PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

6. NGHI HẠ HUYỆT
(Đến nghĩa trang, đưa quan tài đến trước huyệt; tang chủ thiết lập hương án nhỏ tạm thời).

– CHỦ LỄ XƯỚNG:
Xin mời tang quyến,
Đến trước quan tài,
Tất cả chí thành,
Đốt hương mặc niệm.
Dâng hương lên án,
Cúi lễ vong linh.

– CHỦ LỄ NGÕ LỜI:
Thiết nghĩ rằng:
Nhất linh chơn tánh,
Vốn không đến cũng không đi;
Tứ đại huyễn thân,
Đã có sanh nên có diệt.

Nay tang chủ đau thương vì vong linh cố phụ (mẫu) tánh (họ) húy (tên) một vị hương hồn.
Thân rời trần cảnh,
Hồn đến rừng dương.
Vì vậy,
Mấy hôm rồi phải dùng:
quan tài cất xác tạm thời.
Giờ đến lúc cần lấy:
mả mồ gởi thân vĩnh viễn.
Ngửa mong Tăng chúng,
đồng vận lòng từ,
Tất cả một lời,
Gia trì mật chú:
Nam mô Đại Bi Hội thượng Phật Bồ Tát.

Thiên thủ thiên nhãn …

– TIẾP:
A Di Đà Phật thân kim sắc …
(Quí vị lễ sư nhiễu huyệt 3 vòng, nhiễu xong, trở lại vị trí cũ).

– CHỦ LỄ XƯỚNG:
Vừa rồi,
Thần chú đã gia trì,
Thánh danh vừa tụng niệm;
Nguyện đem công đức ấy,
Soi sáng đường vong đi.
Duy nguyện:
Thể xác khinh an,
Mả mồ êm ấm.
Mong nhờ từ lực,
vượt qua tăm tối ba đường.
Nguyện được dắt dìu,
lên đến sen vàng chín phẩm.
Đời đời tự tại,
Kiếp kiếp tiêu diêu.

– CHỦ LỄ XƯỚNG:
Đưa quan tài hạ huyệt.

– TỤNG:
Nẵng mô tát phạ đát tha, nghiệt đá nẫm, Án dĩ bổ lã nghiệt v.v… (3 lần)
Chủ lễ rải tán sa (Nếu đã luyện trước khi quan tài còn quàn tại nhà thì tang chủ và thân quyến rải hoa và đất cát xuống huyệt).

– CHỦ LỄ XƯỚNG:
Hạ minh sinh xuống huyệt.
Xuống đất – cát.

– HỒI HƯỚNG:
Nguyện tiêu …
Nguyện sanh …

– CHỦ LỄ XƯỚNG:
Lễ nghi hạ huyệt,
Việc đã viên hoàn;
Tang chủ họ hàng,
Lễ từ bốn lạy.
(Nhớ nhắc tang chủ có lời cảm ơn và xin lỗi những thiếu sót trong tang lễ).

– CHỦ LỄ XƯỚNG:
Tang chủ và tang quyến rước linh mô (hình ảnh lư nhang) về lại gia đường.
Lễ sư hướng dẫn …

* Chú thích:
Rừng dương nguyên nó là cây Phong, giống cây Dương; tục truyền cây Phong sống lâu hóa người.