Kinh Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì 

SỐ 848

QUYỂN 01

Hán dịch: Đời Đường, Nước Trung Thiên Trúc Tam Tạng THIỆN VÔ ÚY và Sa Môn NHẤT HẠNH đồng dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

0848-1