BỒ ĐÀO THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu vì thành tựu Ngũ Cốc, tất cả thực vật nên tu pháp Bồ Đào. Tượng Hộ Địa Quán Tự Tại bồ Tát,  thân  tướng  tốt  đẹp trang nghiêm như trước không khác, chỉ có tay trái cầm chùm Bồ Đào, tay phải là thế Thí Nguyện Khế”.

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼  𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 – 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠  𑖠𑖨𑖯𑖜𑖯𑖽, 𑖭𑖯𑖩  𑖭𑖯𑖩- 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ  VAJRA-DHARMA – SIDDHA  DHARĀṆĀṂ, SĀLA  SĀLA- SVĀHĀ

Bồ Đào là Tính của Thảo Diệp (cỏ, lá), hình dạng có nhiều loại. Bồ  Đào phần nhiều là giống như Ngọc Tụ (một đống châu ngọc) lá có 5 màu: thoạt tiên là màu xanh dần dần chuyển thành màu vàng, màu đỏ, màu đen cho đến lúc nóng khô lại trở thành màu trắng. Đặt biệt là nóng lạnh không làm cho Bồ Đào bị hư hoại. Do đó, Bồ Đào biểu thị cho nghĩa “ chẳng tổn hoại lúa nếp” tức là làm cho trái cây tăng   trưởng.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản nguyện Từ Bi xông ướp “Phước Đức Môn” nên tay cầm loại thảo dược này biểu thị cho nghĩa “chẳng làm lúa nếp hư  hoại”

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm hình chùm Bồ Đào đặt trước Bản Tôn.

Xong niệm Chú vào nước đem rưới vẩy lên cây lá thì được thành tựu  .

Như  Kinh nói: “Mưa tuôn thấm nhuận thì thảo thực sinh  trưởng”

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SIDDHA DHARĀṆĀṂ, SĀLA  SĀLA (thành tựu đất đai mỗi mỗi bền chắc)  SVĀHĀ (viên mãn tốt   lành)