PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

8. NGHI PHẢN KHỐC
(An linh)
* Tiết thứ làm nghi:

– CHỦ LỄ XƯỚNG:
Xin mời tang quyến,
Đến trước linh đài.
Tất cả đều quỳ,
Đốt hương mặc niệm…

– CHỦ LỄ VỊNH:
Sống vốn khôn ngoan thác ấy linh,
Âm dương tụ tán phân minh,
Gia đường thiết lập nơi thờ tự,
Vong giả đi về nghe kệ kinh.

– TẢ BẠCH XƯỚNG:
Dâng hương lên án cúng dường.
Cúi lễ vong linh ba lạy.
Tất cả thứ tự lại quì.
Một lòng chí thành làm lễ.

– CHỦ LỄ CỬ TÁN:
Lòng từ bình đẳng,
sức đạo vô biên.
Nay đứng trước linh diên,
Xưng dương bảo hiệu:
Nam mô Đa Bảo Như Lai,
Quảng Bác Thân,
Diệu Sắc Thân,
Cam Lồ Vương Như Lai.
Nam mô bạt già phạt đế.
Án bộ bộ đế rị, già rị đà rị, đát đa nga đa da. (3 lần)

– CHỦ LỄ TUYÊN PHÁP NGỮ:
Tằng nghe rằng:
Sống thác lẽ tự nhiên,
như ngày tối có sáng;
Hợp tan là định luật,
như gió mây bất thường!
Nỗi đau lòng của con cháu,
Là sự quí trọng mẹ cha;
Vì đã sinh thân ba thước,
đầy đủ trăm xương.
Cha sinh mẹ dưỡng,
ơn đức khôn lường!
Giờ này lòng muốn tỏ tường,
Tiếc rằng thời không đợi vậy!
Than ôi!
Cha (mẹ) đà khuất bóng,
Con biết nhờ ai?
Một đi vĩnh biệt,
Muôn đời thương thay!

– TẢ BẠCH TIẾP:
Hôm nay lễ mọn đã bày,
Để tỏ thiên luân hiếu đạo
Xin nhờ Tôn chúng,
Triệu thỉnh vong linh.
Hương hoa thỉnh v.v…
– Nhất tâm triệu thỉnh …
(các lời thỉnh đính sau)
Linh Tự Tại Bồ Tát.

– TẢ BẠCH XƯỚNG:
Sơ hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

– KỆ TRÀ:
Cá tâm vừa phá sóng,
Chim thức mới xé lồng,
Qua lại không dấu vết,
Biết đâu hỏi tin hồng?

– TẢ BẠCH XƯỚNG:
Phụng thực
Tụng: Biến thực, biến thủy …

– TẢ BẠCH XƯỚNG:
Á hiến trà – Lễ hai lạy – Cùng quì.

– KỆ TRÀ:
Thấy nghe sao ái ngại,
Vào ra những bồi hồi,
Khắc hình nhơn thuở trước,
Ân thân nghĩa một thôi!

– CHỦ LỄ XƯỚNG THIẾP:
Âm dương không hai lẽ,
Sanh tử có đôi đường.
Thiếp phản khóc một chương,
Đối linh tiền tuyên đọc.
Duy nguyện vong linh,
Mặc nhiên tịnh thính!

– TUYÊN THIẾP:
Giác Hoàng Bảo đàn.
Bổn đàn vì chánh độ cố linh,
Xin gởi thiếp văn triệu thỉnh.
A Di Đà Phật chứng minh!
Sa môn Thích … phụng hành pháp sự.
Nay có tang chủ (tên họ) … cùng cả tang quyến ở xã … huyện … tỉnh …
Đau lòng vì vong linh cố phụ (tên họ) … Pháp danh … một vị hương hồn.
Nguyên sanh năm … từ trần ngày … tháng … năm …
Than ôi! Vong linh!
Trăng hôm hoa sớm,
Xứ lạ thảm thê.
Ải tối rừng mờ,
Thân cô lạnh lẽo!
Thương vì:
Hồn hồ điệp hãi hùng trong mộng.
Xót nỗi:
Kiếp phù du than khóc dưới đèn!
Nay nhờ Tôn chúng,
làm lễ an linh,
Có thiếp thỉnh linh,
lắng nghe tuyên đọc.
Từ đây:
Thần an tánh định,
hằng không ngại gió e mưa!
Giờ này:
Ba lượt trà dâng,
Một lò hương cúng,
Hãy xin hâm hưởng,
Lòng hiếu cháu con.
Nhờ công đức này,
Vãng sanh Tịnh Độ;
Bồ đề mau chứng,
Phật vị chóng thành.
Thiếp văn xin gởi,
Sứ giả âm dương.
Trao đến vong linh,
Cảm thông thâu chấp.
Nay, ngày … tháng … năm …
Nay thiếp thỉnh.
Nhất Như Lai tâm.

– TẢ BẠCH XƯỚNG:
Á hiến trà – Lễ hai lạy – Cùng quì.

– KỆ TRÀ:
Có, không, hồn phưởng phất,
Hư, thật, mộng mơ màng,
Siêu độ nhờ Phật Pháp,
Trời Tây trổ sen vàng.

– TỤNG:
Vãng sanh thần chú …

– HỒI HƯỚNG:
Nguyện tiêu …
Nguyện sanh …

– CHỦ LỄ XƯỚNG:
An linh lễ tất,
Hiếu sự viên hoàn,
Tất cả môn tang,
Lễ thành bốn lạy.