Phật Thuyết
ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM
THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢI DIỄN NGHĨA
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Ngài Hạ Liên Cư hội tập
Cụ Hoàng Niệm Tổ chú giải
Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ
Diệu Âm Phổ Hạnh kính ghi và đúc kết
Phật lịch 2563 -2019

 

X. LỜI CUỐI

Trong hai quyển sách một và hai này là phần đúc kết lời thuyết giảng của Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không về Kinh Vô Lượng Thọ. Trong đây có một ít là phần giảng của Hòa Thượng vào năm 1994; sau đó phần lớn là Hòa Thượng giảng vào lần thứ mười ở Cư Sĩ Lâm, Tân-Gia-Ba và lần thứ mười một với tựa đề “Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa”. Kế đến, tôi cô đọng, phối hợp cùng với sách chú giải “Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác Kinh” của cụ Hoàng NiệmTổ, do Bửu Quang tự, đệ tử Như Hòa dịch sang Việt Ngữ.

Nhận thấy lời thuyết giảng của Hòa Thượng rất tỉ mỉ, công phu (trên cả ngàn giờ) cùng với sách chú giải của cụ Hoàng (cũng cả ngàn trang), thật quá ư trân quí, quá hay và cũng khá dài, rất khó cho hành giả Tịnh Độ nắm bắt được cả đôi bên. Cho nên, tôi mạo muội, chẳng nệ sức hèn, tóm gọn cả hai vào cùng chung một quyển sách với hy vọng tự giúp chính mình cũng là giúp quí đồng tu có thể dễ dàng thể hội hơn.

Do tri thức hạn hẹp về thế pháp lẫn Phật pháp của bản thân tôi, nên việc ghi chép lại từ băng đĩa, soạn thảo, biên tập và cả phần in ấn chắc chắn không tránh khỏi nhiều lỗi lầm sai sót. Ngưỡng mong các bậc cao minh cùng thiện hữu tri thức, đồng tu xa gần từ bi chỉ giáo cho những thiếu sót trên, xin chân thành cảm tạ.

Việc làm này đã trải suốt trên sáu năm qua; bản cảo đã sửa đi sửa lại đến lần thứ chín mới dám đem in ấn. Tuy vậy cũng chỉ hoàn tất được nửa đoạn đường! (Căn cứ vào sách chú giải của cụ Hoàng, trong đó bao gồm bốn quyển, tôi chỉ mới hoàn tất được hai quyển đầu và ba phẩm nữa của quyển thứ ba).

Với tuổi đời bảy mươi lăm, sức yếu nay chẳng còn cho phép! Cho nên, tôi tạm dừng nơi đây. Phân nửa còn lại, tùy duyên thôi, tự thân chưa dám nghĩ vì lệ thuộc vào sức khoẻ và năng lực! Cũng mong đây là chút cống hiến rất nhỏ vào việc chia sẻ Phật pháp với các đồng tu có duyên.

Bằng tất cả tấm lòng chân thành, tha thiết, tri ân của người con Phật, thâm tâm tôi rất muốn báo đền ân Phật, báo ân Hòa Thượng thượng nhân đã khai mở cho tôi cánh cửa siêu tuyệt về pháp môn Tịnh Độ, giúp tôi đoạn nghi sanh tín, khế nhập sâu sắc hơn về những lời Phật dạy, vượt thoát biết bao là khổ nạn của thân tâm, một đời này quyết định phát nguyện vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng, càng muốn báo ân, lại càng cảm thấy ân đức của Phật và Hòa Thượng thật quá sâu dày khó có thể đáp đền!

Nói theo sách A Di Đà Bí Thích, cũng như cách nghĩ của cụ Hoàng Niệm Tổ: Biển cả Phật pháp viên dung, vi diệu, việc làm này của tôi chưa bằng nổi giọt nước nhỏ đọng nơi đầu sợi lông! Chỉ mong liên hữu xa gần tự tin nơi bản thân mình, do giọt nước này sẽ biết đến biển cả. Trong vô lượng pháp môn, vô biên diệu pháp đều có thể nhập vào trong mỗi một pháp. Như quang sắc của hạt châu nơi lưới Thiên Đế trùng trùng vô tận, có thể phản chiếu ánh sáng của cả ngàn vạn viên châu khác. Trong viên châu gồm trọn cả ngàn vạn viên châu. Phật pháp như Chiên Đàn cắt thành miếng, miếng nào cũng thơm.

Nếu luận về mặt thích ứng căn cơ thì thiên sai ngàn biệt; khó dễ khác nhau một trời một vực; trong đại bình đẳng hiển lộ sự sai biệt đến tột cùng. Trong ngàn muôn viên châu, chỉ có một viên châu Tịnh pháp đối với kẻ phàm phu còn đầy dẫy phiền não là dễ nghe, dễ biết, dễ tin và dễ nhập. Trong hết thảy pháp, Tịnh Độ là pháp môn dễ hành nhất mà kết quả cũng thù thắng nhất. Chính vì vậy mà “chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải”.

Thành tựu hai quyển sách này nếu có được chút công đức nào, xin thành kính dâng lên đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức từ phụ Phật A Di Đà cùng mười phương chư Phật. Thành kính dâng lên Hòa Thượng ân sư thượng Tịnh hạ Không, người đã khai sáng cho tôi về pháp môn Tịnh Độ. Kính dâng lên cố đại lão Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa; cố đại lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Tịnh; cố Hòa Thượng thượng Thiền hạ Tâm cùng tất cả lịch đại Tổ sư. Thành kính tri ân Đại Sĩ Hạ Liên Cư, Kim Cang Thượng Sư Hoàng Niệm Tổ đã dày công khó nhọc sưu tầm hội tập và chú giải Kinh Vô Lượng Thọ này một cách rất chân xác, viên dung và tường tận.

Xin hồi hướng trang nghiêm Phật Tịnh Độ, hồi hướng đến tất cả ân sư, phụ mẫu, thân bằng quyến thuộc, oan gia trái chủ, pháp giới chúng sinh đều được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Chân thành tán dương công đức của Phật tử Huệ Thọ đã phát tâm cúng dường một phần tịnh tài, cũng như giới thiệu người đánh máy bản thảo kinh Vô Lượng Thọ, giúp tôi hoàn tất in ấn hai quyển sách này. Không quên tri ân Phật tử Huệ Phước, Huệ Lộc, nhất là Huệ Lộc và chú Hồ Sĩ Trung đã nhiệt tâm đóng góp, dành rất nhiều thời gian và công sức giúp tôi chỉnh sửa phần kỹ thuật cũng như rất nhiều sai sót trong việc in ấn.

Chân thành cảm tạ đến các thiện hữu tri thức đã trực tiếp hoặc gián tiếp trợ duyên cho tôi hoàn thiện tập sách này như: giới thiệu, phiên dịch, in ấn, tạo băng đĩa v.v…

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ chư vị Bồ Đề tâm kiên cố, niệm lực Bất Thoái, cùng nhau hội ngộ nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc của đức từ phụ Phật A Di Đà, đồng chứng Vô Sanh, đồng thành Phật đạo, đồng phổ độ tất cả chúng sinh.

Nguyện Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, thiên hạ thái bình, tiêu tai miễn nạn, chúng sinh an lạc.

Nam mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô A Di Đà Phật
Diệu Âm – Phổ Hạnh Cẩn chí
Sydney ngày 22-03-2019