KINH HOA NGHIÊM
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT

Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Ðà
Hoà Thượng Tuyên Hóa giảng giải
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

TẬP 06

QUYỂN TÁM ĐẾN QUYỂN MƯỜI

PHẨM THẾ GIỚI HOA TẠNG THỨ NĂM

         Phẩm là phẩm loại. Ðây là tên phẩm của kinh, ở trước đã giảng đến phẩm thứ tư, bây giờ là phẩm thứ năm.

Hoa là hoa sen, tạng là thu tạng, còn có ý nghĩa là sinh ra. Ở đó có hạt giống hoa sen, cho nên sinh ra thế giới hoa sen. Nếu nói đầy đủ thì gọi là Hoa Tạng Trang Nghiêm Nghiêm Cụ Thế Giới Hải. Nói tóm tắt là Hoa Tạng Thế Giới. Vì thế giới đó dùng hoa sen để trang nghiêm, cho nên gọi là thế giới Hoa Tạng và phẩm này là phẩm thứ năm, nên gọi là Phẩm Thế Giới Hoa Tạng Thứ Năm.

Nghiên cứu kinh Phật thì trước hết nghiên cứu chỗ cạn, nghiên cứu hiểu rõ ý nghĩa thiển cạn rồi, thì sẽ vào sâu, từng bước từng bước nghiên cứu vào sâu, như vậy thì mới thấy rõ triệt để. Bằng không, chẳng muốn hiểu sâu, giống như nuốt trựng, ăn mà chẳng biết mùi vị thì chẳng ích gì.

Chúng ta bắt đầu nghiên cứu kinh điển, nếu giảng sâu thì e rằng người mới học Phật pháp chẳng thể tiếp thọ được. Nếu chẳng ai nghe hiểu thì giống như chẳng giảng, vậy thì lãng phí thời gian, tiêu hao tinh lực, chẳng có chút giá trị gì. Có người nói: ‘’Tôi có thể nghe hiểu được, giảng sâu một chút đâu có quan hệ‘’. Tuy bạn nghe hiểu được, song đa số mọi người chẳng hiểu. Không thể vì bạn một người hiểu, mà khiến cho nhiều người chẳng hiểu. Cho nên, lúc ban đầu giảng thì chỉ giảng đạo lý phần ít. Ðợi đến lúc hứng thú thì sẽ nghiên cứu vào chỗ sâu. Tương lai có thể dụng công nghiên cứu, thì thủy chung sẽ minh bạch Phật pháp. Bây giờ đừng gấp vội, nghiên cứu Phật pháp phải có sự nhẫn nại, không thể có ngã chấp ngã kiến, phải dùng trí huệ chiếu soi thật tướng của các pháp.

Dùng trí huệ để nghiên cứu Phật pháp thì nhất định sẽ minh bạch. Dùng tâm dâm dục để nghiên cứu Phật pháp, thì thủy chungchẳng thể hiểu đặng. Nghiên cứu Phật pháp chẳng phải là nói ở đầu miệng lưỡi, mà là thành thật tu hành. Phật pháp là dạy người hồi quang phản chiếu, trở lại cầu nơi chính mình, trừ khử sạch tập khí mao bệnh, khử trừ hết tâm dâm dục. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói :

‘’Tâm dâm không trừ,

thì không thể ra khỏi trần lao.’’

Trong Kinh Kim Cang có nói :

‘’Hàng phục kỳ tâm.’’

Nghĩa là hàng phục tâm dâm dục. Dục niệm không sinh, tức là:

‘’Ðược một vạn sự đều xong.’’

Ðã giải quyết xong vấn đề căn bản, mọi việc khác đều ngoài da mà thôi. Do đó có câu :

‘’Một thông thì tất cả đều thông,

Một thấu rõ thì tất cả đều thấu rõ.’’

Chỉ cần trừ sạch dâm dục, thì thiên lý lưu hành. Thiên lý tức là Phật tánh, cũng là trí huệ, cũng là quang minh vốn có, có thể chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Chúng ta học Phật pháp, chìa khóa quan trọng nhất là ở chỗ này, đoạn tâm dâm dục.

Giống như trưởng giả Ðại Thiên, ông ta là La Hán giả vào thời vua A Dục, ông ta từ sáng đến tối lừa gạt đệ tử nói : ‘’Ta đã chứng quả A La Hán.’’ Thật tế, thì ông ta giống như người bình thường, luôn luôn mộng xuất cốt tinh. Một ngày nọ, đồ đệ giặt quần áo cho ông ta thì phát hiện chỗ nhiễm ô, bèn hỏi ông ta :

– ‘’Sư phụ ! Ngài đã chứng quả, sao lại xuất cốt tinh‘’?

– Ông ta nghe giận dữ nói : ‘’Láo khoét ! Người chứng quả chẳng ăn cơm chăng ? Phàm là người ăn cơm, đều phải mộng xuất cốt tinh.’’

Các đồ đệ chẳng biết đúng hay sai. Thật tế, nếu là người đã chứng quả, thì ý niệm dâm dục vốn chẳng còn nữa, càng không thể sinh tư tưởng chẳng trong sạch.

Trưởng giả Ðại Thiên bất cứ làm việc gì, trước hết đều đi coi bói. Người coi bói nói ông ta như thế nào, thì ông ta trở về nói với đồ đệ như thế ấy. Ðồ đệ cho rằng ông ta là người có thần thông, cho nên rất sùng bái sư phụ, tôn kính sư phụ. Một ngày nọ, hỏi người coi bói rằng ông ta chừng nào chết ? Người coi bói đó đại khái có chút linh nghiệm, nói ông ta bảy ngày nữa sẽ chết. Ông ta trở về tuyên bố tin tức này cho đồ đệ biết. Nói : ‘’Các đệ tử ! Nhân duyên của chúng ta sắp kết thúc, bảy ngày nữa thì ta sẽ vãng sinh về cõi Phật nào đó, chúng ta sẽ phải chia tay.’’ Ðồ đệ nghe sư phụ biết được giờ phút lâm chung, thì càng kính ngưỡng. Bảy ngày sau, trưởng giả Ðại Thiên quả nhiên chết thật. Các đồ đệ cùng nhau nghiên cứu, sư phụ là người đã chứng quả La Hán, thì thi thể sẽ không thối nát. Chúng ta hãy giữ gìn nhục thân để làm La Hán sống, cúng tế lễ lạy cho tiện. Chưa đến bảy ngày thì thi thể sình lên, chảy máu chảy nước mắt, giòi bò lởm ngởm, hôi thối vô cùng. Lúc đó đồ đệ mới biết bị lừa.

Trưởng giả Ðại Thiên vì chẳng đoạn được tâm dâm dục, cho nên mới như vậy. Chúng ta là người nghiên cứu Phật pháp, thì nhất định trước hết phải đoạn tâm dâm dục. Như thế thì Thiên Long Bát Bộ sẽ đến ủng hộ bạn, đến hướng về bạn cầu phước, hướng về bạn đảnh lễ, trồng phước.

Người tu đạo đừng phóng dật, phải luôn luôn nỗ lực dụng công, hoặc niệm Phật hoặc lạy Phật, trì chú, lễ sám, đều là pháp môn đoạn vọng tưởng, để khống chế tâm dâm dục. Nếu suốt ngày chẳng có việc để làm, ngày ngày nghĩ tưởng dâm dục, sinh tư tưởng nhiễm ô, như thế thì làm sao mà thành tựu ?

Bất cứ kinh điển gì, chân lý đều như nhau, bất quá đại đồng tiểu dị mà thôi. Bạn minh bạch đạo lý chân chánh của một bộ kinh điển, thì kinh điển khác sẽ minh bạch. Chân lý đó tức là ‘’Đoạn dục khử ái,’’ nghĩa là dạy bạn ngày ngày trừ khử tập khí trừ mao bệnh. Bạn có thể ngày ngày chẳng nổi giận, ngày ngày siêng tinh tấn thì tâm dâm dục sẽ càng ngày càng bớt, tâm thanh tịnh càng ngày càng nhiều. Ðến khi nào dâm dục đoạn sạch, thì thiên lý sẽ lưu hành, đại quang minh tạng sẽ hiện tiền. Lúc đó thì ‘’Biển lặng trời trong,’’ tất cả đều chẳng có chấp trước. Bên trong chẳng có thân tâm, bên ngoài chẳng có thế giới, trời đất và ta đồng một thể, vạn vật với ta đồng một tánh. Chúng ta người tu đạo, phải tu đến giai đoạn này, thì mới không cô phụ lúc ban đầu phát tâm xuất gia.

Mấy ngày trước ở trong pháp hội, tôi có nói là : Chẳng cho các bạn xem truyền hình, vì trên truyền hình biểu diễn những tiết mục làm cho khởi vọng tâm, mất đi đạo tâm. Hôm nay lại bảo bạn xem truyền hình. Truyền hình ở đây chẳng phải là truyền hình có hình tướng bên ngoài, mà là truyền hình chẳng có hình tướng ở bên trong, tức là tự tánh, phải làm cho tự tánh phóng đại quang minh, tự tánh phải sinh trí huệ. Truyền hình trong tự tánh có đủ thứ tinh thể chân lý, có đủ thứ cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn. Cho nên các bạn ngày ngày phải nhìn xem truyền hình của tự tánh, nghĩa là hồi quang phản chiếu, trở lại cầu nơi mình, đừng hướng bên ngoài truy cầu, bên ngoài thì tìm chẳng được chân lý. Vật thật thì ở bên trong chứ chẳng phải ở bên ngoài.

Ngày ngày tôi giảng kinh, các bạn ngày ngày đến nghe kinh, mưa gió chẳng trở ngại, thành tâm nghiên cứu Phật pháp. Song, vẫn có người cảm thấy khô khan chẳng có mùi vị, chẳng thích nghe giảng. Bạn chẳng thích nghe là việc của bạn, tôi vẫn ngày ngày giảng kinh, không thể vì một hai người không muốn nghe mà không giảng kinh. Chủ trương của tôi là phục tùng đa số, tuyệt đối chẳng độc tài, chuyên chế. Phải thực hành chính sách dân chủ, ủng hộ chế độ dân chủ, Phật giáo là dân chủ nhất. Ai ai cũng có cơ hội sẽ thành Phật, chẳng phải nói rằng chỉ có ta mới làm chúa trời, chẳng cho bạn làm chúa trời. Phật giáo chẳng có tư tưởng chuyên chế như thế.

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm này, là do thuở xưa Tỳ Lô Giá Na Như Lai, ở trong số kiếp nhiều như hạt bụi thế giới hải. Khi tu hạnh Bồ Tát, thì ở trong mỗi kiếp đều gần gũi các đức Phật, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Ở mỗi chỗ đức Phật, đều tu nghiêm tịnh đại nguyện, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Bồ Tát Phổ Hiền danh tự của Ngài là Hàm Nghĩa, là phổ khắp giáo hóa tất cả Thánh Hiền. Lại có thể nói, hết thảy tất cả chúng sinh đều là Bồ Tát Phổ Hiền. Lại có thể nói, tất cả chúng sinh đều là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Vì Bồ Tát Phổ Hiền là đệ tử lớn nhất của Phật, cho nên đầy đủ trăm ngàn ức hóa thân, và còn có vô lượng thần thông không thể nghĩ bàn. Ðừng cho rằng là như vậy, đây chẳng qua là lối nói ví dụ.

Khi Bồ Tát Phổ Hiền nói xong Phẩm Thế Giới Thành Tựu, thì lại bảo đại chúng trong pháp hội tại Bồ đề đạo tràng rằng: ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Các vị nên biết Hoa Tạng Trang Nghiêm Thế Giới Hải này, vì nhân duyên gì mà thành ? Ðây là do Biến Nhất Thiết Xứ Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Thuở xưa Ngài ở trong số kiếp, nhiều như hạt bụi thế giới hải, khi tu hạnh Bồ Tát thì ở trong mỗi đại kiếp, đều gần gũi các đức Phật. Gần gũi bao nhiêu Ðức Phật ? Gần gũi các Ðức Phật số nhiều như hạt bụi thế giới hải. Ngài ở nơi đạo tràng của mỗi vị Phật thanh tịnh tu hành, chẳng có tâm nhiễm ô. Hoa Tạng Thế Giới Hải là do Ngài tịnh tu trang nghiêm thanh tịnh đại nguyện, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.’’

Tu hạnh Bồ Tát chẳng phải là pháp môn dễ dàng. Có khi lầm lỡ vào đường tà thì cũng đi vào đường tà. Tuy Bồ Tát đi lầm đường, song biết hồi đầu, biết được hôm nay đúng hôm qua sai, trong đường mê biết quay về. Tuy đi trên con đường nguy hiểm, song biết trở lại thì vẫn chưa muộn. Nếu chẳng biết hồi đầu, thì càng đi càng xa cách chân đạo càng xa, đi đến đi lui, sẽ đi vào địa ngục. Nếu đi trở lại thì đi trên đại đạo khang trang, thẳng đến cảnh Phật. Bồ Tát quá khứ đi lầm đường biết quay trở lại, Bồ Tát hiện tại đi lầm đường cũng sẽ biết trở lại, Bồ Tát vị lai đi lầm đường cũng sẽ biết quay trở lại. Các vị ! Nếu các bạn đi lầm đường phải mau hồi đầu trở lại, trong đường mê biết trở lại, thì còn có hy vọng đến bờ bên kia.

Phật Tỳ Lô Giá Na khi tu hạnh bồ đề, thì cũng lầm vào đường tà, đi vào rất nhiều con đường oan uổng. Cho nên khi Ngài thành Phật, thì pháp thân của Ngài đầy khắp mọi nơi, trợ giúp chỉ đường cho tất cả chúng sinh đừng đi vào đường tà.

Tịnh tu tức là chuyên nhất, chẳng có tư tưởng nhiễm ô. Nhiễm ô tức là dâm dục. Chúng ta chúng sinh thời khắc có tâm nhiễm ô, cho nên phải tu hành, dùng tâm thanh tịnh để điều phục tâm nhiễm ô, quét sạch hết rác rến trong tâm, để cho tâm được thanh tịnh. Tóm lại, tu hành tức là quét trừ, quét tất cả pháp chẳng sinh, trừ tất cả pháp chẳng khởi.

Thần Tú đại sư nói : ‘’Luôn luôn siêng lau chùi.’’ Thời thời khắc khắc lau chùi gương ‘’gương tâm‘’ cho thanh tịnh, gương sạch thì vật hiện, Phật đến cũng chiếu, như thế thì sẽ phân biệt biết được thiện ác, đó tức là tịnh tu. Nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ : ‘’Những gì làm đã xong, chẳng thọ thân sau nữa.’’ Một số người cho rằng : ‘’Luôn luôn siêng lau chùi.’’ Chẳng phải là pháp môn đốn ngộ. Thật tế thì người chẳng có căn lành lớn, trí huệ lớn, thì vẫn phải tiệm tu (tu từ từ), luôn luôn siêng lau chùi, ít nhất đạt đến giai đoạn tâm chẳng có bụi trần. Bụi trần tức là tâm nhiễm ô.

Người tu đạo phải luôn luôn phản tỉnh, tại sao tôi xuất gia ? Mục đích xuất gia là gì ? Phải tinh tấn tu hành. Mà tu hành thì phải đoạn trừ tâm dâm dục. Phàm là có tư tưởng dâm dục thì  nhất  định  sẽ  đọa  địa  ngục. Có người  hỏi : ‘’Người xuất gia có tâm dâm dục thì đọa địa ngục. Vậy người tại gia có rất nhiều tâm dâm dục, tại sao chẳng đọa địa ngục‘’? Vì người xuất gia đã thọ giới cụ túc, biết rõ mà cố phạm; rõ ràng biết chẳng đúng mà mình tự lừa gạt mình, đi làm chuyện không đúng. Ðây là nguyên nhân đọa vào địa ngục. Còn người tại gia vì truyền tông tiếp đại, đó là pháp thiên kinh địa nghĩa. Nếu tà dâm (ngoài vợ chồng) thì cũng đọa địa ngục, thọ quả báo.

Trong kinh Lăng Nghiêm có đề cập đến Tỳ Kheo Ni Bảo Liên Hương, cô ta nói : ‘’Dâm dục có quan hệ gì, bất quá nam nữ hành dâm mà thôi, có tội ác gì‘’? Không ngờ nói xong thì địa ngục lập tức hiện tiền, bị đọa vào địa ngục. Hiện tại có người biết rõ dâm dục là việc không đúng, mà vẫn làm ra việc bịt tai ăn cắp chuông. Tự mình lừa dối mình, còn cho rằng người ta chẳng biết. Kỳ thật, tiếng chuông sớm đã vang khắp bốn phía, ai ai cũng đều biết. Ðây là việc làm của người ngu.

Các Phật tử ! Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có phong luân nhiếp trì, nhiều như hạt bụi núi Tu Di.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại nói : ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có phong luân nhiếp trì, nhiều như hạt bụi núi Tu Di (dịch là núi Diệu Cao).’’

Phong luân mà khoa học hiện đại nghiên cứu, tức cùng đạo lý là tâm địa dẫn lực và quỹ đạo thái không. Giống như vệ tinh nhân tạo, bắn lên thái không rồi, thì bay chung quanh trái đất, đó tức là nhờ phong luân nhiếp trì, cho nên không bị rớt xuống. Trái đất quay mà nước trong biển cả không thể nào chảy vào thái không, đó là liên quan đến địa tâm hấp dẫn lực, tức cũng là phong luân nhiếp trì.

Gió (phong) tuy nhìn chẳng thấy, nhưng có động lực, có thể phát động máy nổ. Tinh cầu, địa cầu, mặt trời, mặt trăng .v.v… trong vũ trụ đều có tác dụng nhiếp trì với nhau. Ðó tức là sức phong luân chi trì. Tinh cầu đều vận hành trên quỹ đạo không thể đụng nhau, trừ sao chổi ra, vì nó chẳng có quỹ đạo, hoành hành xung đột, ai gặp được nó thì người đó sẽ hủy diệt.

Sức của gió, chúng ta phàm phu nhìn chẳng thấy. Khi nào có ngũ nhãn thì sẽ thấy được sự tác dụng của nó, hổ tương nhiếp trì mà chẳng chướng ngại. Mặt trăng thì chuyển động quanh trái đất, trái đất thì chuyển động quanh mặt trời, đó tức là tác dụng nhiếp trì của phong luân.

‘’Người ở trong gió chẳng biết gió, cá ở trong nước chẳng biết nước’’, cùng giống nhau một đạo lý. Nếu con người cách lìa khỏi gió (không khí) thì sẽ chết, nếu cá cách lìa khỏi nước thì sẽ chết. ‘’Quỷ ở trong đất chẳng biết đất, Thần ở trong không chẳng biết không.’’ Quỷ ở trong đất tự do ra vào, chẳng có chướng ngại. Thần ở trong không tự do lên xuống cũng chẳng có chướng ngại. Cho nên sự lý ở trên đời phức tạp vô cùng. Nghiên cứu đi nghiên cứu lại, đợi khi nào nghiên cứu rõ ràng, thì thời kỳ chết đã đến.

Ở dưới cùng phong luân tên là Bình đẳng trụ, hay nhiếp trì tất cả báu sáng rực rỡ trang nghiêm ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Xuất sinh chủng chủng bảo trang nghiêm, hay nhiếp trì quang minh thanh tịnh chiếu sáng của tràng ma ni vương ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Bảo oai đức, hay nhiếp trì tất cả linh báu ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Bình đẳng diễm, hay nhiếp trì tướng nhật quang minh ma ni vương luân ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Chủng chủng phổ trang nghiêm hay nhiếp trì hoa quang minh luân ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Phổ thanh tịnh, hay nhiếp trì tất cả tòa sư tử hoa diễm ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Thanh biến thập phương, hay nhiếp trì tất cả tràng châu vương ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Nhất thiết bảo quang minh, hay nhiếp trì tất cả ma ni vương thụ hoa ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Tốc tật phổ trì, hay nhiếp trì tất cả mây hương ma ni Tu Di. Kế trên phong luân tên là Chủng chủng cung điện du hành, hay nhiếp trì tất cả mây đài báu sắc hương.

Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm có mười thứ phong luân.

1). Phía dưới cùng phong luân tên là Bình đẳng trụ, hay nhiếp trì tất cả các báu quang diễm rực rỡ và rất trang nghiêm.

2). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Xuất sinh chủng chủng bảo trang nghiêm, hay nhiếp trì quang minh thanh tịnh chiếu sáng của tràng báu ma ni vương ở phía trên.

3). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Bảo oai đức, hay nhiếp trì tất cả linh báu ở phía ở phía trên.

4). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Bình đẳng diễm, hay nhiếp trì tướng nhật quang minh luân báu ma ni vương.

5). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Chủng chủng phổ trang nghiêm, hay nhiếp trì hoa quang minh hoa quang minh luân ở phía trên.

6). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Phổ thanh tịnh, hay nhiếp trì tất cả tòa sư tử hoa diễm ở phía trên.

7). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Thanh biến thập phương, hay nhiếp trì tất cả tràng báu châu vương ở phía trên.

8). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Nhất thiết bảo quang minh, hay nhiếp trì tất cả cây hoa báu ma ni vương ở phía trên.

9). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Tốc tật phổ trì, hay nhiếp trì tất cả mây hương ma ni Tu Di ở phía trên.

10). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Chủng chủng cung điện du hành, hay nhiếp trì tất cả mây hương đài báu ở phía trên.

Ở trên là mười thứ phong luân, hổ tương nhiếp trì với nhau mà chẳng phá hoại. Mỗi phong luân đều nhiếp trì phong luân ở phía trên, cũng hay nhiếp trì phong luân ở phía dưới.

Các Phật tử ! Phong luân đó, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, phong luân ở trên cùng tên là Thù thắng oai quang tạng, hay nhiếp trì Biển hương thủy phổ quang ma ni trang nghiêm. Biển hương thủy đó, có hoa sen lớn tên là Chủng chủng quang minh nhị hương tràng. Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm trụ ở trong đó, bốn phương đều bằng phẳng, thanh tịnh vững chắc. Núi Kim cang luân bao bọc chung quanh, đất đai biển cả các cây cối đều riêng biệt.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng: Các đệ tử của Phật ! Phong luân nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, phong luân ở trên cùng tên là Thù thắng oai quang tạng, hay nhiếp trì Biển Hương Thủy Phổ Quang Minh Ma Ni Trang Nghiêm. Trong Biển Hương Thủy đó, có một đóa hoa sen lớn, cao to hơn so với núi Tu Di tên là Chủng Chủng Quang Minh Nhị Hương Tràng. Hoa sen lớn đó, có hai mươi tầng thế giới. Chúng ta đang ở là thế giới Ta Bà tầng thứ mười ba. Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm trụ ở trong đó. Bốn phương đều rất bằng phẳng, rất trang nghiêm, rất thanh tịnh, rất vững chắc. Có núi Kim cang luân bao bọc chung quanh. Lại có đất đai biển cả và các cây báu riêng biệt từng khu.

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng.

Lúc đó, vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, muốn tường thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới, mà dùng kệ để nói.

Thuở xưa Thế Tôn trong các cõi

Phật tu tịnh nghiệp nhiều như bụi

Nên được đủ thứ quang minh báu

Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm.

Phật Tỳ Lô Giá Na thuở xưa tu Bồ Tát hạnh, thì từng gần gũi tất cả chư Phật. Song, lúc ban đầu phát tâm, thì ở trong tam giới hai mươi lăm cõi, cũng từng làm việc điên đảo. Một khi gần gũi chư Phật rồi, thì bỏ mê về giác, cải tà quy chánh. Ở trong đạo tràng của Phật nhiều như số hạt bụi, chuyên nhất tu hành nghiệp thanh tịnh mà xả bỏ nghiệp ô nhiễm, cho nên đắc được đủ thứ quang minh báu, cuối cùng thành tựu thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm.

Chúng ta đã thọ giới thì phải giữ giới. Giữ giới như mặt trăng tròn sáng, thân khẩu ý ba nghiệp, một chút mao bệnh còn chẳng có, đó tức là quang minh báu, tức cũng là trí huệ hiện tiền. Nên dùng sức thanh tịnh và trí huệ quang minh để trang nghiêm tất cả cõi nước.

Mây bi rộng lớn khắp tất cả

Xả thân vô lượng đồng bụi cõi

Nhờ sức tu hành biển kiếp xưa

Khiến thế giới đó chẳng cấu nhiễm.

Mây từ bi rộng lớn vô biên, chiếu khắp tất cả tâm chúng sinh. Từ hay ban vui, bi hay cứu khổ, đầy khắp tất cả chúng sinh giới. Phật vì cứu hộ chúng sinh, vì giáo hóa chúng sinh mới chịu xả thân trong vô lượng chỗ. Hết thảy hạt bụi đều là chỗ xả thân của Phật Lô Xá Na. Nhờ sức tu hành trong vô lượng kiếp thuở xưa, nên khiến cho thế giới hiện tại này chẳng có chút nhiễm ô nào, mà biến thành thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm thanh tịnh.

Phóng đại quang minh trụ hư không

Sức gió nhiếp trì chẳng giao động

Phật tạng ma ni khắp nghiêm sức

Nguyện lực Như Lai khiến thanh tịnh.

Trí huệ của chư Phật phóng đại quang minh, gia bị cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng đắc được trí huệ quang minh, khắp trụ ở trong hư không, vì sức gió nhiếp trì, cho nên chẳng giao động. Như Lai tạng (chẳng không chẳng có, tức tánh tức tức tướng, tức là đệ nhất nghĩa đế), dùng báu ma ni khắp trang nghiêm tu sức. Phật dùng đủ thứ nguyện lực khiến cho thế giới thanh tịnh.

Trên thế giới, có sức hút của phong luân cùng nhiếp trì với nhau. Thế giới này nhiếp trì thế giới kia, thế giới kia nhiếp trì thế giới này. Có sức phong luân trong hư không nhiếp trì. Giống như tinh cầu, mặt trăng, mặt trời đều có quỹ đạo để vận chuyển nên chẳng bị đụng nhau, cũng chẳng bị rối loạn. Ðó là sức thần thông của chư Bồ Tát chi trì, tức cũng là nghiệp lực của chúng sinh cảm ứng. Cảnh giới này từ xưa đến nay, các nhà khoa học nghiên cứu, thủy chung cũng chẳng được kết quả viên mãn, cũng chẳng tìm ra rõ ràng. Vì sao ? Vì họ chẳng biết đó là đạo lý giới lực, định lực, huệ lực, của chư Phật Bồ Tát và nghiệp lực của chúng sinh thiện và bất thiện nhiếp trì.

Trái đất cũng phát sinh bệnh hoạn, cũng có khi chấn động như núi lửa bộc phát, núi lở biển gào. Giống như con người ăn đồ bổ dưỡng quá nhiều, máu huyết chẳng có chỗ lưu thông, thì huyết quản sẽ vỡ liệt, nhẹ thì bán thân bất toại, nặng thì bộ não đầy máu, bảy lỗ ra máu mà chết. Vỏ đất bọc quả địa cầu nứt, thì xảy ra hiện tượng chấn động hoặc là núi lở hoặc là biển gào.

Khắp rải hoa ma ni diệu tạng

Nhờ nguyện lực xưa trụ trong không

Đủ thứ kiên cố biển trang nghiêm

Mây quang giăng bủa đầy mười phương.

Khắp rải hoa sen ma ni báu diệu tạng trong hư không, nhờ nguyện lực của chư Phật phát ra trong quá khứ, tán ra trong hư không mà trụ. Dùng đủ thứ kiên cố để trang nghiêm thế giới hải, mây quang minh bát nhã đó, giăng bủa đầy trong cõi nước mười phương.

Mây Bồ Tát trong các ma ni

Đến khắp mười phương quang rực rỡ

Quang biến hình tròn hoa nghiêm sức

Hết thảy pháp giới đâu chẳng có.

Trong tất cả mây ma ni báu, lại có mây Bồ Tát hiện ra, trong mỗi vầng mây đều có Bồ Tát. Mây đó khắp trong mười phương và phóng quang minh rực rỡ, quang minh đó tự nhiên biến thành hình tròn, dùng hoa sen vi diệu để nghiêm sức, tận hư không biến pháp giới, chẳng có chỗ nào mà chẳng có.

Trong tất cả báu phóng tịnh quang

Quang đó chiếu khắp biển chúng sinh

Mười phương cõi nước đều khắp hết

Đều khiến lìa khổ hướng bồ đề.

Trong thế giới hải có bảy báu, bảy báu đó đều phóng quang minh thanh tịnh. Quang minh đó, là do Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo phóng ra. Trí huệ quang minh đó, chiếu khắp biển tâm của chúng sinh. Trong mỗi cõi nước chư Phật mười phương, đều có quang minh đó. Tại sao phải phóng quang minh đó ? Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều lìa khổ được vui, bỏ mê về giác. Lìa khổ là bỏ mê, hướng bồ đề là trở về với giác ngộ.

Tam Bảo Phật đồng số chúng sinh

Từ lỗ lông Phật hiện hóa thân

Phạm chủ Đế Thích Luân vương thảy

Tất cả chúng sinh và chư Phật.

Tam Bảo tức là Phật Pháp Tăng. Phật Bảo có bao nhiêu ? Có nhiều như số chúng sinh, đều từ trong lỗ chân lông của chư Phật hiện ra hóa thân, có trăm ngàn ức hóa thân, đếm chẳng hết được. Hóa thân đó chẳng những có hóa thân chư Phật, còn có hóa thân Ðại Phạm Thiên Chủ, còn có hóa thân Ðế Thích, còn có hóa thân Chyển Luân Thánh Vương, còn có hóa thân của tất cả chúng sinh.

Hóa hiện quang minh đồng pháp giới

Trong quang diễn nói tên chư Phật

Đủ thứ phương tiện hiện điều phục

Ứng khắp quần tâm khắp hết thảy.

Quang minh hóa hiện đồng pháp giới. Chư Phật phóng quang, trong quang minh xưng dương danh hiệu của chư Phật, và đủ thứ đại oai đức thần thông lực không thể nghĩ bàn, là phương tiện thị hiện để điều phục chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm, khắp ứng hiện tâm chúng sinh, chẳng có nơi nào mà chẳng đến.

Hết thảy bụi thế giới Hoa Tạng

Trong mỗi hạt bụi thấy pháp giới

Quang báu hiện Phật như mây tụ

Đó là cõi Như Lai tự tại.

Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, hết thảy tất cả hạt bụi, ở trong mỗi hạt bụi, lại hiện ra một pháp giới. Pháp giới và hạt bụi chẳng có gì khác biệt. Ở trong quang minh báu hiện ra pháp thân chư Phật, giống như mây tụ lại ở trong hư không. Cảnh giới đó là một nhiều vô ngại, lớn nhỏ dung với nhau. Ðó là trong cõi Phật tự tại biến hóa ra cảnh giới khó nghĩ bàn, chẳng phải phàm phu chúng ta thấu rõ được.

        Mây nguyện rộng lớn khắp pháp giới

        Trong tất cả kiếp độ quần sinh

        Bậc trí hành Phổ Hiền đều thành

        Hết thảy trang nghiêm từ đây sinh.

Mây nguyện rộng lớn của chư Phật Bồ Tát khắp cùng pháp giới. Ở trong mỗi kiếp, đều thị hiện giáo hóa chúng sinh. Là địa vị trí huệ sở tu hạnh nguyện của Phổ Hiền mà thành tựu. Hết thảy sự trang nghiêm đều từ trong hạnh nguyện Phổ Hiền mà sinh ra.

        Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Núi Đại Luân Vi của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm này, trụ ở trên hoa sen nhật châu vương.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong pháp hội rằng : ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Trong thế giới hải Hoa TạngTrang Nghiêm này, có núi Đại Luân Vi, trụ ở trên hoa sen nhật châu vương.’’

        Chiên đàn ma ni dùng làm thân, oai đức bảo vương dùng làm đỉnh, diệu hương ma ni làm bánh xe, diễm tạng kim cang cùng thành lập. Tất cả nước hương thủy chảy vào bên trong. Các báu làm rừng, hoa quý nở rộ sum sê, cỏ thơm đầy khắp mặt đất. Lại có những hạt minh châu tô điểm, có đủ thứ hoa thơm đầy dẫy khắp nơi, và có lưới bằng ma ni giăng bủa chungquanh núi Đại Luân Vi.

Núi Ðại Luân Vi đó, dùng hương chiên đàn và báu ma ni làm thân. Dùng đại oai đức bảo vương làm đỉnh núi. Diệu hương và ma ni dùng làm bánh xe. Núi đó dùng làm diễm tạng và kim cang cùng nhau thành lập. Chung quanh núi đó là Biển Hương Thủy, nước biển đó đặc biệt thơm mát, tất cả nước hương thủy đó chảy vào bên trong, khiến cho chúng sinh ngửi được, thì phát tâm bồ đề, tu hạnh thanh tịnh. Bên trong núi Ðại Luân Vi là Biển Hương Thủy, bên ngoài núi cũng là Biển Hương Thủy. Lại có cây báu làm rừng, và có hoa quý nở rộ sum sê, hương thơm tỏa khắp. Lại có cỏ thơm đầy dẫy mặt đất, và có đủ loại minh châu tô điểm. Lại có đủ loại hoa thơm khắp nơi, và có lưới bằng báu ma ni giăng bủa tứ phía núi Ðại Luân Vi.

        Có những sự trang nghiêm vi diệu như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Ðủ thứ các châu báu như vậy, để trang nghiêm núi Ðại Luân Vi, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

        Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát mười phương mà nói bài kệ rằng.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền nguyện ý nói lại ý nghĩa trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên.

        Thế giới hải chẳng có bờ mé

        Luân báu thanh tịnh đủ thứ màu

        Hết thảy trang nghiêm đều đặc thù

        Đây do thần lực Phật tạo thành.

Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm chẳng có bờ mé, chẳng dễ gì minh bạch được sự việc như thế nào. Ngoài thế giới hải, có núi Ðại Luân Vi bao bọc Biển Hương Thủy. Luân báu này (núi Ðại Luân Vi) là do các thứ châu báu làm thành, rất thanh tịnh và trang nghiêm, có đủ thứ màu sắc, đủ thứ quang minh. Hết thảy sự trang nghiêm đều kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Sự trang nghiêm vi diệu này đều do thần thông của Phật tạo thành.

        Vòng báu ma ni vòng diệu hương

        Cùng với vòng trân châu đèn sáng

        Đủ thứ diệu báu làm nghiêm sức

        Chỗ an trụ Luân Vi thanh tịnh.

Có vòng báu ma ni, có vòng diệu hương, và có vòng trân châu, phóng ra quang minh giống như đèn sáng chói. Lại có đủ thứ diệu báu làm nghiêm sức. Là chỗ của núi Ðại Luân Vi thanh tịnh ở trên hoa sen nhật châu bảo vương.

        Ma ni vững chắc dùng làm tạng

        Vàng Diêm phù đàn làm nghiêm sức

         Thư quang tỏa sáng khắp mười phương

        Trong ngoài chiếu soi đều thanh tịnh.

Tòa núi Ðại Luân Vi đó, dùng báu ma ni vững chắc làm tạng. Dùng vàng Diêm phù đàn ở Nam Thiệm Bộ Châu (lá cây rớt xuống nước biến thành vàng) để trang nghiêm, để nghiêm sức. Cho nên thư quang tỏa sáng chiếu khắp mười phương. Núi đó dùng lưu ly làm thể, cho nên trong ngoài đều chiếu soi khắp thanh tịnh.

        Kim cang ma ni sở tập thành

        Lại mưa ma ni các diệu báu

        Báu đó kỳ diệu chẳng một thứ

         Phóng tịnh quang minh khắp nghiêm lệ.

Kim Cang đầy đủ ba thứ tác dụng đó là : Kiên, minh, lợi. Kiên là kiên cố, minh là quang minh, lợi là sắc bén. Ðầy đủ ba điều này thì sẽ đoạn được tất cả phiền não, khai mở tất cả trí huệ, phát tâm bồ đề dũng mãnh lâu dài tinh tấn.

Thể của núi Ðại Luân Vi này là chất kim cang ma ni  tạo thành, và mưa xuống ma ni với các diệu báu. Các báu đó rất kỳ diệu chẳng phải một thứ, mà là nhiều thứ báu tạo thành, đều phóng ra quang minh thanh tịnh trang nghiêm đẹp đẽ.

        Nước thơm tuôn chảy vô lượng màu

        Có các hoa báu và chiên đàn

        Các hoa tranh đua khoe màu sắc

        Cỏ quý đầy dẫy thơm ngào ngạt.

