ĐỈNH THƯỢNG HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người muốn được tất cả Như Lai quán đỉnh thọ ký, nên tu pháp Đỉnh Thượng Hóa Phật. Tượng Quán Đỉnh Quán Tự Tại,
tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước không khác, chỉ có hai tay Quyền, trên đỉnh đầu đặt vị Hóa Phật”.

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯-𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 𑖀𑖥𑖰𑖬𑖹𑖎 𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰𑖓𑖿𑖔 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖠𑖨𑖯𑖡𑖯𑖽 – 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ_ VAJRA-DHARMA ABHIṢAIKA PRATICCHA BUDDHA DHARĀNĀṂ – SVĀHĀ.

Tay Đỉnh Thượng Hóa Phật là hai tay nâng một vị Hóa Phật để trên đỉnh đầu. Vị Hóa Phật ở trên đỉnh đầu biểu thị cho nghĩa “Quán Đỉnh Thọ Ký”. Đồ hình tuy chỉ dùng một vị Phật, nhưng thật ra bao gồm tất cả chư Phật mười phương. Vì một khi Đức Phật đến xoa đầu thọ ký thì chư Phật đều âm thầm gia hộ.

Đây là tướng “phi nhân phi quả”. Với vị Hóa Phật biểu thị cho “phi nhân”, Bồ Tát biểu thị cho “phi quả”, do đó Tướng này biểu thị nghĩa “nhân quả bất nhị, lý trí nhất
thể”.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội Quán Đỉnh, nên hiện tay này biểu thị cho nghĩa “xoa đầu thọ ký khiến cho mau chóng thành Phật”.

Hành Giả khi theo Thầy Quán Đỉnh, y theo Bảo Bộ đội Liên Hoa Man (vòng hoa sen) trong Liên Hoa Man an tượng Hóa Phật. Khi Hành Giả tác niệm tụng Chú thì vị Hóa Phật ấy sẽ xoa đầu mà thọ ký cho Hành Giả mau chóng thành Phật.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo

NAMAḤ ĀRYA AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) ABHIṢAIKA PRATICCHA BUDDHA DHARĀNĀṂ (quán đỉnh trao cho các đất của Phật)

SVĀHĀ (quyết định thành tựu