Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Bổn Nguyện Công Đức Kinh Giảng Ký

Đại sư Ấn Thuận giảng
Tại Chùa Thiện Đạo, Đài Bắc, Đài Loan
Mùa thu năm 1954

Thích Pháp Chánh dịch

 

Phụ Lục: Mười Hai Nguyện Dược Sư của Pháp Hội Hoa Sơn

(Trích lục từ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Giảng Ký của Đại sư Thái Hư, Thái Hư Toàn Tập, quyển 14, tr. 2229-2407)

Năm 1933, ông Đái Quý Đào, viện trưởng Viện Khảo Thí (một viện có uy quyền nhất trong năm viện của chánh phủ Trung Hoa Dân Quốc), đã tổ chức một Pháp Hội Dược Sư ở Hoa Sơn, phát nguyện áp dụng Mười Hai Đại Nguyện của đức Phật Dược Sư vào trong đời sống thiết thực của nhân dân.

(1) Thứ nhất, tuân hành Bổn nguyện của đức Thế Tôn Dược Sư, chánh trị vốn là làm cho đời sống nhân dân được tốt đẹp, giáo dục chú trọng đến sự bồi dưỡng an ninh, khiến cho tất cả nhân dân, thân tâm đều được tốt đẹp, tướng hảo trang nghiêm.

(2) Thứ hai, tuân hành Bổn nguyện của đức Thế Tôn Dược Sư, vun trồng bồi dưỡng căn bổn đạo đức, phát huy sức mạnh của trí tuệ, khiến cho tất cả nhân dân khỏe mạnh dồi dào, trí tuệ tỏa khắp.

(3) Thứ ba, tuân hành Bổn nguyện của đức Thế Tôn Dược Sư, thi hành rộng rãi pháp Tứ nhiếp, siêng năng tu tập Lục độ, khiến cho tất cả nhân dân đều có phương tiện thích nghi trong tất cả mọi sự việc. Nguyện sẽ thật sự thành tựu Bổn nguyện thứ ba của đức Thế Tôn Dược Sư.

(4) Thứ tư, tuân hành Bổn nguyện của đức Thế Tôn Dược Sư, phục vụ xã hội, tận tụy với mọi người, khiến cho tất cả nhân dân đều quay về Phật pháp Đại thừa, xả bỏ thân mạng, xả bỏ thế gian. Nguyện sẽ thật sự thành tựu Bổn nguyện thứ tư của đức Thế Tôn Dược Sư.

(5) Thứ năm, tuân hành Bổn nguyện của đức Thế Tôn Dược Sư, chúng con nguyện tinh nghiêm giới luật, điều phục thân tâm, khiến cho nghiệp thân miệng ý của toàn thể nhân dân đều được thanh tịnh. Nguyện sẽ thật sự thành tựu Bổn nguyện thứ năm của đức Thế Tôn Dược Sư.

(6) Thứ sáu, tuân hành Bổn nguyện của đức Thế Tôn Dược Sư, hành chánh chú trọng vệ sinh, công nghiệp khuyến khích y dược, khiến cho toàn thể nhân dân, hễ ai có bệnh tật đều được cứu trị. Nguyện sẽ thật sự thành tựu Bổn nguyện thứ sáu của đức Thế Tôn Dược Sư.

(7) Thứ bảy, tuân hành Bổn nguyện của đức Thế Tôn Dược Sư, xây dựng bệnh viện khắp nơi, phân phát thuốc men rộng rãi, khiến cho tất cả nhân dân, những người cô độc, khổ sở, nghèo nàn, khốn cùng đều được xa lìa bệnh tật, tai ách. Nguyện sẽ thật sự thành tựu Bổn nguyện thứ bảy của đức Thế Tôn Dược Sư.

(8) Thứ tám, tuân hành Bổn nguyện của đức Thế Tôn Dược Sư, thiết lập hiến pháp thi hành chính sách tôn trọng phái nữ, khiến cho tất cả người nữ được bình đẳng thọ hưởng phước lợi. Nguyện sẽ thật sự thành tựu Bổn nguyện thứ tám của đức Thế Tôn Dược Sư.

(9) Thứ chín, tuân hành Bổn nguyện của đức Thế Tôn Dược Sư, vun trồng chánh pháp, hàng phục tà ma, khiến cho tất cả chánh pháp bồi đắp rộng rãi, phổ biến thực hành, vĩnh viễn xa lìa sự trói buộc. Nguyện sẽ thật sự thành tựu Bổn nguyện thứ chín của đức Thế Tôn Dược Sư.

(10) Thứ mười, tuân hành Bổn nguyện của đức Thế Tôn Dược Sư, cải thiện pháp luật, thực thiện sự cảm hóa, khiến cho tất cả nhân dân không vi phạm luật pháp, nếu có vi phạm, trong lao ngục sẽ được giáo dục, ra khỏi ngục sẽ được chăm sóc. Nguyện sẽ thật sự thành tựu Bổn nguyện thứ mười của đức Thế Tôn Dược Sư.

(11) Thứ mười một, tuân hành Bổn nguyện của đức Thế Tôn Dược Sư, chánh trị chú trọng dân sinh, phổ biến vấn đề cứu tế thực phẩm, khiến cho tất cả nhân dân không bị thiếu thốn trong việc cung cấp ẩm thực; thi hành chánh sách giáo dục, bồi dưỡng trí đức, khiến cho mọi người được an lạc, không gặp nạn khổ. Nguyện sẽ thật sự thành tựu Bổn nguyện thứ mười một của đức Thế Tôn Dược Sư.

(12) Thứ mười hai, tuân hành Bổn nguyện của đức Thế Tôn Dược Sư, tất cả việc xử lý về y phục, chỗ ở, di chuyển, đều quyết định y theo lời chỉ dạy của Tổng Lý, tận lực thi hành phân phối, sản xuất, đều khiến cho thích nghi, khiến cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân hoàn toàn đầy đủ. Dùng lễ nghi để tiết chế, dùng sự an vui để hòa hợp, năm phước đều hoàn mãn, văn minh long thịnh. Nguyện sẽ thật sự thành tựu Bổn nguyện thứ mười hai của đức Thế Tôn Dược Sư.