Nước của núi Ðại Luân Vi đều là nước thơm, tuôn chảy bốn phương, lại có vô lượng màu sắc vừa trang nghiêm lại mỹ lệ. Có đủ thứ hoa, đủ thứ báu, đủ thứ cây chiên đàn, và có đủ thứ hoa sen, cùng nhau tranh đẹp, giành nhau tỏa ra màu sắc, khiến cho màu sắc của núi đẹp đẽ. Lại có cỏ thơm trân quý, mọc đầy khắp nơi đều tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Vì cỏ thơm cho nên núi thơm. Vì núi thơm cho nên nước thơm. Do đó gọi là sông nước thơm (Sông Hương Thủy), biển nước thơm (Biển Hương Thủy).

Núi thơm như vậy, đẹp như vậy là từ đâu đến ? Từ trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm. Vậy thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm lại từ đâu đến ? Là từ trong tâm của chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều có một thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, bất quá mình chẳng nhận thức mà thôi. Vậy khi nào mới nhận thức ? Ðợi khi nào bạn tu hành thành tựu, đắc được ngũ nhãn lục thông thì tự nhiên sẽ biết rõ.

        Vô lượng cây báu khắp trang nghiêm

        Hoa nở kết nhụy màu rực rỡ

        Đủ thứ y tốt ở trong đó

         Mây sáng chiếu khắp thường viên mãn.

Ở trong núi Ðại Luân Vi có vô lượng cây báu khắp trang nghiêm. Nở rộ đủ thứ hoa, kết đủ thứ nhụy, màu sắc rất rực rỡ, rất tươi đẹp. Ở trong hoa báu lại hiện ra đủ thứ y trời, còn hiện ra đủ thứ mây sáng, luôn luôn chiếu khắp bốn phương.

        Vô lượng vô biên đại Bồ Tát

        Cầm lọng đốt hương toả pháp giới

        Đều vang tất cả diệu âm thanh

        Khắp chuyển bánh xe pháp của Phật.

Ở trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có vô lượng vô biên đại Bồ Tát. Những vị đại Bồ Tát đó, đều đến gần gũi chư Phật, tay cầm lọng báu, đốt hương cung kính chư Phật, toả khắp pháp giới. Ở trong pháp giới phát ra tất cả âm thanh vi diệu, đại biểu cho chư Phật, chuyển bánh xe chánh pháp, tuyên dương Phật pháp, giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề, tu vô thượng đạo.

        Các cây ma ni bằng bột báu

        Mỗi mỗi bột báu hiện quang minh

        Thân Tỳ Lô Giá Na thanh tịnh

        Đều vào trong đó khắp khiến thấy.

Lại có đủ thứ cây ma ni làm thành bằng đủ thứ bột báu. Ở trong mỗi bột báu, đều hiện ra quang minh vốn có. Pháp thân thanh tịnh của Phật Tỳ Lô Giá Na, đều vào ở trong bột báu, khắp khiến cho chúng sinh tự thấy pháp tướng trang nghiêm.

         Trong các trang nghiêm hiện thân Phật

        Vô biên sắc tướng vô lượng số

        Đều đến mười phương khắp hết thảy

        Chúng sinh hoá hiện cũng vô hạn.

Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, hết thảy sự trang nghiêm ở trong đó, đều hiện ra thân Phật, rất trang nghiêm đặc biệt. Có vô lượng sắc tướng tốt đẹp. Ðều đi đến mười phương giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh giáo hóa cũng vô hạn lượng, chẳng biết là bao nhiêu.

        Tất cả trang nghiêm vang diệu âm

        Diễn nói nguyện xưa của Như Lai

        Mười phương hết thảy biển cõi tịnh

        Phật lực tự tại khắp hết thảy.

Chẳng những chư Phật Bồ Tát diễn nói diệu pháp, mà tất cả đồ trang nghiêm cũng vang ra diệu âm. Âm thanh đó diễn nói nguyện xưa, sự tu hành của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, như bánh xe chuyển động chẳng có ngừng nghỉ. Hết thảy biển cõi nước thanh tịnh của chư Phật trong mười phương, dùng sức thần thông tự tại của chư Phật đều khắp hết thảy.

        Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Chư Phật tử ! Hết thảy đất đai ở trong núi Đại Luân Vi thế giới hải đó, tất cả đều dùng kim cang làm thành, vững chắc trang nghiêm, không thể hư hoại, sạch sẽ bằng phẳng, chẳng có sự cao thấp. Ma ni dùng làm luân, các châu báu làm tạng. Tất cả chúng sinh đủ thứ hình trạng. Các ma ni báu dùng để tô điểm. Rải các bột báu khắp lên hoa sen. Hương tạng ma ni phân phối bên trong. Các đồ trang nghiêm đầy khắp như mây. Tất cả cõi nước chư Phật ba đời, hết thảy sự trang nghiêm làm nghiêm sức. Ma ni diệu báu dùng làm lưới, khắp hiện ra hết thảy cảnh giới của Như Lai, giống như lưới của trời Đế Thích, bày la liệt ở trong đó.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng ở trong pháp hội nói : Các vị đệ tử của Phật ! Hết thảy đất đai ở trong núi Ðại Luân Vi, trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, đều dùng kim cang báu làm thành, rất vững chắc, trang nghiêm vô cùng. Bất cứ vật gì cũng không thể làm hư hoại được. Ðất đai đó, vừa sạch sẽ, vừa bằng phẳng, chẳng có chỗ cao, cũng chẳng có chỗ thấp. Dùng ma ni làm luân, dùng các báu làm tạng. Hết thảy chúng sinh ở trong đó, có đủ thứ hình trạng. Dùng tất cả ma ni báu để tô điểm, rải các bột báu khắp ở trên hoa sen. Hương tạng ma ni phân phối an trí ở bên trong rất quân bình. Tất cả đồ trang nghiêm đầy dẫy như mây. Cõi nước chư Phật ba đời, hết thảy sự trang nghiêm làm nghiêm sức. Có ma ni diệu báu làm lưới, ở trong lưới đó khắp hiện ra hết thảy cảnh giới của Phật, giống như lưới La tràng của trời Ðế Thích, bày la liệt ở trong lưới.

        Các Phật tử ! Đất đai của thế giới hải đó, có những sự trang nghiêm như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Ðất đai của núi Ðại Luân Vi trong thế giới hải, có những sự trang nghiêm như thế, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

        Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền muốn nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa lý.

        Đất đai bằng phẳng rất thanh tịnh

        An trụ vững chắc không thể hoại

        Nơi nơi đều nghiêm sức ma ni

        Bên trong tô điểm các châu báu.

Ðất đai của núi Ðại Luân Vi rất bằng phẳng, chẳng có chỗ lồi lõm, và rất sạch sẽ vô cùng, chẳng có ô nhiễm dơ bẩn. Ðất đai đó an trụ rất vững chắc, không có gì phá hoại được. Tại sao ? Vì đá báu kim cang làm thành. Ma ni báu nơi nơi đều có, dùng để trang nghiêm mặt đất. Ở trong có các thứ châu báu dùng tô điểm rất đẹp đẽ.

        Kim cang làm đất rất tốt đẹp

        Luân báu lưới báu đồ trang nghiêm

        Bày trên hoa sen đều viên mãn

        Y đẹp giăng che khắp hết thảy.

Ðất của núi Ðại Luân Vi làm bằng kim cang, rất là tốt đẹp. Luân báu và lưới báu trang nghiêm đầy đủ. Lại có hoa sen báu lớn bày ở trên, đều rất viên mãn. Và có y đẹp giăng che ở trên lọng báu khắp hết thảy.

        Bồ Tát mũ trời anh lạc báu

        Đều bày trên đất trang nghiêm đẹp

        Chiên đàn ma ni khắp rải trong

        Đều phóng quang minh lìa trần cấu.

Bồ Tát đội mũ bằng vàng, anh lạc làm bằng châu báu, đều bày trên mặt đất, trang nghiêm rất tốt đẹp. Có hương chiên đàn và báu ma ni khắp rải ở trong đất. Những báu đó, đều phóng ra diệu quang minh, quang minh đó chẳng có trần cấu, đều thanh tịnh.

        Hoa báu rực rỡ phóng diệu quang

        Quang sáng như mây chiếu tất cả

        Rải các hoa đẹp và các báu

        Phủ khắp mặt đất làm nghiêm sức.

Hoa sen báu đó, tỏa ra quang minh rực rỡ vi diệu, giống như mây chiếu khắp tất cả mọi nơi. Rải các hoa quý, và tất cả các báu, phủ khắp trên mặt đất để làm nghiêm sức, khiến cho tốt đẹp thêm.

         Mây dày giăng bủa khắp mười phương

        Quang minh rộng lớn chẳng cùng tận

        Đến khắp mười phương tất cả cõi

        Diễn nói pháp cam lồ của Phật. 

Có mây rất dày giăng bủa đầy khắp mười phương, ở trong mây còn phóng ra quang minh rộng lớn chẳng cùng tận. Mây dày đó và quang minh, đến khắp mười phương tất cả cõi nước, để diễn nói pháp vũ cam lồ của Phật, khiến cho chúng sinh có thể khởi tử hồi sinh.

        Tất cả nguyện Phật trong ma ni

        Khắp hiện vô biên kiếp rộng lớn

        Xưa bậc Trí Tối Thắng tu hành

        Ở trong báu đó đâu chẳng thấy.

Hết thảy tất cả chư Phật, thuở xưa phát nguyện ở tại nhân địa, đều hiện ra trong báu ma ni. Khắp hiện ra vô biên kiếp rộng lớn. Bậc Trí Tối Thắng (Phật) thuở xưa tu hành, ở trong báu ma ni chẳng có gì mà chẳng thấy.

        Hết thảy mặt đất báu ma ni

        Tất cả cõi Phật đều vào trong

        Mỗi hạt bụi cõi chư Phật đó

        Tất cả cõi nước cũng vào trong.

Ðất của núi Ðại Luân Vi đó, hết thảy báu ma ni, tất cả cõi nước chư Phật, đều vào trong đó. Trong tất cả cõi nước chư Phật, mỗi hạt bụi và tất cả cõi nước, cũng đều vào trong báu ma ni.

        Báu đẹp trang nghiêm cõi Hoa Tạng

        Bồ Tát du hành khắp mười phương

        Diễn nói hoằng nguyện của Bồ Tát

        Đó là sức đạo tràng tự tại.

Diệu báu đó, dùng để trang nghiêm thế giới hải Hoa Tạng. Chẳng những tất cả Bồ Tát ở trong thế giới hải Hoa Tạng, mà cũng thường du hành khắp mười phương. Chẳng phải đi tham quan du lịch, chẳng phải đi nghỉ mát, mà là vì giáo hóa chúng sinh. Các Ngài diễn nói các hoằng nguyện lớn của các bậc Ðại Sĩ, đó là thần lực tự tại đạo tràng của Phật.

        Ma ni báu đẹp trang nghiêm đất

        Phóng tịnh quang minh để nghiêm sức

        Đầy khắp pháp giới đồng hư không

        Phật lực tự nhiên hiện như vậy.

Dùng báu đẹp ma ni trang nghiêm đất, thường phóng quang minh thanh tịnh để nghiêm sức. Quang minh đó, sung mãn khắp pháp giới đồng với hư không. Ðó là Phật lực tự nhiên hiện ra cảnh giới đó.

        Các cõi tu trị nguyện Phổ Hiền

        Vào cảnh giới Phật bậc Đại Trí

        Biết được trong biển cõi nước đó

        Tất cả các thần biến như vậy.

Chúng sinh ở trong tam giới hai mươi lăm cõi, đều tu trị hạnh nguyện Phổ Hiền, mới vào được cảnh giới của Phật. Là Bậc Ðại Trí Huệ mới biết được trong biển cõi nước đó, hết thảy tất cả các thần thông biến hóa, đều minh bạch thấu rõ.

        Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Trong đại địa của thế giới hải đó, có biển hương thủy nhiều bất khả thuyết, như số hạt bụi cõi Phật.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, rất từ bi, lại bảo đại chúng trong pháp hội rằng : ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Các vị có biết chăng ? Ở trong đại địa của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có biển Hương Thủy nhiều bất khả thuyết như số hạt bụi cõi Phật.’’

        Tất cả báu đẹp dùng trang nghiêm dưới đáy. Diệu hương ma ni trang nghiêm trên bờ. Tỳ Lô Giá Na ma ni vương báu dùng làm lưới. Nước hương thủy trong suốt, đầy đủ các màu sắc châu báu, đầy dẫy ở trong biển hương thủy. Có đủ thứ hoa báu giăng bày vòng quanh phía trên. Lại có bột hương chiên đàn lắng xuống ở dưới. Trong biển hương thủy lại diễn nói âm thanh của Phật và phóng ra quang minh báu, có vô biên chúng Bồ Tát cầm đủ thứ lọng báu, hiện sức thần thông. Tất cả thế giới, hết thảy sự trang nghiêm đều hiện ra trong đó.

Biển Hương Thủy dùng tất cả diệu báu để trang nghiêm dưới đáy. Dùng đủ thứ diệu hương, và đủ thứ ma ni để trang nghiêm trên bờ. Dùng ma ni vương báu thanh tịnh khắp mọi nơi để làm lưới. Biển Hương Thủy đó, rất thơm tho và rất trong suốt, đầy đủ các màu sắc quang minh báu, đầy dẫy ở trong biển Hương Thủy. Lại có đủ thứ hoa báu giăng bày vòng quanh phía trên Biển Hương Thủy. Lại có bột hương chiên đàn, lắng trong ở phía dưới. Trong Biển Hương Thủy lại diễn nói tất cả lời nói của Phật, luôn phóng ra các quang minh báu, có vô biên chúng Bồ Tát cầm đủ thứ lọng báu, đủ thứ tràng báu, hiện ra sức thần thông. Hết thảy sự trang nghiêm của tất cả thế giới, đều hiện ra ở trong Biển Hương Thủy. Mười câu này là nói rõ về thể tướng của Biển Hương Thủy.

        Dùng mười thứ báu làm thềm bực, phân chia hàng lối thẳng tắp. Dùng mười thứ báu làm lan can, bao bọc chung quanh. Lại có hoa phân đà lợi trang nghiêm bằng tất cả các thứ báu, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, nở rộ sum sê ở trong nước. Lại có bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do tha tràng thi la làm bằng mười thứ báu. Có y báu, linh báu, lưới báu, tràng báu, làm bằng các thứ báu, nhiều như số cát sông Hằng. Có hoa báu vá lầu các vô biên sắc tướng, nhiều như số cát sông Hằng. Lại có trăm ngàn ức Na do tha thành hoa sen làm bằng mười thứ báu. Có các rừng cây báu, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, báu ma ni sáng chói dùng làm lưới. Lại có hương chiên đàn và tiếng nói của chư Phật phóng quang diễm ma ni, nhiều như số cát sông Hằng. Có các tường vách báu, nhiều trăm ngàn ức Na do tha bất khả thuyết, đều cùng bao bọc khắp hết thảy để nghiêm sức.

Mười thứ báu là : Vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, mai khôi, cầm sắt. Biển Hương Thủy cũng có thềm bực, dùng mười thứ báu tạo thành, hàng lối phân chia rất ngay thẳng. Lại có lan can làm bằng mười báu, bao bọc chung quanh. Lại có hoa phân đà lợi (hoa sen trắng) trang nghiêm bằng tất cả thứ báu, nhiều như số hạt bụi của bốn thiên hạ (Ðông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu). Nở rộ sum sê ở trong nước. Lại có y báu, linh báu, lưới báu, tràng báu, làm bằng tất cả các thứ báu, nhiều như số cát sông Hằng. Linh báu vang ra âm thanh khắp mười phương, khiến cho chúng sinh tỉnh mộng, mau phát tâm bồ đề, sớm thành tựu quả bồ đề. Lại có hoa báu vô biên sắc tướng, và lầu các nhiều như số cát sông Hằng. Và có trăm ngàn ức Na do tha số thành hoa sen làm bằng mười thứ báu. Lại có các rừng cây báu, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, dùng báu diễm ma ni để làm lưới. Lại có hương chiên đàn, và tiếng nói của tất cả chư Phật phóng ra quang diễm như báu ma ni, nhiều như số cát sông Hằng. Lại có các tường vách bằng báu, nhiều trăm ngàn ức Na do tha bất khả thuyết đều cùng bao bọc khắp biển Hương Thủy để làm nghiêm sức.

Thi la có hai ý nghĩa. Thứ nhất là “ngọc tốt”, thứ hai là “thanh tịnh”. Bất cứ điều gì trước hết phải rõ sự, sau đó mới hiểu lý. Sự là tu, lý là ngộ. Sự là tu hành từng chút từng chút mà thành, lý là lập tức minh bạch. Do đó :

‘’Lý là đốn ngộ, sự là tiệm tu.’’

Sự thì có hình tướng, lý thì chẳng có hình tướng. Thi la là danh từ đầy đủ sự lý. Ngọc tốt là sự tướng, thanh tịnh là lý tánh. Ở trên là nói về thi la mười báu. Có thể nói dùng mười thứ ngọc tốt tạo thành tràng báu, lại có thể nói dùng mười thứ thanh tịnh làm tràng.

        Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, vì nguyện lực của Ngài lớn, hạnh môn tu lại rộng, cho nên Ngài từ bi muốn thuật lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói lại nghĩa trên.

        Đất đai trong thế giới hải đó

        Dùng ma ni nghiêm biển hương thủy

        Báu đẹp thanh tịnh dùng làm đáy

        An trụ kim cang không thể hoại.

Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, trong mặt đất có biển hương thủy, dùng báu ma ni để trang nghiêm, có diệu báu thanh tịnh quang minh dùng làm đáy, đều an trụ trong kim cang, không thể phá hoại được.

        Hương tạng ma ni tụ thành bờ

        Nhật diễm châu luân bủa như mây

        Hoa sen báu đẹp làm chuỗi ngọc

        Nơi nơi trang nghiêm sạch chẳng dơ.

Bờ của biển Hương Thủy dùng hương tạng và ma ni tích tụ mà thành. Có quang minh của mặt trời sáng chói, có vòng quang minh trân châu giăng bủa ở trên, giống như vầng mây rất trang nghiêm tốt đẹp. Lại có đủ thứ hoa sen, đủ thứ báu đẹp để làm chuỗi. Biển Hương Thủy nơi nơi đều trang nghiêm, nơi nơi đều sạch sẽ, chẳng có nhiễm ô, chẳng có sự dơ bẩn.

        Nước hương thủy trong suốt đủ màu

        Hoa báu giăng bày phóng quang minh

        Khắp vang âm thanh nghe xa gần

        Nhờ Phật oai thần diễn diệu pháp.

Nước của biển Hương Thủy đặc biệt trong suốt,  nước đó đầy đủ các thứ màu sắc như lưu ly. Lại có đủ thứ hoa sen báu, giăng bày chung quanh phía trên phóng ra quang minh. Tất cả báu đẹp, tất cả hoa sen đều diễn nói diệu pháp. Ðó là nhờ đại thần thông lực của chư Phật.

        Thềm bực trang nghiêm đủ các báu

        Lại dùng ma ni để tô điểm

        Tứ phía lan can làm bằng báu

        Hoa sen lưới châu bủa như mây.

Mỗi cấp thềm bực đều làm bằng các thứ báu, rất trang nghiêm, đầy đủ tất cả màu sắc quang minh. Lại dùng báu ma ni để tô điểm nghiêm sức mặt đất. Tứ phía lan can đều dùng mười thứ báu làm thành. Và có đủ thứ hoa sen, và đủ thứ lưới châu, giăng bủa trên không trung giống như mây.

        Cây báu ma ni hàng thẳng lối

        Nhụy hoa nở rộ quang đỏ chói

        Đủ thứ âm nhạc luôn giành tấu

        Thần thông của Phật khiến như vậy.

Có cây báu ma ni hàng thẳng lối. Nhụy hoa sen nở rộ sum sê, phóng ra ánh sáng đỏ chói. Ở trong các nhụy hoa lại vang ra đủ thứ âm nhạc, rất hay vô cùng. Âm nhạc giành nhau hòa tấu, chẳng lúc nào ngừng. Ðó là nhờ thần thông của Phật khiến cho được như vậy.

        Đủ thứ hoa báu phân đà lợi

         Phô bày trang nghiêm biển hương thủy

         Hương diễm quang minh chẳng ngừng nghỉ

        Rộng lớn viên mãn đều đầy khắp.

Có đủ thứ diệu báu, có đủ thứ hoa sen trắng, phô bày trang nghiêm khắp biển Hương Thủy. Những hoa đó phóng ra quang minh hương diễm, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Quang minh đó, vừa rộng lớn vừa viên mãn, đầy dẫy khắp mọi nơi.

        Minh châu tràng báu luôn rực rỡ

        Y đẹp giăng bủa làm nghiêm sức

        Linh lưới ma ni diễn pháp âm

         Khiến người nghe được hướng Phật trí.

Có đủ thứ ngọc minh châu, có đủ thứ tràng báu, luôn luôn rực rỡ. Có đủ thứ y đẹp giăng bủa làm nghiêm sức. Trong linh lưới ma ni diễn nói diệu pháp âm, khiến cho chúng sinh nghe được, liền phát tâm bồ đề, hướng về Phật trí.

        Hoa sen báu đẹp làm thành quách

        Các tia ma ni nghiêm sức đẹp

        Ảnh mây trân châu giăng tứ phía

         Trang nghiêm biển hương thủy như vậy.

Dùng đủ thứ báu đẹp, và đủ thứ hoa sen, để làm thành quách (nội thành là thành, ngoại thành là quách). Có đủ thứ tia sáng ma ni báu nghiêm sức rất đẹp. Có ảnh trân châu làm mây báu, giăng bày tứ phía, trang nghiêm biển Hương Thủy như vậy.

         Tường vách bao bọc khắp chung quanh

        Lầu gác thấy nhau ở phía trên

        Vô lượng quang minh luôn rực rỡ

        Đủ thứ trang nghiêm biển hương thủy.

Tường vách bao bọc tứ phía biển Hương Thủy, có lầu có gác, thấy nhau ở phía trên. Có vô lượng vô biên quang minh luôn rực rỡ, có đủ thứ sự trang nghiêm thanh tịnh biển Hương Thủy.

        Tỳ Lô Giá Na trong quá khứ

        Đủ thứ biển cõi đều nghiêm tịnh

        Rộng lớn như vậy chẳng bờ mé

        Đều là sức tự tại của Phật.

Thanh Tịnh pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, lúc Ngài trong quá khứ, đủ thứ biển cõi nước chư Phật, đều trang nghiêm thanh tịnh. Rộng lớn trang nghiêm như vậy chẳng có bờ mé, hoàn toàn là nhờ sức thần thông tự tại của Phật mà thành tựu.

Chúng ta nghe Kinh Hoa Nghiêm, thì tâm lượng phải mở rộng lớn tận hư không biến pháp giới, đừng thu hẹp tâm lượng nhỏ như hạt mè, hoặc nhỏ như hạt bụi. Một hạt bụi tuy dung nạp được pháp giới, nhưng nếu chẳng mở rộng thì pháp giới cũng chẳng vào được, cho nên tâm lượng mở rộng lớn, thì tự nhiên sẽ minh bạch cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm.

        Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Mỗi mỗi biển hương thủy, đều có sông hương thủy, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, bao bọc quanh bên phải.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, Ngài dùng tâm đại từ bi để nói với đại chúng trong hải hội rằng : ‘’Các vị đệ tử Phật ! Các vị có biết chăng ? Ở trong mỗi biển Hương Thủy, đều có sông Hương Thủy, nhiều như hạt bụi của bốn thiên hạ, đều bao bọc quanh bên phải biển Hương Thủy.’’

        Tất cả đều dùng kim cang làm bờ. Tịnh quang ma ni dùng làm nghiêm sức. Thường hiện ra mây quang sắc báu của chư Phật, và có các tiếng nói của hết thảy chúng sinh hiện ra ở trên bờ sông hương thủy. Tất cả nhân hạnh của tất cả chư Phật tu, đủ thứ hình tướng, đều hiện ra trong đó. Ma ni làm lưới, các báu dùng làm chuông, làm linh, hết thảy sự trang nghiêm của các thế giới hải, đều hiện ra trong đó. Mây báu ma ni dùng che ở phía trên. Mây đó khắp hiện ra thế giới hải HoaTạng, mười phương hóa Phật Tỳ Lô Giá Na, và tất cả việc thần thông của Phật. Sông hương thủy lại vang ra âm thanh vi diệu, xưng dương danh hiệu chư Phật Bồ Tát ba đời. Trong sông hương thủy, thường tuôn ra mây quang diễm tất cả báu liên tục không ngừng.

Tất cả sông Hương Thủy, đều dùng đá báu kim cang làm hai bên bờ. Dùng tịnh quang ma ni báu để nghiêm sức. Trên sông Hương Thủy thường hiện ra mây quang sắc báu của chư Phật. Tất cả ngôn ngữ của chúng sinh đều diễn nói hiện ra ở trên sông Hương Thủy. Nhân hạnh sở tu của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, đủ thứ hình tướng, đều hiện ra ở trong đó. Lại có báu ma ni dùng làm lưới, và có các báu làm chuông làm linh. Hết thảy sự trang nghiêm của tất cả thế giới hải, cũng đều hiện ra ở trong đó. Lại có mây do báu ma ni biến hóa ra che phủ ở trên sông Hương Thủy. Mây đó khắp hiện ra thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có mười phương hóa thân Phật của Tỳ Lô Giá Na Phật và việc thần thông của tất cả chư Phật. Sông Hương Thủy lại vang ra diệu âm xưng dương danh hiệu của chư Phật ba đời. Sông Hương Thủy lại tuôn ra mây diễm quang tất cả báu liên tục không ngừng, bất cứ lúc nào cũng đều có thứ mây đó.

        Nếu nói rộng ra thì mỗi sông hương thủy, đều có sự trang nghiêm nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Nếu như muốn nói tỉ mỉ, thì mỗi sông Hương Thủy, đều có sự trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi của thế giới hải.

        Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền muốn diễn nói lại ý nghĩa trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, khắp quán sát nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, mà nói ra bài kệ.

        Hương thủy thanh tịnh chảy đầy sông

        Kim cang báu đẹp dùng làm bờ

        Bột báu làm luân rải mặt đất

        Đủ thứ nghiêm sức đều trân quý.

Nước thơm thanh tịnh chảy đầy sông Hương Thủy. Hai bên bờ sông đó, dùng kim cang và báu đẹp làm thành. Dùng bột mười thứ báu để làm luân rải ở trên mặt đất. Có đủ thứ sự nghiêm sức rất trân quý tốt đẹp.

        Thềm báu hàng lối trang nghiêm đẹp

        Lan can bao bọc đều thù đặc

        Trân châu làm tạng hoa nghiêm sức

        Đủ thứ chuỗi màn cùng giăng bủa.

Tất cả thềm báu, hàng lối rất ngay thẳng, rất trang nghiêm đẹp đẽ. Dùng mười thứ báu làm lan can, bao bọc tứ phía rất thù thắng mỹ lệ. Dùng trân châu làm tạng, dùng các thứ hoa để nghiêm sức. Lại có đủ thứ chuỗi, đủ thứ màn cùng giăng bủa thòng xuống.

         Hương thủy quang báu màu thanh tịnh

        Luôn tuôn ma ni giành nhau chảy

        Các hoa theo sóng đều giao động

        Đều tấu âm nhạc diễn diệu pháp.

Các báu ở trong sông Hương Thủy, hiện ra quang minh màu sắc thanh tịnh, và luôn luôn tuôn ra châu báu ma ni, ở trên sông giành nhau tuôn chảy. Lại có đủ thứ hoa thơm, tùy theo sóng mà giao động. Ở trong châu báu ma ni, và trong các hoa thơm, đều diễn tấu diệu âm, tuyên dương diệu pháp.

        Bột hương chiên đàn rải dưới đáy

        Tất cả báu đẹp cùng pha trộn

        Hương tạng chan hòa rải ở trong

        Phát quang tỏa hương khắp hết thảy.

Có hương bột chiên đàn rải ở dưới đáy sông để làm đất bùn. Hết thảy tất cả diệu báu cùng pha trộn. Có hương tạng lẫn lộn rải ở trong đó, lại phát ra quang rực rỡ và tỏa ra hương thơm, khắp hết thảy mọi nơi.

        Trong sông sinh ra các báu đẹp

        Đều phóng quang minh màu rực rỡ

        Quang đó bày ảnh thành đài tòa

        Hoa lọng châu chuỗi đều đầy đủ.

Ở trong sông Hương Thủy hay sinh ra tất cả báu đẹp. Báu đẹp đó đều phóng quang minh màu sắc rất rực rỡ, ở trong quang đó, lại bày các hình ảnh mà thành tòa sư tử đài hoa sen. Lại có hoa báu, lọng báu, châu báu, chuỗi báu .v.v., đủ thứ đều đày đủ.

        Trong ma ni vương hiện thân Phật

         Quang minh chiếu khắp mười phương cõi

        Dùng đó làm luân nghiêm sức đất

         Hương thủy trong suốt thường tràn đầy.

Ở trong ma ni vương báu lại hiện ra pháp thân chư Phật. Những pháp thân đó phóng ra đại quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới, dùng đó làm luân, trang nghiêm mặt đất. Nước sông Hương Thủy rất trong suốt, luôn tràn đầy.

        Ma ni làm lưới, vàng làm chuông

        Khắp che sông hương diễn Phật âm

        Tuyên nói tất cả Bồ Tát đạo

        Và diệu hạnh tu của Phổ Hiền.

Dùng báu ma ni để làm lưới, dùng vàng thật để làm chuông, khắp che ở phía trên sông Hương Thủy. Lại diễn nói diệu âm của chư Phật, tuyên nói chân lý tất cả bồ đề giác đạo, và hạnh môn vi diệu của Bồ Tát Phổ Hiền tu.

        Bờ báu ma ni rất thanh tịnh

        Hằng diễn Như Lai bổn nguyện âm

        Sở tu của tất cả chư Phật

        Âm đó khắp diễn đều khiến thấy.

Hai bên bờ sông Hương Thủy, dùng ma ni làm thành rất thanh tịnh. Nước sông tuy là vô tình chúng sinh, nhưng cũng biết nói pháp. Luôn luôn diễn nói bổn nguyện âm của chư Phật. Hết thảy mười phương ba đời tất cả chư Phật, lúc quá khứ tu hành tại nhân địa, đều khắp diễn ra bổn nguyện và hạnh môn ở trong âm thanh đó, khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy được.

        Sông đó chảy quanh khắp mọi nơi

        Bồ Tát như mây thường vọt lên

        Đều đến các cõi nước rộng lớn

        Cho đến pháp giới đều đầy khắp.

Sông Hương Thủy chảy quanh khắp nơi, có rất nhiều Bồ Tát vọt lên nhiều như mây, đều đi đến các cõi Phật rộng lớn, tận hư không biến pháp giới, để vì chúng sinh thuyết pháp, khiến cho chúng sinh gần gũi chư Phật, cung kính cúng dường chư Phật.

        Châu vương thanh tịnh bủa như mây

        Che phủ tất cả sông hương thủy

        Châu đó đồng tướng Phật giữa mày

        Hiển hiện rõ ràng hình chư Phật.

Châu vương thanh tịnh giăng bủa ở trong hư không như mây, đều che phủ hết tất cả sông Hương Thủy. Châu vương đó, quang minh đồng như tướng hào quang trắng giữa  mày của chư Phật ở trong hư không.

        Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Đất ở giữa các sông hương thủy, đều dùng đủ thứ báu đẹp để trang nghiêm.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong hải hội rằng : ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Ở giữa hai bờ sông của các sông Hương Thủy, đều dùng đủ thứ báu đẹp để trang nghiêm đất đai.’’

        Đất ở giữa mỗi sông hương thủy, thảy đều có các thứ báu trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi của bốn thiên hạ, hoa phân đà lợi rải đầy dẫy khắp nơi. Lại có các rừng cây báu, số nhiều như hạt bụi bốn thiên hạ, thứ tự hàng lối ngay thẳng, trong mỗi mỗi cây, luôn hiện ra tất cả các mây trang nghiêm. Báu vương ma ni chiếu soi. Có đủ thứ hoa thơm khắp nơi đều đầy dẫy. Các cây đó, lại vang ra âm thanh vi diệu, diễn nói đại nguyện tu hành của các Như Lai, ở trong tất cả kiếp, và rải đủ thứ báu vương ma ni đầy dẫy khắp mặt đất.

Giữa sông Hương Thuỷ, đều có các báu trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ. Có hoa sen trắng rải đầy dẫy khắp mặt đất. Lại có các rừng cây báu, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, hàng lối thứ tự ngay thẳng chẳng lộn xộn. Trong mỗi cây báu, luôn luôn hiện ra tất cả các mây trang nghiêm. Có báu vương ma ni chiếu sáng. Lại có đủ thứ hoa thơm đầy dẫy khắp nơi. Cây báu lại vang ra đủ thứ âm thanh vi diệu, diễn nói các đại nguyện tu hành của các đức Như Lai, ở trong quá khứ vô lượng kiếp. Và rải đủ thứ báu vương ma ni, đầy dẫy khắp nơi trên mặt đất.

        Đó là : Báu vương ma ni liên hoa luân. Báu vương ma ni mây quang hương diễm. Báu vương ma ni đủ thứ nghiêm sức. Báu vương ma ni hiện ra màu sắc trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Báu vương ma ni nhật quang minh y tạng. Báu vương ma ni mây lưới quang minh, giăng bủa khắp hết thảy mười phương. Báu vương ma ni hiện ra tất cả thần thông biến hóa của chư Phật. Báu vương ma ni hiện ra biển nghiệp báu của tất cả chúng sinh.

Lại có báu vương ma ni liên hoa luân. Lại có báu vương ma ni mây quang hương diễm. Lại có báu vương ma ni đủ thứ sự nghiêm sức. Lại có báu vương ma ni hiện ra màu sắc trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Lại có báu vương ma ni hiện ra nhật quang minh y tạng. Lại có báu vương ma ni mây lưới quang minh, giăng bủa khắp hết thảy mười phương. Lại có báu vương ma ni hiện ra tất cả thần thông biến hóa của chư Phật.

        Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Báu vương ma ni như vậy, có nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đếm chẳng hết được.

        Đất ở giữa sông hương thủy, mỗi mỗi đều đầy đủ sự trang nghiêm như vậy.

Ðất ở giữa hai bên bờ sông Hương Thủy, mỗi mỗi đều đầy đủ sự trang nghiêm như vậy, có đủ thứ hoa, đủ thứ cây, đủ thứ mây, đủ thứ âm thanh, đủ thứ báu vương ma ni, đều trang nghiêm mặt đất.

        Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, Ngài muốn tuyên nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên.

        Mặt đất bằng phẳng rất thanh tịnh

        Vàng thật ma ni cùng nghiêm sức

        Các cây thẳng hàng che hết thảy

        Thân cao che trùm rợp như mây.

Ðất đai của sông Hương Thủy, rất bằng phẳng và thanh tịnh. Có vàng thật và ma ni cùng nghiêm sức. Tất cả cây bồ đề hàng lối ngay thẳng, che hết thảy. Thân cây bồ đề cao che rợp đẹp như mây, đặc biệt trang nghiêm.

        Nhánh cây trang nghiêm bằng báu đẹp

        Vòng hoa rực rỡ sáng tứ phía

        Ma ni làm quả bủa như mây

         Khắp khiến mười phương đều thấy được.

Nhánh cây bồ đề đều trang nghiêm bằng báu đẹp. Hết thảy vòng hoa rực rỡ ánh sáng chiếu tứ phía, khắp hết thảy mọi nơi. Lại có quả ma ni giăng bủa đẹp như mây, khiến cho hết thảy chúng sinh trong mười phương thế giới, đều thấy được cảnh giới này.

        Ma ni rải đất đều đầy dẫy

        Các hoa bột báu cùng trang nghiêm

        Lại dùng ma ni làm cung điện

        Đều hiện các hình bóng chúng sinh.

Có báu ma ni rải đầy dẫy khắp mặt đất. Có tất cả hoa quý và tất cả bột báu cùng trang nghiêm. Lại dùng ma ni làm cung điện, đều hiện ra tất cả hình bóng của chúng sinh.

        Trong ma ni hiện hình chư Phật

        Khắp rải mặt đất khắp mọi nơi

        Uy lực như vậy khắp mười phương

        Trong mỗi hạt bụi đều thấy Phật.

Trong ma ni vương hiện ra hình bóng chư Phật. Khắp rải ở trên mặt đất, chẳng có chỗ nào mà chẳng có. Hình bóng chư Phật như vậy, rất có uy lực khắp trong mười phương, trong mỗi hạt bụi đều thấy chư Phật ở trong đó, chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh.

        Báu đẹp trang nghiêm khéo phân bố

        Đèn lưới trân châu cùng tô điểm

        Nơi nơi đều có ma ni luân

        Mỗi mỗi đều hiện Phật thần thông.

