GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

PHÉP CHO XUẤT GIA TRAO GIỚI SA DI

Nếu Cận sự nam (cận sự nữ) có lòng tin, quyết chí không dời đổi, tu năm giới như pháp, lại cầu khẩn xin cạo tóc độ cho xuất gia.

Các nghi thức hòa hợp Tăng cũng như thường lệ. Người Yết ma bạch như thế này:

Đại đức Tăng nghe, vị Ưu bà tắc (A) theo Tỳ Kheo (B) cầu xin xuất gia, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, cho (A) xuất gia, bạch như thế, (liền nên hỏi rằng): Tác bạch có thành không?

– Chúng đều đáp rằng : “Thành”.

Kiết toát hồi hướng – Tam tự quy y.