MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Cao Quí Trong Tâm Thức Ô Nhiễm

Trong cuộc sống, ta đến với nhau bằng tâm thức ô nhiễm, thì mọi sự trân quí nhau chỉ là những sự trân quí nhiễm ô. Vì vậy mà “thương nhau rồi lại bằng mười ghét nhau” hay nói theo cách nói lịch lãm của người bình dân: “Thương nhau lắm, cắn nhau đau”.

Ta đem tâm thức ô nhiễm mà đến với nhau, dù nó được trang bị bằng những hình thức lễ nghi cao quí tột bực, bằng những ngôn từ tâng bốc nhau mỹ diệu, nhưng kết quả của nó vẫn xảy ra cho ta bằng những chất liệu ô nhiễm, ươn thúi mà thôi.

Tại sao? Vì những lễ nghi và những lời tâng bốc cao quí ấy không đi từ tâm thức thanh tịnh mà khởi lên từ những tác ý ô nhiễm vậy.