Tất cả báu đẹp, tất cả sự trang nghiêm, khéo phân bố giữa hai bên bờ sông. Dùng trân châu làm đèn lưới, có năm quang mười màu cùng tô điểm. Nơi nơi đều có luân báu ma ni. Trong mỗi luân báu ma ni, đều hiển hiện thần thông rộng lớn của chư Phật.

         Các báu trang nghiêm phóng đại quang

        Trong quang khắp hiện các hóa Phật

        Mỗi mỗi đi đến khắp hết thảy

        Đều dùng mười lực rộng khai diễn.

Hết thảy các báu trang nghiêm sông Hương Thủy, đều phóng đại quang minh. Ở trong quang minh lại khắp hiện ra vô lượng hóa Phật, mỗi một hóa Phật, đều đi đến mười phương khắp hết thảy. Cảnh giới đó, do mười lực của Phật khai diễn.

        Ma ni báu đẹp hoa sen trắng

        Tất cả đều đầy dẫy trong nước

        Hoa đó đủ thứ đều khác nhau

         Đều hiện quang minh chẳng ngừng nghỉ.

Tất cả ma ni báu đẹp và tất cả hoa sen trắng, tất cả đều ở trong nước, đều đầy đầy dẫy khắp hết thảy. Hoa đó có đủ thứ quang minh màu sắc đều khác nhau. Quang minh hiện ra chẳng có lúc nào ngừng nghỉ.

        Hết thảy sự trang nghiêm ba đời

        Đều hiển hiện trong quả ma ni

        Thể tánh chẳng sinh chẳng thủ lấy

        Đó là Như Lai tự tại lực.

Hết thảy sự trang nghiêm của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, đều hiển hiện ra ở trong quả ma ni. Thể tánh chẳng sinh chẳng diệt, cho nên chẳng nắm bắt đặng. Ðó là do thần lực tự tại của chư Phật mà thành tựu.

        Tất cả trang nghiêm trong đất đó

        Đều hiện thân Như Lai rộng lớn

        Thân đó chẳng đến cũng chẳng đi

        Nguyện xưa của Phật đều khiến thấy.

Ðất ở giữa hai bờ sông Hương Thủy, hết thảy tất cả sự trang nghiêm, đều hiện ra pháp thân rộng lớn của chư Phật, pháp thân đó vô tại vô bất tại, chẳng đến cũng chẳng đi. Ðây là nguyên nhân gì ? Ðó là nguyện lực của chư Phật, phát ra từ thuở xa xưa, khiến cho chúng sinh đều thấy được.

        Trong mỗi hạt bụi của đất đó

        Đạo tất cả Phật tử tu hành

        Đều thấy cõi thọ ký đương lai

        Tùy ý họ thích đều thanh tịnh.   

Trong mỗi hạt bụi trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có tất cả đệ tử của Phật, đều ở trong đó tu đạo bồ đề. Mỗi đệ tử của Phật, đều được Phật thọ ký cõi nước đương lai tên là gì ? Danh hiệu Phật là gì ? Tùy theo sự phát nguyện, sự tu hành, sự ưa thích, của đệ tử Phật, đều khiến cho thanh tịnh mãn nguyện.

        Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Thế giới hải của chư Phật Thế Tôn, có các sự trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Tại sao ? Các Phật tử ! Tất cả cảnh giới của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm này, mỗi mỗi cảnh giới đều dùng công đức thanh tịnh trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong hải hội rằng : ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Tất cả chư Phật Thế Tôn trong mười phương ba đời, trong thế giới hải của mỗi vị Phật, hết thảy sự trang nghiêm đều không thể nghĩ bàn. Vì sao ? Các vị đệ tử của Phật ! Hết thảy cảnh giới trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, đều dùng công đức thanh tịnh trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.’’

        Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng.

Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền muốn diễn nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên.

        Khắp mọi nơi trong biển cõi đó

        Đều dùng các báu làm nghiêm sức

        Tỏa sáng trên không bủa như mây

         Quang minh trong suốt thường che phủ.

Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm đó, hết thảy mọi nơi, đều dùng các báu để nghiêm sức. Báu đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu sáng không trung, giăng bủa như mây, ánh sáng trong suốt như lưu ly, thường che phủ phía trên.

        Ma ni tuôn mây vô cùng tận

        Hình Phật mười phương hiện trong đó

        Thần thông biến hóa chẳng tạm ngừng

        Tất cả Bồ Tát vân tập đến.

Báu ma ni đó, tuôn ra mây quang minh chẳng cùng tận. Hình ảnh chư Phật trong mười phương, đều hiện ra trong mây quang minh. Thần thông biến hóa của chư Phật chẳng ngừng nghỉ, luôn luôn đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Hết thảy tất cả các đại Bồ Tát đều vân tập đến.

        Tất cả ma ni diễn Phật âm

        Âm đó mỹ diệu không nghĩ bàn

        Tỳ Lô Giá Na xưa tu hành

        Ở trong báu đó luôn nghe thấy.

Hết thảy tất cả diệu báu ma ni, hay diễn nói diệu âm của chư Phật. Âm thanh đó, rất mỹ diệu không thể nghĩ bàn. Ðó là hạnh môn tu hành thuở xưa của Phật Tỳ Lô Giá Na. Ở trong báu đó, luôn luôn nghe âm thanh của chư Phật, luôn luôn thấy hình bóng của chư Phật.

        Quang minh thanh tịnh chiếu hết thảy

        Trong đồ trang nghiêm đều hiện hình

        Biến hóa phân thân chúng vây quanh

        Tất cả biển cõi đều đến khắp.

Pháp thân của Phật là thanh tịnh quang minh, chiếu khắp tất cả mọi nơi. Ở trong mỗi thứ đồ trang nghiêm, đều hiện ra hình bóng của chư Phật. Biến hóa phân thân của Phật, cũng có đại chúng hải hội vây quanh, gần gũi cúng dường. Chẳng những một thế giới có tình hình như vậy, mà hết thảy thế giới, đều có tình hình như vậy, cho nên nói tất cả biển cõi đều đến khắp.

        Hết thảy hóa Phật đều như huyễn

        Tìm cầu nơi đến không thể được

        Nhờ Phật cảnh giới uy thần lực

        Trong tất cả cõi hiện như vậy.

Hết thảy Phật biến hóa đều như huyễn hóa. Tìm cầu nơi đến chẳng thể được. Vì nhờ cảnh giới đại uy thần lực của Phật, cho nên ở trong tất cả cõi, đều hiện ra cảnh giới như vậy.

        Việc thần thông tự tại của Phật

        Ðều khắp mười phương các cõi nước

        Dùng biển cõi đó tịnh trang nghiêm

        Tất cả đều thấy ở trong báu.

Tất cả chư Phật đều có việc thần thông tự tại (một nhiều tự tại, xa gần tự tại, lớn nhỏ tự tại, nhân ngã tự tại, tóm lại, tất cả hết thảy đều tự tại). Ở một phương cõi nước, có thể đến khắp mười phương cõi nước. Tuy khắp mười phương cõi nước, nhưng chưa từng lìa khỏi một phương cõi nước. Dùng biển cõi đó tịnh trang nghiêm, tất cả đều hiện ra ở trong các báu, khiến cho chúng sinh đều thấy được.

        Mười phương hết thảy các biến hóa

        Tất cả đều như hình trong gương

        Ðều do Như Lai xưa tu hành

        Thần thông nguyện lực mà sinh ra.

Mười phương hết thảy tất cả sự biến hóa, giống như hình bóng hiện ra ở trong gương. Ðó đều là do công đức của Phật tu hành trong quá khứ, cho nên Phật đắc được sức thần thông. Cảnh giới đó là do sức thần thông tự tại, và sức đại nguyện sinh ra.

        Nếu ai hay tu hạnh Phổ Hiền

        Vào được biển trí của Bồ Tát

        Hay ở trong tất cả hạt bụi

        Khắp hiện thân hình tịnh các cõi.

Nếu như có người tu hành pháp môn hạnh nguyện Phổ Hiền, thì vào được biển trí huệ thù thắng của Bồ Tát. Lại có thể ở trong tất cả hạt bụi, khắp hiện ra thân tu đạo, để thanh tịnh tất cả các biển cõi.

        Không thể nghĩ bàn ức đại kiếp

        Gần gũi tất cả các Như Lai

         Như Phật tu hành tất cả pháp

         Trong một sát na đều hiện ra.

Các đại kiếp không thể nghĩ bàn, luôn luôn gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, thừa sự tất cả các Như Lai. Giống như quá khứ tất cả chư Phật tu các hạnh môn, ở trong một sát na đều hiện ra cảnh giới đó.

Cõi nước chư Phật như hư không

Chẳng đồng chẳng sinh chẳng hình tướng

Vì lợi chúng sinh khaắp nghiêm tịnh

Vì bổn nguyện lực trụ trong đó.

Cõi nước chư Phật như hư không, cũng có thể nói hư không là các cõi nước chư Phật, chẳng tương đồng, chẳng sinh ra, chẳng có hình tướng. Vậy tại sao chư Phật lại hiện ra đủ thứ cõi nước ? Ðủ thứ trang nghiêm ? Ðủ thứ sự biến hóa ? Là vì muốn lợi ích chúng sinh, cho nên khắp trang nghiêm thanh tịnh. Ðó là do bổn nguyện lực của chư Phật, nên đắc được cõi nước thanh tịnh quang minh, mà an trụ ở trong đó.

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Trong biển hương thủy có những thế giới gì an trụ, nay tôi sẽ nói ra.

Lúc đó, vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong Bồ đề đạo tràng Hoa Nghiêm pháp hội rằng: Các vị đệ tử của Phật ! Ở trong biển Hương Thủy có những thế giới gì an trụ trong đó ? Bây giờ tôi sẽ nói ra, xin các vị hãy lắng nghe.

Các Phật tử ! Trong biển hương thủy, số hạt bụi nhiều mười bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới chủng an trụ, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, mỗi mỗi thế giới chủng, lại có thế giới, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật.

Bồ Tát Phổ Hiền e rằng mọi người chẳng chú ý nghe, cho nên gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Trong biển Hương Thủy số hạt bụi nhiều mười bất khả thuyết cõi Phật, lại có thế giới chủng nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật (thế giới cũng có chủng tử, nếu chẳng có chủng tử thì không thể sinh ra thế giới), an trụ ở trong biển Hương Thủy trên hoa sen lớn. Trong mỗi thế giới, lại có thế giới nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật. Cứu kính có bao nhiêu thế giới ? Tôi cũng chẳng biết. Ðợi khi nào bạn chứng được năm nhãn sáu thông, thì tự nhiên sẽ biết, muốn biết số đó thì phải mau tu hành, đến khi ‘’lư hỏa thuần thanh‘’ thì sẽ thấu rõ.

Các Phật tử ! Các thế giới chủng đó, ở trong thế giới hải, mỗi thế giới đều có sự nương tựa mà trụ khác nhau, đều có hình trạng khác nhau, đều có thể tánh khác nhau, đều có phương sở khác nhau, đều có thú nhập khác nhau, đều có sự trang nghiêm khác nhau, đều có sự phân tề khác nhau, đều có hàng lối khác nhau, đều có vô sai biệt khác nhau, đều có sức gia trì khác nhau.

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Các thế giới chủng (một thế giới chủng hay sinh ra vô lượng thế giới. Giống như một hạt lúa, có thể kết rất nhiều hạt lúa. Ở trong thế giới hải có mười thứ tình hình :

1). Mỗi thế giới đều có sự nương tựa mà trụ khác nhau.

2). Mỗi thế giới đều có hình trạng khác nhau.

3). Mỗi thế giới đều có thể tánh khác nhau.

4). Mỗi thế giới đều có phương sở khác nhau.

5). Mỗi thế giới đều có thú nhập khác nhau.

6). Mỗi thế giới đều có sự trang nghiêm khác nhau.

7). Mỗi thế giới đều có phân tề khác nhau (thế giới chủng tuy là giống nhau, nhưng hình trạng lớn nhỏ, khí hậu thắng liệt, hoàn cảnh tốt xấu, có đủ thứ sự khác biệt chẳng giống).

8). Mỗi thế giới đều có hàng lối khác nhau.

9). Mỗi thế giới đều có vô sai biệt khác nhau.

10). Mỗi thế giới đều có sức gia trì khác nhau.

Tóm lại, mỗi thế giới đều có sự khác nhau, sẽ nói rõ ở dưới đây.

Cõi  nước  chư  Phật có mười tám thứ sự viên mãn :

1). Nhan sắc.

2). Hình sắc.

3). Phân lượng.

4). Phương sở.

5). Nhân.

6). Quả.

7). Chủ.

8). Giúp đỡ.

9). Quyến thuộc.

10). Nhậm trì.

11). Sự nghiệp.

12). Nhiếp ích.

13). Vô uý.

14). Trụ xứ.

15). Lộ.

16). Thừa.

17). Môn.

18). Y trì.

Các Phật tử ! Thế giới chủng đó, hoặc nương biển hoa sen lớn mà trụ. Hoặc nương biển hoa vô biên sắc báu mà trụ. Hoặc nương biển tất cả trân châu tạng báu anh lạc mà trụ. Hoặc nương biển hương thủy mà trụ. Hoặc nương biển tất cả hoa mà trụ. Hoặc nương biển lưới báu ma ni mà trụ. Hoặc nương biển quang tỏa vòng mà trụ. Hoặc nương biển mũ báu trang nghiêm của Bồ Tát mà trụ. Hoặc nương biển đủ thứ thân chúng sinh mà trụ. Hoặc nương biển ma ni vương tất cả âm thanh của Phật mà trụ.

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Hãy chú ý lắng nghe ! Những thế giới chủng này nương tựa mười biển mà trụ.

1). Hoặc nương tựa biển hoa sen lớn mà trụ.

2). Hoặc nương tựa biển hoa vô biên sắc báu mà trụ.

3). Hoặc nương tựa biển tất cả trân châu tạng báu ma ni anh lạc mà trụ.

4). Hoặc nương tựa biển hương thủy mà trụ.

5). Hoặc nương tựa biển tất cả hoa mà trụ.

6). Hoặc nương tựa biển lưới báu ma ni mà trụ.

7). Hoặc nương tựa biển quang tỏa vòng mà trụ.

8). Hoặc nương tựa biển mũ báu trang nghiêm của Bồ Tát mà trụ.

9). Hoặc nương tựa biển đủ thứ thân chúng sinh mà trụ.

10). Hoặc nương tựa biển ma ni vương tất cả âm thanh của Phật mà trụ.

Như vậy, nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Nói tóm tắt thì có mười thứ biển làm nương tựa mà trụ. Nếu nói tỉ mỉ thì có sự nương tựa mà trụ, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Tuổi thọ của thế giới có bốn giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn lại phân ra làm bốn giai đoạn nhỏ. Trong kiếp thành phân ra: Thành, trụ, hoại, không. Kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, cũng như thế. Giống như tuổi thọ của con người, cũng có: Sinh, già, bệnh, chết, bốn giai đoạn. Có thể phân chia làm như vầy : Từ một tuổi đến hai mươi tuổi, là giai đoạn sinh (thời kỳ sinh trưởng). Từ hai mươi đến bốn mươi tuổi, là giai đoạn già (sinh lý đến cực điểm, bắt đầu thời kỳ lão hóa). Từ bốn mươi mốt đến sáu mươi, là giai đoạn bệnh (tứ đại chẳng điều hòa, thời kỳ trăm bệnh phát sinh). Từ sáu mươi mốt đến tám mươi tuổi, là giai đoạn chết (thời kỳ chết). Từ một tuổi đến hai mươi tuổi, lại phân ra : Sinh, già, bệnh, chết, bốn thời kỳ : Một đến năm tuổi là sinh, sáu đến mười tuổi là già, mười một đến mười lăm tuổi là bệnh, mười sáu đến hai mươi tuổi là chết.

Tuổi thọ con người và tuổi thọ thế giới cùng một đạo lý, khi thế giới kiếp trụ thì khí hậu cũng có lúc chẳng chánh thường, có lúc rất lạnh, có lúc rất nóng, khí hậu bây giờ và một trăm năm trước chẳng giống nhau. Khí hậu biến hóa tức là thế giới thành trụ hoại không biến hóa.

Các Phật tử ! Tất cả thế giới chủng đó: Hoặc có thế giới chủng hình núi Tu Di. Hoặc có thế giới hình sông ngòi. Hoặc có thế giới hình hồi chuyển. Hoặc có thế giới hình nước xoáy. Hoặc có thế giới hình bánh xe. Hoặc có thế giới hình đàn tế lễ. Hoặc có thế giới hình rừng cây. Hoặc có thế giới hình lầu các. Hoặc có thế giới hình núi tràng. Hoặc có thế giới hình nhiều góc. Hoặc có thế giới hình thai tạng. Hoặc có thế giới hình hoa sen. Hoặc có thế giới hình khư lặc ca. Hoặc có thế giới hình thân chúng sinh. Hoặc có thế giới hình mây. Hoặc có thế giới hình chư Phật tướng tốt. Hoặc có thế giới hình quang minh viên mãn. Hoặc có thế giới hình đủ thứ lưới châu. Hoặc có thế giới hình tất cả cửa nẻo. Hoặc có thế giới hình các đồ trang nghiêm.

Bồ Tát Phổ Hiền gọi một tiếng, các đệ tử của Phật ! Các vị nên biết trong biển Hương Thủy lại có đủ loại thế giới chủng, hay sinh ra tất cả thế giới. Song, tất cả thế giới chủng đó, có đủ loại hình trạng khác nhau. Nói sơ lược có hai mươi loại :

1). Hoặc có thế giới chủng hình trạng là núi Tu Di (trên rộng dưới hẹp).

2). Hoặc có thế giới chủng hình tướng là sông ngòi.

3). Hoặc có thế giới chủng hình tướng là hồi chuyển.

4). Hoặc có thế giới chủng hình tướng là nước xoáy.

5). Hoặc có thế giới chủng hình bánh xe.

6). Hoặc có thế giới chủng hình đàn tế lễ.

7). Hoặc có thế giới chủng hình rừng cây.

8). Hoặc có thế giới chủng hình lầu các.

9). Hoặc có thế giới chủng hình núi tràng.

10). Hoặc có thế giới chủng hình nhiều góc.

11). Hoặc có thế giới chủng hình thai tạng.

12). Hoặc có thế giới chủng hình hoa sen.

13). Hoặc có thế giới chủng hình khư lặc ca.

14). Hoặc có thế giới chủng hình thân chúng sinh.

15). Hoặc có thế giới chủng hình mây.

16). Hoặc có thế giới chủng hình chư Phật tướng tốt.

17). Hoặc có thế giới chủng hình quang minh viên mãn.

18). Hoặc có thế giới chủng hình lưới đủ thứ châu.

19). Hoặc có thế giới chủng hình tất cả cửa nẻo.

20). Hoặc có thế giới chủng hình các đồ trang nghiêm (lư hương, bình hoa, đèn…).

Như vậy, nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Nói tóm lược, thì có hai mươi loại hình tướng. Nếu nói tỉ mỉ thì có các hình tướng, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Các Phật tử ! Tất cả các thế giới chủng đó : Hoặc có thế giới chủng, dùng mây ma ni mười phương làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng các màu sắc rực rỡ làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng các quang minh làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng hương diễm báu làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng tất cả báu trang nghiêm đa la hoa làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng hình tượng Bồ Tát làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng quang minh chư Phật làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng Phật sắc tướng làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng một thứ quang báu làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng các quang minh báu làm thể.

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Các vị nên biết, tất cả thế giới chủng cũng có hai mươi thứ thể tướng :

1). Hoặc có thế giới chủng, dùng mây ma ni mười phương làm thể tướng.

2). Hoặc có thế giới chủng, dùng đủ thứ màu sắc rực rỡ làm thể tướng.

3). Hoặc có thế giới chủng, dùng tất cả quang minh làm thể tướng.

4). Hoặc có thế giới chủng, dùng hương báu diễm làm thể tướng.

5). Hoặc có thế giới chủng, dùng tất cả báu trang nghiêm đa la hoa làm thể tướng.

6). Hoặc có thế giới chủng, dùng hình ảnh Bồ Tát làm thể tướng.

7). Hoặc có thế giới chủng, dùng quang minh của chư Phật làm thể tướng.

8). Hoặc có thế giới chủng, dùng sắc tướng của Phật làm thể tướng.

9). Hoặc có thế giới chủng, dùng một thứ quang báu làm thể tướng.

10). Hoặc có thế giới chủng, dùng nhiều thứ quang báu làm thể tướng.

Hoặc có thế giới, dùng biển âm thanh phước đức của tất cả chúng sinh làm thể. Hoặc có thế giới, dùng biển âm thanh các nghiệp của tất cả chúng sinh làm thể. Hoặc có thế giới, dùng cảnh giới âm thanh thanh tịnh của tất cả chư Phật làm thể. Hoặc có thế giới, dùng tất cả biển đại nguyện âm thanh của Bồ Tát làm thể. Hoặc có thế giới, dùng tất cả phương tiện âm thanh của Phật làm thể. Hoặc có thế giới, dùng âm thanh đồ trang nghiêm thành hoại của tất cả cõi làm thể. Hoặc có thế giới, dùng vô biên âm thanh Phật làm thể. Hoặc có thế giới, dùng âm thanh tất cả sự biến hóa của Phật làm thể. Hoặc có thế giới, dùng âm thanh của tất cả chúng sinh thiện làm thể. Hoặc có thế giới, dùng biển âm thanh thanh tịnh tất cả công đức của Phật làm thể.

Ở trên dùng mười thứ sắc tướng làm thể, bây giờ dùng mười thứ âm thanh làm thể.

1). Hoặc có thế giới chủng, dùng biển âm thanh phước đức của tất cả chúng sinh làm thể.

2). Hoặc có thế giới chủng, dùng biển âm thanh các nghiệp của tất cả chúng sinh làm thể.

3). Hoặc có thế giới chủng, dùng âm thanh thanh tịnh của tất cả cảnh giới Phật làm thể.

4). Hoặc có thế giới chủng, dùng biển đại nguyện âm thanh của tất cả Bồ Tát làm thể.

5). Hoặc có thế giới chủng, dùng tất cả phương tiện âm thanh của Phật làm thể.

6). Hoặc có thế giới chủng, dùng âm thanh đồ trang nghiêm của tất cả cõi thành hoại làm thể.

7). Hoặc có thế giới chủng, dùng vô biên âm thanh của Phật làm thể.

8). Hoặc có thế giới chủng, dùng tất cả âm thanh biến hóa của Phật làm thể.

9). Hoặc có thế giới chủng, dùng âm thanh của tất cả chúng sinh thiện để làm thể.

10). Hoặc có thế giới chủng, dùng biển âm thanh thanh tịnh tất cả công đức của Phật để làm thể.

Như vậy, nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải.

Giống như hai mươi thứ thể đã nói ở trên. Nếu như nói tỉ mỉ, thì có nhiều thứ thể như hạt bụi thế giới hải.

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn tuyên lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười phương rồi nói bài kệ rằng.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, Ngài muốn nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp tất cả nhân duyên của chúng sinh, dùng kệ để nói rõ nghĩa lý ở trên.

Thế giới kiên cố diệu trang nghiêm

Rộng lớn thanh tịnh quang minh tạng

Nương trụ hoa sen hoặc biển báu

Hoặc trụ nơi biển hương thủy thảy.

Mỗi thế giới chủng chẳng những rất kiên cố, mà còn trang nghiêm vi diệu ở trong thế giới chủng, phóng ra quang minh tạng thanh tịnh rộng lớn. Thế giới chủng đó, nương tựa trong hoa sen mà trụ, hoặc nương biển báu mà trụ, hoặc nương biển Hương Thủy, hoặc sông Hương Thủy mà trụ.

Hình Tu Di thành cây tế đàn

Tất cả thế giới khắp mười phương

Ðủ thứ hình tướng trang nghiêm khác

Thảy đều thẳng hàng mà an trụ.

Hình tướng của thế giới chủng, hoặc là hình núi Tu Di, hoặc là hình thành quách, hoặc là hình rừng cây, hoặc là hình tế đàn, tất cả thế giới chủng khắp trong mười phương pháp giới, có đủ thứ sự trang nghiêm khác nhau, có đủ thứ hình tướng khác nhau. Mỗi thế giới chủng, đều ngay hàng thẳng lối mà an trụ, nghĩa là khi thế giới này hoại, thì thế giới kia sinh ra, khi thế giới kia hoại, thì thế giới nọ lại sinh ra, vĩnh viễn chẳng ngừng.

Hoặc thể là quang minh thanh tịnh

Hoặc là hoa tạng và mây báu

Hoặc có thế giới quang diễm thành

An trụ ma ni không thể hoại.

Hoặc có thế giới chủng thể tướng là quang minh thanh tịnh, hoặc là liên hoa tạng hoặc là mây báu hoặc là quang diễm, đủ thứ sự thành tựu, hoặc có thế giới chủng an trụ ở báu ma ni không thể hoại.

Ðèn mây rực rỡ quang minh thảy

Ðủ thứ vô biên màu thanh tịnh

Hoặc dùng tiếng nói để làm thể

Là Phật diễn nói không nghĩ bàn.

Có thế giới chủng dùng đèn mây làm thể, hoặc dùng quang minh rực rỡ làm thể .v.v… Có đủ thứ vô biên màu sắc thanh tịnh làm thể, hoặc dùng tiếng nói để làm thể. Ðó đều là thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn của Phật hiển hiện ra.

Hoặc là nguyện lực vang ra tiếng

Thần thông âm thanh làm thể tính

Tất cả chúng sinh phước nghiệp lớn

Công đức tiếng Phật cũng như vậy.

Hoặc là nguyện lực của Bồ Tát phát ra tại nhân địa, vang ra âm thanh để làm thể tính của thế giới chủng. Thần thông biến hóa và âm thanh vi diệu của chư Phật làm thể tính, hoặc dùng phước nghiệp lớn của tất cả chúng sinh tu hành làm thể tính, hoặc dùng công đức và âm thanh của chư Phật để làm thể tính.

Mỗi mỗi thế giới thể khác nhau

Không thể nghĩ bàn chẳng cùng tận

Như vậy mười phương đều đầy khắp

Hiện thần lực trang nghiêm rộng lớn.

Mỗi thế giới chủng đều có thể tính khác nhau. Thế giới đó không thể nghĩ bàn cũng chẳng cùng tận. Giống như thế giới chủng đó đều đầy dẫy khắp mười phương. Ðó là thần thông lực trang nghiêm rộng lớn của Phật hiện ra mà thành tựu.

Mười phương hết thảy cõi rộng lớn

Ðều vào trong thế giới chủng đó

Tuy thấy mười phương đều vào trong

Thật ra chẳng đến chẳng chỗ vào.

Mười phương vô biên thế giới chủng, rộng lớn hoàn toàn đều vào trong thế giới chủng đó. Tuy nhiên nhìn thấy mười phương thế giới chủng, khắp vào trong thế giới chủng đó, kỳ thật, thì biển cõi nước đó, chẳng đến cũng chẳng chỗ vào. Ðây là cảnh giới đến mà chẳng đến, vào mà chẳng vào.

Một thế giới chủng vào tất cả

Tất cả vào một cũng chẳng thừa

Thể tướng như vậy chẳng khác biệt

Vô đẳng vô lượng đều khắp cùng.

Một thế giới chủng, có thể vào trong tất cả thế giới chủng. Tất cả thế giới chủng, lại có thể vào trong một thế giới chủng, chẳng có dư thừa. Ðây là cảnh giới cùng vào với nhau chẳng chướng ngại. Thể tướng vẫn giống như vậy chẳng có khác biệt. Mỗi thế giới chủng chẳng thể sánh, chẳng đồng nhau. Tuy chẳng có số lượng nhưng cùng nhau khắp cùng, chẳng có chướng ngại.

Tất cả cõi nước trong hạt bụi

Khắp thấy Như Lai ở trong đó

Biển nguyện lời nói như lôi chấn

Tất cả chúng sinh đều điều phục.

Hết thảy tất cả cõi nước trong hạt bụi, đều thấy chư Phật đang ở trong đó, chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh đang ở trong đó, nghe Phật diễn nói diệu pháp. Nguyện lực của Phật như biển cả, lời nói âm thanh của Phật như lôi chấn. Tất cả chúng sinh nghe được pháp âm lôi chấn, đều bị điều phục.

Thân Phật đến khắp tất cả cõi

Vô số Bồ Tát cũng đầy dẫy

Như Lai tự tại chẳng gì sánh

Khắp hóa tất cả các chúng sinh.

Thanh tịnh pháp thân của Phật đến khắp mọi nơi. Ở trong mỗi cõi Phật, có vô lượng vô biên các Bồ Tát, đều sung mãn ở trong đó. Ðó là sức thần thông tự tại của Phật mà thành tựu, chẳng có gì sánh bằng. Phật khắp giáo hóa tất cả chúng sinh.

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Các biển hương thủy đó, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, đều ở trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, như lưới trời Ðế Thích phân bố khắp mà an trụ.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm, tại Bồ đề đạo tràng rằng : Các vị đệ tử của Phật ! Các biển Hương Thủy đó, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, đều ở trong thế giới hải Hoa TạngTrang Nghiêm, giống như lưới báu Trời Ðế Thích phân bố khắp mười phương mà an trụ.

Trước cung điện của Trời Ðế Thích, có lưới La Tràng rất xinh đẹp trang nghiêm làm đồ trang sức. Lưới đó dùng châu báu làm thành, ở giữa có hạt châu như ý lớn. Mỗi hạt châu đều phóng quang minh, do đó : ‘’Quang quang chiếu với nhau, lỗ lỗ thông với nhau,’’ hổ tương vô ngại, trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Biển Hương Thủy là như vậy, ở chính giữa có một biển Hương Thủy, bốn phía đều có vô lượng biển Hương Thủy làm quyến thuộc.

Các Phật tử ! Ở chính giữa của biển hương thủy tên là Vô biên diệu hoa quang, dùng ma ni vương tràng hiện ra tất cả hình Bồ Tát làm đáy biển. Ở trong biển hương thủy, sinh ra một đóa hoa sen lớn tên là Nhất thiết hương ma ni vương trang nghiêm. Có thế giới chủng trụ ở trên hoa sen đó, tên là Phổ chiếu thập phương sí nhiên bảo quang minh. Thế giới chủng đó, dùng tất cả đồ trang nghiêm làm thể, có bất khả thuyết thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, ngay hàng thẳng lối ở trong đó.

Bồ Tát Phổ Hiền lại nói một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm có biển Hương Thủy nhiều như số hạt bụi. Ở chính giữa biển Hương Thủy, tên là Vô Biên Diệu Hoa Quang, dùng ma ni báu vương tràng, hiện ra tất cả hình Bồ Tát làm đáy biển. Ở trong Biển hương thuỷ, sinh ra một đóa hoa sen lớn tên là Nhất Thiết Hương Ma Ni Vương Trang Nghiêm. Có thế giới chủng trụ ở trên đóa hoa sen đó, tên là Phổ Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh. Thế giới đó, dùng hết thảy đồ trang nghiêm để làm thể. Lại có bất khả thuyết thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, ngay hàng thẳng lối khắp tứ phía.

Thế giới có nhiều vô lượng vô biên. Vì chúng ta chưa đến các thế giới khác, cho nên cho rằng chẳng có. Ðó là lối nhìn sai lầm, chẳng những phàm phu chúng ta chẳng biết có bao nhiêu thế giới, mà bậc thánh nhân A La Hán cũng chẳng biết cứu kính có bao nhiêu thế giới.

Tôn giả Mục Kiền Liên đại đệ tử của Phật, là thần thông bậc nhất. Có một lần Ngài dùng thần thông đi về hướng đông, trải qua vô lượng thế giới, đến một thế giới nọ. Người ở thế giới đó, thân cao hàng trăm trượng, Ngài bị họ phát hiện.

Có người nói : ‘’Các vị hãy đến xem, có con trùng đầu người‘’!

Lúc đó, vị Phật của thế giới đó nói rằng : ‘’Ðó chẳng phải là trùng đầu người, là đại đệ tử của Phật Thích Ca ở thế giới Ta Bà, tên là Mục Kiền Liên, có thần thông.’’

Do đó, mọi người cùng đến nói chuyện với Ngài, kết pháp duyên. Khi Ngài về đến thế giới Ta Bà, cũng chẳng biết đã trải qua bao nhiêu thế giới, chỉ có chư Phật mới biết được cứu kính có bao nhiêu thế giới tồn tại.

Hiện tại chúng ta nói về thế giới có vô lượng vô biên, cho rằng là thần thoại. Kỳ thật, sự bí mật của vũ trụ đã bị tiết lộ, trong hệ thống ngân hà có vô số mặt trời, tương lai có thể phát hiện ra, có vô số ngân hà ở trong vũ trụ. Ðó tức là ba ngàn đại thiên thế giới.

Ở phương dưới cùng, có thế giới tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu, dùng tất cả kim cang trang nghiêm quang diệu luân làm bờ, nương các hoa báu ma ni mà trụ. Hình trạng thế giới đó như báu ma ni, có tất cả mây hoa báu trang nghiêm che phủ phía trên. Khắp chung quanh, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đủ thứ sự an trụ, đủ thứ sự trang nghiêm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tịnh Nhãn Ly Cấu Ðăng.

Phía trên của thế giới chủng Phổ Chiếu Thập Phương Thức Nhiên Bảo Quang Minh, có hai mươi tầng thế giới, ở phía dưới cùng, có thế giới tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu. Thế giới đó, dùng tất cả kim cang trang nghiêm quang diệu luân làm bờ mé, nương tựa các hoa báu ma ni mà trụ. Hình trạng như báu ma ni (tựa vuông mà chẳng vuông, tựa tròn mà chẳng tròn). Có tất cả mây hoa báu trang nghiêm, che phủ ở phía trên thế giới đó. Ðây là thế giới tầng thứ nhất. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh bốn phía làm quyến thuộc, đầy đủ các thứ an trụ, đủ thứ sự trang nghiêm. Ở trong thế giới đó, có một vị Phật, hiệu là Tịnh Nhãn Ly Cấu Ðăng, đang giáo hóa chúng sinh.

Thế giới tầng thứ nhất, có các thế giới nhiều như số hạt bụi một cõi Phật làm quyến thuộc. Thế giới tầng thứ hai, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật làm quyến thuộc. Cho đến thế giới tầng thứ hai mươi, thì có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi thế giới làm quyến thuộc. Tổng cộng, có các thế giới nhiều hai trăm số hạt bụi cõi Phật, cho nên mỗi thế giới có vô lượng thế giới nhỏ. Thế giới nhỏ lại có vô lượng thế giới, đó là cảnh giới trùng trùng vô tận.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng tất cả đồ trang nghiêm làm bờ mé, nương lưới hoa sen báu mà trụ, hình trạng như tòa sư tử, có tất cả mây màng châu báu sắc che phủ ở phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật, bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở đó, hiệu là Sư Tử Quang Thắng Chiếu.

Phía trên của thế giới Tối Thắng Quang Biến Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng hết thảy đồ trang nghiêm làm bờ mé, nương lưới hoa sen báu mà trụ. Hình trạng như tòa sư tử. Lại có mây màn châu báu sắc che phủ ở trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai, có các thế giới, nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Sư Tử Quang Biến Chiếu, đang ở trong thế giới đó giáo hóa chúng sinh.

Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, lại có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang. Thế giới đó, dùng hương phong luân làm bờ mé, nương đủ thứ chuỗi hoa báu mà trụ, hình trạng của thế giới đó là tám cạnh. Có mây diệu quang ma ni nhật luân che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tịnh Quang Trí Thắng Tràng.

Phía trên thế giới Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang. Thế giới đó, dùng hương phong luân làm bờ mé, nương đủ thứ chuỗi hoa báu mà trụ. Hình trạng là tám cạnh. Lại có mây diệu ma ni nhật luân che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ ba, có các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Tịnh Quang Trí Thắng Tràng, đang ở trong thế giới đó giáo hóa chúng sinh.

Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng tất cả báu vương làm bờ mé, nương biển các sắc kim cang thi la tràng mà trụ, hình trạng thế giới đó, như hoa sen ma ni. Dùng mây quang báu kim cang ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở cõi nước đó, hiệu là Kim Cang Quang Minh Vô Lượng Tinh Tấn Lực Thiện Xuất Hiện.

Phía trên thế giới Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng tất cả báu vương làm bờ mé, nương biển các sắc kim cang thi la tràng mà trụ. Hình dáng của thế giới đó, như hoa sen ma ni. Lại có mây quang báu kim cang ma ni che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ tư, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, thuần nhất thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Kim Cang Quang Minh Vô Lượng Tinh Tấn Lực Thiện Xuất Hiện, đang giáo hóa chúng sinh.

Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Hoa Quang. Thế giới đó, dùng lưới tất cả linh báu trang nghiêm làm bờ mé, nương tất cả rừng cây trang nghiêm biển lưới luân báu mà trụ, hình trạng phổ phương, có nhiều cạnh góc. Lại có mây phạm âm ma ni vương che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật bao bọc chung quanh, thế giới đó, có đức Phật hiệu là Hương Quang Thiện Lực Hải.

Phía trên thế giới Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Hoa Quang. Thế giới đó, dùng tất cả lưới linh báu trang nghiêm làm bờ mé, nương tất cả rừng cây trang nghiêm biển lưới luân báu mà trụ. Hình trạng là phổ phương, có nhiều cạnh góc. Lại có mây phạm âm ma ni vương che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ năm, có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật bao bọc chung quanh, thế giới đó, có đức Phật hiệu là Hương Quang Thiện Lực Hải, đang giáo hóa chúng sinh.

Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Quang Minh. Thế giới đó, dùng báu vương trang nghiêm tràng làm bờ mé, nương biển kim cang cung điện mà trụ. Hình trạng thế giới đó là tứ phương, có mây màng ma ni luân kế che phủ phía trên. Lại Có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Quang Tự Tại Tràng.

Phía trên thế giới Phổ Phóng Diệu Hoa Quang, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Quang Minh. Thế giới đó, dùng báu vương trang nghiêm làm bờ mé, nương tựa biển kim cang cung điện mà trụ. Hình trạng thế giới đó là tứ phương. Có mây tràng ma ni luân kế che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ sáu, có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu cõi Phật, làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Phổ Quang Tự Tại Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng đủ thứ hoa trang nghiêm làm bờ mé, nương biển tất cả báu diễm sắc mà trụ, hình trạng như lầu các. Lại có mây tất cả báu sắc y trân châu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hoan Hỷ Hải Công Ðức Danh Xưng Tự Tại Quang.

Phía trên thế giới Tịnh Diệu Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng các thứ hoa trang nghiêm làm bờ mé, nương biển tất cả báu sắc diễm mà trụ, hình trạng như lầu các. Lại có mây tất cả báu sắc trân châu che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ bảy, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó thuần nhất thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Thế giới đó, có Ðức Phật làm giáo chủ, hiệu là Hoan Hỷ Hải Công Ðức Danh Xưng Tự Tại Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sinh Oai Lực Ðịa. Thế giới đó, dùng tất cả thanh ma ni vương trang nghiêm làm bờ mé, nương biển đủ thứ tòa hoa sen báu sắc hư không mà trụ. Hình trạng của thế giới đó, như lưới nhân đà la. Lại có mây lưới hoa vô biên màu sắc che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi tám cõi Phật, bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Ðại Danh Xưng Trí Hải Tràng.

Phía trên thế giới Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sinh Oai Lực Ðịa. Thế giới đó, dùng tất cả thanh ma ni vương trang nghiêm làm bờ mé, nương biển các thứ tòa hoa sen báu sắc hư không mà trụ. Hình trạng như lưới nhân đà la. Lại có mây lưới hoa vô biên màu sắc che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ tám, có các thế giới nhiều như số hạt bụi tám cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Quảng Ðại Danh Xưng Trí Hải Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Diệu Âm Thanh. Thế giới đó, dùng tâm vương ma ni  trang nghiêm luân làm bờ mé, nương biển mây ma ni vương trang nghiêm, luôn vang ra tất cả âm thanh vi diệu mà trụ. Hình trạng như thân Phạm Thiên. Lại có vô lượng mây tòa sư tử trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi chín cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thanh Tịnh Nguyệt Quang Minh Tướng Vô Năng Tồi Phục.

Phía trên thế giới Xuất Sinh Oai Lực Ðịa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Diệu Âm Thanh. Thế giới đó, dùng tâm vương ma ni trang nghiêm luân làm bờ mé, nương biển mây ma ni vương trang nghiêm, luôn vang ra tất cả âm thanh vi diệu mà trụ. Thế giới đó, hình trạng như thân Phạm Thiên. Lại có vô lượng mây tòa sư tử báu trang nghiêm che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ chín, có các thế giới nhiều như số hạt bụi chín cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Thanh Tịnh Nguyệt Quang Minh Tướng Vô Năng Tồi Phục, đang giáo hóa chúng sinh.

Ở phía trên, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Tràng. Thế giới đó, dùng vô biên chuỗi trân châu tạng báu trang nghiêm làm bờ mé, nương biển tất cả tòa sư tử báu ma ni trang nghiêm mà trụ. Hình trạng thế giới đó tròn trịa. Có mây tất cả hương ma ni hoa Tu Di, nhiều như số hạt bụi mười núi Tu Di che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, bao bọc chung quanh thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Tối Thắng Vương.

Phía trên thế giới Xuất Diệu Âm Thanh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Tràng. Thế giới đó, dùng vô biên chuỗi trân châu tạng báu trang nghiêm làm bờ mé, nương tất cả tòa sư tử báu ma ni hải trang nghiêm mà trụ. Hình trạng tròn trịa. Có mây tất cả hương ma ni Tu Di, nhiều như số hạt bụi mười núi Tu Di che phủ ở trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, thuần nhất thanh tịnh chẳng có tạp nhiễm. Thế giới đó, có đức Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Tối Thắng Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hằng Xuất Hiện Đế Thanh Bảo Quang Minh. Thế giới đó, dùng kim cang trang nghiêm rất kiên cố không thể hoại làm bờ mé, nương biển hoa đủ loại sự đặc thù khác nhau mà trụ, hình trạng của thế giới đó như nửa mặt trăng. Có các mây màng báu trời che phủ ở trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười một cõi Phật, bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Lượng Công Đức Pháp.

Phía trên thế giới Kim Cang Tràng, trải qua các thế giới nhiều số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hằng Xuất Hiện Ðế Thanh Bảo Quang Minh. Thế giới đó dùng kim cang trang nghiêm rất kiên cố không thể hoại làm bờ mé. Nương biển hoa đủ thứ đặc thù khác nhau mà trụ. Thế giới đó hình nửa mặt trăng. Có các mây  màng báu trời che phủ

phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười một, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười một cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Vô Lượng Công Ðức Pháp, đang giáo hóa chúng sinh.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Chiếu Diệu. Thế giới đó dùng phổ quang trang nghiêm làm bờ mé.  Nương hoa toàn hương thủy hải mà trụ.  Thế giới đó hình hoa toàn. Có đủ thứ mây  y che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười hai cõi Phật, bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Siêu Thích Phạm.

Phía trên thế giới Hằng Xuất Hiện Ðế Thanh Bảo Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Chiếu Diệu. Thế giới đó dùng Phổ Quang Trang Nghiêm làm bờ mé, nương hoa tòan biển hương thủy mà trụ. Thế giới đó hình hoa toàn. Có đủ thứ mây y che phủ ở trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười hai, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười hai thế giới làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Siêu Thích Phạm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sa Bà. Thế giới đó dùng kim cang trang nghiêm làm bờ mé, nương lưới hoa sen phong luân sở trì đủ thứ màu sắc mà trụ.  Thế giới đó hình như hư không, có mây khắp viên mãn thiên cung điện trang nghiêm hư không che phủ ở phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tỳ Lô Giá Na Như Lai Thế Tôn.

Phía trên thế giới Quang Minh Chiếu Diệu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Sa Bà, tức là thế giới của chúng ta đang ở, thế giới nầy quá nhiều sự khổ, nhưng vẫn chịu đựng được, nhiều hơn nữa thì chịu đựng chẳng thấu. Thế giới này dùng kim cang trang nghiêm bờ mé, nương lưới hoa sen phong luân sở trì đủ thứ  màu sắc mà trụ. Thế giới này hình như hư không (Hư không chẳng có hình tướng, nhìn chẳng thấy.)

Người thời xưa cho rằng trời tròn đất vuông,  cho nên nói là hình tròn. Vì hư không đại biểu cho hình trời. Có mây khắp viên mãn thiên cung điện trang nghiêm hư không che phủ ở trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười ba, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới nầy có vị Phật làm giáo chủ tức là Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật Thế Tôn, đang giáo hóa chúng sinh.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịch Tĩnh Ly Trần Quang. Dùng tất cả báu trang nghiêm làm bờ mé, nương biển các thứ y báu mà trụ, thế giới đó hình như chấp kim cang. Có vô biên mây màu sắc kim cang che phủ ở trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bốn cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Pháp Giới Thắng Âm.

Phía trên thế giới Sa Bà, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịch Tĩnh Ly Trần Quang. Thế giới đó dùng tất cả báu trang nghiêm làm bờ mé, nương biển đủ thứ y báu mà trụ. Thế giới đó hình trạng như chấp kim cang. Có vô biên mây màu sắc kim cang che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ mười bốn, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bốn cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Biến Pháp Giới Thắng Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi thế giới, có thế giới tên là Chúng Diệu Quang Minh Đăng. Thế giới đó, dùng tất cả tràng trang nghiêm làm bờ mé, nương biển lưới tịnh hoa mà trụ. Thế giới đó hình như chữ vạn. Có mây ma ni thụ hương thủy hải che phủ ở trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười lăm cõi Phật, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Khả Tồi Phục Lực Phổ Chiếu Tràng.

Phía trên thế giới Tịch Tĩnh Ly Trần Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Chúng Diệu Quang Ðăng. Thế giới đó, dùng tất cả tràng báu làm bờ mé. Nương biển lưới tịnh hoa mà trụ. Thế giới đó hình trạng như chữ vạn. Có mây cây ma ni biển hương thủy che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười lăm, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười lăm cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, chẳng tạp nhiễm. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Bất Khả Tồi Phục Lực Phổ Chiếu Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu. Thế giới đó, dùng vô tận mây báu ma ni vương làm bờ mé, nương biển hoa sen đủ thứ hương diễm mà trụ. Thế giới đó hình trạng như mai rùa. Có mây viên quang ma ni luân chiên đàn che phủ ở trên. Lại có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười sáu cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thanh Tịnh Nhật Công Đức Nhãn.

Phía trên thế giới Chúng Diệu Quang Minh Ðăng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu. Thế giới đó dùng vô tận báu ma ni vương làm bờ mé. Nương tựa đủ thứ biển hoa sen hương diễm mà trụ, thế giới đó hình như mai rùa. Có mây viên quang ma ni luân chiên đàn che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười sáu, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười sáu cõi Phật làm quyến thuộc,  bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Thanh Tịnh Nhật Công Ðức Nhãn, đang giáo hóa chúng sinh.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó, dùng tất cả hình chúng sinh ma ni vương làm bờ mé, nương tựa biển quang minh tạng ma ni vương mà trụ. Thế giới đó hình tám cạnh. Có tất cả lưới cây hoa báu trang nghiêm luân vi sơn che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bảy cõi Phật, bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương.

Phía trên thế giới Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó dùng tất cả hình chúng sinh ma ni vương làm bờ mé, nương tựa biển quang minh tạng ma ni vương mà trụ. Thế giới đó hình tám cạnh. Có tất cả lưới cây hoa báu trang nghiêm luân vi sơn che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười bảy, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bảy  cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương, đang giáo hóa chúng sinh.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Trần. Thế giới đó dùng tất cà tướng trang nghiêm thù diệu làm bờ mé, nương các diệu hoa tòa sư tử hải mà trụ. Thế giới đó hình châu anh lạc, dùng mây viên quang tất cả hương báu ma ni vương che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười tám cõi Phật bao bọc chung quanh,  thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Tràng.

Phía trên thế giới Bảo Tràng Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Ly Trần. Thế giới đó dùng tất cả tướng trang nghiêm thù thắng vi diệu làm bờ mé, nương biển diệu hoa tòa sư tử mà trụ, hình trạng như châu anh lạc. Có tất cả mây viên quang hương báu ma ni che phủ ở trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười tám, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười tám cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu. Thế giới đó dùng vô tận  báu mây ma ni vương làm bờ mé, nương biển vô lượng sắc hương diễm Tu Di sơn mà trụ, hình trạng như hoa báu giăng vòng. Ðùng mây đế thanh vô biên màu sắc quang minh ma ni vương che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười chín cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang.

Phía trên thế giới Ly Trần, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu. Thế giới đó dùng mây vô tận báu ma ni vương làm bờ mé, nương tựa biển vô lượng màu sắc hương diễm Tu Di sơn mà trụ, thế giới đó hình trạng như hoa báu giăng vòng. Có mây đế thanh vô biên màu sắc quang minh ma ni vương che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười chín, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười chín cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Bảo Diễm. Thế giới đó dùng phổ quang minh nhật nguyệt bảo làm bờ mé, nương biển tất cả hình chư thiên ma ni vương mà trụ, hình trạng như đồ báu trang nghiêm, dùng tất cả mây y tràng báu, và lưới ma ni đăng tạng che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh,  thuần  nhất thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phước Đức Tướng Quang Minh.

Phía trên thế giới Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Bảo Diễm. Thế giới đó dùng phổ quang minh báu nhật nguyệt làm bờ mé, nương biển tất cả hình chư thiên ma ni vương mà trụ, hình trạng như đồ báu trang nghiêm. Có mây tràng báu và lưới ma ni đăng tạng che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật làm quyến thuộc,  bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Phước Ðức Tướng Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

        Các Phật tử ! Thế giới chủng Biến Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh đó, có bất khả thuyết thế giới rộng lớn, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Mỗi thế giới nương trụ đều khác nhau, hình trạng đều khác nhau, thể tánh đều khác nhau,  phương diện đều khác nhau, thú nhập đều khác nhau, trang nghiêm đều khác nhau,  phân chia đều khác nhau, hàng lối đều khác nhau, vô sai biệt đều khác nhau, sức gia trì đều khác nhau, bao bọc chung quanh thế giới chủng Biến Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh.

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Ở trong biển hương thuỷ Vô Biên Diệu Hoa Quang, sinh ra hoa sen lớn hương ma ni vương trang nghiêm.  Trong hoa sen lớn đó, có thế giới chủng Biến Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh trụ ở phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thể nói là các thế giới rộng lớn nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Mỗi thế giới nương tựa đều khác nhau. Có thế giới nương hoa ma ni mà trụ, có thế giới nương báu ma ni mà trụ, có thế giới nương kim cang mà trụ, có thế giới nương núi Tu Di mà trụ.

Mỗi thế giới hình trạng đểu khác nhau, có thế giới hình trạng như sông núi, có thế giới hình trạng như hoa sen, có thế giới hình như lầu các, có thế giới hình tám cạnh, có thế giới hình bán nguyệt.

Mỗi thế giới thể tính đều khác nhau, có thế giới dùng các quang minh báu làm thể, có thế giới dùng hương diễm làm thể, có thế giới dùng mây ma ni làm thể, có thế giới dùng âm thanh làm thể.

Mỗi thế giới có phương diện khác nhau, có thú nhập khác nhau, có sự trang nghiêm khác nhau, có sự phân chia khác nhau, có hàng lối khác nhau, có vô sai biệt khác nhau,  có sự gia trì khác nhau. Ðây là hai mươi tầng thế giới và quyến thuộc, bao bọc chung quanh thế giới chủng Biến Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh.

        Đó là : Các thế giới hình hồi chuyển, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình sông ngòi, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình nước xoáy, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình vành bánh xe, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình đàn tế lễ, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình rừng cây, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình lầu các, nhiều như số hạt bụi mưới cõi Phật. Các thế giới hình tràng thi la, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình vuông vức, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình thai tạng, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình hoa sen, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giói hình khư lặc ca, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình chúng sinh đủ loại, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình tướng Phật, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình viên quang, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình mây, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình lưới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình cửa nẻo, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật.

Thế giới hình hồi chuyển nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình sông ngòi, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình nước xoáy, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình bánh xe, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình đàn tế lễ, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình rừng cây, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình lầu các, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình tràng thi la, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình vuông vức, nhiều như số các mười cõi Phật. Thế giới hình thai tạng, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình hoa sen, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình khư lạc ca, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình thân chúng sinh đủ loại, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình tướng Phật, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình viên quang, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình mây, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình lưới, nhiều như số hạt bụi mưới cõi Phật. Thế giới hình cửa nẻo, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật.

        Có như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Giống như thế giới vừa nói ở trên có mười tám thứ hình trạng, chỉ là nói đại khái, nếu nói tỉ mỉ thì có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Trên hoa sen lớn có vô lượng vô biên thế giới.  Chúng ta ở thế giới nầy chẳng biết còn có mười phương thế giới khác. Kỳ thật, số lượng thế giới và số hạt bụi trong cõi Phật nhiều bằng nhau. Giống như chúng ta ở trong thâm sơn cùng cốc, chẳng biết ngoài núi còn có rất nhiều thành thị lớn. Muốn biết các thế giới khác thì chỉ cần tu hành.  Khi nào đắc được ngũ nhãn lục thông, thì sẽ thấy được các hình tướng các thế giới khác. Người ở thế giới kia làm gì ? nói gì? đều thấy hết rõ ràng. Lúc đó sẽ tin lời Phật nói là chân thật. Phật chẳng nói dối, đừng hoài nghi có cảnh giới nầy chăng ? Hiện nay chỉ tồn tại về ấn tượng, từ từ sẽ cầu chứng, tương lai sẽ đắc được kết luận quyết thật.

        Mỗi mỗi thế giới đó, đều có các thế giới rộng lớn bao bọc chung quanh, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới đó, mỗi mỗi thế giới lại có các thế giới nhiều  như số hạt bụi như đã nói ở trên làm quyến thuộc.

Trong mỗi thế giới đều có các thế giới rộng lớn nhiều như số hạt bụi mười phương cõi Phật, bao bọc chung quanh. Những thế giới đó, mỗi mỗi thế giới lại có thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết làm quyến thuộc.

Trong Kinh Hoa Nghiêm mỗi đạo lý đều cử ra mười thứ. Dùng mười để đại biểu vô lượng nghĩa, biểu thị lý trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Tuy nhiên nói là mười số hạt bụi cõi Phật, kỳ thật, chẳng dừng lại ở số nầy,  mà cho đến trăm cõi Phật, ngàn cõi Phật, vạn cõi Phật, số hạt bụi vô lượng cõi Phật, là nói chẳng hết được, cho nên nói “bất khả thuyết”.

        Tất cả thế giới đã nói như vậy, đều trụ ở biển hương thủy Vô Biên DiệuHoa Quang và bao bọc biển đó trong sông hương thủy.

Như thế giới đã nói có vô lượng vô biên, trụ ở biển hương thủy Vô Biên DiệuHoa Quang và bao bọc tứ phía biển đó trụ ở trong sông Hương Thủy.

        Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: Các Phật tử ! Phía đông biển hương thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang đó, lại có biển hương thủy tên là Ly Cấu Diễm Tạng, sinh ra hoa sen lớn, tên là Nhất thiết hương ma ni vương diệu trang nghiêm, có thế giới chủng trụ ở phía trên tên là Biến Chiếu Sát Toàn, dùng Bồ Tát hạnh tiếng hống làm thể.

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong bồ đề đạo tràng pháp hội Hoa Nghiêm rằng : Các vị đệ tử của Phật ! Ở giửa thế giới hải Hoa TạngTrang Nghiêm, là biển hương thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang,  bốn phía đều có biển Hương Thủy bao bọc.

1). Có biển Ly Cấu Diễm Tạng.

2). Biển Vô Tận Quang Minh Luân.

3). Biển Kim Cang Bảo Diễm.

4). Biển Ðế Thanh Bảo Trang Nghiêm.

5). Biển Kim Cang Luân Trang Nghiêm Ðể.

6). Biển Liên Hoa Nhân Ðà La Võng.

7). Biển Tích Tập Bảo Hương Tạng.

8). Biển Bảo Trang Nghiêm.

9). Biển Kim Cang Bảo Tụ.

10). Biển Thiên Thành Bảo Ðiệp.

Phía đông của biển Hương Thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang, là biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng, vòng bên phải theo thứ tự.

Mười biển vòng bên phải bao bọc biển hương thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang ở giữa. Trong mỗi biển Hương Thủy, đều có một đóa hoa sen lớn và có một loại thế giới trụ ở phía trên. Tại biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng, có loại thế giới Biến Chiếu Sát Toàn. Tại biển hương thủy Vô Tận Quang Minh Luân, có loại thế giới chủng Phật Sát Trang Nghiêm. Tại biển hương thủy Kim Cang Bảo Diễm Quang, có thế giới chủng Phật Quang Trang Nghiêm Tạng. Tại biển hương thủy Ðế Thanh BảoTrang Nghiêm có thế giới chủng Quang Minh Thập Phương. Tại biển Hương Thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Để, có thế giới chủng Diệu Bảo Gián Thố Nhân ÐàLa Võng. Tại Biển Hương Thủy Liên Hoa Nhân Ðà La Võng, có thế giới chủng Phổ Hiện Thập Phương Ảnh. Tại Biển Hương Thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng có thế giới chủng Nhất Thiết Oai Ðức Trang Nghiêm. Tại Biển Hương Thủy Bảo Trang Nghiêm có thế giới chủng Phổ Ly Cấu. Tại Biển Hương Thủy Kim Cang Bảo Tụ có thế giới chủng Pháp Giới Hạnh. Tại Biển Hương Thủy Thiên Thành Bảo Ðiệp có thế giới chủng Ðăng Diễm Quang Minh. Ðây là nói sơ lược về mười thế giới chủng bao bọc bên phải.

Dưới đây bắt đầu nói về mười biển. Trong mỗi biển lại có hai mươi tầng thế giới, có hai trăm mười cõi Phật số hạt bụi thế giới, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Trong những thế giới đó, đều có Phật đang giáo hóa chúng sinh. Cảnh giới này chỉ có Kinh Hoa Nghiêm mới biểu hiện ra, cho nên Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh.

Phía đông của biển Hương Thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang, lại có một biển Hương Thủy tên là Ly Cấu Diễm Tạng. Trong biển Hương Thủy đó lại sinh ra một đóa hoa sen lớn, do các châu báu tạo thành, tên là Nhất Thiết Hương Ma Ni Vương Diệu Trang Nghiêm. Có thế giới chủng trụ ở phái trên tên là Biến Chiếu Sát Toàn. Thế giới chủng đó dùng Bồ Tát hạnh tiếng hống làm thể.

        Trong đó, phương dưới cùng có thế giới tên là Cung Diện Trang Nghiêm Tràng, hình trạng bốn góc, nương tất cả biển báu trang nghiêm mà trụ. Có mây lưới hoa sen quang minh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Mi Gian Quang Biến Chiếu.

Phía trên thế giới chủng Biến Chiếu Sát Toàn, có hai mươi tầng thế giới. Thế giới phương dưới cùng tên là Cung Ðiện Trang Nghiêm Tràng, hình trạng bốn góc, nương tất cả biển báu trang nghiêm mà trụ. Có mây lưới hoa sen quang minh, che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ nhất. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh,   chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Mi Gian Quang Biến Chiếu.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đức Hoa Tạng, hình tròn, nương tất cả biển hoa nhụy báu mà trụ. Có mây chân châu tràng tòa sư tử che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật bao bọc chung quanh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Vô Biên Pháp Hải Huệ.

Phía trên thế giới Cung Ðiện Trang Nghiêm Tràng,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðức Hoa Tạng, hình tròn, nương tất cả biển hoa nhụy mà trụ, có mây chân châu tràng tòa sư tử che phủ phía trên, đây là thế giới tầng thứ hai, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Vô Biên Pháp Hải Hụê.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Biến Hóa Diệu Hương Luân, hình trạng như kim cang, nương biển lưới linh tất cả báu trang nghiêm mà trụ, có đủ thứ mây viên quang trang nghiêm che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Công Đức Tướng Quang Minh Phổ Chiếu.

Phía trên thế giới Ðức Hoa Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Thiện Biến Hóa Diệu Hương Luân, hình như kim cang, nương biển lưới linh tất cả báu trang nghiêm mà trụ. Có đủ thứ mây viên quang trang nghiêm che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ ba, có cả thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Công Ðức Tướng Quang Minh Phổ Chiếu.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Sắc Quang Minh, hình trạng như luân báu ma ni, nương biển hương thủy vô biên sắc bảo mà trụ. Có mây phổ quang minh chân châu lầu các che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thiện Quyến Thuộc Xuất Hưng Biến Chiếu.

Phía trên thế giới Thiện Biến Hóa Diệu Hương Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Sắc Quang Minh, hình trạng như luân báu ma ni, nương biển hương thủy Vô Biên Sắc Bảo mà trụ.  Có mây phổ quang minh chân châu lầu các che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ tư, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thiện Quyến Thuộc Xuất Hưng Biến Chiếu.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Cái Phú, hình trạng như hoa sen, nương biển hương thủy Kim Cang mà trụ. Có mây ly trần quang minh hương thủy  che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Hỉ Vô Tận Huệ.

Phía trên thế giới Diệu Sắc Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Cái Phú,  hình trạng như hoa sen, nương biển Hương Thủy Kim Cang mà trụ. Có mây ly trần quang minh hương thủy che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ năm, có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Hỷ Vô Tận Huệ.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thi Lợi Hoa Quang Luân, hình trạng tam giác, nương tất cả biển báu kiên cố trang nghiêm mà trụ. Có mây quang minh mũ ma ni Bồ Tát che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Phổ Quang Minh.

Phía trên thế giới Thiện Cái Phú, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thi Lợi Hoa Quang Minh Luân, hình tam giác, nương tất cả biển báu kiên cố trang nghiêm mà trụ. Có mây quang minh mũ ma ni của Bồ Tát che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ sáu, có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu thế giới, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Phổ Quang Minh.

Chúng ta người học Phật pháp, hiểu biết đạo lý Phật pháp thì tâm lượng nên rộng lớn. Do đó có câu:

“Phóng chi tắc di lục hợp,

Quyện chi tắc thối tạng ư mật”.

Ðây là tư tử của nhà nho. Khai mở tâm sung mãn lục hợp (trên dưới bốn phương), tức cũng là sung mãn vũ trụ.  Nhà nho chỉ biết có lục hợp mà chẳng biết có mười phương, thu lại thì ẩn tàng nơi mật; chỗ mà con người chẳng biết nên gọi là mật. Tâm lượng của chúng ta chẳng những khắp di lục hợp mà còn tận hư không biến pháp giới,  nơi nơi đều sung mãn. Cần phải có tâm từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, nơi nơi hành Bồ Tát đạo.

Thế giới có vô lượng vô biên (nhưng chẳng ra ngoài tâm của chúng ta, do đó « Mười pháp giới chẳng lìa một tâm niệm », chẳng có cách chi tính đếm được. Hiện tại tuy khoa học rất tiến bộ, có thể đến được mặt trăng, nhưng đây chẳng qua là tiến bộ một chút mà thôi, chưa đến được các thế giới khác có sinh vật. Tương lai thế giới và thế giới lưu thông với nhau, chứng minh rằng thế giới khác có chúng sinh đang sống. Song, giao thông rồi, khi nghiên cứu minh bạch sự bí mật trong trời đất thì thế giới nầy sẽ tiêu diệt, thế giới kia lại sinh ra. Con người biết rồi lại hồ đồ, vì nguyên nhân nầy, chúng ta người tu đạo phải giữ giới luật, phản bổn hoàn nguyên được, thì mới liễu sinh thoát tử. Vậy thế giới nầy thành trụ hoại không lại có quan hệ gì với chúng ta? Cho nên chúng ta người tu đạo, thời thời khắc khắc phải giữ giới. Giữ giới thì phải chú ý từng nơi từng chốn, do đó « Ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh ». Nơi nơi đừng cẩu thả. Nếu tùy tiện phóng dật, chẳng giữ quy cụ thì chẳng chấm dứt được sinh tử.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm, hình trạng như nửa mặt trăng, nương tất cả biển hoa sen trang nghiêm mà trụ. Có mây tất cả hoa báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Công Đức Hoa Thanh Tịnh Nhãn.

Phía trên thế giới Thi Lợi Hoa Quang Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó hình nửa mặt trăng, nương tựa tất cả biển hoa sen trang nghiêm mà trụ. Ðây là thế giới tầng thứ bảy, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Công Ðức Hoa Thanh Tịnh Nhãn.

        Ở phía trên, trải qua cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Diễm Trang Nghiêm, hình trạng như đèn báu thẳng hàng, nương biển báu diễm tạng mà trụ, có mây thường mưa nước thơm đủ thứ thân che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi tám cõi Phật bao bọc chung quanh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Huệ Lực Vô Năng Thắng.

Phía trên thế giới Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Diễm Trang Nghiêm. Hình trạng như đèn báu thẳng  hàng. Nương tựa biển báu diễm tạng mà trụ. Có mây thường mưa nước thơm đủ thứ thân che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ tám, có các thế giới nhiều như số hạt bụi tám thế giới bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Huệ Lực Vô Năng Thắng.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Phạm Âm, hình như chữ vạn, nương biển y tràng báu mà trụ. Có mây màng tất cả hoa trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi chín cõi Phật, bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Đại Mục Như Không Trung Tịnh Nguyệt.

Phía trên thế giới Vô Cấu Diễm Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Phạm Âm, hình trạng như chữ vạn, nương biển y tràng báu mà trụ, có mây màng tất cả hoa trang nghiêm, che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ chín, có các thế giới nhiều như số hạt bụi chín cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Quảng Ðại Mục Như Không Trung Tịnh Nguyệt.

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi Trần Số Âm Thanh, hình trạng như lưới nhân đà la, nương tất cả biển nước báu mà trụ. Có mây tất cả âm nhạc lọng báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, thuần nhất thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó hiệu là Kim Sắc Tu Di Đăng.

Phía trên thế giới Diệu Phạm Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Vi Trần Số Âm Thanh, hình trạng như lưới Nhân Ðà La, nương biển nước tất cả báu mà trụ. Có mây báu tất cả âm nhạc, che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười, có thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hổn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Kim Sắc Tu Di Ðăng.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Sắc Trang Nghiêm, hình trạng như chữ vạn, nương biển báu vương hình Đế Thích mà trụ. Có mây hoa nhật quang minh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười một thế giới bao bọc chung quanh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hồi Chiếu Pháp Giới Quang Minh Trí.

Phía trên thế giới Vi Trần Số Âm Thanh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Sắc Trang Nghiêm, hình trạng như chữ vạn. Nương biển báu vương hình Ðế Thích mà trụ. Có mây hoa nhật quang minh, che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười một, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười một thế giới, bao bọc  chung  quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Hồi Chiếu Pháp Giới Quang Minh Trí.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Sắc Diệu Quang, hình trạng như thành quách rộng lớn, nương tất cả biển báu trang nghiêm mà trụ. Có mây đạo tràng hoa báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười hai cõi Phật bao bọc chung quang, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Đăng Phổ Chiếu Tràng.

Phía trên thế giới Bảo Sắc Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Sắc Diệu Quang, hình trạng như thành quách rộng lớn, nương tất cả biển báu trang nghiêm mà trụ. Có mây hoa báu đạo tràng che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười hai, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười hai cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bảo Ðăng Phổ Chiếu Tràng.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Biến Chiếu Quang Minh Luân, hình trạng như vòng hoa, nương biển y báu mà trụ. Có mây lầu các âm thanh vương báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Diễm Biến Chiếu.

Phía trên thế giới Kim Sắc Diệu Quang trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Chiếu Quang Minh Luân. Hình trạng như vòng hoa, nương biển y báu mà trụ. Có mây lầu các báu vương âm thanh Phật che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười ba, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Liên Hoa Diễm Biến Chiếu.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tạng Trang Nghiêm, hình trạng như bốn châu, thế giới đó nương chuỗi báu Tu Di mà trụ. Có mây báu ma ni rực rỡ che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bốn thế giới bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Phước Khai Phu Hoa.

Phía trên thế giới Biến Chiếu Quang Minh Luân,  trải qua cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tạng Trang Nghiêm, hình trạng như bốn đại châu (Ðông thắng thần châu hình như nữa mặt trăng. Nam thiệm bộ châu hình dài. Tây ngưu hoá châu hình trăng tròn. Bắc câu lư châu hình vuông). Thế giới đó nương chuỗi báu Tu Di mà trụ, có mây báu ma ni rực rỡ, che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười bốn, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bốn thế giới, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Tận Phước Khai Phu Hoa.

        Ở phía trên, trải qua cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Như Kính Tượng Phổ Hiện, hình trạng như thân A tu la, thế giới đó nương biển kim cang hoa sen mà trụ. Có mây mũ báu quang ảnh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười lăm cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Cam Lồ Âm.

Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi sõi Phật, có thế giới tên là Như Kính Tượng Phổ Hiện,  hình trạng như A Tu La. Thế giới đó nương biển kim cang hoa sen mà trụ, có mây mũ báu quang ảnh che phủ phía trên. Ðây là thế giới thứ mười lăm, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười lăm cõi Phật bao bọc chung quanh,  làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật, hiệu là Cam Lồ Âm.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Ðàn Nguyệt, hình trạng tám cạnh. Thế giới đó nương biển kim cang báu chiên đàn mà trụ. Có mây hoa chân châu ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười sáu cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Pháp Vô Ðẳng Trí.

Phía trên thế giới Như Kính Tượng Phổ Hiện, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Ðàn Nguyệt, hình trạng như hình tám cạnh. Thế giới đó nương biển kim cang báu chiên đàn mà trụ. Có mây hoa chân châu ma ni che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười sáu, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười sáu cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Pháp Vô Ðẳng Trí.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Cấu Quang Minh, hình trạng như dòng nước xoáy. Thế giới đó nương biển quang báu vô biên màu sắc mà trụ. Có mây diệu hương quang minh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bảy cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Chiếu Hư Không Quang Minh Âm.

Phía trên thế giới Chiên Ðàn Nguyệt, trải qua cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Cấu Quang Minh, hình trạng như dòng nước xoáy. Thế giới đó nương biển quang minh báu vô biên màu sắc mà trụ. Có mây diệu hương quang minh che phủ phía trên, đây là thế giới tầng thứ mười bảy, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bảy thế giới bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Biến Chiếu Hư Không Quang Minh Âm.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm, hình trạng như hình tròn. Thế giới đó nương tất cả biển hoa mà trụ. Có mây  tất cả âm nhạc ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười tám cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Hiện Thắng Quang Minh. 

Phía trên thế giới Ly Cấu Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm, hình trang của thế giới đó như hình tròn. Thế giới đó nương biển tất cả hoa mà trụ, có mây tất cả âm nhạc ma ni, che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười tám, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười tám cõi Phật, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Hiện Thắng Quang Minh.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thắng Âm Trang Nghiêm, hình trạng như tòa sư tử. Thế giới đó, nương biển toà sư tử vàng mà trụ. Có mây toà sư tử các màu sắc liên hoa tạng che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười chín cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Biên Công Đức Xưng Phổ Quang Minh.

Phía trên thế giới Diệu Hoa Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thắng Âm Trang Nghiêm, hình trạng như toà sư tử, nương biển toà sư tử vàng mà trụ. Có mây toà sư tử các màu sắc liên hoa tạng che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười chín. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười chín cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Biên Công Ðức Xưng Phổ Quang Minh.

        Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cao Thắng Đăng, hình trạng như bàn tay Phật, nương biển y phục báu hương tràng mà trụ. Có mây lầu các báu vương nhật luân phổ chiếu che phủ phía trên. Có các  thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi thế giới bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Chiếu Hư Không Ðăng.

Phía trên thế giới Thắng Âm Trang Nghiêm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cao Thắng Ðăng, hình trạng như bàn tay Phật. Thế giới đó nương biển y phục báu hương tràng mà trụ. Có mây lầu các báu vương nhât phổ chiếu che phủ phía trên. Ðây là thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc,  thuần nhất thanh tịnh chẳng hổn tạp. Thế giới có vị Phật hiệu là Phổ Chiếu Hư Không Ðăng.

Hiện tại giải thích sơ lược xong biển thứ nhất, trong biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng có hai mươi loại thế giới. Dưới đây giải thích sơ lược về hai mươi tầng thế giới của biển thứ hai Vô Tận Quang Minh Luân.

Các Phật tử ! Phía nam biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng, lại có biển hương thủy tên là Vô Tận Quang Minh Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phật Tràng Trang Nghiêm, dùng tất cả biển công đức âm thanh của Phật làm thể.

Vị Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Phía nam của Biển Hương Thủy Ly Cấu Diễm Tạng, lại có một biển hương thủy tên là Vô Tận Quang Minh Luân. Trong biển hương thủy đó, có một thế giới chủng tên là Phật TràngTrang Nghiêm, dùng tất cả biển công đức âm thanh của Phật làm thể.

Phương dưới cùng, có thế giới tên là Ái Kiến Hoa, hình trạng như bánh xe báu, nương biển cây ma ni tạng báu vương mà trụ. Có mây hóa hiện hình Bồ Tát báu tạng che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Quang Hoan Hỉ Diện.

