chủ có nhiều cách để có phước đức. Các pháp sự cầu siêu, kỳ an rất phổ biến trong các gia đình Phật giáo, nên ý thức rằng đó là một cơ hội truyền bá Phật giáo.