Phật Thuyết
ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM
THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢI DIỄN NGHĨA
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Ngài Hạ Liên Cư hội tập
Cụ Hoàng Niệm Tổ chú giải
Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ
Diệu Âm Phổ Hạnh kính ghi và đúc kết
Phật lịch 2563 -2019

 

XII. LỜI DI HUẤN TỐI HẬU CỦA ĐỨC PHẬT

Suốt một đời thị hiện độ sinh, Đức Phật đã sống vì lợi ích của kẻ khác hơn chính mình. Trải qua bốn mươi chín năm đem bản thân ngộ đạo để lập nên giáo đoàn, sinh hoạt sát cánh với đồ chúng như ngôi sao Bắc đẩu, có ảnh hưởng lớn đến tất cả thế gian. Trong ý nguyện sống vì cho lợi ích của kẻ khác, nên dù có ai thỉnh cầu hay không thỉnh cầu, Đức Phật cũng đã tùy nghi nói hết tất cả những điều cần thiết trên thế gian, cho sự giải quyết mọi sự đau khổ của thế gian.

Lòng từ bi vô bờ bến của Đức Phật còn biểu thị rõ hơn trong giờ phút sắp nhập diệt với những lời di huấn tối hậu, đặc biệt cho một số đệ tử thân cận ngài.

“Này các đệ tử! Như Lai chỉ là thầy dẫn đạo cho các con trên đường giải thoát. Các con hãy nỗ lực trau dồi đạo đức và trí tuệ để tiến đến quả vị Niết Bàn tối thượng.

Này các đệ tử! Các con đều là dòng giống của Như Lai, hãy trang trãi tình thương chân thật đến với mọi người để tánh Đức của Như Lai gieo sâu vào đáy lòng các con.

Này các đệ tử! Đời không có tai họa, không có khổ não, song tâm mê muội mà chúng sanh gieo nhân chẳng lành nên mới có đầy dẫy tai họa, khổ não trong thế gian. Các con hãy tự tẩy sạch tâm cấu bẩn, hãy gieo thiện nhân cùng khắp để mang lại sự yên vui cho thế gian.

Này các đệ tử! Các con là những người đương thành Phật, ở tâm các con sẵn có giống Phật, các con hãy thức khuya dậy sớm, tĩnh tọa thiền định để bồi dưỡng hạt giống ấy nhanh chóng thành hoa quả Bồ đề.

Này các đệ tử! Các con hãy cố gắng mà vào cõi Ta, lòng từ bi của Như Lai không bao giờ rời khỏi các con. Hãy nuôi trong đáy lòng các con những đức tính cao thượng từ bi hỉ xã và khoan dung. Nếu bước đường sinh hoạt của các con gặp gian nguy khổ nạn thì đó chính là những thử thách để các con gặt hái thêm kinh nghiệm và tiến sâu vào cõi Đạo vốn vượt lên trên mọi thung lộ phàm tình. Hãy tìm Như Lai ở đáy lòng của các con. Niệm niệm các con phải nhớ tưởng: Như Lai chỉ là ánh đuốc, chỉ là đấng tiếp cầu vô vị thì các con sẽ được yên vui và không bao giờ lạc đường hay thất vọng mà bảo rằng Như Lai đã giả biệt các con.

Này các đệ tử! Ta là khối sáng vô tận, các con là những tia sáng của khối sáng vô tận ấy. Vậy các con đừng tự khinh khi bản năng giác ngộ của các con. Hãy quyết chí làm cho những tia sáng ấy được liên kết tương tục bằng lòng vị tha, nhân ái, hiếu hòa của các con. Hành thiện, tu tập là con đường khảo thí, có không biết bao nhiêu chướng nạn mà các con phải đi qua. Nhưng, có chướng nạn các con mới thấy được uy dũng hùng tráng của tâm đạo, và chính nhờ đó các con mới có công đức bước vào cảnh giới Tịnh Lạc của Như Lai.

Này các đệ tử! Tâm của các con là thầy, là Phật, các con không chịu xả ác hành thiện mà nói rằng kính thầy, thờ Phật, đệ tử chân chánh của ta được sao?! Các con hãy lấy nước Ma-ha Bát-nhã mà rửa sạch những vết phiền não còn ẩn trú nơi tâm địa của các con. Phiền não không rửa sạch thì các con khó mà nhìn thấy được pháp thân tuệ mạng của ta, dù là hiện tiền hay khi các con lìa bỏ thế gian này.

