MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Tạm Gọi Như Vậy

Những chú rồng trước khi vươn mình đến trước, chú đều phải uốn mình lui sau để lấy thế và những chú cọp cũng vậy.

Ở trong đời những kẻ đầy mưu lược và xảo trí thường hay áp dụng tính này của rồng và cọp, nên muốn tiến thân xa, họ phải học thế bước lùi của những chú rồng và cọp.

Nhưng, những bậc chân nhân ở trong đời, họ không phải bước lui để tiến tới và họ cũng không phải bước tới để thối lui, nên họ không cần phải nhọc công thủ thế trong khi tới hay trong khi lui. Họ bước tới trong tỉnh giác, họ bước lui trong tỉnh giác; họ bước tới bằng tất cả tấm lòng, họ bước lui bằng tất cả tấm lòng.

Nên, việc bước tới không có một lực nào ở phía trước hấp dẫn được họ và khi họ bước lui, cũng không có một lực nào ở phía sau áp lực được họ. Họ bước tới và bước lui đều ở trạng thái của sự tỉnh thức và tự do.

Những người bước tới và bước lui như vậy, ta không biết gọi họ là gì, chỉ tạm gọi họ là những bậc chân nhân ở trong đời.