Phía trên thế giới Phật Tràng Trang Nghiêm, cũng có hai mươi tầng thế giới. Phương dưới cùng, có thế giới tên là Ái Kiến Hoa, hình trạng như luân báu, nương biển cây ma ni báu vương mà trụ. Có mây hóa hiện hình Bồ Tát báu tạng che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Liên Hoa Quang Hoan Hỉ Diện, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Âm, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tu Di Bảo Đăng.

Phía trên thế giới Ái Kiến Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tu Di Bảo Ðăng, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Trang Nghiêm Quang. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Âm Thanh Tràng.

Phía trên thế giới Diệu Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Trang Nghiêm Quang. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp giới Âm Thanh Tràng, đang  chuyển  pháp  luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Tạng Kim Cang, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quang Minh Âm.

Phía trên thế giới Chủng Bảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Tạng Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Quang Minh Âm, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Âm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Tinh Tấn Lực.

Phía trên thế giới Hương Tạng Kim Cang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Tinh Tấn Lực, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Thành Vân Lôi Âm.

Phía trên thế giới Tịnh Diệu Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Thành Vân Lôi Âm, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Dữ An Lạc. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Danh Xưng Trí Huệ Đăng.

Phía trên thế giới Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Dữ An Lạc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Danh Xưng Trí Huệ Ðăng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Võng. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sư Tử Quang Công Đức Hải.

Phía trên thế giới Dữ An Lạc, trải qua cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Võng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Sư Tử Quang Công Ðức Hải, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hoa Lâu Tràng Biến Chiếu. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Trí LiênHoa Quang.

Phía trên thế giới Vô Cấu Võng, trải qua các thế giới nhiều như hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hoa Lâm Tràng Biến Chiếu. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Ðại Trí Liên Hoa Quang, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Trang Nghiêm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Nhãn Pháp Giới Tràng.

Phía trên thế giới Hoa Lâm Tràng Biến Chiếu, trải qua  các  thế giới nhiều như số hạt bụi  cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ Nhãn Pháp Giới Tràng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Minh Bảo Trang Nghiêm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Trí Đại Thương Chủ.

Phía trên thế giới Vô Lượng Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Bảo Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật tên là Thắng Trí Ðại Thương Chủ, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hoa Vương. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nguyệt Quang Tràng.

Phía trên thế giới Phổ Quang Minh Bảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật,  có thế giới tên là Hoa Vương. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nguyệt Quang Tràng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Cấu Tạng. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thanh Tịnh Giác.

Phía trên thế giới Hoa Vương trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Cấu Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Giác, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Quang Minh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Hư Không Tạng.

Phía trên thế giới Ly Cấu Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Hư Không Tạng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sanh Bảo Anh Lạc. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Chư Độ Phước Hải Tướng Quang Minh.

Phía trên thế giới Bảo Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sanh Bảo Anh Lạc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Chư Ðộ Phước Hải Tướng Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Luân Biến Phú. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Điều Phục Tất Cả Nhiễm Trước Tâm Khiến Hoan Hỉ.

Phía trên thế giới Xuất Sinh Bảo Anh Lạc, trải qua cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Luân Biến Phú. Ở thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðiều Phục Tất Cả Nhiễm Trước Tâm Khiến Hoan Hỉ, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thé giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Bác Công Đức Âm Đại  Danh Xưng.

Phía trên thế giới Diệu Luân Biến Phú, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Hoa Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Quảng Bác Công Ðức Âm Ðại Danh Xưng, đang chuyển pháp luân, giáo hoá chúng sinh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bình Đẳng Trí Quang Minh Công Đức Hải.

Phía trên thế giới Bảo Hoa Tràng, trải  qua  các  thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bình Ðẳng Trí Quang Công Ðức Hải, đang chuyển pháp luân,  giáo hoá chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Tận Quang Trang Nghiêm Tràng, hình trạng như hoa sen, thế giới đó nương tất cả biển võng báu mà trụ. Có lưới liên hoa quang ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Tịnh Quang Minh.

Phía trên thế giới Vô Lượng Trang Nghiêm,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõ Phật, có thế giới tên là Vô Tận Quang Trang Nghiêm Tràng. Hình trạng của thế giới đó như hoa sen, nương tất cả biển lưới báu mà trụ. Có lưới hoa sen quang ma ni che phủ phía  trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc,  thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Giới Tịnh Quang Minh, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ hai, thế giới chủng Phật Tràng Trang Nghiêm, có hai mươi tầng thế giới trong biển Hương Thủy Vô Tận Quang Minh Luân.

Có người khởi vọng tưởng : « Ngày nào cũng giảng về pháp giới ! Pháp giới ! Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, nghe tên các thế giới nhiều như vậy lại có ích gì » ? Nói cho bạn biết, đây là cảnh giới Kinh Hoa Nghiêm,  dạy bạn khai mở tâm lượng cho thật rộng lớn. Do đó có câu : « Ðầu một sợi lông, có thể dung nạp ba ngàn đại thiên thế giới ». Một thế giới là dạy người minh bạch một tư tưởng. Mỗi thế giới lại có thế giới nhiều như số hạt bụi bao bọc chung quanh. Ðây cũng giống như chúng ta mỗi ngày từ sáng đến tối khởi vọng tưởng, chẳng biết có bao nhiêu vọng tưởng ? Có nhiều vọng tưởng như số hạt bụi. Mỗi người ví như một thế giới. Chúng sinh ở trong thế giới đó,  đều có vọng tưởng khác nhau.

Nghe Kinh Hoa Nghiêm có nhiều thế giới, tức là khiến cho hạt bụi thế giới trong tâm của bạn thanh tịnh,  đừng lộn xộn hỗn tạp. Có người lại nói : « Vây trừ diệt số hạt bụi thế giới, phải chăng chẳng còn thế giới » ? Trừ diệt ở đây, nghĩa là nói đời ác năm trược nhiều như số hạt bụi chẳng còn nữa, mà chỉ lưu lại thế giới thuần nhất thanh tịnh.

Trong các thế giới nhiều như số hạt bụi, không nhất định đều có Phật đang ở đó chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Phải trải qua bao nhiêu thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, mới có vị Phật đang ở tại thế giới đó giáo hóa chúng sinh. Bạn nghe được danh hiệu Phật, thì đã đắc được vô lượng công đức, do đó có câu:

« Một khi lọt vào tai

Vĩnh viễn kết duyên với Phật đạo ».

Nếu bạn có duyên với vị Phật đó, nghe được danh hiệu của Ngài, thì sẽ khoát nhiên khai ngộ, đắc được đại giải thoát.

Hiện tại chúng ta nói về thế giới, nói về danh hiệu Phật. Hy vọng mọi người, sau khi nghe danh hiệu Phật rồi, thì cảm thấy vị Phật đó có duyên với mình, mình phải chuyên nhất niệm danh hiệu của vị Phật đó. Chỗ nầy có ý nghĩa rất sâu, bao hàm trong đó, chẳng phải nói mà là thực hành. Nghe được danh hiệu Phật, thì sẽ tiêu diệt vô lượng tội nghiệp, nếu niệm danh hiệu Phật, thì càng có công đức không thể nghĩ bàn. Phàm là người sinh khởi vọng tưởng, cho rằng suốt ngày đến tối nói về thế giới, nói về danh hiệu Phật, chẳng có ý nghĩa gì. Người đó thông minh thái quá ngược lại biến thành ngu si. Hiện tại đạo lý đã giảng rõ,  đừng có sinh hoài nghi. Kinh văn là chính kim khẩu của Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, một chữ đáng ngàn vàn, chân lý vô cùng, thọ dụng vô tận.

Các Phật tử ! Vòng về bên phải biển hương thủy Vô Tận Quang Minh Luân đó, lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Bảo Diễm Quang, có thế giới chủng tên là Phật Quang Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó, dùng tuyên nói tất cả danh hiệu âm thanh của Như Lai làm thể.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phồ Hiền lại gọi một tiếng, các đệ tử của Phật ! Vòng về bên phải Biển Hương Thủy Vô Tận Quang Minh Luân, lại có Biển Hương Thủy tên là Kim Cang Bảo Diễm Quang, có thế giới tên là Phật Quang Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó, dùng tuyên nói tất cả danh hiệu âm thanh của Như Lai để làm thể tánh.

Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Bảo Diễm Liên Hoa, hình trạng như tướng hào quang màu sắc ma ni giữa chân mày. Thế giới đó nương tất cả biển nước xoáy màu sắc báu mà trụ. Có mây lầu các tất cả trang nghiêm. Che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Cấu Bảo Quang Minh.

Phía trên thế giới Phật Quang Trang Nghiêm Tạng, có hai mươi tầng thế giới, thế giới phương cuối cùng tên là Bảo Diễm Liên Hoa, hình trạng như tướng hào quang màu sắc ma ni giữa chân mày, nương tựa tất cả biển nước xoáy màu sắc báu mà trụ. Có mây tất cả lầu gác trang nghiêm, che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Cấu Bảo Quang Minh, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Ngại Tự Tại Trí Huệ Quang.

Phía trên thế giới Bảo Diễm Liên Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Tạng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Ngại Tự Tại Trí Huệ Quang, đang giáo hoá chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Bảo Quang Minh.

Phía trên thế giới Quang Diễm Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Bảo Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Đàn Thụ Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Trí Quang Minh.

Phía trên thế giới Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Ðàn Thụ Hoa Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Trí Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phật Sát Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Đại Hoan Hỉ Âm.

Phía trên thế giới Chiên Ðàn Thụ Hoa Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phật Sát DiệuTrang Nghiêm, có vị Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Ðại Hoan Hỉ Âm, đang giáo hoá chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Quang Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Tự Tại Âm.

Phía trên thế giới Phật Sát Diệu Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu QuangTrang Nghiêm, thế giới đó có vị Phật tên là Pháp Giới Tự Tại Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Tướng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ngại Trí.

Phía trên thế giới Diệu Quang Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Tướng, vị Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ngại Trí, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diễm Vân Tràng, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Diễn Thuyết Bất Thoái Luân.

Phía trên thế giới Vô Biên Tướng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diễm Vân Tràng. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Diễn Thuyết Bất Thoái Luân, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Ly Cấu Hoa Quang Minh.

Phía trên thế giới Diễm Vân Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Ly Cấu Hoa Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quảng Đại Xuất Ly. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ngại Trí Nhật Nhãn.

Phía trên thế giới Chúng Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quảng Ðại Xuất Ly. Ðức Phật ở  thế giới đó hiệu là Vô Ngại Trí Nhật Nhãn, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Trang Nghiêm Kim Cang Tòa, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Trí Đại Quang Minh.

Phía trên thế giới Quảng Ðại Xuất Ly, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Trang Nghiêm Kim Cang Tòa, Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Trí Ðại Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Trí Huệ Phổ Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Trí Cự Quang Minh Vương.

Phía trên thế giới Diệu Trang Nghiêm Kim Cang Tòa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Trang Nghiêm. Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Trí Cự Quang Minh Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trì Thâm Diệu Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Phổ Chiếu.

Phía trên thế giới Trí Huệ Phổ Trang Nghiêm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trì Thâm Diệu Âm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Phổ Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Sắc Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Quang Hoa Vương Vân.

Phía trên thế giới Liên Hoa Trì Thâm Diệu Âm, có thế giới tên là Chủng Chủng Sắc Quang Minh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Quang Hoa Vương Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Bảo Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Công Đức Quang.

Phía trên thế giới Chủng Chủng Sắc Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Bảo Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Công Ðức Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Hoa Hào Tướng Quang. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Âm Vân.

Phía trên thế giới Diệu Bảo Tràng, trải qua các thế giới nhiều như só hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Hoa Hào Tướng Quang. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ Âm Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thậm Thâm Hải. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thập Phương Chúng Sinh Chủ.

Phía trên thế giới Ma Ni Hoa Hào Tướng Quang,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thậm Thâm Hải. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thập Phương Chúng Sinh Chủ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Quang. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Phổ Trí Âm.

Phía trên thế giới Thậm Thâm Hải, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Quang, thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Giới Phổ Trí Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Liên Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phước Đức Tạng Phổ Quang Minh.

Phía trên thế giới Tu Di Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phước Ðức Tạng Phổ Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng, hình trạng như chữ vạn, nương tất cả biển hương thuỷ Ma Ni Trang Nghiêm Thụ mà trụ. Có mây quang minh thanh tịnh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Biến Hóa Quang Minh Võng.

Phía trên thế giới Kim Liên Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm tạng, hình trạng như chữ vạn, nương tựa biển hương thuỷ Ma Ni Trang Nghiêm Thụ mà trụ. Có mây quang minh thanh tịnh, che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Biến Hóa Quang Minh Võng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ ba, thế giới chủng Phật Quang Trang Nghiêm Tạng ở trong biển hương thủy Kim Cang Bảo Diễm, có hai mươi tầng thế giới.

        Các Phật tử ! Vòng về bên phải biển hương thủy Kim Cang Bảo Diễm, lại có biển hương thủy, tên là Đế Thanh BảoTrang Nghiêm. Có thế giới chủng tên là Quang Chiếu Thập Phương, nương tất cả mây hoa sen diệu trang nghiêm mà trụ, dùng vô biên âm thanh Phật làm thể.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại xưng một tiếng: Các vị đệ tử của Phật ! Vòng về bên phải biển hương thủy Kim Cang Bảo Diễm, lại có một biển hương thủy tên là Ðế Thanh Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Quang Chiếu Thập Phương, nương tất cả mây hoa sen diệu trang nghiêm mà trụ. Thế giới đó dùng vô biên âm thanh Phật làm thể tánh.

        Phương dưới cùng, có thế giới tên là Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng Luân, hình trạng như châu hồi, có vô lượng góc,  nương tất cả biển tạng báu vô biên màu sắc mà trụ. Có lưới nhân đà la che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Nhãn Quang Minh Biến Chiếu.

Phía trên thế giới Chủng Quang Chiếu Thập Phương,  có hai mươi tầng thế giới. Phương dưới cùng, có thế giới tên là Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng Luân, hình trạng như Châu Hồi, có vô lượng góc, nương tựa tất cả biển tạng báu vô biên màu sắc mà trụ. Có lưới Nhân Ðà La che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ nhất, có thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc,  thuần nhất thanh tịnh, chẳng tạp loạn. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Liên Hoa Nhãn Quang Minh Biến Chiếu,  đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Thượng Huệ Đại Sư Tử.

Phía trên thế giới Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng. Có vị Phật hiệu là Vô Thượng Thệ Ðại Sư Tử, đang giáo Hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Hiện Liên Hoa Tòa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Chiếu Pháp Giới Quang Minh Vương.

Phía trên thế giới Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Hiện Liên Hoa Tòa. Thế gìới đó có vị Phật hiệu là Biến Chiếu Pháp Giới Quang Minh Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tràng Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Công Đức Phổ Danh Xưng.

Phía trên thế giới Xuất Hiện Liên Hoa Tòa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tràng Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Công Ðức Phổ Danh Xưng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Bảo Trang Nghiêm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Nhật Quang Minh.

Phía trên thế giới Bảo Tràng Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Bảo Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Liên Hoa Nhật Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhân Đà La Hoa Nguyệt. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Tự Tại Trí Huệ Tràng.

Phía trên thế giới Kim Cang Bảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhân Ðà La Hoa Nguyệt. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Tự Tại Trí Huệ Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Luân Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Hỉ Thanh Tịnh Âm.

Phía trên thế giới Nhân Ðà La Hoa Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu LuânTạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Hỉ Thanh Tịnh Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Âm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Lực Thiện Thương Chủ.

Phía trên thế giới Diệu Luân Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Âm Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Lực Thiện Thương Chủ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Nguyệt. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tu Di Quang Trí Huệ Lực.

Phía trên thế giới Diệu Âm Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Nguyệt. Thế giới đó, có vị Phật tên là Tu Di Quang Trí Huệ Lực, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Trang Nghiêm Tướng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phương Tiện Nguyện Tịnh Nguyệt Quang.

Phía trên thế giới Thanh Tịnh Nguyệt, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Trang Nghiêm Tướng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phương Tiện Nguyện Tịnh Nguyệt Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Hải Đại Nguyện Âm.

Phía trên thế giới Vô Biên Trang Nghiêm Tướng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Hải Ðại Nguyện Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Công Đức Bảo Quang Minh Tướng.

Phía trên thế giới Diệu Hoa Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Công Ðức Quang Minh Tướng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kiên Cố Địa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Mỹ Âm Tối Thắng Thiên.

Phía trên thế giới Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kiên Cố Ðịa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Mỹ Âm Tối Thắng Thiên, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Thiện Hóa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Tinh Tấn Tịch Tĩnh Huệ.

Phía trên thế giới Kiên Cố Ðịa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Thiện Hóa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Tinh Tấn Tịch Tĩnh Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Thủ Hộ Trang Nghiêm Hạnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Kiến Giả Sinh Hoan Hỉ.

Phía trên thế giới Phổ Quang Thiện Hóa, trải qua các thế giới nhiều như số các hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Thủ HộTrang Nghiêm Hạnh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Kiến Giả Sinh Hoan Hỉ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Đàn Bảo Hoa Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thậm Thâm Bất Khả Động Trí Quang Biến Chiếu.

Phí trên thế giới Thiện Thủ Hộ Trang Nghiêm Hạnh,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Chiên Ðàn Bảo Hoa Tạng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thậm Thâm Bất Khả Ðộng Trí Huệ Quang Biến Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hiện Chủng Chủng Sắc Tướng Hải. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Phóng Bất Tư Nghì Thắng Nghĩa Vương Quang Minh.

Phía trên thế giới Chiên Ðàn Bảo Hoa Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hiện Chủng Chủng Sắc Tướng Hải. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ Phóng Bất Tư Nghì Thắng Nghĩa Vương Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hóa Hiện Thập Phương Đại Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Công Đức Oai Quang Vô Dữ Đẳng.

Phía trên thế giới Hiện Chủ Chủng Sắc Tướng Hải, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hóa Hiện Thập Phương Ðại Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thắng Công Ðức Oai Quang Vô Dữ Ðẳng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Vân Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Cực Tịnh Quang Minh Nhãn.

Phía trên thế giới Hóa Hiện Thập Phương Ðại Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật,  có thế giới tên là Tu Di Vân Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Cực Tịnh Quang Minh Nhãn, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Biến Chiếu, hình trạng chu viên,  nương biển vô biên sắc chúng diệu hương ma ni mà trụ. Có mây tất cả thừa trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Giải Thóat Tinh Tấn Nhật.

Phía trên thế giới Tu Di Vân Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Biến Chiếu, hình trạng châu viên, nương biển vô biên sắc chúng ma ni mà trụ, có mây tất cả thừa trang nghiêm che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Giải Thoát Tinh Tấn Nhật, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ tư, thế giới chủng Quang Biến Thập Phương, có hai mươi tầng thế giới ở trong biển hương thủy Ðế Thanh Bảo Trang Nghiêm.

        Các Phật tử ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm, lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Luân Trang Nghiêm Để. Trong biển hương thủy đó, có thế giới chủng tên là Diệu Bảo Gián Thố Nhân Đà La Võng, dùng trí Phổ Hiền sinh ra âm thanh làm thể.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, lại gọi một tiếng, các đệ tử của Phật ! Vòng về phía bên phải Biển Hương Thủy Ðế Thanh BảoTrang Nghiêm, lại có Biển Hương Thủy tên là Kim Cang Luân Trang Nghiêm Ðể. Trong biển hương thủy đó, có thế giới chủng tên là Diệu Bảo Gián Thố Nhân Ðà La Võng, dùng trí Phổ Hiền sinh ra âm thanh làm thể tánh.

        Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Liên Hoa Võng, hình trạng như núi Tu Di, nương biển các diệu hoa sơn tràng mà trụ. Có mây cảnh giới Phật ma ni vương đế võng che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Thân Phổ Giác Huệ.

Phía trên thế giới Chủng Diệu Bảo Gián Thố Nhân Ðà La, có hai mươi tầng thế giới. Thế giới phương dưới cùng tên là Liên Hoa Võng, hình trạng như núi Tu Di (trên rộng dưới hẹp). Thế giới đó, nương biển các diệu hoa sơn tràng mà trụ. Có mây lưới đế thích cảnh giới Phật ma ni vương che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc tứ phía, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng tạp loạn. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Thân Phổ Giác Huệ, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Tận Nhựt Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Đại Giác Huệ.

Phía trên thế giới Liên Hoa Võng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Tận Nhựt Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Ðại Giác Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều  như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Phước Vân Vô Tận Lực.

Phía trên thế giới Vô Tận Nhật Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Phước Vân Vô Tận Lực, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thụ Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Biên Trí Pháp Giới Âm.

Phía trên thế giới Phổ Phóng Diệu Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thụ Hoa Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Biên Trí Pháp Giới Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Cái. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Ba La Mật Sư Tử Tần Thân.

Phía trên thế giới Thụ Hoa Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Cái. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ba La Mật Sư Tử Tần Thân, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Diệu Giác Huệ.

Phía trên thế giới Chân Châu Cái, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Diệu Giác Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Kiến Thụ Phong. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Hiện Chúng Sinh Tiền.

Phía trên thế giới Vô Biên Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Kiến Thụ Phong. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ Hiện Chúng Sinh Tiền, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Đế Võng Quang. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Cấu Nhật Kim Sắc Quang Diễm Vân.

Phía trên thế giới Phổ Kiến Thụ Phong, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Ðế Võng Quang. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Cấu Nhật Kim Sắc Quang Diễm Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Gián Thố. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đế Tràng Tối Thắng Huệ.

Phía trên thế giới Sư Tử Ðế Võng Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Gián Thố. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðế Tràng Tối Thắng Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Quang Minh Địa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Lực Thanh Tịnh Nguyệt.

Phía trên thế giới Chúng Bảo Gián Thố, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Quang Minh Ðịa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Lực Thanh Tịnh Nguyệt, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hằng Xuất Thán Phật Công Đức Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Như Hư Không Phổ Giác Huệ.

Phía trên thế giới Vô Cấu Quang Minh Ðịa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hằng Xuất Thán Phật Công Ðức Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Như Hư Không Phổ Giác Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cao Diễm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hóa Hiện Thập Phương Đại Vân Tràng.

Phía trên thế giới Hằng Xuất Thán Phật Công Ðức Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cao Diễm Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Hóa Hiện Thập Phương Ðại Vân Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Nghiêm Đạo Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Đẳng Trí Biến Chiếu.

Phía trên thế giới Cao Diễm Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Nghiêm Ðạo Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Ðẳng Trí Biến Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sanh Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Độ Chúng Sinh Thần Thông Vương.

Phí trên thế giới Quang Nghiêm Ðạo Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sinh Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Quảng Ðộ Chúng Sinh Thần Thông Vương,  đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Nghiêm Diệu Cung Điện. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Nghĩa Thành Quảng Đại Huệ.

Phía trên thế giới Xuất Sanh Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Nghiêm Diệu Cung Ðiện. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Nghĩa Thành Quảng Ðại Huệ, đang giáo hoá chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Trần Tịch Tĩnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Đường Hiện.

Phía trên thế giới Quang Nghiêm Diệu Cung Ðiện,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Trần Tịch Tĩnh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bất Ðường Hiện, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Duyệt Ý Cát Tường Âm.

Phía trên thế giới Ly trần Tịch Tĩnh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Hoa Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Duyệt Ý Cát Tường Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Vân Tạng, hình trạng như lầu các,  nương biển hương thủy chủng chủng cung điện mà trụ. Có mây tất cả đèn báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Giác Thần Thông Vương.

Phía trên thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Vân Tạng, hình trạng giống như lầu các, nương biển Hương Thủy Chủng Chủng Cung Ðiện mà trụ. Có tất cả mây đèn báu che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc,  thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Giác Thần Thông Vương, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ năm, thế giới Chủng Diệu Gián Thố Nhân Ðà La Võng, có hai mươi tầng thế giới ở trong biển Hương Thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Ðể.

        Các Phật tử ! Vòng về bên phải biển hương thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Để, lại có biển hương thủy tên là LiênHoa Nhân Đà La Võng. Trong đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương Ảnh, nương tất cả hoa sen hương ma ni trang nghiêm mà trụ, dùng tất cả trí quang âm thanh của Phật làm thể.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các đệ tử của Phật ! Vòng về bên phải biển Hương Thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm, lại có biển Hương Thủy tên là Liên Hoa Nhân Ðà La Võng. Trong biển Hương Thủy đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương Ảnh,  nương tất cả hoa sen hương ma ni trang nghiêm mà trụ,  dùng tất cả trí quang âm thanh của Phật làm thể.

        Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Chúng Sinh Hải Bảo Quang Minh, hình trạng như tạng chân châu, nương tất cả chuỗi ma ni biển nước xoáy mà trụ. Có mây thủy quang minh ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Tư Nghì Công Đức Biến Chiếu Nguyệt.

Phía trên thế giới Phổ Hiện Thập Phương Ảnh, có hai mươi tầng thế giới. Phương dưới cùng, có thế giới tên là Chúng Sinh Hải Bảo Quang Minh. Hình trạng như tạng chân châu. Nương tất cả chuỗi ma ni biển nước xoáy mà trụ. Có mây thủy quang minh ma ni, che phủ ở trên. Có thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bất Tư Nghì Công Ðức Biến Chiếu Nguyệt, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hương Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Lực Tràng.

Phía trên thế giới Chúng Sinh Hải Bảo Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hương Luân. Có vị Phật hiệu là Vô Lượng Lực Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Quang Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Quang Âm Giác Ngộ Huệ.

Phía trên thế giới Diệu Hương Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Quang Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Giới Quang Âm Giác Ngộ Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hống Thanh Ma Ni Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Quang Hằng Thùy Diệu Tý.

Phía trên thế giới Diệu Quang Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hống Thanh Ma Ni Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Liên Hoa Quang Hằng Thùy Diệu Tý, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cực Kiên Cố Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Thoái Chuyển Công Đức Hải Quang Minh.

Phía trên thế giới Hống Thanh Ma Ni Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cực Kiên Cố Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bất Thoái Chuyển Công Ðức Hải Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Hạnh Quang Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Phổ Thắng Tôn.

Phía trên thế giới Cực Kiên Cố Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Hạnh QuangTrang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Phổ Thắng Tôn, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Tòa Biến Chiếu. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sư Tử Quang Vô Lượng Lực Giác Huệ.

Phía trên thế giới Chúng Hạnh Quang Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên Sư Tử Tòa Biến Chiếu. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Sư Tử Quang Vô Lượng Lực Giác Huệ, đang giáo hoá chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Diễm Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế  giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Thanh Tịnh Trí.

Phía trên thế giới Sư Tử Tòa Biến Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Diễm Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Thanh Tịnh Trí, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Đăng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ưu Tướng.

Phía trên thế giới Bảo Diễm Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Ðăng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Ưu Tướng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thường Văn Phật Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tự Nhiên Thắng Oai Quang.

Phía trên thế giới Vô Lượng Ðăng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thường Văn Phật Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tự Nhiên Thắng Oai Quang Phật, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Biến Hóa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Kim Liên Hoa Quang Minh.

Phía trên thế giới Thường Văn Phật Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Biến Hóa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Kim Liên Hoa Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Nhập Thập Phương. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quán Pháp Giới Tần Thân Huệ.

Phía trên thế giới Thanh Tịnh Biến Hoá, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Nhập Thập Phương. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Quán Pháp Giới Tần Thân Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sí Nhiên Diễm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quang Diễm Thụ Khẩn Na La Vương.

Phía trên thế giới Phổ Nhập Thập Phương, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sí Nhiên Diễm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Quang Diễm Thụ Khẩn Na La Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Quang Biến Chiếu. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hương Đăng Thiện Hóa Vương.

Phía trên thế giới Sí Nhiên Diễm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Quang Biến Chiếu. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Hương Ðăng Thiện Hóa Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Hoa Tụ Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Hiện Phật Công Đức.

Phía  trên  thế  giới  Hương  Quang Biến  Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô LượngHoa Tụ Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ Hiện Phật Công Ðức, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Phổ Thanh Tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Thần Thông Vương.

Phía trên thế giới Vô Lượng Hoa Tụ Luân trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Phổ Thanh Tịnh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Bình Ðẳng Thần Thông Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Quang Hải. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thập Phương Tự Tại Đại Biến Hóa.

Phía trên thế giới Chúng Diệu Phổ Thanh Tịnh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Quang Hải. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thập Phương Tự Tại Ðại Biến Hóa, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Hoa Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Bảo Quang Minh  Bất Khả Tư  Nghì  Huệ.

Phía trên thế giới Kim Quang Hải, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Hoa Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Giới Bảo Quang Minh Bất Khả Tư Nghì Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đế Thích Tu Di Sư Tử Tòa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Lực Quang.

Phía trên thế giới Chân Châu Hoa Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðế Thích Tu Di Sư Tử Tòa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thắng Lực Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Bảo Phổ Chiếu, hình trạng như hình vuông, nương biển rừng hoa mà trụ. Có lưới đế khắp mưa xuống vô biên màu sắc ma ni vương, che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Biến Chiếu Thế Gian Tối Thắng Âm.

Phía trên thế giới Ðế Thích Tu Di Sư Tử Toà, trải qua các thế giới nhiếu như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Bảo Phổ Chiếu,  hình trạng như hình vuông,  nương hoa lâm hải mà trụ. Có lưới đế khắp mưa xuống vô biên màu sắc ma ni vương, che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng có hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Biến Chiếu Thế Gian Tối Thắng Âm, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ sáu, thế giới Chủng Phổ Hiện Thập Phương Ảnh, có hai mươi tầng thế giới ở trong biển hương thủy Liên Hoa Nhân Ðà La Võng.

        Các Phật tử ! Vòng về bên phải biển hương thủy Liên Hoa Nhân Đà La Võng đó, lại có biển hương thủy tên là Tích Tập Bảo Hương Tạng. Trong biển hương thủy đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Oai Đức Trang Nghiêm, dùng tất cả Phật pháp luân âm thanh làm thể.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các đệ tử của Phật ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy Liên Hoa Nhân ÐàLa Võng đó, lại có Biển Hương Thủy tên là Tích Tập Bảo Hương Tạng. Ở trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Oai ÐứcTrang Nghiêm, dùng tất cả Phật Pháp luân âm thanh làm thể tánh.

        Trong đó, phương dưới cùng có thế giới tên là Chủng Chủng Xuất Sinh, hình như kim cang, nương đủ thứ núi tràng kim cang mà trụ. Có mây quang kim cang báu,  che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Nhãn.

Phía trên thế giới Chủng Nhất Thiết Oai Ðức Trang Nghiêm, có hai mươi tầng thế giới, trong đó phương dưới cũng có thế giới tên là Chủng Chủng Xuất Sinh, hình trạng như kim cang, nương núi Kim Cang Tràng mà trụ. Có mây quang kim cang báu che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Liên Hoa Nhãn, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hỉ Kiến Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sinh Hỉ Lạc.

Phía trên thế giới Chủng Chủng Xuất Sinh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hỉ Kiến Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Sinh Hỉ Lạc, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí.

Phía trên thế giới Hỉ Kiến Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đa La Hoa Phổ Chiếu. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Cấu Tịch Diệu Âm.

Phía tên thế giới Bảo Trang Nghiêm Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ða La Hoa Phổ Chiếu. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Cấu Tịch Diệu Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều  như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là biến hóa quang. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thanh Tịnh Không Trí Huệ Nguyệt.

Phía trên thế giới Ða La Hoa Phổ Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Biến Hóa Quang. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Không Trí Huệ Nguyệt, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Gián Thố. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Khai Thị Phước Đức Hải Mật Vân Tướng.

Phía trên thế giới Biến Hóa Quang, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Gián Thố. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Khai Thị Phước Ðức Hải Mật Vân Tướng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Diệu Âm Thanh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hoan Hỉ Vân.

Phía trên thế giới Chúng Diệu Gián Thố, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Diệu Âm Thanh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Hoan Hỉ Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trì. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Danh Xưng Tràng.

Phía trên thế giới Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Diệu Âm Thanh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trì. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Danh Xưng Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều  như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tần Thân Quán Sát Nhãn.

Phía trên thế giới Liên Hoa Trí, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tần Thân Quán Sát Nhãn, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Kim Cang Trí.

Phía trên thế giới Nhất thiết Bảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Hoa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Tận Kim Cang Trí, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trang Nghiêm Thành. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhật Tạng Nhãn Phổ Minh.

Phía trên thế giới Tịnh Diệu Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trang NghiêmThành. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhật Tạng Nhãn Phổ Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Thọ Phong. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Lôi Âm.

Phía trên thế giới Liên Hoa Trang Nghiêm Thành, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Thọ Phong. Thế giới đó có Ðức Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Lôi Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhật Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Khai Thị Vô Lượng Trí.

Phía trên thế giới Vô Lượng Thọ Phong,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhật Quang Minh. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Khai Thị Vô Lượng Trí, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Y  Chỉ Liên Hoa Diệp. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết  Phước Đức  Sơn.

Phía trên thế giới Nhật Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Y Chỉ Liên Hoa Diệp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Phước Ðức Sơn, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phong Phổ Trì. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhật Diệu Căn.

Phía trên thế giới Y Chỉ Liên Hoa Diệp, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phong Phổ Trì. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhật Diệu Căn, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Hiển Hiện. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thân Quang Phổ Chiếu.

Phía trên thế giới Phong Phổ Trì, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Hiển Hiện. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thân Quang Phổ Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Lôi Âm Kim Cang Bảo Phổ Chiếu. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Hoa Khai Phu Tướng.

Phía trên thế giới Quang Minh Hiển Hiện, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Lôi Âm Kim Cang Bảo Phổ Chiếu. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Hoa Khai Phu Tướng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Võng Trang Nghiêm, hình như lan can,  nương biển tất cả trang nghiêm mà trụ. Có mây lầu các quang minh sáng chói che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thị Hiện Vô Úy Vân.

Phía trên thế giới Hương Lôi Âm Kim Cang Bảo Phổ Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðế Võng Trang Nghiêm, hình trạng như lan can, nương biển cả trang nghiêm mà trụ. Có mây lâu các quang minh sáng chói che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thị Hiện Vô Úy Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ bảy, thế giới chủng Nhất Thiết Uy Ðức Trang Nghiêm, có hai mươi tầng thế giới, ở trong Biển Hương Thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng.

        Các Phật tử ! Vòng qua bên phải biển hương thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng, lại có biển hương thủy tên là Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Vô Cấu, dùng thần biến thanh trong tất cả hạt bụi cõi Phật làm thể.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các đệ tử của Phật ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng, lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Trang Nghiêm. Trong Biển Hương Thủy đó có thế giới chủng tên là Phổ Vô Cấu, dùng thần biến thanh trong tất cả hạt bụi cõi Phật làm thể.

        Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Tịnh Diệu Bình Đán, hình như thân báu, nương tất cả biển quang luân báu mà trụ. Có đủ thứ mây chiên đàn ma ni chân châu, che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nan Tồi Phục Vô Đẳng Tràng.

Phía trên thế giới Phổ Vân Cấu, có hai mươi tầng thế giới. Phương dưới cùng có thế giới tên là Tịnh Diệu Bình Ðán, hình trạng như thân báu, nương tựa tất cả biển quang luân báu mà trụ. Có đủ thứ mây chiên đàn ma ni chân châu, che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nan Tồi Phục Vô Ðẳng Tràng, đang chuyển pháp luân,  giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thức Nhiên Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Huệ Thần Thông Vương.

Phía trên thế giới Tịnh Diệu Bình Ðán, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thức Nhiên Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Liên Hoa Huệ Thần Thông Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi Diệu Tướng Luân Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thập Phương Đại Danh Xưng Vô Tận Quang.

Phía trên thế giới Thức Nhiên Diệu Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi Diệu Tướng Luân Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thập Phương Ðại Danh xưng Vô Tận Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diễm Tạng Ma Ni Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Trí Huệ Kiến Văn Giai Hoan Hỉ.

Phía trên thế giới Vi Diệu Tướng Luân Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diễm Tạng Ma Ni Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Ðại Trí Huệ Kiến Văn Giai Hoan Hỉ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Lực Tối Thắng Trí.

Phía trên thế giới Diễm Tạng Ma Ni Diệu Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là DiệuHoa Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Lượng Tối Thắng Trí, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sinh Tịnh Vi Trần. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Siêu Thắng Phạm.

Phía trên thế giới Diệu Hoa Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sinh Tịnh Vi Trần. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Siêu Thắng Phạm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Minh Biến Hóa Hương. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hương Tượng Kim Cang Đại Lực Thế.

Phía trên thế giới Xuất Sinh Tịnh Vi Trần, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Minh Biến Hoá Hương. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Hương Tượng Kim Cang Ðại Lực Thế, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Toàn. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nghĩa Thành Thiện Danh Xưng.

Phía trên thế giới Phổ Quang Minh Biến Hóa Hương, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Toàn. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nghĩa Thành Thiện Danh Xưng.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Hải. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tỉ Quang Biến Chiếu.

Phía trên thế giới Quang Minh Toàn, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Hải. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Tỉ Quang Biến Chiếu, đang giáo Hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Đăng Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Cứu Kính Công Đức Vô Ngại Huệ Đăng.