Này các đệ tử! Lòng dục vọng là nguồn gốc của tất cả mọi khổ não, là nguyên nhân của kiếp luân hồi. Các con muốn thoát khỏi khổ não, muốn “Liễu sanh thoát tử” cần phải diệt lòng dục vọng. Các con một phen đã hồi quang phản chiếu ở tự tánh để thấy rõ bổn tâm. Bổn tâm vốn tự trang nghiêm, thanh tịnh, đạo nhiệm mầu phát xuất ở đó, chớ không phải vọng tìm ngoại cảnh hay cầu khẩn từ các đấng Thần linh không tưởng.

Này các đệ tử! Bổn tâm nguyên thủy của các con vốn tròn đầy trong sáng, đồng đẳng với các chư Phật. Song vì linh quang diệu tánh của các con bị nhiễm trần nên bị biến dịch sinh tử. Trở về với bổn tâm nguyên thủy, các con phải tập tĩnh tâm, bặt dứt vọng niệm, đừng mê chấp cái ta, đừng bám víu danh tướng, địa vị hư vọng của thế gian.

Này các đệ tử! Các con hãy luôn luôn kiểm soát ba nghiệp: thân, miệng, ý của mình; kiểm soát thường trực được nó thì các con bớt gây tội lỗi, biết nhận sự bất toàn trong hành động của các con. Từ đó các con sẽ giảm được tánh kiêu ngạo, khinh thị, lăng mạ, chỉ trích và làm đau khổ người khác.

Này các đệ tử! Các con hãy tránh xa kẻ bất trí, nên gần gũi với bạn lành để học hỏi, thực tập những điều hay lẽ phải cao thượng của đạo lý. Các con hãy kính trọng người hiền, các bậc tôn túc đạo hạnh.

Này các đệ tử! Các con hãy tự biết đủ về đời sống vật chất, an phận thanh bần mà giữ đạo, đừng biến lý tưởng đạo đức như ý đồ của con buôn, nay chọn mối này, mai lãnh mối khác. Các con hãy luôn luôn gìn giữ thể thống nhân phẩm của các con. Cái lợi lớn tiền tài mà các con nhìn vào đó và đừng tham đắm nó. Tiền tài mà kẻ khác mở đường cho các con bước vào, coi chừng trí sáng của các con sẽ bị thu hẹp lại và thể thống nhân phẩm của các con sẽ bị vùi lấp, chà đạp.

Này các đệ tử! Các con hãy cần mở mang trí tuệ không ngừng, vui  lòng  ăn  học, nghiêm trì  kinh  giáo, tọa  thiền, bái sám, nương tựa những vị đạo cao đức trọng. Đó là những yếu tố cần thiết để giúp các con đãi lọc tâm tánh, mở mang trí tuệ, tìm cầu giải thoát.

Này các đệ tử! Các con hãy gắng lo cho người thân, cho cha mẹ, cho anh em, cho thầy tổ. Và những cư sĩ tại gia, hãy gắng lo cho chồng, vợ, con, cháu được ấm no, lo cho người thân và bạn hữu được sống hiền hòa trong chánh pháp.

Này các đệ tử! Các con hãy cẩn ngôn, cẩn hạnh, chớ nên quá lo lắng mọi biến chuyển của thế sự mà tâm thần rối loạn, phiền não gia tăng. Cẩn ngôn, cẩn hạnh là chú trọng gieo nhân lành trong hiện tại, chớ không cần quá quan tâm cái quả đã chín muồi đang rơi rụng trước mắt.

Này các đệ tử! Các con hãy gắng gìn giữ trai giới và làm việc phúc thiện. Các con nên bố thí chánh pháp, bố thí cơm áo cho người vô phúc hơn các con.

Này các đệ tử! Các con phải có bổn phận hộ trì chánh pháp bằng cách xây dựng tháp tự, cúng dường chư tăng. Chư tăng là các bậc mô phạm cắt ái ly gia, đại diện Như Lai truyền kỳ Chánh pháp. Nơi nào có tháp tự, có chư tăng, có chùa chiền và có những người tu tập nghiêm trì giới hạnh thì nơi ấy có hình bóng của Như Lai ngự tòa và gần gũi với các con.

Này các đệ tử! Vào thời mạt pháp, chúng sinh càng vướng sâu vào tà kiến, tai biến sẽ nổi dậy khắp nơi. Song người có kết duyên với chánh đạo, gieo nhân Bồ đề trong tâm thức thì đời đời họ vẫn được sống an nhiên và tự tại.

Thôi giờ vào Niết-Bàn đã đến. Như Lai giả biệtcác con, các con hãy ghi nhận một cách chín chắn những lời dạy tối hậu của Như- Lai để tấn tu đạo nghiệp, tự giác ngộ bản thân và lợi ích cho kẻ khác.

Nam Mô A Di Đà Phật Diệu Âm – Phổ Hạnh Cẩn chí

(Phỏng theo băng giảng của Thầy Thích Nguyên Hạnh cách nay hơn hai mươi năm)

Sydney, ngày 22-03-2019