PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

7. TRÀ TỲ – HỎA TÁNG
(Bài này xếp sau nghi hạ huyệt nếu làm lễ hỏa táng).

CHỦ LỄ CÓ MẤY LỜI SAU CÙNG:
Thưa vong linh!
Khi vong linh còn tại nhật đã biết:
Lửa trong thân của vong linh mới đây đã tắt,
Giờ phải nhờ lửa ngoài trời hỏa táng thân này.
Cuộc đời trần thế của vong linh đến đây,
Mọi việc coi như đã hết.
Tuy nhiên,
Chơn tánh vốn không già không chết;
Theo nghiệp khiên sanh tử thăng trầm.
Hơi cá tâm biển rộng ai tầm?
Dấu chim thức trời cao nào biết?
Sanh ly tử biệt,
Một việc đau lòng.
Chỉ biết cầu mong,
Phật từ tiếp độ.
Nhớ thuở ấy nhục thân Phật Tổ,
Vào kim lô làm phép trà tỳ,
Nghĩ giờ này di thể vô tri,
Đến ngỏa thất nhận nghi hỏa táng.
Để rồi:
Bụi tro phân tán,
Cốt cách thu hoàn.
Bảo tháp mật tàng,
(hay, Từ đường cung phụng)
Nghìn thu an nghỉ.

– CHỦ LỄ XƯỚNG:
Đưa quan tài vào hỏa táng.

– HỒI HƯỚNG:
Nguyện tiêu …
Nguyện sanh …

– CHỦ LỄ XƯỚNG:
Lễ nghi hỏa táng,
Việc đã viên hoàn,
Tang chủ họ hàng,
Lễ thành bốn lạy.
(Chủ lễ nhắc nhở Tang chủ có đôi lời cảm ơn và xin lỗi những thiếu sót trong tang sự).

– CHỦ LỄ XƯỚNG:
Tang chủ, quyến thuộc rước linh mô (hình ảnh, long vị, v.v…) về lại gia đường
– Lễ sư hướng dẫn.