TÁM BÍ MẬT ẤN

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại quán sát các Đại Chúng Hội, rồi bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ rằng :” Này Phật Tử ! Có 8 Ấn Bí Mật, là điều cực kỳ bí mật , là nơi tương đồng với uy thần của Địa Vị Thánh Thiên, ở ngay Đạo Chân Ngôn dùng Man Trà La tròn đầy(Viên Cụ) làm vật biểu tượng như sự tương ứng của Bản Tôn. Nếu y theo Pháp Giáo, đối với các Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát trong Chân Ngôn Môn tương ứng biết như vậy: Tự Thân trụ vào Hình của Bản Tôn bền chắc chẳng động. Như Bản Tôn rồi lại an trụ như Bản Tôn thì sẽ được Tất Địa.

Tám Ấn như thế nào ? Ấy là đem hai tay Trí Tuệ(tay phải ) Tam Muội ( Tay trái ) chắp lại giữa trống không (Không Tâm Hợp Chưởng ), bung tán Phong Luân (Ngón Trỏ ) Địa Luân ( Ngón út ) như phóng tán ánh lửa . Đây là Ấn Thế Tôn Bản Uy Đức Sinh. Man Trà La của Ấn ấy có hình Tam Giác đầy đủ ánh quang minh. Chân Ngôn ấy là :

“ Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. Lam Lạc, sa ha “

NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_RAM RAH_ SVÀHÀ

_ Liền dùng Ấn này, co Phong Luân ( Ngón trỏ) đặt trên Hư Không Luân ( Ngón cái ) như hình chữ Phộc (VA ). Đây là Ấn Thế Tôn Kim Cương Bất Hoại . Man Trà La ấy như tướng của chữ Phộc, có ánh sáng Kim Cương. Chân Ngôn ấy là :

“Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. Noan Phộc, sa ha“

NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_VAM VAH_ SVÀHÀ

_ Lại dùng Ấn đầu tiên, bung tán Thủy Luân (Ngón vô danh ) Hỏa Luân ( Ngón giữa ). Đây gọi là Ấn Liên Hoa Tạng, Man trà La như tướng vành trăng có hoa Ba Đầu Ma (Padma_ Hoa sen hồng ) vây quanh. Chân Ngôn ấy là :

“ Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. Thám Sách, sa ha “

NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_SAM SAH_ SVÀHÀ

_ Lại dùng Ấn này, co 2 Địa Luân ( 2 ngón út) vào trong lòng bàn tay. Đây là Ấn Như Lai Vạn Đức Trang Nghiêm. Man Trà La ấy giống như hình nửa vành trăng ( Bán Nguyệt ) , dùng Điểm Đại Không vây quanh. Chân Ngôn ấy là:

“ Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. Hàm Hộc, sa ha “

NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_HAM HAH_ SVÀHÀ

_ Lại dùng tay Định( tay trái ) Tuệ (tay phải) chắp lại như hình đóa hoa chưa nở (Vị Khai Phu Hoa Hợp Chưởng) dựng thẳng đứng 2 Hư Không Luân (2 ngón cái ) rồi hơi co lại. Đây là Ấn Như Lai Nhất Thiết Chi Phần Sinh. Man Trà La ấy như hình trăng đầy Ca La Xả có Kim Cương vây quanh.Chân Ngôn ấy là :

“ Nam ma tam mãn đa bột đà nẫm. Ám Ác, sa ha“

NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_AM AH_ SVÀHÀ

_ Liền dùng Ấn này , co Hỏa Luân ( Ngón giữa) các tướng còn lại đều như trước. Đây là Ấn Thế Tôn Đà La Ni . Man Trà La ấy giống như Cầu Vòng có cây Phan Kim Cương để rũ vây khắp chung quanh. Chân Ngôn ấy là:

“ Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. Bột đà đà lai , sa-một-lật để mạt la đà na yết lý, đà la dã tát noan, bạc già phộc để, a ca la phộc để, tam ma duệ, sa ha “

NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_BUDDHA DHÀRANI SMRTI BALA DHÀNA KARI _ DHÀRAYA SARVAM BHAGAVATI ÀKÀRA VATI, SAMAYE_ SVÀHÀ

_ Lại chắp hai tay lại giữa trống rỗng ( Hư Tâm Hợp Chưởng ) mở bung Hỏa Luân ( ngón giữa) Địa Luân ( Ngón út ) Không Luân ( ngón cái ) cùng nắm giữ nhau . Đây gọi là Ấn Như Lai Pháp Trụ. Man Trà La ấy giống như hư không có đủ màu sắc ( Tạp Sắc ) vây quanh và có 2 Điểm Không. Chân

Ngôn ấy là :

“ Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. A phệ  ná vĩ nê, sa ha“

NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_ À VEDA VIDE_ SVÀHÀ

_ Đồng với Hư Tâm Hợp Chưởng lúc trước, Dùng tay Trí Tuệ ( Tay phải ) Tam Muội ( Tay trái ) cùng nhau gia trì rồi tự xoay chuyển . Đây là Ấn Thế Tôn Tấn Tật Trì . Man Trà La ấy cũng như hư không có điểm màu xanh trang nghiêm. Chân Ngôn ấy là :

“ Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. Ma ha du già du nghi ninh, du nghệ thuyết lý , khiếm nhạ lỵ kế, sa ha

NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM _MAHÀ YOGA YOGINI YOGE’SVARI_ KHAM JARÌKE_ SVÀHÀ

Này Bí Mật Chủ ! Đây gọi là Như Lai Bí Mật Ấn, là sự bí mật tối thắng, chẳng nên trao truyền cho người một cách dễ dàng, ngoại trừ kẻ đã được Quán Đỉnh lại có tính điều nhu, tinh tiến bền chắc, phát nguyện thù thắng, cung kính Sư Trưởng, ghi nhớ Ân Đức, trong ngoài thanh tĩnh, biết buông bỏ thân mình để cầu Pháp