GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

PHÉP NI CHÚNG TRAO GIỚI
CHO THỨC XOA MA NA NI

Trong Bản Luật nói: Các Tỳ Kheo Ni độ đàn bà trẻ, con gái nhỏ tuổi, trao cho giới Cụ Túc, khi thọ giới rồi không biết người nam có tâm nhiễm ô, hay tâm không nhiễm ô, liền cùng với người nam tâm nhiễm ô cùng đứng, cùng nói chuyện, cùng cười cợt. Các Ni nghe, bạch Phật. Phật quở trách rồi bảo các Tỳ Kheo Ni:  Nếu ở trong chùa cho cạo tóc xuất gia, nên bạch cho tất cả Tăng biết, song sau mới cho cạo tóc xuất gia, trao cho 10 giới. Nếu đồng nữ 18, cho 2 năm học giới, để tuổi đầy 20; người gái đã lấy chồng 10 năm, 10 năm là tính ngày sau khi không ăn ở với chồng, hoặc chồng chết, chồng để, để chồng v.v… cầu xin xuất gia, trải qua 10 năm mới cho thọ Thức Xoa, cho 2 năm học giới, để cho đủ 12 năm rồi trao cho giới Cụ Túc, đều phạm tội Đọa.

– Hỏi:  Lũ đồng tử 17 xin xuất gia không kham ăn một bửa. Lúc nửa đêm khóc lóc đòi ăn. Thế Tôn nghe biết mà cố hỏi… bảo các Tỳ Kheo: Tuổi chưa đầy 20, không kham chịu lạnh, nóng, đói, khát, dải gió,muỗi mòng, không nhịn chịu được lời nói xấu, thân bị khổ đau, không chịu được, không thể giữ giới ngày ăn một bửa, thì không nên trao giới Cụ Túc. Tuổi đầy 20, kham chịu các việc như trên, nên trao cho Đại giới; phần tháng thiếu 20, còn không cho thọ giới, đồng nữ cũng thế, tại sao riêng cho người nữ tuổi mới 12, có lực lượng gì chịu các việc như trên mà trao cho giới Cụ Túc?

– Đáp:  Nói rằng, đồng nữ 12, là nói về năm sanh, còn người nữ có chồng 12 năm, là chỉ về phần năm sau khi thôi chồng, chớ không phải là năm sanh. Do trong Bản luật người dịch câu văn không đủ vậy.

– Hỏi:  Đã như thế, đồng nữ 18 tuổi, 2 năm học giới, nguyên vì đủ tuổi (20) còn người nữ đã có chồng, sau khi thôi chồng 5, 6, 7, 8 năm đều có thể thọ Cụ Túc giới, cần gì nhứt định phải đủ 10 năm, 2 năm học giới?

– Đáp:  Đồng nữ 18 tuổi chưa trải qua sánh đôi, khiến đủ tuổi 20, kham chịu được đói lạnh mọi việc thì cho thọ Cụ Túc giới; người nữ có chồng không luận năm sanh lớn nhỏ, cần phải đủ 10 năm. Vì sao? Vì trước đã trải qua sánh đôi, sợ kia dâm tâm khó dứt (ngựa quen đường cũ), cho nên cần phải đủ 10 năm, lại cho học giới 2 năm, để cho chí kia bền chắc, rồi mớ cho thọ Cụ Túc giới. Như thế Như Lai tùy người tùy phương tiện chế giới, cho nên không nhứt định.

– Hỏi: Ví như đồng nữ 7 tuổi trở lên, hoặc người đã có chồng 3 hoặc 5 năm, cầu xin xuất gia, nếu không cho, thời kia không thể đợi lâu được; nếu cho, thì không những học giới 2 năm. Còn người đã thôi chồng quá sau 10 năm, cho đến trải qua 20 năm mới xuất gia, cũng khiến cho 2 năm học giới, đâu chẳng là phần năm quá nhiều, như thể trao pháp làm sao vâng làm được?

– Đáp:  Nếu đồng nữ 7 tuổi trở lên 15, và người nữ sau khi thôi chồng 3 hoặc 5 năm cầu xin xuất gia, nên bạch chúng rồi, trước trao cho giới Sa Di Ni, đều giữ đủ số năm mới trao cho giới Thức Xoa Ma Na Ni, giữ đủ 2 năm sẽ trao cho Đại giới.

– Nếu người nữ đã thôi chồng quá 10 năm, cho đến trải qua 20 năm, cũng phải trao cho giới Thức Xoa Ma Na Ni, khiến cho học giới 2 năm, nếu không đủ 10 năm thời không được, nhiều năm thời không ngại.

Như vừa đủ 10 năm, cầu xin xuất gia, cũng trước trao cho 10 giới, khiến cho học giới tướng và hiểu rõ oai nghi, liền trao cho Thức Xoa Ma Na Ni không thể đợi lâu.

– Hỏi:  Sa Di Ni vốn thọ 10 giới, nay thời bỏ 4 học 6 là gì?

– Đáp:  Không phải bỏ 4 học 6. Thức Xoa Ma Na Ni còn phải tập 296 hạnh pháp Tỳ Kheo Ni cho thanh tịnh.

Nói rằng học 6 phép là thế nào?

– Nhơn có kẻ sau khi thọ Thức Xoa Ma Na Ni giới, chưa nhờ Thầy dạy bảo, phạm 6 giới này, cho nên tùy theo chỗ phạm mà Phật chế phép học, chẳng những học 6 phép vậy.

Trong luật Thập Tụng nói: Giữ 6 phép tịnh tâm, hai năm tịnh thân, cho nên phải như thế mà thọ học.

Trong đây phép trao giới, trải tòa họp Tăng, thỉnh rước các nghi, ở trong Thọ giới Nghi phạm có nói rõ.

Đợi hỏi đáp xong, nên bạch như thế này:

Đại đức Ni Tăng nghe v.v… như trong giới đàn Ni, về khoản truyền Thức Xoa có đủ.