MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Những Địa Ngục Trá Hình

Căn bản của hạnh phúc gia đình là hai chất liệu ái và kính có mặt trong nhau. Vợ chỉ biết thương chồng mà không biết kính chồng, thì không thể tạo ra hạnh phúc cho chồng được. Chồng chỉ biết thương vợ mà không biết kính vợ, thì cũng không thể nào tạo ra hạnh phúc cho vợ được.

Con cái chỉ biết thương cha mẹ mà không biết kính trọng cha mẹ, thì cũng không tạo ra hạnh phúc cho cha mẹ được. Và cha mẹ chỉ biết thương con cái mà không biết quí con cái, thì cũng không tạo ra hạnh phúc cho con cái được.

Tại sao? Vì thương mà không kính và không quí, thì tình thương ấy, chỉ là một sự thương yêu trống rỗng, không có nội dung của hướng thượng. Thương không có nội dung hướng thượng, tình thương ấy không thể tạo ra hạnh phúc cho người thương và người được thương. Và kính hay quí mà không có thương sẽ phát sinh tâm sợ hãi và xa cách. Kính và quí như vậy, không thể tạo ra hạnh phúc cho người kính quí và đối tượng được kính quí.

Vì vậy, ái và kính hay thương và kính hai chất liệu ấy luôn luôn gắn liền với nhau trong mọi sinh hoạt và hành xử của những thành viên trong gia đình, thì gia đình ấy mới có thể gọi là gia đình hạnh phúc.

Ở mặt tổ chức xã hội cũng vậy, bất cứ tổ chức nào mà thiếu chất liệu ái và kính trộn quyện vào nhau trong những hành xử giữa những người lãnh đạo và thuộc cấp, thì trước sau gì tổ chức ấy cũng bị tan rã và nếu không bị tan rã, thì nó cũng chỉ tồn tại trong quan hệ oan nghiệp để tạo ra khổ đau cho nhau.

Trong những liên hệ gia đình và tổ chức xã hội thiếu hai chất liệu ái, kính trộn lẫn vào nhau của các thành viên, thì mọi sinh hoạt của họ chỉ là hình thức của một địa ngục trá hình qua huyết thống hay qua lý tưởng.