Phía trên thế giới Bảo Anh Lạc Hải, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Ðăng Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Cứu Kính Công Ðức Vô Ngại Huệ Ðăng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Xảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Huệ Nhật Ba La Mật.

Phía trên thế giới Diệu Hoa Ðăng Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Xảo Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Huệ Nhật Ba La Mật, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Đàn Hoa Phổ Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Biên Huệ Pháp Giới Âm.

Phía trên thế giới Thiện Xảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Ðàn Hoa Phổ Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Biên Huệ Pháp Giới Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đế Võng Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đăng Quang Hồi Chiếu.

Phía trên thế giới Chiên Ðàn Hoa Phổ Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðế Võng Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðăng Quang Hồi Chiếu, đang giáo chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Hoa Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Nhật Quang Minh.

Phía trên thế giới Ðế Võng Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Hoa Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Giới Nhật Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đại Oai Diệu. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Biên Công Đức Hải Pháp Luân Âm.

Phía trên thế giới Tịnh Hoa Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðại Oai Diệu. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Biên Công Ðức Hải Pháp Luân Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đồng An Trụ Bảo Liên Hoa Trì. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Khai Thị Nhập Bất Khả Tư Nghì Trí.

Phía trên thế giới Ðại Oai Diệu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðồng An Trụ Bảo Liên Hoa Trì. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Khai Thị Nhập Bất Tư Nghì Trí, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bình Thản Địa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Công Đức Bảo Quang Minh Vương.

Phía trên thế giới Ðồng An Trụ Bảo Liên Hoa Trì,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bình Thản Ðịa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Công Ðức Bảo Quang Minh Vương, đang giáo hoá chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Ma Ni Tụ. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Phước Đức Hải Diệu Trang Nghiêm.

Phía trên thế giới Bình Thản Ðịa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Ma Ni Tụ. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Tận Phước Ðức Hải Diệu Trang Nghiêm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi Diệu Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Đẳng Lực Phổ Biến Âm.

Phía trên thế giới Hương Ma Ni Tụ,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi Diệu Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Ðẳng Lực Phổ Biến Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thập Phương Phổ Kiên Cố Trang Nghiêm Chiếu Diệu, hình trạng tám cạnh, nương biển tâm vương ma ni luân mà trụ. Có mây màng trang nghiêm tất cả báu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Nhãn Đại Minh Đăng.

Phía trên thế giới Vi Diệu Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thập Phương Phổ Kiên Cố Trang nghiêm Chiếu Diệu, hình trạng tám cạnh. Thế giới đó nương biển tâm vương ma ni luân mà trụ. Có mây màng trang nghiêm tất cả báu che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh, để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Nhãn Ðại Minh Ðăng, đang chuyển pháp luân,  giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ tám, thế giới chủng Phổ Vô Cấu, có hai mươi tầng thế giới ở trong Biển Hương Thủy Bảo Trang Nghiêm.

        Các Phật tử ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy Bảo Trang Nghiêm đó, lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Bảo Tụ. Trong biển đó, có thế giới tên là Pháp Giới Hạnh, dùng tất cả Bồ Tát địa pháp phương tiện âm thanh làm thể.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy Bảo Trang Nghiêm, lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Bảo Tụ. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Pháp Giới Hạnh, dùng tất cả Bồ Tát địa pháp phương tiện âm thanh làm thể tánh.

        Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Tịnh Quang Chiếu Diệu, hình trạng như châu báu, nương biển châu anh lạc tất cả báu sắc mà trụ. Có mây Bồ Tát châu kế quang minh ma ni che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Công Đức Quang.

Phía trên thế giới chủng Pháp Giới Hạnh, có hai mươi tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Tịng Quang Chiếu Diệu. Hình trạng như châu báu, nương biển châu anh lạc tất cả báu sắc mà trụ. Có mây Bồ Tát châu kế quang minh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Công Ðức Quang,  đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Cái. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Tự Tại Huệ.

Phía trên thế giới Tịnh Quang Phổ Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Cái. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Tự Tại Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Sư Tử Tòa, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Long Uyên.

Phía trên thế giới Diệu Cái, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Sư Tử Tòa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Long Uyên, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Hiện Kim Cang Tòa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thăng Sư Tử Tòa Liên Hoa Đài.

Phía trên thế giới Bảo Trang Nghiêm Sư Tử Tòa,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Hiện Kim Cang Tòa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thăng Sư Tử Liên Hoa Ðài, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Thắng Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Trí Quang Phổ Khai Ngộ.

Phía trên thế giới Xuất Hiện Kim Cang Tòa, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Thắng Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Trí Quang Phổ Khai Ngộ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Quán Tập. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Trì Địa Diệu Quang Vương.

Phía trên thế giới Liên Hoa Thắng Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Quán Tập. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Trì Ðịa Diệu Quang Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hỉ Lạc Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Đăng Vương.

Phía trên thế giới Thiện Quán Tập, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hỉ Lạc Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Ðăng Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Tạng Nhân Đà La Võng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Không Kiến.

Phía trên thế giới Hỉ Lạc Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Tạng Nhân Ðà La Võng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bất Không Kiến, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Địa Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Diễm Thân Tràng.

Phía trên thế giới Ma Ni Tạng Nhân Ðà La Võng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Ðịa Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Diễm Thân Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Quang Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tịnh Trị Chúng Sinh Hạnh.

Phía trên thế giới Chúng Diệu Ðịa Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Quang Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tịnh Trị Chúng Sinh Hạnh, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Sơn Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Công Đức Vân Phổ Chiếu.

Phía trên thế giới Kim Quang Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Sơn Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Công Ðức Vân Phổ Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Thụ Hình. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Hoa Tướng Tịnh Nguyệt Giác.

Phía trên thế giới Tu Di Sơn Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Thụ Hình. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bảo Hoa Tướng Tịnh Nguyệt Giác, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Bố Úy. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Kim Quang Cự.

Phía trên thế giới Chúng Thụ Hình, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Bố Úy. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Kim Quang Cự, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đại Danh Xưng Long Vương Tràng.Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quán Đẳng Nhất Thiết Pháp.

Phía trên thế giới Vô Bố Úy, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðại Danh Xưng Long Vương Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Quán Ðẳng Nhất Thiết Pháp, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thị Hiện Ma Ni Sắc. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Hóa Phật.

Phía trên thế giới Ðại Danh Xưng Long Vương Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thị Hiện Ma Ni Sắc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Biến Hóa Nhật, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Đăng Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Cái Quang Biến Chiếu.

Phía trên thế giới Thị Hiện Ma Ni Sắc, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm ÐăngTrang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bảo Cái Quang Biến Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Quang Vân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tư Duy Huệ.

Phía trên thế giới Quang Diễm Ðăng Trang Nghiêm,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Quang Vân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tư Duy Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô  Oán Thù. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tinh Tấn Thắng Huệ Hải.

Phía trên thế giới Hương Quang Vân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Oán Thù. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tinh Tấn Thắng Huệ Hải, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số các cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Quang Minh Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Hiện Duyệt Ý Liên Hoa Tự Tại Vương.

Phía trên thế giới Vô Oán Thù, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Quang Minh Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ Hiện Duyệt Ý Liên Hoa Tự Tại Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hào Tướng Trang Nghiêm, hình dạng như nửa mặt trăng, nương núi tu di biển ma ni mà trụ. Có tất cả mây quang ma ni vương trang nghiêm sí thịnh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thanh Tịnh Nhãn.

Phía trên thế giới Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Quang Minh Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hào Tướng Trang Nghiêm, hình trạng như nửa mặt trăng, nương núi Tu Di biển ma ni mà trụ, có tất cả mây quang ma ni trang nghiêm sí thạnh che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Nhãn, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ chín, thế giới chủng Pháp Giới Hạnh, có hai mươi tầng thế giới ở trong biển hương thủy Kim Cang Bảo Tụ.

        Các Phật tử ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy Kim Cang Bảo Tụ, lại có biển hương thủy tên là Thiên Thành Bảo Diệp. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Đăng Diễm Quang Minh, dùng tất cả pháp luân âm bình đẳng khai thị khắp làm thể.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Vòng về phía bên phải Biển Hương Thủy Kim Cang Bảo Tụ, lại có Biển Hương Thủy tên là Thiên Thành Bảo Diệp. Ở trong biển đó, có thế giới chủng tên là Ðăng Diễm Quang Minh, dùng tất cả pháp luân âm bình đẳng khai thị khắp làm thể tánh.

        Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Bảo Nguyệt Quang Diễm Luân, hình trạng như tất cả đồ trang nghiêm, nương tất cả biển hoa báu trang nghiêm mà trụ. Có mây tòa sư tử màu lưu ly che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh,  thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhật Nguyệt Tự Tại Quang.

Phía trên thế giới Ðăng Diễm Quang Minh, có hai mươi tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Bảo Nguyệt Quang Diễm Luân,  hình trạng như tất cả đồ trang nghiêm, nương tất cả biển hoa báu trang nghiêm mà trụ. Có mây tòa sư tử màu sắc lưu ly, che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh, để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhật Nguyệt Tự Tại Quang, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Bảo Quang. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Pháp Bảo Tràng.

Phía trên thế giới Bảo Nguyệt Quang Diễm Luân,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Bảo Quang. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Tận Pháp Bảo Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Quang Minh Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Hoa Tụ.

Phía trên thế giới Tu Di Bảo Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Quang Minh Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Hoa Tụ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Quang Minh Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhân Trung Tối Tự Tại.

Phía trên thế giới Chúng Diệu Quang Minh Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni Quang Minh Hoa. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhân Trung Tối Tự Tại, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Biến Chiếu.

Phía trên thế giới Ma Ni Quang Minh Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Biến Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đại Thụ Khẩn Na La Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Phước Đức Tự Tại Long.

Phía trên thế giới Phổ Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðại Thụ Khẩn Na La Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Lượng Phước Ðức Tự Tại Long, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Tịnh Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Công Đức Bảo Hoa Quang.

Phía trên thế giới Ðại Thụ Khẩn Na La Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Tịnh Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Công Ðức Bảo Hoa Quang, đang giáo hoá chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tối Thắng Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Trang Nghiêm.

Phía trên thế giới Vô Biên Tịnh Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tối Thắng Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Trang Nghiêm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Gián Sức. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Diễm Tu Si Sơn.

Phía trên thế giới Tối Thắng Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Gián Sức. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bảo Diễm Tu Di Sơn, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Tu Di Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Xuất Hiện Nhất Thiết Hạnh Quang Minh.

Phía trên thế giới Chúng Bảo Gián Sức, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Tu Di Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Xuất Hiện Nhất Thiết Hạnh Quang Minh, đang giáo hoá chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Thủy Cái. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Ba La Mật Vô Ngại Hải.

Phía trên thế giới Thanh Tịnh Tu Di Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Thủy Cái. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Ba La Mật Vô Ngại Hải, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Hoa Võng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Diễm Tràng.

Phía trên thế giới Hương Thủy Cái, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Hoa Võng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bảo Diễm Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Diệu Hoa Đăng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Đại Nguyện Quang.

Phía trên thế giới Sư Tử Hoa Võng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Diệu Hoa Ðăng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Ðại Nguyện Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Pháp Quang Minh Địa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Quảng Đại Chân Thật Nghĩa.

Phía trên thế giới Kim Cang Diệu Hoa Ðăng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Pháp Quang Minh Ðịa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Quảng Ðại Chân Thật Nghĩa, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Mạt Bình Thản Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Huệ  Quang Minh Võng.

Phía trên thế giới Nhất Thiết Pháp Quang Minh Ðịa,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Mạt Bình Thản Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thắng Huệ Quang Minh Võng.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Lưu Ly Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Tích Tràng.

Phía trên thế giới Chân Châu Mạt Bình Thản Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Lưu Ly Hoa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bảo Tích Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Diệu Quang Luân. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Oai Lực Trí Hải Tạng.

Phía trên thế giới Lưu Ly Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Diệu Quang Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Oai Lực Trí Hải Tạng, đang giáo hóa chúng sinh.

Phía trên,  trải  qua các  thế giới  nhiều  như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Minh Kiến Thập Phương. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tịnh Tu Tất Cả Công Đức Tràng.

Phía trên thế giới Vô Lượng Diệu Quang Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Minh Kiến Thập Phương. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tịnh Tu Nhất Thiết Công Ðức Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Khả Ái Lạc Phạm Âm, hình trạng như bàn tay Phật, nương tựa biển lưới quang báu mà trụ, có mây thân Bồ Tát tất cả trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật  bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Vô Ngại Quang.

Phía trên thế giới Minh Kiến Thập Phương, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Khả Ái Lạc Phạm Âm, hình trạng như bàn tay Phật, nương tựa biển lưới quang báu mà trụ. Có mây thân Bồ Tát tất cả trang nghiêm che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Vô Ngại Quang, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ mười, thế giới chủng Ðăng Diễm Quang Minh, có hai mươi tầng thế giới, ở trong Biển Hương Thủy Thiên Thành Bảo Diệp.

Thế giới hải, biển Hương Thủy trong Kinh Hoa Nghiêm nói, đều có nhiều như số hạt bụi, bất quá sức trí huệ của chúng ta chẳng thông đạt được, cho nên chẳng biết. Kỳ thật, đủ thứ biển Hương Thủy, đủ thứ thế giới nhiều vô lượng vô biên. Thế giới giống như tấm lưới, chẳng biết có bao nhiêu, chúng ta chẳng có sức trí huệ thông đạt đến các thế giới khác. Tuy nhiên, hiện tại lên được mặt trăng, đó chỉ là thuộc về thế giới của chúng ta, chứ chẳng phải thế giới khác.

Thế giới chúng ta đây, cảm thấy rất lớn, song, theo sự nhìn thấy của chư Phật, chẳng qua là một hạt bụi mà thôi. Thế giới với thế giới có vị trí nhất định, chẳng lộn xộn, có hàng lối. Thế giới này hư hoại, thì thế giới kia thành, tuần hoàn không ngừng, chấm dứt rồi bắt đầu.

Nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, tức là phóng tâm lượng ra cho rộng lớn. Tâm lượng của chúng ta vốn là tận hư không biến pháp giới. Trong tâm tượng bao quát vô lượng thế giới, nhiều như hạt bụi. Song, vì tâm ích kỷ quá nặng, tất cả đều nghĩ đến lợi ích cho chính mình, mà quên mất tinh thần Bồ Tát đại công vô tư, cho nên chẳng dung nạp được việc lớn, hà huống là một thế giới. Tâm ích kỷ lợi mình đầy dẫy trong tâm, thì làm sao mà có chỗ dung chứa thế giới ? Song, chúng ta nên phóng tâm lượng cho rộng lớn, dung nạp tất cả vạn sự vạn vật. Do đó :

‘’Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới.’’

Nghĩa là : Tận hư không biến pháp giới, đều ở trong tâm của chúng ta.

Thế giới có vô lượng vô biên như số hạt bụi, thì trong tâm của chúng ta có vô lượng vô biên vọng tưởng. Những vọng tưởng đó đại biểu cho hạt bụi. Hạt bụi thế gian cũng đại biểu cho vọng tưởng của chúng sinh. Do đó :

‘’Tánh định ma phục triều triều lạc

Vọng tưởng bất khởi xứ xứ an.’’

Nếu tâm của bạn an định, thì ma cũng hàng phục được, ngày ngày đều khoái lạc. Vọng niệm của bạn chẳng khởi, thì bất cứ đi đến đâu, cũng bình an vô sự, chẳng phát sinh vấn đề.

        Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : Các Phật tử ! Về hướng đông của biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng đó.

Lúc đó, vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, lại bảo đại chúng ở trong hội Hoa Nghiêm rằng : Các vị đệ tử của Phật! Về hướng đông của Biển Hương Thủy Ly Cấu Diễm Tạng đó, lại có mười Biển Hương Thủy. Ở trong mỗi biển Hương Thủy, đều có một thế giới chủng, mỗi thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới.

        Lại có biển hương thủy tên là Biến Hóa Vi Diệu Thân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Bố Sai Biệt Phương.

Lại có Biển Hương Thủy tên là Biến Hóa Vi Diệu Thân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Bố Sai Biệt Phương.

        Kế lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Nhãn Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Trang Nghiêm PhápGiới Kiều.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Kim Cang Nhãn Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Trang Nghiêm Pháp Giới Kiều.

        Kế lại có biển hương thủy tên là Chủng Chủng Liên Hoa Diệu Trang  Nghiêm. Trong  biển đó, có thế giới chủng tên là Hằng Xuất Thập Phương Biến Hóa. 

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Chủng Chủng Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hằng Xuất Thập Phương Biến Hóa.

        Kế lại có biển hương thủy tên là Vô Gián Bảo Vương Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Liên Hoa Hành Mật Vân.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Vô Gián Bảo Vương Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Liên Hoa Hành Mật Vân.

        Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Hương Diễm Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tỳ Lô Giá Na Biến Hóa Hạnh.    

Kế lại có biển Hương Thủy tên là Diệu Hương Diễm Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tỳ Lô Giá Na Biến Hóa Hạnh.

        Kế lại có biển hương thủy tên là Bảo Mạt Diêm Phù Tràng. Trong đó, có thế giới chủng tên là Chư Phật Hộ Niệm Cảnh Giới.

Kế lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Mạt Diêm Phù Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Chư Phật Hộ Niệm Cảnh Giới.

        Kế lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Sắc Sí Nhiên Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu.

Kế lại có biển Hương Thủy tên là Nhất Thiết Sắc Sí Nhiên Quang, trong biển đó có thế giới chủng tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu.

        Kế lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Cảnh Giới. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Đăng.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Cảnh Giới. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Ðăng.

        Có các biển hương thủy như vậy, nhiều bất khả thuyết số hạt bụi cõi Phật.

Giống như Biển Hương Thủy vừa nói ở trên, có nhiều bất khả thuyết như số hạt bụi cõi Phật.

        Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Lưu Ly Địa. Trong đó, có thế giới chủng tên là Thường Phóng Quang Minh, dùng thế giới hải kiếp âm thanh thanh tịnh làm thể.

Nơi gần núi Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy tên là Lưu Ly Ðịa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thường Phóng Quang Minh, dùng thế giới hải kiếp âm thanh thanh tịnh làm thể.

        Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Khả Ái Lạc Tịnh Quang Tràng, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Tam Muội Tinh Tấn Huệ.

Thế giới Chủng Thường Phóng Quang Minh có hai mươi tầng thế giới. Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Khả Ái Lạc Tịnh Quang Tràng. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tối Thắng Tam Muội Tinh Tấn Huệ,  đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, và ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Hương Trang Nghiêm Tràng. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Chướng Ngại Pháp Giới Đăng.

Phía trên thế giới Khả Ái Tịnh Quang Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật và ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Hương Trang Nghiêm Tràng. Ðây là thế giới tầng thứ mười, có thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Chướng Ngại Pháp Giới Ðăng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Trên đó, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, và ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Phóng Quang Minh Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Pháp Giới Vô Chướng Ngại Huệ Minh.

Phía trên thế giới Hương Trang Nghiêm Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật và ngang bằng với thế giới Ta Bà, tức cũng là thế giới tầng thứ mười ba, có thế giới tên là Phóng Quang Minh Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Biến Pháp giới Vô Chướng Ngại Huệ Minh Phật, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, thế giới chủng phương trên cùng đó, có thế giới tên là Tối Thắng Thân Hương, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Giác Phân Hoa.

Phía trên thế giới Phóng Quang Minh Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật. Ðây là phương dưới cùng của thế giới chủng Thường Phóng Quang Minh, có thế giới tên là Tối Thắng Thân Hương, tức cũng là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Giác Phân Hoa Phật, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Vô Tận Quang Minh Luân đó.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Vô Tận Quang Minh Luân, lại có mười Biển Hương Thủy. Trong mỗi Biển Hương Thủy, có thế giới chủng, phía trên mỗi thế giới chủng, lại có hai mươi tầng thế giới.

        Lại có biển hương thủy, tên là Cụ Túc Diệu Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Vô Cấu.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Cụ Túc Diệu Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Vô Cấu.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Quang Diệu Cái. Trong biển đó, lại có thế giới tên là Vô Biên Phổ Trang Nghiêm.

Kế lại có biển Hương Thủy tên là Quang Diệu Cái. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Phổ Trang Nghiêm.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hương Ma Ni Quỹ Độ Hình.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hương Ma Ni Quỹ Ðộ Hình.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Xuất Phật Âm Thanh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Kiến Lập Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Xuất Phật Âm Thanh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Kiến Lập Trang Nghiêm.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Hương Tràng Tu Di Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Quang Minh Biến Mãn.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Hương Tràng Tu Di Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Quang Minh Biến Mãn.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Chiên Đàn Diệu Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hoa Diễm Luân.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Chiên Ðàn Diệu Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hoa Diễm Luân.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Phong Lực Trì. Trong  biển đó, có thế giới chủng  tên là Bảo Diễm Vân Tràng.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Phong Lực Trì. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Vân Tràng.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Đế Thích Thân Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Chân Châu Tạng.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Ðế Thích Thân Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Chân Châu Tạng.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Bình Thản Nghiêm Tịnh. Trong biển đó, có thế giới chủng, tên là Tỳ Lưu Ly Mạt Chủng Chủng Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bình Thản Nghiêm Tịnh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tỳ Lưu Ly Mạt Chủng ChủngTrang Nghiêm.

        Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Giống như Biển Hương Thủy vừa nói ở trên, có các Biển Hương Thủy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

        Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Diệu Thụ Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Xuất Sinh Chư Phương Quảng Đại Sát, dùng tất cả âm thanh Phật tồi phục ma làm thể.

Nơi gần núi Ðại Luân Vi Nhất, có Biển Hương Thủy tên là Diệu Thụ Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng Tên là Xuất Sinh Chư Phương Quảng Ðại Sát, dùng tất cả âm thanh Phật tồi phục ma làm thể tánh.

        Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Diễm Cự Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thế Gian Công Đức Hải.

Phía trên thế giới Chủng Xuất Sinh Chư Phương Quang Ðại Sát, có hai mươi tầng thế giới. Phương dưới cùng, có thế giới tên là Diễm Cự Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thế Gian Công Ðức Hải Phật, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Xuất Sinh Bảo. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sư Tử Lực Bảo Vân.

Phía trên thế giới Diễm Cự Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Xuất Sinh Bảo. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Sư Tử Lực Bảo Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Y Phục Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Hải Vương.

Phía trên thế giới Xuất Sinh Bảo, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Y Phục Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Hải Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

        Nơi đó, thế giới chủng phía trên cùng,  có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Sư Tử Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thiện Biến Liên Hoa Tràng.

Phía trên thế giới chủng Xuất Sinh Chư Phương Quảng Ðại Sát, có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Sư Tử Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thiện Biến Hóa Liên Hoa Tràng Phật, đang giáo hóa chúng sinh.

Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Kim Cang Diễm Quang Minh đó, lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Oánh Sức Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thanh Tịnh Hạnh Trang Nghiêm.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Kim Cang Diễm Quang Minh đó, lại có mười Biển Hương Thủy. Trong mỗi Biển Hương Thủy, lại có thế giới chủng, mỗi thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Oánh Sức Tràng. Trong biển đó có thế giới chủng, tên là Thanh Tịnh Hạnh Trang Nghiêm.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhất Thiết Bảo Hoa Quang Diệu Hải. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Công Đức Tướng Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Nhất Thiết Bảo Hoa Quang Diệu Hải. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Công Ðức TướngTrang Nghiêm.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Liên Hoa Khai Phu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bồ Tát Ma Ni QuanTrang Nghiêm.

Kế đó lại có biển Hương Thủy, tên là Liên Hoa Khai Phu. Trong biển đó có thế giới tên là Bồ Tát Ma Ni Quan Trang Nghiêm.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Y Phục. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Châu Luân.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Diệu Bảo Y  Phục. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Châu Luân.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Khả Ái Hoa Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bách Quang Vân Chiếu Diệu.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Khả Ái Hoa Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bách Quang Vân Chiếu Diệu.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Biến Hư Không Đại Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Quang Phổ Chiếu.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Biến Hư Không Ðại Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Quang Biến Chiếu.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Kim Nguyệt Nhãn Anh Lạc.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Kim Nguyệt Nhãn Anh Lạc.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Chân Châu Hương Hải Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phật Quang Minh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Chân Châu Hương Hải Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phật Quang Minh.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Luân Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Hóa Hiện Phật Cảnh Giới Quang Minh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bảo Luân Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Hóa Hiện Phật Cảnh giới Quang Minh.

        Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Các biển Hương Thủy như đã nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

        Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy, tên là Vô Biên Luân Trang Nghiêm Để. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Lượng Phương Sai Biệt, dùng đủ thứ âm thanh lời nói của tất cả cõi nước làm thể.

Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy tên là Vô Biên Luân Trang Nghiêm Ðể, trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Lượng Phương Sai Biệt, dùng đủ thứ âm thanh lời nói của tất cả cõi nước làm thể tính.

        Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Kim Cang Hoa Cái. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Tướng Quang Minh Phổ Môn Âm.

Phía trên thế giới chủng Vô Lượng Phương Sai Biệt, có hai mươi tầng thế giới. Phương dưới cùng, có thế giới tên là Kim CangHoa Cái. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Tận Tướng Quang Minh Phổ Môn Âm, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới  ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Xuất Sinh Bảo Y Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phước Đức Vân Đại  Oai  Thế.

Phía trên thế giới Kim Cang Hoa Cái, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Xuất Sinh Bảo Y Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phước Ðức Vân Ðại Oai Thế, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Chúng Bảo Cụ Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Huệ Hải.

Phía trên thế giới Xuất Sinh Bảo Y Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Chúng Bảo Cụ Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thắng Huệ Hải, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phương trên nhất của thế giới chủng đó, có thế giới tên là Nhật Quang Minh Y  Phục Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Trí Nhật Liên Hoa Vân.

Phương trên nhất của thế giới chủng Vô Lượng Phương Sai Biệt, có thế giới tên là Nhật Quang Minh Y  Phục Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Trí Nhật Liên Hoa Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

        Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm đó, lại có biển hương thủy, tên là A Tu La Cung Điện. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hương Thủy Quang Sở Trì.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Ðế Thanh Bảo Trang Nghiêmđó, lại có mười Biển Hương Thủy. Trong mỗi Biển Hương Thủy, lại có một thế giới chủng, mỗi thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới.

Lại có Biển Hương Thủy, tên là A Tu La Cung Ðiện. Trong Biển đó, có thế giới chủng tên là Hương Thủy Quang Sở Trì.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Sư Tử Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Thị Thập Phương Nhất Thiết Bảo.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bảo Sư Tử Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Thị Thập Phương Nhất Thiết Bảo.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Cung Điện Sắc Quang Minh Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Cung Ðiện Sắc Quang Minh Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Xuất Đại Liên Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diệu Trang Nghiêm Biến Chiếu Pháp Giới.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Xuất Ðại Liên Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diệu Trang Nghiêm Biến Chiếu Pháp Giới.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Đăng Diễm Diệu Nhãn. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Quán Sát Thập Phương Biến Hóa.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Ðăng Diễm Diệu Nhãn. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Quán Sát Thập Phương Biến Hóa.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Bất Tư Nghì Trang Nghiêm Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thập Phương Quang Minh Phổ Danh Xưng.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bất Tư Nghì Trang Nghiêm Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thập Phương Quang Minh Phổ Danh Xưng.

        Kế lại có Biển hương thủy, tên là Bảo Tích Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Đăng Quang Chiếu Diệu.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bảo Tích Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Ðăng Quang Chiếu Diệu.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Thanh Tịnh Bảo Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tu Di Vô Năng Vi Ngại Phong.

Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Thanh Tịnh Bảo Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tu Di Vô Năng Vi Ngại Phong.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Y Lan Can. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Như Lai Thân Quang Minh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bảo Y Lan Can. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Như Lai Thân Quang Minh.

        Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Như Biển Hương Thủy vừa nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

        Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Thụ Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là An Trụ Đế Võng, dùng tất cả trí địa âm thanh của Bồ Tát làm thể.

Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy tên là Thụ Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là An Trụ Ðế Võng, dùng tất cả trí địa âm thanh Bồ Tát làm thể tánh.

        Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Diệu Kim Sắc. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Hương Diễm Thắng Oai Quang.

Thế giới chủng An Trụ Ðế Võng, có hai mươi tầng thế giới. Trong đó, phương dưới cùng có thế giới tên là Diệu Kim Sắc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Hương Diễm Thắng Oai Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Ma Ni Thụ Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Ngại Phổ Hiện.

Phía trên thế giới Diệu Kim Sắc, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Ma Ni Thụ Hoa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Ngại Phổ Hiện, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Tỳ Lưu Ly Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Tự Tại Kiên Cố Huệ.

Phía trên thế giới Ma Ni Thụ Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Tỳ Lưu Ly Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Tự Tại Kiên Cố Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Trong đó, thế giới chủng phương trên cùng, có thế giới tên là Phạm Âm Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Khai Phu Quang Minh Vương.

Phương trên cùng thế giới chủng An Trụ Ðế Võng, có thế giới tên là Phạm Âm Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Liên Hoa Khai Phu Quang Minh Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

        Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Để đó, lại có biển hương thủy, tên là Hoá Hiện Liên Hoa Xứ, trong biển đó có thế giới chủng, tên là Quốc Độ Bình Chánh.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Kim Cang Luân Trang NghiêmÐể đó, lại có mười Biển Hương Thủy. Trong mỗi Biển Hương Thủy, lại có thế giới chủng, trong mỗi thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Hóa Hiện Liên Hoa Xứ, trong biển đó, có thế giới chủng tên là Quốc Ðộ Bình Chánh.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Ma Ni Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Pháp Giới Vô Mê Hoặc.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Ma Ni Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Pháp Giới Vô Mê Hoặc.

        Kế lại có biển hương thủy tên là Chúng Bảo Hương Nhật Ma Ni. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Chúng Diệu Nhật Ma Ni. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Hằng Nạp Bảo Lưu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hành Phật Ngôn Âm.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Hằng Nạp Bảo Lưu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hành Phật Ngôn Âm.

        Kế lại có biển hương thủy tên là Vô Biên Thâm Diệu Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Phương Sai Biệt.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Vô Biên Thâm Diệu Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Phương Sai Biệt.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là  Kiên Thật Tích Tụ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Lượng  Xứ  Sai  Biệt.

Kế lại có biển Hương Thủy tên là Kiên Thật Tích Tụ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Xứ Sai Biệt.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Thanh Tịnh Phạm Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Thanh Tịnh Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Thanh Tịnh Phạm Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Thanh Tịnh Trang Nghiêm.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Chiên Đàn Lan Can Âm Thanh Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hồi Xuất Tràng.

Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Chiên Ðàn Lan Can Âm Thanh Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hồi Xuất Tràng.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Hương Bảo Vương Quang Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Quang Minh Lực.

Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Diệu Bảo Vương Quang Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Quang Minh Lực.

Trong nhà Phật có câu rằng:

’’Ðạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng.’’

Ma đến là giúp đỡ người tu đạo. Theo sự thấy trước mắt thì ma là kẻ phá hoại người tu đạo. Kỳ thật, thì ma đến khảo nghiệm sự tu đạo của bạn. Nếu qua được sự khảo nghiệm, thì có tư cách tiến bộ, sớm sẽ thành tựu đạo nghiệp. Nếu như chẳng qua được sự khảo nghiệm, thì đầu hàng với ma, cam tâm tình nguyện làm quyến thuộc của ma, bị ma sai khiến, phải ‘’Luyện lại từ đầu.’’

Phàm việc gì, cũng phải từ mặt trái mà tìm chỗ tốt, nếu nhận thức được, thì ma là kẻ trợ giúp người tu đạo. Nếu chẳng nhận thức được, thì ma là kẻ phá hoại người tu hành. Cho nên trong mỗi đạo tràng, có người sắp chứng quả, có người  sắp khai ngộ, hoặc có người chuyên tâm tu hành, thì lúc đó ma sẽ đến khảo nghiệm. Sự khảo nghiệm đó, chẳng phải từ một phía đến, mà là từ bốn phương tám hướng kéo đến. Ma là kẻ vô hình vô tướng, khi đến thì bạn chẳng biết, khi đi rồi thì mới rõ. Nếu chẳng qua được sự khảo nghiệm, thì khảo chẳng hợp cách, vì chưa đạt đến được cảnh giới thuần nhất thanh tịnh. Do đó ‘’Ðịnh lực chẳng kiên cố’’, cho nên không chuyển được cảnh giới, mà bị cảnh giới chuyển.

Chùa Kim Sơn đều có rồng rắn lẫn lộn, là đạo tràng phàm Thánh tu hành với nhau. Có người nhận chân tu hành, giữ gìn giới luật, có người chẳng tu hành, suốt ngày chỉ cười cười nói nói, làm ảnh hưởng đến người khác tu hành, đó là hành vi của ma. Nếu nhận thức được thì chẳng bị cảnh giới sở chuyển, chẳng nhận thức được thì bị cảnh giới chuyển. Chúng ta tu đạo phải có định lực chuyển cảnh giới. Nên nhớ, nên nhớ :

‘’Tất cả khảo nghiệm,

Xem bạn làm thế nào ?

Trước mắt mà chẳng biết

Phải luyện lại từ đầu.’’

Tháng trước tôi đã nói qua, định sẽ đem tâm pháp truyền thọ cho người chân tâm tu đạo, người chân tâm trì giới. Ðến nay đã nhận được các bài kệ của các vị làm. Vì tôi phải đi hoằng pháp ở châu á, tạm thời gát lại, đợi khi nào tôi trở về, thì sẽ quyết định người nào có tư cách có thể tiếp thọ tâm pháp ấn của Phật.

Có người nói: ’’Truyền tâm ấn pháp, khi nào khai ngộ mới có thể truyền pháp’’, không sai ! Dùng tâm ấn tâm, mới truyền thọ được. Nhưng người nào có định lực,  tâm kiên cố, có kim cang trí, các điều kiện trên thì đều có thể tiếp thọ đại pháp. Các vị nên chú ý ! Trước khi tiếp thọ, nhất định sẽ có thiên ma đến nhiễu loạn, ma nầy rất là lợi hại, các vị phải cẩn thận, tuyệt đối chẳng phải hí luận.

        Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Liên Hoa Nhân Đà La Võng đó.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Liên Hoa Nhân Ðà La Võng đó, lại có mười Biển Hương Thủy. Trong mỗi Biển Hương Thủy lại có thế giới chủng. Mỗi thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới.

        Kế lại có biển hương thủy tên là Ngân Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Biến Hạnh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Ngân Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm, trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Biến Hạnh.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Lưu Ly Trúc Mật Diễm Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Xuất Thập Phương Âm. 

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Tỳ Lưu Ly Trúc Mật Diễm Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Xuất Thập Phương Âm.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Thập Phương Quang Diễm Tụ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hằng Xuất Biến Hóa Phân Bố Thập Phương.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Thập Phương Quang Diễm Tụ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hằng Xuất Biến Hóa Phân Bố Thập Phương.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Xuất Hiện Chân Kim Ma Ni Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Kim Cang Tràng Tướng.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Xuất Hiện Chân Kim Ma Ni Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Kim Cang Tràng Tướng.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Bình Đẳng Đại Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Pháp Giới Dũng Mãnh Toàn.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bình Ðẳng Ðại Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Pháp Giới Dũng Mãnh Toàn.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Hoa Tùng Vô Tận Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Tịnh Quang Minh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bảo Hoa Tùng Vô Tận Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên  là Vô Biên Tịnh Quang Minh.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Kim Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diễn Thuyết Vi Mật Xứ.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Diệu Kim Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diễn Thuyết Vi Mật Xứ.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Quang Ảnh Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Quang Ảnh Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Trang Nghiêm.

        Kế lại có biển hương thủy tên là Tịch Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Tiền Thùy Bố.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Tịch Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Tiền Thùy Bố.

        Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Biển Hương Thủy như vừa nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

        Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Mật Diễm Vân Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Quang Trang Nghiêm, dùng âm thanh tất cả chúng hội đạo tràng Như Lai làm thể.

Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy tên là Mật Diễm Vân Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Quang Trang Nghiêm, thế giới đó, dùng âm thanh tất cả chúng hội đạo tràng Như Lai làm thể tánh.

        Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Tịnh Nhãn Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Kim Cang Nguyệt Biến Chiếu Thập Phương.

Phía trên thế giới chủng Nhất Thiết Quang Trang Nghiêm, có hai mươi tầng thế giới. Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là Tịnh Nhãn Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Kim Cang Nguyệt Phổ Chiếu Thập Phương, đang giáo hóa chúng sinh.

        Trên đó, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Liên Hoa Đức. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Tinh Tấn Thiện Giác Huệ.

Phía trên thế giới Tịnh Nhãn Trang Nghiêm, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Liên Hoa Ðức. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Tinh Tấn Thiện Giác Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Kim Cang Mật Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sa La Vương Tràng. 

Phía trên thế giới Liên Hoa Ðức, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang với thế giới Ta Bà, tên là Kim Cang Mật Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Sa La Vương Tràng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Trên đó, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Hải Trang nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Oai Đức Tuyệt Luân Vô Năng Chế Phục.

Phía trên thế giới Kim Cang Mật Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh HảiTrang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Oai Ðức Tuyệt Luân Vô Năng Chế Phục, đang giáo hóa chúng sinh.

        Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng đó.

Vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng, lại có mười biển Hương Thủy. Trong mỗi Biển Hương Thủy, đều có một thế giới chủng. Trong mỗi thế giới chủng, có hai mươi tầng thế giới.

        Kế lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Bảo Quang Minh Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Cấu Xưng Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Nhất Thiết Bảo Quang Minh Biến Chiếu. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Vô Cấu XưngTrang Nghiêm.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Chúng Bảo Hoa Khai Phu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hư Không Tướng.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chúng Bảo Hoa Khai Phu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hư Không Tướng.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Cát Tường Át Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Ngại Quang Phổ Trang Nghiêm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Cát Tường Át Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Ngại Quang Phổ Trang Nghiêm.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Tích Tập Bảo Anh Lạc. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Trừ Nghi.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Tích Tập Bảo Anh Lạc. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Trừ Nghi.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Xuất Sinh Diệu Sắc Bảo. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thắng Tràng Chu Biến Hạnh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Xuất Sinh Diệu Sắc Bảo. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thắng Tràng Chu Biến Hạnh.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Phổ Sinh Kim Cang Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Bất Tư NghìTrang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Phổ Sinh Kim Cang Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Bất Tư Nghì Trang Nghiêm.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Tâm Vương Ma Ni Luân Nghiêm Sức. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thị Hiện Vô Ngại Phật Quang Minh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Tâm Vương Ma Ni Luân Nghiêm Sức. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thị Hiện Vô Ngại Phật Quang Minh.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Chiên Đàn Thụ Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương Toàn.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Chiên Ðàn Thụ Hoa. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương Toàn.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Chân Châu Luân Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Chư Phật Nguyện Sở Lưu.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Chân Châu Luân Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Chư Phật Nguyện Sở Lưu.

        Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Các biển hương thủy như vừa nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

        Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Diêm Phù Đàn Bảo Tạng Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Âm Tràng. Dùng âm thanh vào tất cả trí môn làm thể.

Nơi gần núi Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy tên là Diêm Phù Ðàn Bảo Tạng Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Âm Tràng, dùng âm thanh vào tất cả trí môn làm thể tánh.

        Trên đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Hoa Nhị Diễm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tinh Tấn Thí.

Phía trên thế giới chủng Phổ Âm Tràng, có hai mươi  tầng thế giới, trên đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Hoa Nhị Diễm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tinh Tấn Thí, đang giáo hóa chúng sinh.

        Trên đó, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Liên Hoa Quang Minh Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Công Đức Tối Thắng Tâm Vương.

Phía trên thế giới Hoa Nhị Diễm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Liên Hoa Quang Minh Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Công Ðức Tối Thắng Tâm Vương, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Thập Lực  Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thiện Xuất Hiện Vô Lượng Công Đức Vương.

Phía trên thế giới Liên Hoa Quang Minh Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Thập Lực Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thiện Xuất Hiện Vô Lượng Công Ðức Vương Phật, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phương trên nhất của thế giới chủng đó, có thế giới tên là Ma Ni Hương Sơn Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Đại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi.

Phương trên nhất của thế giới chủng Phồ Âm Tràng, có thế giới tên là Ma Ni Hương Sơn Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Quảng Ðại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi, đang giáo hóa chúng sinh.

        Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Bảo Trang Nghiêm đó.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Bảo Trang Nghiêm đó, có mười Biển Hương Thủy. Trong mỗi biển hương thủy, đều có một thế giới chủng, mỗi thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới.

        Kế lại có biển hương thủy tên là Trì Tu Di Quang Minh Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Xuất Sinh Quảng Đại Vân.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Trì Tu Di Quang Minh Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Xuất Sinh Quảng Ðại vân.

Kế lại có biển hương Thủy, tên là  Chủng Chủng Trang Nghiêm Đại Oai Lực Cảnh Giới. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Ngại Tịnh Trang Nghiêm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chủng Chủng Trang Nghiêm Ðại Oai Lực Cảnh Giới. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Ngại Tịnh Trang Nghiêm.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Mật Bố Bảo Liên Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tối Thắng ĐăngTrang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Mật Bố Bảo Liên Hoa. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tối Thắng Đăng Trang Nghiêm.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Y   Chỉ Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhật Quang Minh Võng Tạng.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Y Chỉ Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhật Quang Minh Võng Tạng.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Chúng Đa Nghiêm Tịnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Hoa Y Xứ.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Chúng Ða Nghiêm Tịnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Hoa Y Xứ.

        Kế lại có biển hương thủy, tên  là Cực Thông Huệ Hạnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tối Thắng Hình Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Cực Thông Huệ Hạnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tối Thắng Hình Trang Nghiêm.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Trì Diệu Ma Ni Phong. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Tịnh Hư Không Tạng.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Trì Diệu Ma Ni Phong. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Tịnh Hư Không Tạng.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Đại Quang Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Đế Thanh Cự Quang Minh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Ðại Quang Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Ðế Thanh Cự Quang Minh.

        Kế lại có biển hương thuỷ, tên là Khả Ái Ma Ni Châu Sung Mãn Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hống Thanh.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Khả Ái Ma Ni  Châu Sung Mãn Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hống Thanh.

        Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Các biển Hương thủy như đã nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

        Nơi gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Xuất Thanh Bảo. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Chu Biến Vô Sai Biệt, dùng tiếng hống của tất cả Bồ Tát làm thể.

Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy tên là Ðế Thanh Bảo. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Chu Biến Vô Sai Biệt, dùng tiếng hống của tất cả Bồ Tát làm thể tánh.

        Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Diệu Thắng Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Công Đức Huệ.

Phía trên thế giới chủng Chu Biến Vô Sai biệt, có hai mươi tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Diệu Thắng Tạng. Trong thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Công Ðức Huệ, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Trang Nghiêm Tướng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Siêu Thắng Đại Quang Minh.

Phía trên thế giới Diệu Thắng Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim cang Tràng tên là Trang Nghiêm Tướng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Siêu Thắng Ðại Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Lưu Ly Luân Phổ Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tu Di Đăng.

Phía trên thế giới Trang Nghiêm Tướng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Lưu Ly Luân Phổ Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tu Di Ðăng, đang giáo hóa chúng sinh.

        Phương trên cùng của thế giới chủng đó, có thế giới tên là Hoa Tràng Hải. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Biến Hóa Diệu Huệ Vân.

Phương trên cùng của thế giới chủng Chu Biến Vô Sai Biệt, có thế giới tên là Hoa Tràng Hải. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Tận Biến Hóa Diệu Huệ Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

        Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Kim Cang Bảo Tụ đó, kế lại có biển hương thủy tên là Sùng Sức Bảo Bì Nhi. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tú Xuất Bảo Tràng.

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Kim Cang Bảo Tụ, lại có mười Biển Hương Thủy, trong mỗi Biển Hương Thủy, đều có một thế giới chủng, mỗi thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Sùng Sức Bảo Bì Nhi (tướng thấp). Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tú Xuất Bảo Tràng.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Tràng Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Nhất Thiết Quang Minh.

Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bảo Tràng Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Nhất Thiết Quang Minh.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Quang Minh Biến Chiếu.

Kế lại có biển Hương Thủy tên là Diệu Bảo Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm QuangMinh Biến Chiếu.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Thụ Hoa Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diệu Hoa Gián Sức.

Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bảo Thụ Hoa Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diệu Hoa Gián Sức.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Y Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Quang Minh Hải.

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Diệu Bảo Y  Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Quang Minh Hải.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Thụ Phong. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Vân.

Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bảo Thụ Phong. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Vân.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Thị Hiện Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhập Kim Cang Vô Sở  Ngại.

Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Thị Hiện Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhập Kim Cang Vô Sở Ngại.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Liên Hoa Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Ngạn Hải Uyên.

Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Liên Hoa Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Vô Biên Ngạn Hải Uyên.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Thị Hiện Quốc Độ Tạng.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Thị Hiện Quốc Ðộ Tạng.

        Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Biển Hương thủy như vừa nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

        Nơi gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Bất Khả Hoại Hải. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diệu Luân Gián Thố Liên Hoa Tràng, dùng tất cả Phật lực sở xuất âm làm thể.

Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có biển Hương Thủy tên là Bất Khả Hoại Hải. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diệu Luân Gián Thố Liên Hoa Tràng, dùng tất cả Phật lực sở xuất âm làm thể tánh.

        Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Tối Diệu Hương. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Hóa Vô Lượng Trần Số Quang.

Phía trên thế giới chủng Diệu Luân Gián Thố Liên Hoa Tràng, có hai mươi tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Tối Diệu Hương. Trong thế giới đó, có vị Phật hiệu là Biến Hóa Vô Lượng Trần Số Quang, đang giáo hóa chúng sinh.

          Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Bất Tư Nghì Sai Biệt Trang Nghiêm Môn. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Trí.

Phía trên thế giới Tối Diệu Hương, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Bất Tư Nghì Sai Biệt Trang Nghiêm Môn. Trong thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Lượng Trí, đang giáo hóa chúng sinh.

Trên đó, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Thập Phương Quang Minh Diệu Hoa Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sư Tử Nhãn Quang Diễm Vân.

Phía trên thế giới Bất Tư Nghì Sai Biệt Trang Nghiêm Môn,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Thập Phương Quang Minh Diệu Hoa Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Sư Tử Nhãn Quang Diễm Vân, đang giáo hóa chúng sinh.

Nơi đó phương trên cùng, có thế giới tên là Hải Âm Thanh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thủy Thiên Quang Diễm Môn.

Phương trên cùng thế giới chủng Diệu Luân Gián Thố Liên Hoa Tràng, có thế giới tên là Hải Âm Thanh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thủy Thiên Quang Diễm Môn, đang giáo hóa chúng sinh.

Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương thủy Thiên Thành Bảo Diệp đó.

Vị đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, bên ngoài biển hương thủy Thiên Thành Bảo Ðiệp đó, lại có mười biển Hương Thủy. Trong mỗi biển hương thủy đều có một thế giới chủng, mỗi thế giới chủng, có hai mươi tầng thế giới.

        Lại có biển hương thủy, tên là Diễm Luân Xích Dịch Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bất Khả Thuyết Chủng Chủng Trang Nghiêm.

Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Diễm Luân Xích Dịch Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bất Khả Thuyết Chủng Chủng Trang Nghiêm.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Trần Lộ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Nhập Vô Lượng Toàn.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Trần Lộ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Nhập Vô Lượng Toàn.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Cụ Nhất Thiết Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Quang Biến Chiếu.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Cụ Nhất Thiết Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Quang Biến Chiếu.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Bố Chúng Bảo Võng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là An Bố Thâm Mật.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Bố Chúng Bảo Võng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là An Bố Thâm Mật.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thế Giới Hải Minh Liễu Âm.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thế Giới Minh Liễu Âm.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhật Cung Thanh Tịnh ảnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Nhập Nhân Đà La Võng.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhật Cung Thanh Tịnh Ảnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Nhập Nhân Ðà La Võng.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhất Thiết Cổ Lạc Mỹ Diệu Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Viên Mãn Bình Chánh.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhất Thiết Cổ Lạc Mỹ Diệu Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Viên Mãn Bình Chánh.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Chủng Chủng Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Mật Quang Diễm Vân.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chủng Chủng Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Mật Quang Diễm Vân.

        Kế lại có biển hương thủy, tên là Chu Biến Bảo Diễm Đăng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tùy Phật Bổn Nguyện Chủng Chủng Hình.

Kế lại có biển hương thủy, tên là Chu Biến Bảo Diễm Ðăng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tùy Phật Bổn Nguyện Chủng Chủng Hình.

        Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

Các biển hương thủy như đã nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.

        Nơi gần núi Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Tích Tập Anh Lạc Y. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hóa Hiện Diệu Y, dùng âm thanh của tất cả chư Phật ba đời làm thể.

Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có biển hương thủy tên là Tích Tập Anh Lạc Y. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hóa Hiện Diệu Y, dùng âm thanh của tất cả chư Phật ba đời làm thể tính.

        Trong đó phương dưới cùng, có biển hương thủy tên là Nhân Đà La Hoa Tạng. Trong biển đó, có thế giới tên là Phát Sinh Hoan Hỉ. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quang, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Kiên Ngộ Trí.

Phía trên thế giới chủng Hóa Hiện Diệu Y, có hai mươi tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng, có thế giới tên là Phát Sinh Hoan Hỉ, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Kiên Ngộ Trí, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Bảo Võng Trang Nghiêm. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng Hoan Hỉ Quang.

Phía trên thế giới Phát Sinh Hoan Hỉ, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật bao bọc chung quanh, để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Lượng Hoan Hỉ Quang, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Bảo LiênHoa Sư Tử Tòa. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật, bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thanh Tịnh Bất Không Văn.

Phía trên thế giới Bảo Võng Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Bảo Liên Hoa Sư Tử tòa. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật, bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thanh Tịnh Bất Không Văn, đang chuyển pháp luân, giáo hoá chúng sinh.

        Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, đến phương trên cùng của thế giới chủng đó, có thế giới tên là Bảo Sắc Long Quang Minh, có các thế giới, nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Biến Pháp Giới Phổ Chiếu Minh.

Phía trên thế giới Bảo Liên Hoa  Sư Tử  tòa, trải  qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, tức cũng là phương trên cùng thế giới chủng Hóa Hiện Diệu Y, có thế giới tên là Bảo Sắc Long Quang Minh. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh, để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Biến Pháp Giới Phổ Chiếu Minh, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh.

        Các Phật tử ! Như vậy, trong các biển hương thủy nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, có các thế giới chủng, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, đều nương hiện tất cả hình Bồ Tát ma ni vương tràng trang nghiêm liên hoa mà trụ.

Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Xin các vị chú  ý nghe cho kỹ ! Như đã nói ở trên, trong các Biển Hương Thủy nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, có các thế giới chủng, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, đều nương hiện tất cả hình Bồ Tát ma ni vương tràng trang nghiêm liên hoa mà trụ.

        Mỗi thế giới chủng trang nghiêm bờ mé đều chẳng có gián đoạn. Mỗi thế giới chủng, đều phóng quang minh báu sắc, đều có mây quang minh che phủ phía trên, đều có đồ trang nghiêm, đều có kiếp số khác nhau, đều có biển pháp, đều có chúng sinh đầy dẫy, đều có mười phương pháp giới hướng vào pháp giới đó, đều có thần lực của tất cả Phật gia trì.

Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, hết thảy sự trang nghiêm bờ mé đều liên tục, chẳng có chỗ nào gián đoạn. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, đều luôn luôn phóng ra quang minh báu sắc. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới đều có mây quang minh, che phủ phía trên. Mỗi thế giới chủng,  mỗi thế giới đều có đồ trang nghiêm. Mỗi thế giới chủng,  mỗi thế giới, trải qua kiếp số đều khác nhau. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, đều có Phật xuất hiện ra đời, Phật xuất hiện cũng khác nhau. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, đều có Phật đang diễn nói biển pháp. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, đều đầy dẫy chúng sinh. Hình tướng của chúng sinh tuy khác nhau, nhưng đều đầy dẫy. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, mười phương pháp giới, đều hướng vào thế giới đó. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, đều có thần lực của tất cả Phật gia trì, khiến cho thế giới đó chẳng hoại mà trụ lâu dài.

        Trong mỗi mỗi thế giới chủng đó, tất cả thế giới, đều nương đủ thứ sự trang nghiêm mà trụ, những thế giới đó, tiếp gần với nhau, tạo thành lưới thế giới. Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có đủ thứ sự khác nhau, kiến lập khắp nơi.

Trong mỗi thế giới chủng, hết thảy tất cả thế giới, đều nương tựa đủ thứ sự trang nghiêm mà trụ. Nương thần lực của tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát mà trụ. Những thế giới đó, đều gần với nhau, tạo thành lưới thế giới, do đó : ‘’Thế giới nầy, thế giới kia, vô lượng thế giới, nương thần lực của Phật mà thành tựu‘’. Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có đủ thứ sự khác nhau, cùng nhau kiến lập khắp pháp giới để thành tựu thế giới.

Tham gia pháp hội giảng kinh, bất cứ nghe hiểu, hoặc nghe không hiểu, đều có sự lợi ích không thể nghĩ bàn. Tôi nhớ lúc tôi giảng kinh tại Tây Lạc Viên ở Hương Cảng, thì có một bà cư sĩ đã hơn sáu mươi tuổi, vì bà ta bị điếc, cho nên mọi người đều gọi bà ta là « bà điếc ». Bà ta họ Trần, pháp danh là Quả Quyên, ở dưới núi Tây Lạc Viên. Mỗi lần tôi giảng kinh, thì dù mưa gió, bà ta cũng từ chân núi đi đến Tây Lạc Viên, hơn ba trăm thềm cấp mới đến được Tây Lạc Viên để nghe kinh. Người điếc mà nghe kinh, thật là đáng quý sự thành tâm của bà ta.

– Có người hỏi bà ta : Bà đến nghe cái gì?

– Bà ta nói: Tôi cũng chẳng  biết nghe cái gì ?

Sự tình thì rất là nhiệm mầu như vầy : Một ngày nọ, khi giảng kinh xong, thì mọi người đang niệm: ‘’Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.’’ Bà ta hốt nhiên nghe rất rõ ràng. Từ đó về sau, bà ta nghe được lại bình thường. Bà ta rất dụng công tu hành, đó là tâm thành sở cảm, do đó có câu:

Tinh thành sở chí,

Kim thạch vi khai.

Nghĩa là:

Thành tâm đến cực điểm,

Thì vàng đá cũng tan.

Kiên thành tin Phật sẽ có cảm ứng không thể nghĩ bàn.

Bà cư sĩ điếc đó, ngoài sự điếc ra, còn có một chứng bệnh kỳ quái, mỗi ngày phải ăn rất nhiều đồ ăn. Nếu không ăn thì khó mà chịu đựng được. Mỗi lần đến nghe kinh, nghe được nửa giờ thì muốn xuống nhà bếp tìm đồ ăn, bằng không thì chẳng chịu đựng được. Bà ta đi khám rất nhiều bác sĩ, nhưng đều bó tay.

Vào ngày mồng bảy tháng hai, tôi từ núi Ðại Tự trở về Tây Lạc Viên, bà ta bèn nói với tôi:

– ’’Sư phụ ! Trong bụng của con có người nói chuyện.’’

– Tôi nói: Trong bụng của con có người nói chuyện, có phải là con nít chăng ? Con đã hơn sáu mươi tuổi, vẫn còn sinh con cái chăng ?

– Bà ta nói : Con cũng không biết !

– Tôi lại hỏi : Trong bụng của con nói cái gì ?

– Bà ta nói : Sáng sớm con dùng bột làm bánh ăn, thì lúc đó ở trong bụng có người nói rằng: ‘’Tôi không thích ăn vật đó » !

– Con nói : Ngươi không thích ăn thứ nầy, chứ thích ăn cái gì ? Ăn no thì được rồi, còn muốn gì nữa ?

– Lúc đó trong bụng chẳng nói gì nữa, con nghe rất rõ ràng, trong bụng có người nói như thế.

– Tôi nói với bà ta : ‘’Trong bụng của con có con nít biết nói, thì phải sinh nó ra. Tối nay con hãy đi về nhà, vào lúc nửa đêm, con lên trước bàn Phật thắp hương, sau đó nhìn xem có phản ứng gì không »?

Bà ta xuống núi trở về nhà, vào lúc nửa đêm, lên trước bàn Phật đốt hương ngồi yên. Trong lúc tựa như ngủ mà chẳng phải ngủ, tựa như mộng mà chẳng phải mộng, thì nhìn thấy từ trong bụng của bà ta, sinh ra ba đứa con nít mập mạp, rất là lanh lợi khỏe mạnh. Lúc đó, lại thấy Bồ Tát Vi Ðà tay cầm một tô mì nóng, mùi vị thơm phức, ba đứa con nít tranh nhau đến ăn mì. Bồ Tát Vi Ðà bèn xách tai ba đứa con nít, dắt đi mà chẳng biết đi đâu ! Sau đó, bà ta cảm thấy trong bụng trống không, rất là thoải mái. Từ đó về sau, bệnh đói chẳng uống thuốc mà hết, tất cả đều trở lại bình thường.

Bệnh kỳ quái của bà ta do đâu mà có ? Một đêm nọ, lúc đang ngủ, bà ta nhìn thấy ba đứa con nít, đầu mập tai to rất là dễ thương, bèn sinh tâm tham ái. Từ đó ba tiểu quỷ đó vào trong bụng của bà ta. Trải qua ba năm chịu đựng khổ sở, chứng bệnh mới hết. Thứ quái bệnh đó, chẳng có ai tin. Song, không thể không tin, cho nên mới nói là diệu.

Tại sao bà ta mắc chứng bệnh đó ? Vì đời trước, có người cũng mắc chứng bệnh đó. Người đó nói với bà ta, nhưng bà ta không tin, cho nên đời nầy phải thọ quả báo đó. Nhân quả tơ hào không sai.

Chúng ta người tu đạo, thứ nhất là phải có tâm từ bi, bất cứ gặp người nào mắc bệnh đều phải sinh tâm thương xót, phải hết mình giúp đỡ người bệnh để giải trừ bệnh khổ. Bệnh hoạn là một sự khổ trong tám khổ. Lúc đó, nếu gặp người có tâm từ bi an ủi về mặc tinh thần, thì người bệnh sẽ cảm thấy ấm áp vô hạn, tâm trạng khai sáng, bệnh nặng sẽ hóa thành nhẹ, nhẹ thì sẽ hóa không. Ðó là trị liệu về tâm lý, cho nên Phật giáo đồ, đều phải có tư tưởng từ bi thương người. Tuy là người thù địch của chúng ta mắc bệnh, thì cũng phải cứu họ ra khỏi dầu sôi lửa bỏng. Do đó có câu:

Oán nên mở không nên kết.

Ðừng lấy oán báo oán, mà hãy lấy ân báo oán. Có người mưốn biết ba đứa con nít đó là ai ? Nay nói cho các vị biết : Hai đứa là rắn bốn chân ở vùng nhiệt đới, còn gọi là diêm xà, vì nó bò động ở dưới mái nhà, còn đứa kia là ếch. Ðến lúc chúng muốn tác quái, đi khắp nơi hại ngưới. Sau đó, ba đứa con nít đó bị Bồ Tát Vi Ðà bắt đi, thả ở nơi hẻo lánh, không còn tác quái nữa.

Còn có chuyện niệm Chú Đại Bi cứu được chứng bệnh bất trị. Vì hiện tại có người cần niệm Chú Ðại Bi,  cho nên hôm nay kể lại chuyện linh nghiệm không thể nghĩ bàn.

Vào mùa Xuân năm trước, Quả Quy và cha của anh ta đi du lịch ở nước Anh, đến nước Anh rồi, cha của anh ta cảm thấy thân thể chẳng được khỏe, bèn vào bệnh viện để khám, thì phát hiện bệnh ung thư, bất đắc dĩ mới về nước để chữa trị. Trải qua một thời gian uống thuốc ở nhà thương cũng chẳng có hiệu quả. Chứng bệnh đó cho đến bây giờ, cũng chẳng có thuốc gì chữa được.

Lúc Quả Quy ở tại Phật Giáo Giảng Đường, thì tham gia đoàn thể của chúng tôi, cũng rất dụng công tu hành. Anh ta thấy bệnh tình của cha càng ngày càng nặng, thì rất nôn nóng. Anh ta tại Trường Ðê (Longbeach) điện thoại hỏi tôi làm thế nào ? (Lúc đó tôi đang ở Hương Cảng), để cha của anh ta không vì bệnh ung thư mà chết, cứu kính có phương pháp gì giải cứu chăng ? Lúc đó, tôi nói với anh ta chỉ có một biện pháp giải cứu, đó là mỗi ngày niệm 108 biến Chú Ðại Bi. Do đó, anh ta chuyên tâm nhất ý niệm Chú Ðại Bi. Sau đó cha của anh ta đi khám lại thì chứng minh bệnh ung thư đã tiêu trừ. Năm nay 1975 bất hạnh vì bệnh khác mà qua đời, nhưng chẳng phải vì bệnh ung thư mà chết.

Quả Quy thành tâm niệm Chú Ðại Bi, cảm ứng bệnh ung thư của cha anh tiêu trừ. Bổn lai có thể sống lâu dài thêm mấy năm, song, cha của anh ta chẳng bỏ hút thuốc, rượu được, cho nên dẫn đến phát bệnh khác mà chết. Tuy cha của anh ta đã chết, nhưng anh ta chẳng sinh tâm thối chuyển, vẫn nỗ lực niệm Chú Ðại Bi như xưa. Các vị hãy tinh tấn như Ðức Phật Thích Ca, đời đời kiếp kiếp đều tinh tấn, chẳng sinh tâm thối chuyển.

Chú Ðại Bi trị được nan y tật chứng, đều hiệu nghiệm không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Quán Thế Âm nói với Ðức Phật rằng: ’’Nếu chúng sinh tụng trì Chú Ðại Bi mà không sinh về nước các Ðức Phật, chẳng được vô lượng tam muội biện tài, tất cả sở cầu trong đời hiện tại chẳng toại nguyện, thì thề không thành Chánh Giác, chỉ trừ người đó chẳng thành tâm.’’

        Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức Phật, mà nói bài kệ rằng.

Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền nguyện ý thuật lại ý nghĩa trường hàng vừa nói ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, dùng một trăm lẻ một bài kệ để nói rõ nghĩa trên.

        Thế Giới Hải Hoa Tạng

        Đồng pháp giới không khác

        Trang nghiêm rất thanh tịnh

        An trụ trong hư không.

Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm và pháp giới chẳng hai chẳng khác biệt. Trang nghiêm là thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Nương tựa hư không mà an trụ, do sức hút của phong luân nhiếp trì.

        Trong thế giới hải đó

        Cõi nước không nghĩ bàn

        Mỗi mỗi đều tự tại

        Thảy đều chẳng hỗn loạn.

Ở trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm đó, hết thảy cõi Phật và thế giới chủng nhiều không thể nghĩ bàn. Tại mỗi cõi Phật, mỗi thế giới chủng đều rất tự tại, đều có quy luật, chẳng có lộn xộn, mà là ngay hàng thẳng lối.

        Thế giới hải Hoa Tạng

        Cõi nước khéo an trí

        Hình thù dị trang nghiêm

        Đủ thứ dạng khác nhau.

Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có các cõi Phật và thế giới chủng, nhiều như số hạt bụi, an trí rất ngay ngắn, hình trạng rất đặc thù, trang nghiêm đẹp đẽ vô cùng, có đủ thứ hình tướng khác nhau.

        Tiếng chư Phật biến hóa

        Đủ thứ làm thể tánh

        Tùy nghiệp lực thấy được

        Cõi nước nghiêm sức đẹp.

Tất cả chư Phật ba đời biến hóa ra âm thanh để làm thể tính của thế giới đó. Thế giới đó tùy nghiệp lực của chúng sinh mà kiến lập. Vì nghiệp lực của chúng sinh khác nhau, cho nên thế giới có hình thù trang nghiêm khác nhau,  đủ thứ hình tướng cũng khác nhau. Ðó là tùy nghiệp lực của chúng sinh mà hiện ra. Giống như thế giới của chúng ta đang ở, theo sự thấy của chúng sinh thì là đời ác năm trược, bất quá là cỏ cây đất đá, sông ngòi biển cả thành tựu. Song, theo sự thấy của chư Phật thì là thế giới thanh tịnh trang nghiêm, tất cả đều trang nghiêm bằng bảy báu.  Giống như ở phương đông, sự thấy của chúng sinh và chư Phật đều hoàn toàn khác nhau. Tại sao ? Vì trong tâm của chúng sinh ô nhiễm, cho nên sự thấy chẳng thanh tịnh,  trong tâm của chư Phật thanh tịnh, cho nên sự thấy đều là trang nghiêm.

Thế giới thật khác nhau chăng ? Phải ! Chẳng giống nhau. Bạn mang gương màu xanh để nhìn thế giới thì sẽ thấy người, vật đều là màu xanh, bạn mang gương màu đỏ để nhìn thế giới thì sẽ thấy người, vật đều là màu đỏ. Tại sao ? Vì quan hệ bạn mang kính màu, cho nên thấy thế giới có màu sắc. Chúng sinh tạo nghiệp chướng cũng như thế, thấy hình tướng cũng như thế, cùng một đạo lý. Một sự việc mà đứng trên lập trường để xử lý khác nhau, thì sẽ kết luận khác nhau. Tại sao ? Vì là chủ quan chứ không phải khách quan, cho nên mới có lối nhìn và kết luận khác nhau.

Vì tùy theo nghiệp luật của chúng sinh, cho nên mỗi cõi Phật, mỗi thế giới chủng đều có sự nghiêm sức vi diệu không thể nghĩ bàn.

        Núi Tu Di thành lưới

        Hình nước xoáy vòng tròn

        Hoa sen nở rộng lớn

        Đó đây bao bọc nhau.

Núi Tu Di thành giống như lưới La Tràng, có rất nhiều biển Hương Thủy, có hướng vòng bên phải, vòng bên trái, trở thành hình trạng vòng tròn. Trong Biển Hương Thủy có hoa sen rộng lớn vô cùng, xòe mở tươi tốt. Mỗi biển Hương Thủy và Biển Hương Thủy, mỗi thế giới chủng và thế giới chủng, mỗi núi Tu Di và núi Tu Di đều cùng bao bọc gần với nhau.

        Hình núi tràng lầu các

        Hình chuyển tròn kim cang

        Các thế giới rộng lớn

        Như vậy không nghĩ bàn.

Có thế giới hình núi hoặc hình tràng, hoặc hình lầu các, hoặc hình chuyển tròn, hoặc hình kim cang. Những hình tướng như thế nhiều nói không thể hết được. Cõi Phật và thế giới chủng rộng lớn đều không thể nghĩ bàn.

        Đại hải chân châu sáng

        Lưới quang không nghĩ bàn

        Các thế giới như vậy

        Đều trụ trong hoa sen.

Trong Biển Hương Thủy có chân châu phóng quang như lửa ngọn rực rỡ. Thế giới chủng cũng phóng quang, quang với quang kết thành lưới. Ðó là do thần thông của chư Phật biến hiện ra, mới có cảnh giới không thể nghĩ bàn, giống như đủ thứ cõi Phật, đủ thứ thế giới chủng đã nói ở trước, đều hoàn toàn trụ ở trong hoa sen.

        Mỗi mỗi thế giới chủng

        Lưới quang bất khả thuyết

        Trong quang hiện các cõi

        Khắp trong biển mười phương.

Trong mỗi cõi Phật, mỗi thế giới chủng đều cùng nhau có lưới quang minh giao kết với nhau, nhưng chẳng hỗn tạp mà rất ngay thẳng, có nhiều không thể nói hết được. Trong mỗi quang minh lại hiện ra hết thảy cõi Phật và thế giới chủng khắp vào trong mười phương thế giới hải.

        Tất cả các thế giới

        Hết thảy đều trang nghiêm

        Cõi nước đều vào trong

        Khắp thấy vô cùng tận.

Hết thảy tất cả cõi Phật, hết thảy tất cả đồ trang nghiêm, hết thảy tất cả cõi nước đều bị hút vào trong lưới quang minh. Cảnh giới đó chẳng những ở tại một thế giới thấy được, mà khắp trong mười phương thế giới đều thấy được, vô cùng vô tận.

        Thế giới không nghĩ bàn

        Cõi nước không bờ mé

        Đủ thứ sự nghiêm đẹp

        Đều do thần thông Phật.

Cõi Phật và thế giới chủng nhiều như số hạt bụi, cảnh giới đó không thể nghĩ bàn, hết thảy thế giới đều chẳng có bờ mé. Có đủ thứ sự trang nghiêm tốt đẹp, đó là do sức thần thông của tất cả chư Phật mười phương ba đời.

        Trong tất cả thế giới

        Cõi nước không nghĩ bàn

        Hoặc thành hoặc biến hoại

        Hoặc đã bị huỷ diệt.

Trong hết thảy cõi Phật và thế giới chủng nhiều như số hạt buị, có thế giới không thể nghĩ bàn. Thế giới có thành trụ hoại không bốn giai đoạn, hoặc có thế giới đang thành tựu, hoặc có thế giới đang biến hoại, hoặc có thế giới đã hủy diệt, hoặc có thế giới thành kiếp không.

        Ví như lá trong rừng

        Có sinh cũng có rụng

        Như vậy trong thế giới

        Cõi nước có thành hoại.

Cảnh giới đó cũng giống như lá cây trong rừng, mùa xuân thì sinh ra, mùa thu thì rụng xuống. Sinh ra tức là thành, ở trên cây là trụ, khi rụng xuống là hoại, rụng xuống đất là không. Lá cây phải trải qua bốn giai đoạn như thế, mỗi thế giới cũng lại như vậy. Cho nên nói có sinh cũng có rụng. Giống như ở trước có nói, thế giới ở trong các thế giới chủng, có thành tất có hoại, có hoại tức có thành.

        Ví như các cây rừng

        Đủ thứ quả khác nhau

        Như vậy các thế giới

        Đủ thứ chúng sinh ở.

Lại cử ra một thí dụ nữa, giống như các loại cây rừng, kết đủ các loại quả khác nghau. Hết thảy cõi Phật và thế giới chủng cũng có đủ loại chúng sinh ở trong đó. Tóm lại, giống cây gì thì kết qủa đó; thế giới gì thì chúng sinh đó ở.

        Ví như hạt giống khác

        Sinh quả đều khác nhau

        Vì nghiệp lực khác nhau

        Cõi chúng sinh khác nhau.

Lại có một ví dụ nữa, giống như hạt giống khác nhau, cây sinh ra, kết qủa cũng khác nhau. Vì nghiệp lực của chúng sinh khác nhau cho nên qủa báo cũng khác nhau. Do đó, cõi nước của chúng sinh ở cũng khác nhau.

        Ví như tâm vương báu

        Tùy tâm thấy các sắc

        Vì tâm chúng sinh tịnh

        Nên thấy được cõi tịnh.

Lại nói ví dụ nữa, ví như tâm vương báu, tùy theo tâm nguyện của chúng sinh mà hiện ra đủ thứ nhan sắc khác nhau. Nếu tâm chúng sinh tịnh thì thấy được cõi Phật thanh tịnh, đó là tác dụng sự cảm ứng.

        Ví như Đại Long Vương

        Nổi mây khắp hư không

        Nguyện lực Phật cũng vậy

        Sinh ra các cõi nước.

Ví như Đại Long Vương, nổi mây lên khắp hư không. Cùng đồng lý ấy, thuở xưa Phật phát nguyện độ tất cả chúng sinh, cho nên sinh ra tất cả cõi nước để giáo hoá chúng sinh.

        Như huyễn sư chú thuật

        Hay hiện đủ các việc

        Vì nghiệp lực chúng sinh

        Cõi nước không nghĩ bàn.

Giống như nhà huyển thuật, có thể hiện ra đủ thứ cảnh giới. Vì nghiệp lực của chúng sinh khác nhau, cho nên hiện ra cõi nước cũng không thể nghĩ bàn.

        Ví như các tượng vẽ

        Do họa sĩ vẽ ra

        Như vậy tất cả cõi

        Do tâm họa mà thành.

Giống như dùng giấy họa thành tượng, là do họa sĩ làm ra. Như thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, hết thảy các cõi nước như số hạt bụi, đều do tâm cuả chúng sinh và nghiệp lực mà thành tựu.

        Thân chúng sinh khác nhau

        Tùy tâm phân biệt ra

        Như vậy đủ thứ cõi

        Đâu chẳng phải do nghiệp.

Hết thảy chúng sinh, thân thể đều khác nhau, đều tùy theo trong tâm của chúng sinh phân biệt mà tạo thành, giống như đủ thứ các cõi Phật, đủ thứ thế giới chủng, sự thành trụ hoại không của tất cả thế giới đều từ nghiệp của chúng sinh mà chiêu cảm ra.

        Ví như thấy Đạo Sư

        Đủ thứ sắc khác nhau

        Tùy tâm hạnh chúng sinh

        Thấy các cõi cũng thế.

Giống như thấy bậc Ðạo Sư (Phật), tùy theo tâm nguyện củ chúng sinh mà hiển hiện đủ thứ sắc khác nhau. Tùy thuận nghiệp cảm cuả chúng sinh tạo ra, sự thấy tất cả cõi nước cũng khác nhau, cùng đồng đạo lý như vậy.

        Tất cả các bờ cõi

        Giăng bủa lưới hoa sen

        Đủ thứ tướng khác nhau

        Đều trang nghiêm thanh tịnh.

Bờ mé của tất cả cõi Phật đều giăng bủa lưới hoa sen khắp nơi, đều có quy luật nên chẳng hỗn loạn. Hết thảy Biển Hương Thủy và thế giới chủng, tuy hình trạng khác nhau, nhưng sự trang nghiêm đều rất thanh tịnh, chẳng tạp nhiễm.

        Các lưới hoa sen đó

        Nơi lưới cõi an trụ

        Đủ thứ việc trang nghiêm

        Đủ thứ chúng sinh ở.

