4/ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ

Khể Thủ quy y Tô tất đế,

Đầu diện đảnh lễ thất cu chi.

Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề,

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.

Âm Hán:

Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đà, cu chi nẩm đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề, ta bà ha.

NAMO SAPTÀNÀM, SAMYAKSAMBUDDHÀYA, KOTINÀM, TADYATHÀ: OM CALE CULE CUNDHE SVAHA.

Âm Phạn:
Nam mô xáp ta nam, xam mi ác, xam bút đa gia, kô ti nam, tát gia tha: Ôm cha lê, cha lê, chun đê xóa ha.


Toàn Bài Chú trên có thể diễn dịch là :

“ Quy mệnh Bảy trăm triệu Chính Đẳng Chính Giác

Như vậy: Khi Thân, Khẩu, Ý hợp nhất với sự Giác Ngộ Phật Tính sẽ đi thẳng vào Tự Tính thanh tịnh của Tâm Bồ Đề và thọ nhận mùi vị an lạc của Đại Niết Bàn”.

Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni ghi rằng:

Đức Phật nói: “Chú này hay diệt mười ác, năm Nghịch, tất cả tội chướng, thành tựu tất cả Công Đức của Pháp trắng. Người trì chú này, chẳng kể Tại Gia, Xuất Gia, uống rượu ăn thịt, có vợ con… chẳng chọn tịnh uế, chỉ y theo Pháp của Ta thì không có gì chẳng thành tựu. Chí tâm trì tụng hay khiến cho chúng sinh đoản mệnh được tăng thêm thọ mệnh với trừ vô lượng bậnh khổ, bệnh tật Ca Ma La còn được trừ khỏi huống chi là bệnh khác. Nếu chẳng tiêu mất khỏi bệnh, ắt không có chuyện đó.

Nếu tụng Chú này 108 biến, như vậy chẳng dứt, đủ 49 ngày thời mỗi khi có việc thiện ác, cát tường, tai biến, Chuẩn Đề Bồ Tát sai hai vị Thánh thường đi theo người ấy, hết thảy thiện ác, sở niệm của tâm …đều mỗi mỗi báo đầy đủ ở bên tai.

Nếu tụng Chú này hay khiến cho quốc vương, đại thần, trưởng giả, Bà La Môn…sinh tâm yêu kính, nhìn thấy liền vui vẻ, tùy theo ước nguyện của người ấy đều được thành tựu.

Nếu người không có phước, không có tướng …cầu quan chẳng thuyên chuyển, nghèo khổ áp bức…thường tụng Chú này, hay khiến đời này được phước của Luân Vương, quan vị đã mong cầu đều sẽ vừa ý.

Nếu thường trì tụng thời nước chẳng thể cuốn chìm, lửa chẳng thể thiêu đốt.

Thuốc độc, đao binh, oan gia, bệnh khổ đều chẳng thể hại.

Nếu y theo Pháp, tụng đủ một trăm vạn biến, liền được đi đến tịnh thổ ở mười phương, trải qua phụng sự chư Phật, được nghe Pháp màu nhiệm, mau chứng Bồ Đề”.