MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Giặt Chiếc Áo

Ta mặc chiếc áo dù bị bám nhớp một tuần, nhưng khi thay áo, ta chỉ cần giặt nửa giờ là áo sạch hoặc giặt bằng máy thì chỉ mười lăm phút thôi. Cũng vậy, dù ta do vô minh mà tạo nhiều tội lỗi, nhưng khi biết tội lỗi và dừng lại không tạo thêm nữa, lại còn phát tâm chí thành sám hối đúng phương pháp, thì tội lỗi nhất định sẽ bị tiêu diệt vậy.

Muốn sám hối có kết quả, trước hết là ta phải biết phòng hộ sáu căn, khiến cho các đối tượng liên hệ với sáu căn không còn tự do xâm nhập, sau đó ta đem hết lòng thành mà ăn năn tự trách, mở rộng tầm nhìn và phát khởi hạnh nguyện từ bi một cách cụ thể và rộng lớn.

Ta thực tập như vậy mỗi ngày, thì không có tội lỗi nào mà không tiêu, không có oán thù nào mà không hóa giải, không có chướng ngại nào mà không diệt sạch và không có quả báo xấu nào mà không thay đổi.

Do đó, ta đừng mặc cảm tội lỗi, chỉ tự trách mình không biết phương pháp sám hối mà thôi.