8 Điều Giác Ngộ
Hòa Thượng Thích Nhật Quang
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Tuấn Anh