Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[61]

Ta Bà Ha
𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
SVĀHĀ

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

種因結果植善根
了生脫死要自勤
勇猛精進波羅蜜
摩訶覺道妙行深

Phiên âm:
Chủng nhân kết quả thực thiện căn
Liễu sanh thoát tử yếu tự cần
Dũng mãnh tinh tiến ba la mật
Ma ha giác đạo diệu hành thâm

Phiên dịch:
Gieo nhân kết quả căn lành bồi dưỡng
Liễu thoát tử sinh phải tự nơi ta
Dũng mãnh thì bến giác chẳng còn xa
Giác đạo lớn do công lao thù thắng.

Planting causes and reaping effects, one nurtures good roots.
Ending birth and casting off death must be done by ourselves.
Work with courageous vigor to perfect the paramitas.
The practice of Maha Enlightened Way is remarkably deep.