Các lưới hoa sen đó đều ở nơi lưới thế giới mà an trụ. Hoặc là dùng châu báu ma ni để trang nghiêm, hoặc là dùng vàng bạc để trang nghiêm, hoặc dùng lưu ly để trang nghiêm, hoặc dùng mã não để trang nghiêm. Ðủ thứ sự trang nghiêm đó đều tùy nghiệp lực của chúng sinh mà thị hiện. Những cõi nước đó đều có đủ thứ chúng sinh ở.

        Hoặc có các cõi cước

        Hiểm ác chẳng bằng phẳng

        Do chúng sinh phiền não

        Nên họ thấy như vậy.

Hoặc có cõi nước, mặt đất chẳng bằng phẳng, đó là do phiền não của chúng sinh tạo thành. Chúng sinh phiền não nặng thì thế giới sẽ nhiều hiểm ác, chúng sinh phiền não nhẹ thì thế giới ít hiểm ác. Vì phiền não cho nên sự thấy đất đai đều hiểm ác, chẳng bằng phẳng.

Trái đất của chúng ta đang ở là thế giới Ta Bà. Trong thế giới nầy lại phân ra nhiều cõi nước. Hết thảy chúng sinh ở trong nước của mình, cùng ở trong thế giới Ta Bà, đây là đồng nghiệp (mọi người nghiệp lực giống nhau), còn là sở cảm thông nghiệp (nghiệp lực thông đạt nước nầy nước kia). Tuy cùng ở trong trái đất, nhưng phân ra chủng tộc khác nhau, quốc tịch khác nhau, mà hiện ra đủ thứ hoàn cảnh khác nhau. Có nước giàu có nhân dân sung sướng, chẳng sợ về chiến tranh. Có nước đất hẹp vật hím, sinh sản chẳng đủ, nhân dân khốn khổ, thiên tai nhân họa luôn luôn xảy đến, sống trong sự lo âu sợ hãi, mang sống không an toàn, đó cũng là sự chiêu cảm của biệt nghiệp, Nếu tạo nghiệp thanh tịnh thì sinh vào đất nước giàu mạnh. nếu tạo nghiệp ô nhiễm thì sinh vào đất nước bần tiện, luôn luôn đói khát sợ sệt uy hiếp.

        Tạp nhiễm và thanh tịnh

        Vô lượng các thế giới

        Tùy tâm chúng sinh tạo

        Lực Bồ Tát chi trì.

Có thế giới tạp nhiễm, thế giới thanh tịnh. Bất cứ là tạp nhiễm hoặc thanh tịnh đề có vô lượng cõi Phật và vô lượng thế giới chủng, đều tùy tâm của chúng sinh tạo ra. Ðó là đại uy thần lực của Bồ Tát chi trì.

        Hoặc có các thế giới

        Tạp nhiễm và thanh tịnh

        Đều do nghiệp lực tạo

        Bồ Tát biến hóa ra.

Trong cõi nước có tạp nhiễm, có thanh tịnh, đều là do nghiệp lực của chúng sinh tạo thành, cũng là thần thông của Bồ Tát biến hóa ra. Giống như chúng ta, niệm trước muốn tu hành, không có nhiều dục vọng, không có nhiều tâm niệm ô nhiễm, đó là thanh tịnh. Song, niệm sau lại muốn chẳng tu hành, cho rằng pháp ô nhiễm không sai, người thế tục họ thích làm, tại sao mình không làm? Ðó là ô nhiễm. Thanh tịnh và ô nhiễm đều do tâm tạo ra. Bạn tạo nghiệp thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh; bạn tạo nghiệp ô nhiễm thì thế giới ô nhiễm.

Có cõi phóng quang minh

Lìa cấu báu thành tựu

Đủ thứ nghiêm sức đẹp

Chư Phật khiến thanh tịnh.

Có cõi Phật luôn luôn phóng hào quang. Tại sao? là do lìa cấu báu (tâm chúng sinh thanh tịnh) thành tựu, tức cũng là nghiệp lực của chúng sinh hiện ra. Cõi Phật đó chẳng những phóng quang mà còn có đủ thứ sự nghiêm sức tốt đẹp. Ðó là do tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, khiến cho thế giới luôn luôn thanh tịnh.

        Trong mỗi mỗi thế giới

        Kiếp thiêu không nghĩ bàn

        Tuy sở hiện xấu ác

        Nơi đó luôn kiên cố.

Trong mỗi cõi Phật và thế giới chủng bị kiếp lửa thiêu, có cảnh thế giới không thể nghĩ bàn hiện ra. Tuy nhiên bị kiếp lửa thiêu xấu ác, nhưng bổn thể cõi Phật và thế giới chủng vẫn bảo trì kiên cố, chẳng phá hoại.

        Do nghiệp lực chúng sinh

        Sinh ra nhiều cõi nước

        Y chỉ nơi phong luân

        Nương thủy luân mà trụ.

Vì chúng sinh nghiệp lực quá nặng, cho nên sinh ra nhiều thứ cõi nước. Nếu nghiệp lực của chúng sinh sạch hết thì hết thảy cõi Phật cũng không. Những thế giới đó đều y chỉ nơi phong luân, bị nhiếp trì trong hư không hoặc nương tựa thủy luân mà trụ.

        Pháp thế giới như vậy

        Thấy đủ thứ khác nhau

        Kỳ thật chẳng có sinh

        Cũng chẳng có diệt hoại.

Pháp cuả thế giới là như vậy, có đủ thứ hình trạng. Hết thảy chúng sinh nhìn thấy đều khác nhau. Kỳ thật bổn thể chẳng có sinh, cũng chẳng có hoại diệt.

        Trong mỗi mỗi tâm niệm

        Sinh ra vô lượng cõi

        Nhờ thần lực của Phật

        Đều thấy tịnh chẳng dơ.

Trong tâm niệm cuả mỗi chúng sinh hiện ra vô lượng vô biên cõi Phật. Vì chúng sinh nhiều tâm niệm nên các cõi Phật hiện ra cũng nhiều. Vì đại oai thần lực của Phật, nên thế giới chúng sinh thấy đều thanh tịnh chẳng có dơ bẩn.

        Có cõi làm bùn đất

        Thể tánh rất cứng chắc

        Đen tối chẳng quang chiếu

        Chỗ ở kẻ ác nghiệp.

Có cõi Phật dùng bùn đất làm thành. Giống như thế giới Ta Bà làm bằng bùn, đất, vàng, đá, song, thể tánh rất chắc. Lại có cõi nước đen tối chẳng có ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu soi, như là địa ngục, đó là thế giới của chúng sinh tạo nghiệp ác ở.

        Có cõi làm kim cang

        Tạp nhiễm sự lo sợ

        Khổ nhiều mà vui ít

        Nơi kẻ bạc phước ở.

Có thế giới làm bằng kim cang, song, nửa thanh tịnh, nửa nhiễm ô. Vì tạp nhiễm không thuần, cho nên có sự lo sợ. Thế giới đó khổ nhiều vui ít, là thế giới của người bạc phước ở.

Chúng ta sinh ra vào thời sau Phật, là chúng sinh bạc phước. Lúc Phật tại thế thì nước uống còn bổ dưỡng hơn là sữa bò bây giờ. Hiện tại uống sữa bò chẳng bằng nước uống vào thời Phật còn ở đời. Tại sao? Vì phước của chúng ta cạn mỏng, cho nên thế giới càng ngày càng nhiều tai nạn.

        Có cõi làm bằng sắt

        Hoặc làm bằng đồng đỏ

        Đá núi hiểm đáng sợ

        Đầy dẫy kẻ tội ác.

Có thế giới làm bằng sắt, đó là nhân tố bộ phận lớn làm thành, hoặc dùng đồng đỏ làm thành. Nếu hoàn toàn làm bằng sắt hoặc bằng đồng thì chúng sinh không cách chi sinh tồn được. Hoặc có thế giới dùng đá làm núi, rất nguy hiểm, chúng sinh thấy thí sẽ sinh tâm sợ hãi. Trong thế giới đó, khắp nơi đều đầy dẫy chúng sinh tạo nghiệp ác, tạo tội nghiệt, đều là chúng sinh tội ác sâu nặng.

        Trong cõi có điạ ngục

        Chúng sinh khổ chẳng cứu

        Thường ở trong đen tối

        Bị biển lửa đốt thân.

Có cõi nước bên trong có địa ngục, chúng sinh thọ khổ rất thê thảm mà chẳng có Phật Bồ Tát đến cứu họ. Tại sao? Vì nghiệp lực chiêu cảm. Họ thường ở trong địa ngục đen tối (người có trí tuệ thì ở trong thế giới quang minh, kẻ ngu si thì ở trong thế giới đen tối), thường bí lửa dữ đốt thân (chẳng có trí huệ thường sinh phiền não; phiền não như biển lửa, tự mình thiêu đốt mình mà chẳng được an vui).

        Hoặc lại có súc sinh

        Đủ thứ hình xấu xí

        Do nghiệp ác họ tạo

        Thường thọ các khổ não.

Hoặc có thế giới đầy dẫy loại súc sinh (tham mà chẳng biết chán tức là súc sinh), có đủ thứ hình tướng xấu xí. Ðó là do họ tạo các nghiệp ác, cho nên thường thọ đủ thứ khổ não.

Chúng ta trong thế giới nầy tham tiền tài, tham sắc đẹp, tham danh lợi, tham ăn uống, tham ngủ nhiều. Năm thứ tham muốn nầy chẳng buông xả đặng, cho nên hiện ra đủ thứ phiền não, đó là trong tâm có súc sinh. phiền não là thứ hình xấu xí, khiến cho người luôn luôn bị thiêu đốt trong phiền não.

        Hoặc thấy cõi Diêm La

        Đói khát đốt bức bách

        Đến trên núi lửa lớn

        Thọ các khổ nặng nề.

Hoặc thấy cõi Diêm La (qủy vương, chúa thẩm phán tội ác), thì biến thành ngạ qủy, vừa đói vừa khát, như bị lửa thiêu đốt, thống khổ như dầu sôi, đó là do nghiệp ác bức bách thọ tội, hoặc đến trên núi lửa lớn, bị thiêu đốt thân, thọ đủ thứ khổ sở nặng nề. Những thứ khổ đó đều chẳng cách gì hình dung được, khổ sở khó tả được.

        Hoặc có các cõi nước

        Bảy báu hợp làm thành

        Đủ thứ các cung điện

        Đều do tịnh nghiệp được.

Hoặc có các cõi Phật dùng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não bảy báu hợp lại làm thành (thế giới Cựu Lạc dùng bảy báu làm thành). Lại có đủ thứ cung điện trang nghiêm thanh tịnh, đều do tu nghiệp thanh tịnh mà đắc được.

        Ông nên quán thế gian

        Người và trời trong đó

        Tu tịnh nghiệp thành tựu

        Tùy thời hưởng sung sướng.

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật! Các ông mọi người nên quán sát tất cả nhân quả báo ứng trong thế gian. Tại thế giới nầy có trời, người, A Tu La, súc sinh, ngạ qủy, điạ ngục. Nếu tu nghiệp thanh tịnh thì qủa báo đắc được sẽ thanh tịnh, mới tạo thành thế giới thanh tịnh, tùy thời tùy lúc hưởng thụ sự sung sướng khoái lạc thanh tịnh.

        Trong mỗi mỗi lỗ lông

        Ức cõi không nghĩ bàn

        Đủ thứ tướng trang nghiêm

        Chưa từng có chật hẹp.

Trong mỗi lỗ chân lông trên thân của Phật, đều có ức cõi nước chư Phật. Ðó là trong nhỏ hiện lớn, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Hết thảy đủ thứ tướng trang nghiêm đều ở trong một lỗ chân lông, chưa từng có hiện tượng chật hẹp.

        Chúng sinh nghiệp khác nhau

        Vô lượng loại thế giới

        Sống chấp trước trong đó

        Chịu khổ vui khác nhau.

Mỗi chúng sinh có nghiệp báu khác nhau, cho nên có vô lượng vô biên loại thế giới. Hết thảy chúng sinh trên thế giới đều tham lam giữ lấy chấp trước để sinh tồn, cho nên chịu sự khổ vui đều khác nhau. Tóm lại trồng nhân lành thì được qủa lành, trồng nhân ác thì được quả ác.

        Có cõi làm các báu

        Thường phóng vô lượng quang

        Kim cang hoa sen đẹp

        Trang nghiêm sạch chẳng dơ.

Có cõi nước dùng các báu làm thành, cho nên thường phóng vô lượng quang minh. Ở trong cõi nước đó, có kim cang hoa sen đẹp, trang nghiêm thanh tịnh, chẳng có bụi bặm.

        Có cõi quang làm thể

        Y chỉ quang luân trụ

        Mây sắc vàng chiên đàn

        Rực rỡ chiếu sáng khắp.

Có cõi nước dùng quang minh làm thể tánh, y chỉ quang luân mà trụ. Có mây sắc vàng hương ngưu đầu chiên đàn rực rỡ chiếu sáng khắp tất cả thế giới.

        Có cõi bằng nguyệt luân

        Khắp nơi có y thơm

        Trong một đóa hoa sen

        Bồ Tát đều đầy dẫy.

Có cõi nước dùng nguyệt luân làm thành, khắp nơi đều có y thơm, thứ y đó mùa nóng mùa lạnh đều luôn tỏa ra hương thơm khắp mọi nơi. Trong một đóa hoa sen lớn đều có các Bồ Tát ngồi tại Ðạo tràng, chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh.

        Có cõi làm các báu

        Sắc tướng chẳng dơ bẩn

        Ví như lưới Đế Thích

        Quang minh luôn chiếu soi.

Có cõi nước làm bằng các báu, nhan sắc rất tươi thắm, hình tướng thanh tịnh chẳng có buị bặm. Giống như lưới La Tràng của Thích Ðế Hoàn Nhân, thường chiếu khắp mọi nơi.

        Có cõi hương làm thể

        Hoặc là hoa kim cang

        Có hình ma ni quang

        Quan sát rất thanh tịnh.

Có cõi nước dùng hương để làm thể hoặc là dùng hoa kim cang làm thể tánh. Có hình ảnh quang ma ni chân châu hiện ra, quan sát tỉ mỉ thí thấy rất thanh tịnh.

        Hoặc có cõi thanh tịnh

        Có đủ thứ cây hoa

        Cành đẹp khắp đạo tràng

        Mây ma ni che phủ.

Hoặc cò cõi thanh tịnh, có đủ thứ hoa, đủ thứ cây, cành hoa và cành cây rất trang nghiêm tốt đẹp, che khắp đạo tràng, phía trên có mây ma ni che phủ rất mỹ lệ.

        Có cõi tịnh quang chiếu

        Hoa kim cang làm thành

        Có hóa âm của Phật

        Hoa sen liệt thành lưới.

Có cọi nước quang minh thanh tịnh chiếu soi, dùng hoa sen kim cang làm thành. Âm thanh cuả Phật hoá ra làm thể tánh. Lại có vô số hoa sen trang nghiêm đạo tràng, hàng lối làm thành lưới rất ngay thẳng đẹp đẽ.

        Có cõi hình Bồ Tát

        Mũ báu ma ni đẹp

        Hoặc có cõi hình tòa

        Từ quang minh hóa hiện.

Có cõi nước hình giống như mũ báu ma ni của Bồ Tát đội trên đầu. Hoặc có cõi hình tướng như tòa sư tử. Ðó đều là từ trong quang minh của Phật hóa hiện ra.

        Hoặc là bột chiên đàn

        Hoặc là quang giữa mày

        Hoặc tiếng trong Phật quang

        Mà thành tựu cõi Phật.

Hoặc có cõi dùng bột chiên đàn mà thành tựu, hoặc là bạch hào quang giữa chân mày của Phật mà thành tựu, hoặc tiếng nói phát ra trong quang minh của Phật mà thành tựu. Vì nguyên nhân đó mới thành tựu các cõi Phật vi diệu như thế.

        Thấy có cõi thanh tịnh

        Dùng một quang trang nghiêm

        Hoặc nhiều quang trang nghiêm

        Đủ thứ đều kỳ diệu.

Có chúng sinh thấy cõi nước thanh tịnh, dùng một thứ quang minh trang nghiêm, hoặc nhiều thứ quang minh trang nghiêm. Ðủ thứ sự trang nghiêm đều kỳ diệu không thể nghĩ bàn.

        Hoặc dùng các vật quý

        Mười cõi làm nghiêm sức

        Hoặc dùng tất cả vật

        Ngàn cõi làm nghiêm sức.

Hoặc dùng vật qúy trong mười cõi nước để nghiêm sức một cõi nước. Hoặc dùng vật qúy trong ngàn cõi nước, dùng tất cả diệu báu để trang nghiêm tất cả cõi Phật.

        Hoặc dùng vật ức cõi

        Trang nghiêm một cõi nước

        Đủ thứ tướng khác nhau

        Đều hiện như hình bóng.

Hoặc dùng vật qúy trong ức cõi nước để trang nghiêm một cõi nước. Ðủ thứ tướng vật qúy đều khác nhau, thảy đều hiện ra như hình bóng ở trong gương.

        Vật bất khả thuyết cõi

        Trang nghiêm một cõi nước

        Hoặc như núi Tu Di

        Thế giới không nghĩ bàn.

Hoặc có nhiều thế giới hình trạng như biển cả, hoặc như núi Tu Di. Hoặc nhiều thế giới như số hạt buị đều không thể nghĩ bàn.

        Có cõi khéo an trụ

        Hình như lưới Đế Thích

        Hoặc hình như rừng cây

        Chư Phật đầy trong đó.

Có thế giới khéo an trụ, hình trạng giống như lưới La Tràng ở trước điện của trời Ðế Thích, hoặc hình tướng giống như rừng cây. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều đầy dẫy ở trong đó.

        Hoặc hình bằng luân báu

        Hoặc hình như hoa sen

        Tám cạnh đủ nghiêm sức

        Đủ thứ đều thanh tịnh.

Hoặc có thế giới hình luân báu, hoặc hình trạng như hoa sen, hoặc là hình tám cạnh mà đầy đủ tất cả nghiêm sức. Sự trang nghiêm đó hoàn toàn thanh tịnh chẳng có dơ bẩn.

        Hoặc có cõi hình toà

        Hoặc là hình ba cạnh

        Hoặc như khư lặc ca

        Thành quách thân Phạm Vương.

Có thế giới hình giống như toà sư tử, hoặc có cõi hình tam giác, hoặc hình như khư lặc ca, hoặc là hình thành quách, hoặc hình như thân phạm vương.

        Như búi tóc Thiên chủ

        Hoặc hình như bán nguyệt

        Hoặc như núi ma ni

        Hoặc như hình nhật luân.

Có thế giới hình giống như búi tóc của Thiên chủ, hoặc hình giống như nửa mặt trăng, hoặc giống như núi ma ni, hoặc giống như hình nhật luân.

        Hoặc có hình thế giới

        Ví như biển hương thủy

        Hoặc hình quang minh luân

        Chỗ Phật xưa nghiêm tịnh.

Hoặc có hình thế giới, hoặc có biển nước xoáy hình biển Hương Thủy, hoặc có hình quang minh luân, đều là nguyện lực thuở xưa Phật trang nghiêm thanh tịnh.

        Hoặc có hình bánh xe

        Hoặc có hình lồi lõm

        Hoặc như tướng bạch hào

        Nhục kế, mắt rộng dài.

Hoặc có hình bánh xe, hoặc có hình lồi, hoặc có hình lõm, hoặc có hình tướng hào quang trắng ở giữa mày của Phật, hoặc có hình nhục kế trên đỉnh của Phật, hoặc có hình mắt dài rộng của Phật.

        Hoặc hình bàn tay Phật

        Hoặc như chày kim cang

        Hoặc hình như núi lửa

        Bồ Tát đều đầy dẫy.

Có thế giới hoặc là hình bàn tay Phật, hoặc là hình chày kim cang trong tay của Bồ Tát Vi Ðà, hoặc là hình như núi lửa. Hết thảy Bồ Tát đều đầy dẫy ở trong thế giới đó.

        Hoặc hình như sư tử

        Hoặc hình như sò biển

        Vô lượng các sắc tướng

        Thể tánh đều khác nhau.

Có thế giới hình như sư tử, hoặc hình như sò biển. Có vô lượng sắc tướng và vô lượng thể tánh đều khác nhau.

        Ở trong một thế giới

        Hình cõi vô cùng tận

        Đều do nguyện lực Phật

        Hộ niệm được an trụ.

Trong mỗi cõi Phật và thế giới chủng, hình cõi vô cùng vô tận. Ðủ thứ hình tướng đó đều do nguyện lực của chư Phật thành tựu. Nguyện lực của Phật là hộ niệm tất cả chúng sinh khiến cho được an trụ trong thế giới đó.

        Có cõi trụ một kiếp

        Hoặc là trụ mười kiếp

        Cho đến số hạt bụi

        Trăm ngàn ức cõi nước.

Con người có sinh già bệnh chết, thế giới thì có thành trụ hoại không, đều là vô thường. Có thế giới tuổi thọ là một đại kiếp. Có thế giới tuổi thọ là mười đại kiếp cho đến trăm ngàn vạn ức đại kiếp. Thậm chí có những thế giới tuổi thọ nhiều đại kiếp như số hạt bụi cõi Phật.

        Hoặc ở trong một kiếp

        Thấy cõi có thành hoại

        Hoặc vô lượng vô số

        Cho đến không nghĩ bàn.

Có thế giới, ở trong một đại kiếp có thành trụ hoại không, hoặc trong vô lượng vô biên đại kiếp vẫn an nhiên tồn tại, cho đến trải qua bất tư nghì đại kiếp vẫn còn tồn tại.

        Hoặc có cõi có Phật

        Hoặc có cõi không Phật

        Hoặc chỉ có một Phật

        Hoặc có vô lượng Phật.

Có thế giới có Phật đang giáo hóa chúng sinh, hoặc chẳng có Phật. Chúng sinh căn lành sâu dày thì cảm hóa có Phật ra đời Chúng sinh căn lành cạn mỏng thì chẳng có Phật ra đời. Trong một thế giới có một vị Phật ra đời hoặc có vô lượng vị Phật ra đời.

        Nếu cõi nước không Phật

        Trong thế giới phương khác

        Có Phật biến hoá đến

        Vì hiện các Phật sự.

Thế giới đó, nếu chẳng có Phật thì có Phật ở thế giới phương khác biến hóa đến thế giới đó, để giáo hóa chúng sinh. Vì chúng sinh hiện ra đủ thứ Phật sự, khiến cho chúng sinh giác ngộ, phát bồ đề tâm.

        Đâu Suất hàng nhân gian

        Trụ thai và sinh ra

        Hàng ma thành Chánh Giác

        Chuyển pháp luân vô thượng.

Khi Ðức Phật muốn ra đời thì trước hết ở tại cung trời Ðâu Suất, hậu bổ Phật vị. Khi nhân duyên thành thục thì từ cung trời hàng sinh xuống nhân gian, trụ ở trong thai, đến lúc thì mới sinh ra bên hông phải của hoàng hậu Maya. Sinh ra rồi thì xuất gia tu đạo. Tu hành sắp thành đạo thì ma vương đến nhiễu loạn, nhưng Phật dùng định lực để hàng phục ma vương mà thành chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng, giáo hóa chúng sinh, đó là tám tướng thành đạo.

        Tùy tâm chúng sinh thích

        Thị hiện đủ thứ tướng

        Vì chuyển diệu pháp luân

        Ứng với căn tánh họ.

Khi Phật chuyển pháp luân thì, tùy tâm của chúng sinh ưa thích mà nói pháp. Phật hay hiện ra đủ thứ tướng khác nhau để vì chúng sinh nói diệu pháp, đối trị căn tánh của chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được pháp ích.

        Trong mỗi mỗi cõi Phật

        Một Phật hiện ra đời

        Trải qua ức ngàn tuổi

        Diễn nói pháp vô thượng.

Trong mỗi cõi Phật, có một vị Phật xuất hiện ra đời, trải qua ức ngàn tuổi, luôn luôn diễn nói diệu pháp vô thượng, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, liễu sinh thoát tử mà đến bờ kia.

        Chúng sinh chẳng pháp khí

        Không thấy được chư Phật

        Nếu người tâm muốn thấy

        Tất cả nơi đều thấy.

Hết thảy chúng sinh nếu chẳng phải là pháp khí, thì chẳng thấy được chư Phật. Nếu là pháp khí thí thường thấy được Phật, hoặc là thấy Phật ở trong mộng. Nếu có chúng sinh trong tâm muốn thấy Phật, thì mỗi nơi đều có thể thấy được. Tại sao bạn chẳng thấy được Phật? Vì bạn chẳng có tâm thành. Nếu có tâm thành thì nhất định sẽ thấy được Phật!

Pháp khí tức là « long tượng » của Phật môn, tức cũng là khí chở pháp. Chúng ta người xuất gia phải đặc biệt chú ý về điểm này. Các bạn xem! Tổ Sư, Bồ Tát, chư Phật trong quá khứ, đều là bậc giác ngộ đi trên con đường đầy gian nan. Nếu chẳng muốn tu hành thì việc gì cũng chẳng có. Bạn muốn tu hành, nhận chân tu hành, thì ma sẽ đến, hoặc là ma tiền tài, ma sắc đẹp, hoặc là đủ thứ ma bất như ý, đều đến nhiễu loạn tâm thanh tịnh tu đạo của bạn.

Lúc đó thật là một cửa ải khó qua, nhẫn cũng chẳng dễ gì nhẫn được. Vừa muốn ngồi thiền thì dục niệm sinh ra, thậm chí muốn thiêu thân cũng chẳng biết thế nào là tốt. Người nam thì khởi vọng tưởng người nữ, người nữ thì khởi vọng tưởng người nam, chẳng dễ gì khống chế dược. Lúc đó muốn tu nhẫn nại, tinh tấn, thiền định, trí huệ, đủ thứ pháp môn đề hàng phục tâm, muốn công phá cửa ải đó! Tình hình như vậy giống như ở chiến trường, thân mặc áo giáp, tay cầm đao thương, xông pha hãm trận. Nếu bạn võ thuật không giỏi, động tác chậm chạp, thì không bị giết cũng bị bắt sống, hướng địch đầu hàng. Người tu đạo nhất định phải xem cái chết như trở về, công phá thành trì, hoàn thành sứ mạng, thắng lợi cuối cùng, như thế mới qua ải được.

Chúng ta tu đạo cũng như thế, phải phấn chấn tinh thần, dũng mãnh tiến về trước, mới có thể chiến thắng. Bằng không thì bạn sẽ bị ma vương đánh bại, không thể qua ải được. Bất cứ người xuất gia hoặc người tại gia, tu hành thì phải chiến thắng đối phương. Làm thế nào mới có thể chiến thắng? Tức là luôn luôn nhẫn nại, Luôn luôn nhường nhịn. Cũng có nghĩa là:

« Nhẫn những gì người khác không nhẫn được

Chịu đựng những gì người khác không chịu được

Tu những gì người khác tu không được

Làm những gì người khác làm không được ».

Người tu đạo tất cả tất cả đều phải có sự biểu hiện hơn người, phải khác với mọi người, có sự biểu hiện đặc thù, như thế mới qua được ải.

        Trong mỗi mỗi cõi nước

        Đều có Phật ra đời

        Phật trong tất cả cõi

        Ức số không nghĩ bàn.

Trong mỗi cõi nước đều có Phật xuất hiện ra đời. Phật ở trong hết thảy tất cả cõi, có nhiều số ức không thể nghĩ bàn, đang ở đó giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh giác ngộ, phát tâm bồ đề.

        Mỗi mỗi Phật trong đó

        Hiện vô lượng thần biến

        Đều khắp nơi pháp giới

        Điều phục biển chúng sinh.

Mỗi vị Phật trong mỗi cõi nước, đều hiện ra vô lượng vô biên thần thông biến hóa, khắp trong pháp giới, để điều phục những chúng sinh can cường, biển chúng sinh khó điều khó phục đều điều phục được.

        Có cõi chẳng quang minh

        Đen tối nhiều sợ hãi

        Khổ xúc như đao kiếm

        Người thấy tự đau xót.

Có thế giới chẳng quang minh, chỉ toàn là đen tối. Ðó là nghiệp lực của chúng sinh chiêu cảm mà ra, cho nên luôn luôn sống trong sự sợ hãi. Hoàn cảnh khổ như thế giống như là sự thống khổ đao kiếm cắt thân. Phàm là người thấy được hoàn cảnh ác liệt đó, đều cảm thấy đau xót như trúng độc.

        Hoặc có quang chư Thiên

        Hoặc có quang cung điện

        Hoặc quang minh nhật nguyệt

        Lưới cõi khó nghĩ bàn.

Có thế giới có ánh sáng của chư thiên phóng ra chiếu sáng, hoặc có quang minh cung điện của chư Phật Bồ Tát phóng ra chiếu sáng, hoặc có ánh sáng của mặt trời mặt trăng phóng ra để chiếu sáng (thế giới của chúng ta ở là ánh sáng của mặt trời mặt trăng phóng ra). Lưới cõi nếu nghiên cứu thì có cảnh giới không thể nghĩ bàn.

        Có cõi tự quang minh

        Hoặc cây phóng tịnh quang

        Chưa từng có khổ não

        Do phước đức chúng sinh.

Có thế giới, bổn thân phóng đại quang minh. Vì thế giới đó có quang luân nhiếp trì. Hoặc có tất cả cây rừng phóng ra quang minh thanh tịnh để chiếu sáng thế giới đó. Thế giới đó chẳng có tất cả khổ não. Tại sao ? Vì chúng sinh có phước báo, cho nên chẳng có khổ não.

        Hoặc có quang minh núi

        Hoặc có quang ma ni

        Hoặc dùng ánh đèn chiếu

        Do nghiệp lực chúng sinh.

Có thế giới, có núi cao phóng quang minh, hoặc ma ni phóng quang minh, hoặc đèn phóng quang minh chiếu soi thế giới đó. Ðó đều là do nghiệp lực của chúng sinh chiếu cảm ra. Nếu chúng sinh tạo nghiệp ác, thì thế giới đó sẽ hiện ra hiểm ác. Nếu chúng sinh tạo nghiệp lành, thì thế giới đó sẽ hiện ra tốt đẹp. Cho nên nói tùy chúng sinh tạo nghiệp gì ? thì họ qủa báo đó.

        Hoặc có Phật quang minh

        Bồ Tát đầy trong đó

        Hoặc có quang hoa sen

        Màu rực rỡ nghiêm đẹp.

Có thế giới có quang minh của Phật chiếu soi. Bồ Tát cũng đầy dẫy ở trong thế giới đó. Hoặc có quang minh của hoa sen chiếu soi, phóng ra màu sắc rực rỡ rất trang nghiêm tốt đẹp.

        Có cõi quang hoa chiếu

        Hoặc quang hương thủy chiếu

        Hương bột hương đốt chiếu

        Đều do sức tịnh nguyện.

Có thế giới, có đủ thứ quang minh của hoa chiếu sáng hoặc có hương thủy phóng quang để chiếu soi hoặc hương bột phóng quang để chiếu soi hoặc hương đốt phóng quang chiếu soi. Ðó đều là do nguyện lực thanh tịnh mà thành tựu.

        Có cõi quang mây chiếu

        Quang ma ni sò chiếu

        Quang thần lực Phật chiếu

        Diễn nói tiếng dễ nghe.

Có thế giới, có quang mây chiếu, hoặc có quang ma ni sò chiếu sáng, hoặc có quang thần lực  của Phật chiếu soi. Trong Phật quang phổ chiếu lại có thể diễn nói diệu pháp vô thượng dễ nghe.

        Hoặc dùng quang báu chiếu

        Hoặc kim cang rực chiếu

        Tịnh âm chấn động xa

        Đến đâu chẳng có khổ.

Có thế giới, có quang minh báu chiếu soi, hoặc có quang minh kim cang rực rỡ chiếu soi, hoặc có tiếng quang minh thanh tịnh chiếu soi. Âm thanh thanh tịnh đó chấn động các thế giới khác, đến nơi nào thì nơi đó tiêu diệt tất cả sự thống khổ.

        Hoặc có quang ma ni

        Hoặc có quang nghiêm cụ

        Hoặc quang minh đạo tràng

        Chiếu sáng trong chúng hội.

Có thế giới, có quang minh ma ni phóng ra, hoặc có quang minh phóng ra từ các thứ đồ trang nghiêm, hoặc có quang minh từ đạo tràng phóng ra, chiếu soi tất cả chúng hội các thế giới khác.

        Phật phóng đại quang minh

        Hóa Phật đầy trong đó

        Quang đó khắp chiếu soi

        Hết thảy toàn pháp giới.

Trong thế giới có Phật phóng ra đại quang minh, biến hóa Phật đầy dẫy trong thế giới đó. Quang minh đó chiếu soi khắp tất cả thế giới, pháp giới đều khắp cùng.

        Có cõi rất đáng sợ

        Kêu la tiếng thống khổ

        Tiếng đó rất rùng rợn

        Người nghe sinh chán sợ.

Có thế giới rất là đáng sợ, đầy dẫy tiếng kêu la thống khổ, khiến cho người nghe đều sinh cảm giác rùng rợn. Vì tiếng đó rất bi ai, cho nên khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỉ, làm cho họ nguyện ý y giáo phụng hành. Tại sao lại có âm thanh vừa ý êm tai vang ra ? Vì nghiệp lực của chúng sinh cảm ứng mà ra.

        Hoặc có trong cõi nước

        Luôn nghe tiếng Đế Thích

        Hoặc nghe tiếng Phạm âm

        Tất cả tiếng thế chủ.

Có cõi nước luôn luôn nghe được diệu âm nói pháp của Thích Ðế Hoàn Nhân, hoặc luôn luôn nghe được diệu âm của Ðại Phạm Thiên Vương nói pháp, hoặc luôn luôn nghe được diệu âm của tất cả các ông vua nói pháp.

        Hoặc có các cõi nước

        Trong mây vang diệu âm

        Biển báu cây ma ni

        Và âm nhạc đầy khắp.

Có các cõi nước, ở trong mây hiện ra âm thanh vi diệu. Hoặc có biển báu, và cây báu ma ni, luôn luôn vang ra âm nhạc vi diệu, đầy khắp cùng pháp giới.

        Trong viên quang chư Phật

        Hóa thanh vô cùng tận

        Và diệu âm Bồ Tát

        Nghe khắp mười phương cõi.

Mười phương thế giới đều có quang minh viên mãn của chư Phật. Trong viên quang lại diễn nói đủ thứ tiếng biến hóa đều vô cùng vô tận, Phật thì như vậy, Bồ Tát cũng như vậy. Diệu âm thuyết pháp của các Ngài vang đến khắp mười phương cõi nước.

        Cõi không thể nghĩ bàn

        Khắp chuyển tiếng pháp luân

        Tiếng vang ra biển nguyện

        Tiếng vi diệu tu hành.

Có các cõi nước nhiều không thể nghĩ bàn, khắp vang ra âm thanh chuyển pháp luân vi diệu. Lại vang ra âm thanh diễn nói biển nguyện của chư Phật, và âm thanh phát nguyện tu hành vi diệu.

        Ba đời tất cả Phật

        Sinh ra các thế giới

        Danh hiệu đều đầy đủ

        Âm thanh chẳng cùng tận.

Nguyện lực của tất cả chư Phật mười phương ba đời, sinh ra tất cả thế giới, danh hiệu của Phật đều đầy đủ, Âm thanh diễn nói diệu pháp của Phật đầy khắp pháp giới, vô cùng vô tận.

        Hoặc trong cõi có nghe

        Tiếng tất cả Phật lực

        Địa, độ và vô lượng

        Đều nói pháp như vậy.

Hoặc trong tất cả cõi Phật, có thể nghe âm thanh của tất cả Phật trong mười phương, hoặc nghe Tứ Diệu Ðế, sáu độ, mười địa, bốn tâm vô lượng, đủ thứ pháp môn, những pháp như thế đều diễn nói.

        Thệ nguyện lực Phổ Hiền

        Ức cõi diễn diệu âm

        Âm đó như lôi chấn

        Trụ kiếp cũng vô tận.

Ðó là sức thệ nguyện của Bồ Tát phát thệ, Ngài luôn luôn ở trong ức cõi diễn nói diệu pháp âm. Âm thanh đó giống như tiếng sét chấn, khắp tất cả mọi nơi. Ngài diễn nói diệu âm vô cùng tận, kiếp trụ cũng vô cùng tận.

        Phật trong cõi thanh tịnh

        Thị hiện tiếng tự tại

        Trong mười phương pháp giới

        Tất cả đâu chẳng nghe.

Ðức Phật ở trong cõi nước thanh tịnh, luôn luôn thị hiện pháp âm tự tại. Chúng sinh trong mười phương pháp giới thảy đều nghe được tiếng của Phật nói pháp.