GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

NGHI THỨC THẾ PHÁT
(cạo tóc)

Trước niệm hương… xướng 3 lễ.

Lư hương sạ nhiệt  v.v…

Nam mô Đại Bi v.v…

– Nam mô Thập phương thường trụ v.v…

(Cho người xin xạo tóc ra sau, ngồi xuống hòa tăng).       

Thượng tọa hỏi: Tăng họp chưa?

Đáp: Tăng đã họp.

Hỏi: Hòa hợp không?

Đáp: Hòa hợp.

Hỏi: Người chưa thọ giới Cụ Túc ra chưa?

Đáp: Người chưa thọ giớ Cụ Túc đã ra.

Hỏi: Tăng nay hòa hợp để làm gì?

Đáp: Thế phát Yết ma.

Đại đức Tăng nghe, (A) muốn cầu Tỳ Kheo (P) thế phát, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, Tăng nay cho (A) thế phát, bạch như thế, (liền nên hỏi rằng): Tác bạch có thành không?

– Chúng đều đáp rằng : “Thành”.

(Bạch rồi, lại gọi (A) đến lễ Tăng 3 lễ quỳ bạch):

Bạch trên Thượng tọa, chư Đại đức Tăng, con pháp danh M.P trần duyên đã dứt, trước con có xin Thượng tọa xuất gia. Thượng tọa đã hoan hỷ.

Nay đủ duyên lành, xin Thượng tọa, chư Đại đức Tăng tác pháp Yết ma thế phát cho con. 

Hòa thượng bảo:  “Được” thế phát xuất gia rất là quý báu, công đức rất lớn, xuất gia một ngày, công đức bằng tu tại gia một năm.

Bảo hồ quỳ chấp tay lóng nghe : (Thầy vì khai đạo nói pháp quán đảnh thế phát).

Gã Thiện nam, (Thiện nữ) ngươi từ vô lượng kiếp đã sâu trồng căn lành, nên nay được theo Phật xuất gia mà tu hạnh Bồ Đề, song hạnh ấy quyết do nhờ giới mà sanh. Giới đức huân tu, nước định lóng lặng, Bát Nhã Thánh trí nhơn đây mà phát. Do trí đây chiếu phá chủng tử, vô minh sanh tử vị lai từ đây mà dứt. Tôi nay rưới nước cam lồ trên đảnh môn, khiến cho thân tâm ông được thanh tịnh, phiền não tiêu trừ, bèn thành pháp khí.

(Hòa thượng cầm cành hoa nhúng trong chén nước thấm trên mái tóc giới tử xướng):

Thiện tai, Thiện nam tử!
Năng liễu thế vô thường
Khí tục thú nê hoàn,
Công đức nan tư nghì.

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần).

Hòa thượng lại dạy rằng:

Gã Thiện nam, (Thiện nữ) ! Tóc trên đầu của ngươi, từ kiếp vô thỉ đến nay do sanh tử phiền não kiết tập mà thành, không thể tự dứt trừ, chỉ nhờ Tăng mới có thể trừ được, tôi nay chỉ vì ngươi mà cạo bỏ cho.

Đáp: A Di Đà Phật.

Đáp rồi, Hòa thượng lấy dao cạo ba lát trên đảnh, song sau mới bảo người cạo.

Xướng kệ:

Hủy hình thủ chí tiết,
Cát ái từ sở thân,
Xuất gia hoằng Thánh đạo,
Thệ độ nhất thiết nhân.

Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần).

Lại đọc kệ:

Thế trừ tu phát (nữ, ái phát),
Đương nguyện chúng sanh,
Viễn ly phiền não,
Cứu cánh tịch diệt.
Án tất điện đô mạng đa ra, bát đà da ta bà ha. 
(7 lần).

Lại bảo:

Gã Thiện nam, (Thiện nữ) ! , ngươi nay đã cạo tóc rồi, bởi vì có nhân lành đời trước mà được tướng đầu tròn, dần dần ra khỏi trần lao, vượt khỏi lưới ái, y Phật mà ở, thường cúng dường Tam Bảo, siêng tu tam nghiệp, làm các việc phúc. Thầy bạn có dạy bảo, không được chống trái; đối với thượng, trung, hạ tọa, tâm thường cung kính, chớ bàn nói việc dở xấu của người; nam, nữ có phân biệt, Tăng, tục có phần, không phải bực Hiền chớ làm bạn, không phải bực Thánh chớ tôn. Như thế là đóng ba đường ác, mở muôn cửa lành, dụng tâm như vậy mới thật là đệ tử của Phật.

Cho người cạo tóc lễ ba lễ, thoái ban.

Cho ra sau cạo tóc xong, lễ cầu thọ Sa Di, nếu có đàn.

Kiết toát hồi hướng:

– Thế phát công đức thù thắng hạnh v.v…

– Tam tự quy y…

Điển lễ:

– Thỉnh chư Tôn hồi nghệ trượng đường.