42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
(TỨ THẬP NHỊ ẤN PHÁP)

8. Nhật Tinh Ma Ni Thủ

08. Nhược vi nhãn ám vô quang minh giả。đương ư Nhật Tinh Ma Ni Thủ

08. Nếu muốn trị bịnh mắt mờ không thấy ánh sáng, nên cầu nơi tay cầm châu nhựt tinh ma ni.

Chân ngôn rằng: Án – độ tỉ, ca giả độ tỉ, bát ra phạ rị nảnh, tát-phạ hạ